Deelvragen formuleren

Deelvragen formuleren

Deelvragen geven het onderzoek, en daarmee de scriptie, de nodige structuur. Goede deelvragen zijn op een logische wijze afgeleid van de probleemstellingof onderzoeksvraag.
De beste tip die ik kan geven voor het formuleren van een goede set deelvragen? Vraag je af welke vragen je moet beantwoorden om stapsgewijs antwoord te krijgen op de probleemstelling. Oftewel, welke stukjes informatie heb je nodig om de hoofdvraag te beantwoorden?
De volgorde is hierbij soms van belang.  Vaak kan elke deelvraag worden beantwoord met een deelonderzoek. Maar dit loopt niet altijd één-op-één. Deze deelonderzoeken kunnen verschillend van aard zijn: beschrijvend, verklarend en voorschrijvend. Bij vrij uitgebreide en complexe onderzoeken zul je gebruik maken van al deze typen vragen. Hieronder een voorbeeld daarvan.

Voorbeeld bij verschillende typen onderzoek

Onderstaand een voorbeeld van een hoofdvraag met deelvragen. De verschillende typen beschrijvend, verklarend en voorschrijvend zijn hierin verwerkt. Hoofdvraag: [Voorschrijvend] Welk beleid dient de Nederlandse overheid te hanteren om de internationale concurrentiepositie van Nederland als werkgever te versterken? Deelvragen:
 1. [Beschrijvend] Wat zijn de sterke en zwakke punten van de Nederlandse arbeidsmarkt vanuit internationaal perspectief?
 2. [Beschrijvend] Wat is het huidige Nederlandse overheidsbeleid ten aanzien van het versterken van haar internationale concurrentiepositie als werkgever?
 3. [Verklarend] Hoe beïnvloedt wetgeving de internationale concurrentiepositie van Nederland als werkgever?

Goede deelvragen

Een goed geformuleerde deelvraag voldoet aan dezelfde eisen als een hoofdvraag of probleemstelling. Aanvullende eigenschappen voor goede deelvragen zijn:
 • Ze zijn minder complex en specifieker dan de hoofdvraag.
 • Ze beslaan samen hetzelfde, dus niet een groter gebied, als de hoofdvraag.
 • Het zijn er altijd twee of meer; hoe complexer het vraagstuk des te meer.
 • Ze zijn allemaal nodig om de hoofdvraag te beantwoorden, maar beantwoording van de laatste deelvraag is nog geen antwoord op de hoofdvraag.
 • Ze gaan niet over het verhelderen van voor de hand liggende begrippen.

Voorbeeld hoofdvraag met deelvragen

Tenslotte nog een voorbeeld van een totale set aan vragen. Deze bestaat uit een hoofdvraag (oftewel probleemstelling) en bijbehorende deelvragen.

Hoofdvraag

Geeft Direct-to-Consumer advertising voor receptgeneesmiddelen de patiënt meer macht over de eigen behandeling?

Deelvragen

 1. In hoeverre begrijpt en op welke wijze interpreteert de consument Direct-to-Consumer advertising?
 2. Wat beïnvloedt de consument in de medicijnkeuze?
 3. Op welke wijze speelt de voorschrijver van de medicijnen een rol?
 4. Wat zijn de voordelen van het wel toestaan van Direct-to-Consumer advertising in de Verenigde Staten van Amerika en wat zijn de voordelen van het niet toestaan van DTCA in Europa?[1]
[1] Noot, K. (2008). Direct-to-Consumer advertising voor receptgeneesmiddelen: de weg naar meer macht voor de consument? Rotterdam: Erasmus School of Economics.
Succes met het formuleren van jouw deelvragen! Wil je feedback op jouw hoofd- en deelvragen? Laat dan een reactie achter in de comments!
Kacper
Door

Kacper

op 07 Sep 2020

Beste Luuk, Ik ben bezig met een onderzoek in verband met de online lessen tijdens de pandemie. Als hoofdvraag heb ik Welke psychische gevolgen heeft het online lesgeven voor de leerlingen van het secundair onderwijs op (schoolnaam) tijdens de pandemie? Ik moet drie deelvragen formuleren en tot nu toe heb ik er 1 en ik kom niet verder. Als eerste deelvraag heb ik: 'Wat waren de positieve en negative gevolgen van het online les geven tijdens de pandemie?' Voor de rest zit ik vast. Het zou echt fijn zijn als je me op weg kon helpen. Alvast bedankt MVG, Kacper

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Sep 2020

Beste Kacper, Jouw hoofdvraag is straight forward. Ik vraag mij af of deelvragen hier iets toevoegen voor jouw empirisch onderzoek. De deelvragen die ik kan bedenken gaan vooraf aan de hoofdvraag en zijn onderdeel van de probleembeschrijving en literatuuronderzoek: hoe de situatie is veranderd (voor en na), welke maatregelen men neemt om evt negatieve psychologische effecten te minimaliseren en positieve effecten te versterken, wat er in de literatuur bekend is over psychologische effecten bij online lesgeven (en bij of i.c.m. een crisis/pandemie), welke psychologische aspecten een rol spelen, etc. De deelvraag die je al hebt bedacht vind ik niets toevoegen. Het spreekt voor zich dat je zowel negatieve als positieve effecten evalueert. Als je echt deelvragen moet formuleren zou ik de hoofdvraag in stukjes hakken. Dus bijv. een vraag over psychologische effecten bij online lesgeven, bij een pandemie. En als je de hoofdvraag in de vorm van een transitie (van fysiek naar online, van stabiel naar onzeker/crisis) formuleert kun je ook nog deelvragen formuleren over de verandering van de situatie. Voor een effectmeting heb je immers een voor- en nameting nodig. Groeten, Luuk

Tatewik
Door

Tatewik

op 04 Aug 2020

Hoi Luuk, Ik heb je feedback in mijn hoofd- en deelvragen verwerkt. Hoofdvraag: In welke mate heeft de financiële tegemoetkoming van NOW-regeling, bij het juiste berekening van omzetverlies, ondersteuning geboden aan de ondernemers in de loonkosten? Deelvragen: 1. Wat is de aanleiding geweest voor de invoering van NOW-regeling en wat houdt het in? 2. In hoeverre hebben de ondernemers juiste omzetverlies voor het bepaling van voorschot tegemoetkoming van NOW-regeling? 3. In welke mate heeft de financiële tegemoetkoming van NOW-regeling de kosten van ondernemers gedekt? Ben ik nu wel op het goede weg? Alvast bedankt. Groeten, Tatewik Grigorjan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Aug 2020

Hoi Tatewik, Nog een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: er staan nog een aantal taalfouten (o.a. de NOW-regeling) in en ik begrijp nog niet precies wat je wilt onderzoeken. Wil je weten in hoeverre bedrijven gebruik hebben gemaakt van de regeling? Of in hoeverre de regeling bedrijven heeft geholpen in een bepaald opzicht (waren ze zonder de regeling bijv. failliet gegaan)? - Deelvraag 1: het weten van de aanleiding van de regeling voegt niets toe aan het beantwoorden van de hoofdvraag. Dit zou wel in de probleembeschrijving (voorafgaand aan de onderzoeksvragen) kunnen benoemen. - Deelvraag 2: zie mijn vorige feedback - Deelvraag 3: prima vraag. Wellicht moet er nog een deelvraag bij, afhankelijk van de definitieve hoofdvraag. Zo kan ik mij voorstellen dat er meer aspecten/perspectieven zijn dan alleen de kosten die bepalen in hoeverre een ondernemer door de regeling geholpen is. Voor verdere adviezen raad ik je aan om een van onze scriptiecoaches in te schakelen: https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Groeten, Luuk

Tatewik
Door

Tatewik

op 03 Aug 2020

Hoi Luuk, Voor mijn stage doe ik onderzoek naar NOW-regeling. Ik heb een hoofdvraag en drie deelvragen opgesteld. Hoofdvraag: In welke mate heeft de tegemoetkoming van NOW-regeling ondersteuning aan de ondernemers geboden tijdens de coronacrisis? Deelvragen: 1. Wat is de aanleiding geweest voor de invoering van NOW-regeling en wat houdt het in? 2. In hoeverre hebben de ondernemers juist gebruikgemaakt van de NOW-regeling binnen hun onderneming? 3. In welke mate heeft de tegemoetkoming vanuit de overheid kosten van de ondernemers gedekt tijdens de coronacrisis? Zou je misschien kunnen kijken of ik op het goeie spoor ben? Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Tatewik Grigorjan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Aug 2020

Hoi Tatewik, Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: kun je deze concreter maken? Wat bedoel je met ondersteuning geboden? Kun je dit vertalen naar prestatie-indicatoren die wat zeggen over hoe goed de onderneming ervoor staat? - Deelvraag 2: deze deelvraag komt wat willekeurig over en sluit m.i. niet aan op de hoofdvraag. Dit gaat over compliance, terwijl de hoofdvraag over de effectiviteit van de regeling gaat. - Deelvraag 3: bedoel je met de tegemoetkoming de NOW-regeling? Zo ja, gebruik altijd dezelfde termen om verwarring te voorkomen. Zie commentaar bij hoofdvraag: hoe kun je de effectiviteit van de regeling meten? Zijn er naast het dekken van kosten nog andere indicatoren? Bijv. of het bedrijf nog bestaat en of dit zonder steun ook het geval was geweest. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Priscilla
Door

Priscilla

op 25 Jun 2020

Beste dhr. Luuk, Ik doe een onderzoek in " De implementatie IFRS'. Hert onderzoek is het effect naar de implementatie van de Internationale Financial Reporting Standars (IFRS) op de post ' Kortlopende schulden over het boekjaar 2015 van een Tellecommunicatie bedrijf volgens de richtlijnen IAS1, IAS 7 en IAS 39. Het bedrijf waar ik mijn onderzoek verricht, hebben hun verslaggeving nog niet gerealiaseerd op de overgang naar IFRS. Het onderwerp is vrij beknopt. Zou u me kunnen helpen of ik op de goede spoor ben conform mijn hoodvraag en deelvragen. De hoofdvraag luidt als volg: Wat is het effect van de implementatie van de IFRS op de post " Kortlopende Schulden' volgens de IAS-richtlijnen, IAS 1, IAS 7 en IAS 39. Deelvraag/ Theoretisch kader: 1. Wat houdt IFRS in ? 2. Wat zijn Kortlopende schulden? 3. Waaraan moet een transactie of een post voldoen om gekwalificieerd te worden als een Kortlopende schuld? 4. Wat zijn de vereisten vanuit IFRS tot betrekking van de verwerking in de jaarrekening 2015 van de post Kortlopende Schulden? 5. Wat houdt IFRS (principeregel) in en welke regels schrijft deze voor? Deelvraag/ Huidige situatie: 1. Welke verslaggevingsprincipe heeft Telesur bij het opstellen van de jaarrekening 2015 toegepast? Wat zijn de effecten/verschillen van het gebruiken van Generally Accepted Accounting Principles voor Telesur? RJ, BW 2 Titel 9, Dutch GAAP 2. Welke posten komen voor aan de passiva zijde van de balans en hoe worden ze in de toelichting verder gespecificeerd? Deelvraag/ Gewenste situatie: 1. Welke eventuele verbeteringen en/ of adviezen kan ik geven ten aan zien van het effect naar de implementatie van de International Financial Reporting Standards (IFRS) op de “kortlopende schulden” in de jaarrekening over het boekjaar 2015 en hoe dit kan bijdragen aan het voldoen van de financiële administratie van het Telecommunicatiebedrijf de wet- en regelgeving? 2. Welke veranderingen vinden plaats op de balanspost “Kortlopende schulden” als gevolg van de toepassing van de IFRS? 3. Hoe vindt de overgang van Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) naar IFRS plaats specifiek tot Kortopende Schulden? 4. Op welke wijze kan de implementatie van IFRS bijdragen aan het voldoen van de financiële administratie van het Telecommunicatiebedrijf aan de wet- en regelgeving Ben ik op de goede spoor, heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Jun 2020

Beste Priscilla, Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: naam van het bedrijf noemen, om te benadrukken dat je de situatie van een specifiek bedrijf onderzoekt. - DV theoretisch kader: 2 en 3 samenvoegen. Waarschijnlijk beantwoord je met DV2 ook DV3. Onduidelijk wat het verschil is tussen DV1 en DV5; samenvoegen of concreter onderscheiden. - DV huidige situatie: vragen waar 'en' in staat opsplitsen. Is het nodig om de verslagleggingsprincipes van de gehele jaarrekening in kaart te brengen? De hoofdvraag gaat immers alleen over kortlopende schulden. Het tweede deel van DV1: (1) aparte DV van maken, (2) ik kan de inhoud hiervan niet plaatsen (wellicht omdat ik de termen niet begrijp, maar ze komen ook uit de lucht vallen); sluit dit goed aan bij de andere deelvragen en de hoofdvraag? - DV gewenste situatie: DV1 opsplitsen. Je hebt het over 'financiele administratie', terwijl de hoofdvraag alleen gaat over kortlopende schulden. Dit sluit dus niet goed aan. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Joseph
Door

Joseph

op 11 Jun 2020

Beste Luuk, Ik ben bezig met het schrijven van mijn scriptie en het begin is een beetje een worsteling. En dan vooral de deelvragen. Hieronder wat ik heb: Doelstelling onderzoek: Het onderzoek geeft inzicht in wat mensen met een verstandelijke beperking woonachtig in instelling X nodig hebben aan begeleiding wanneer er een (dierbaar) persoon in hun sociale netwerk te overlijden komt. hoofdvraag: 'Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking binnen bedrijf X aan begeleiding nodig wanneer er een (dierbaar) persoon in hun sociale netwerk komt te overlijden' deelvragen: 1. Wat is er bekend over het rouwproces bij mensen met een verstandelijke beperking 2. Welke mogelijkheden voor rouwbegeleiding worden zijn er die kunnen aansluiten bij mensen met een verstandelijke beperking 3. Wat zijn de behoeften van ‘bewoners’ met een verstandelijke beperking woonachtig in instelling X wanneer er een (dierbaar) persoon uit hun sociale netwerk komt te overlijden 4. Wat zijn de behoeften van medewerkers werkzaam binnen instelling X met betrekking tot het begeleiden in rouwverwerking van bewoners met een verstandelijke beperking Ben ik een beetje op de goede weg zo? Alvast bedankt, echt top wat jullie doen!! mvg, Joseph

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Jun 2020

Hoi Joseph, Als je per se elk deel van het onderzoek aan een deelvraag moet koppelen dan zou ik DV3 inderdaad behouden. Het lijkt mij zeker wel relevant om de bewoners te interviewen. Dan moet uit deze deelvraag wel duidelijk worden dat het om het perspectief van de bewoners gaat; in een interview zeggen dat je iets nodig hebt is namelijk iets anders dan wat het beste werkt. Dat is ook gewoon een beperking van deze onderzoekstechniek. Groeten, Luuk

Joseph
Door

Joseph

op 11 Jun 2020

Hoi Luuk, Dank voor de snelle reactie, in ieder geval een geruststelling!! Bij deelvraag 3 was ik van plan om de bewoners van de instelling te interviewen. Is dat wat jou betreft overbodig of moet ik de vraag anders formuleren/stellen zodat het minder op de hoofdvraag lijkt? Mvg, Joseph

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Jun 2020

Beste Joseph, Prima onderzoeksvragen wat mij betreft. Een paar suggesties: - Deelvraag 3 zou ik weglaten. Deze is min of meer hetzelfde als de hoofdvraag. - Ik zou nog wel een vraagteken achter de vragen zetten ;) Succes! Groeten, Luuk

Chloë
Door

Chloë

op 06 May 2020

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn scriptie en ik zit wat in de knoop met het opstellen van mijn deelvragen. Inleiding: ik werk als marketeer bij een startende modeontwerpster die haar naamsbekendheid wil doen stijgen aan de hand van het inzetten van communicatiestrategieën/middelen. Mijn onderzoeksvraag is: 'Hoe kunnen communicatiestrategieën ingezet worden voor jonge modeontwerpers om de naamsbekendheid te vergroten bij de doelgroep?'. Hier heb ik volgende deelvragen voor opgesteld: - Wat is de huidige naamsbekendheid van bedrijf X? - Wat is de doelgroep van bedrijf X? - Wat is de huidige situatie omtrent de communicatiestrategie van bedrijf X? - Welke factoren / strategieën zijn er om de naamsbekendheid te beïnvloeden? Ik weet niet of ik op de goede weg ben en/of welke deelvragen ik hier aan kan toevoegen of moet veranderen. Alvast bedankt! Ik kijk uit naar je feedback! Groeten, Chloë

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 May 2020

Beste Chloë, Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: de vraag is algemeen gesteld (jonge modeontwerpers). Richt deze op bedrijf X. Door de deelvragen te beantwoorden bespreek je vanzelf dat het gaat om een jonge modeontwerper en welke communicatiestrategie hierbij past. - Goede deelvragen. Zijn er naast de huidige naamsbekendheid, de doelgroep en huidige communicatiestrategie nog elementen van de interne/externe situatie die bepalen wat een gepaste communicatiestrategie is voor het verhogen van naamsbekendheid? - Deelvraag 3: ik vraag mij af of je deze nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Uiteindelijk ga je tot een gepaste strategie komen. Die staat mogelijk los van de huidige strategie. Succes! Groeten, Luuk

Rob
Door

Rob

op 21 Apr 2020

Goedemiddag Luuk, Ik ben bezig met mijn eindopdracht van een inkoopopleiding en ben nu aan het worstelen om de juiste hoofd en deelvragen samen te stellen. Inleiding: Ik werk als inkoper bij een bedrijf dat voeding produceert. Regelmatig is er discussie met leveranciers van grondstoffen over de kwaliteit, voornamelijk omdat de specificaties niet goed zijn vastgelegd. Dit probleem wil ik onder de loep nemen en oplossen. Hiervoor heb ik het volgende bedacht: Probleemstelling: De toeleveringsrisico’s van kritische grondstoffen verminderen. Doelstelling: Een advies geven op welke wijze het mogelijk is de toeleveringsrisico’s van grondstoffen te verminderen door middel van juiste manier van specificeren. Hoofdvraag: Op welke wijze kunnen we kritische grondstoffen specificeren om de leveringsrisico’s zo veel mogelijk te minimaliseren? Deelvragen: Hoe wordt op dit moment een grondstofspecificatie samengesteld? Waaraan moet een specificatie van een kritische grondstof voldoen? Op welke wijze kan een juiste specificatie bijdragen aan het minimaliseren van leveringsrisico’s? Welke stakeholders hebben stem in het samenstellen van de specificatie? Graag zie ik je input tegemoet. Bedankt alvast, Groeten, Rob

Rob
Door

Rob

op 15 May 2020

Hallo Luuk, Dank wederom voor de input. Door jouw vragen ben ik wederom tot een verbeterd inzicht gekomen. Ik begrijp dat de opdracht niet helemaal duidelijk is maar ik moet een (inkoop)-probleem binnen onze organisatie aan de kaak stellen en dan een aanbeveling doen hoe dit probleem op te lossen. Dit dus door het bepalen en beantwoorden van een hoofdvraag en deelvragen. Ik heb dus wederom een aanpassing gedaan: Mijn hoofdvraag heb ik toch weer afgebakend, omdat de probleemstelling luidt dat er discussie is over kwaliteit omdat bepaalde specificaties niet of niet juist zijn vastgelegd. Nu kom ik tot het volgende: Hoofdvraag: Op welke wijze moet (naam ons bedrijf) haar grondstoffen specificeren om zodoende de toeleveringsrisico’s te minimaliseren? Dan heb ik daarbij de volgende deelvragen: Hoe wordt op dit moment een grondstofspecificatie samengesteld? Waaraan moet een specificatie van een grondstof voldoen? Hoe moeten de toeleveringsrisico’s en de urgentie ervan worden bepaald? (ik wil niet ingaan op welke risico's dat zijn omdat dat per grondstof kan verschillen, en dat heel erg uiteenlopend kan zijn, dan zou ik te veel inzoomen op details). Welke stakeholders hebben stem in het samenstellen van de specificatie? Op welke wijze kan een juiste specificatie bijdragen aan het minimaliseren van een leveringsrisico? Ik heb bij deze vragen het gevoel dat het juist afgebakend is en dat ik na het beantwoorden van deze vragen een goed advies kan geven. Graag zie ik nogmaals je input tegemoet. Nogmaals super bedankt en een fijn weekend alvast! Groeten, Rob

Luuk Tubbing
Rob
Door

Rob

op 12 May 2020

Hallo Luuk, Allereerst dank voor je snelle reactie van de vorige keer. Echter loop ik nog even vast. Mijn opdracht is niet een hele scriptie, maar slechts een advies geven op welke wijze de hoofdvraag/het probleem op te lossen is. Omdat ik een beetje toegewerkt heb naar de oplossing had ik in eerste instantie de hoofdvraag: Op welke wijze kunnen we kritische grondstoffen specificeren om de leveringsrisico’s zo veel mogelijk te minimaliseren? Echter is deze vraag niet goed, deze moet zijn: Op welke wijze kunnen we toeleveringsrisico’s van grondstoffen zo veel mogelijk minimaliseren? (Zo is deze vraag namelijk pas alles omvattend). Dan kom ik tot de volgende deelvragen: Hoe worden op dit moment de toeleveringsrisico’s bepaald? Hoe kunnen we het bepalen van de toeleveringsrisico’s verbeteren? Hoe worden deze toeleveringsrisico’s op dit moment afgedekt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze toeleveringsrisico’s in de toekomst zo goed mogelijk worden afgedekt? Graag zie ik jouw input tegemoet. Bedankt alvast wederom! Groeten, Rob

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 May 2020

Hallo Rob, Graag gedaan. Een paar feedbackpunten: - I.p.v. 'we' of 'hoe worden' de naam van het bedrijf/afdeling gebruiken. - Hoofdvraag: 'zoveel mogelijk' weglaten, want minimaliseren is inherent 'zoveel mogelijk'. - In de derde deelvraag verwijs je naar deze toeleveringsrisico's. Onduidelijk of je daarmee de risico's bedoelt die momenteel in kaart zijn gebracht en/of die nog bepaalt moeten worden (eventueel met een verbeterde methode). - Aansluitend: wat ik nog mis is een deelvraag over wat de huidige toeleveringsrisico's zijn. Daarmee is het mij niet duidelijk of jouw doel is advies te geven over het minimaliseren van toeleveringsrisico's of alleen advies over een (betere) methode om deze risico's in kaart te brengen en te mitigeren. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Apr 2020

Dag Rob, Prima onderzoeksvragen wat mij betreft. Wat ik nog wel mis is een deelvraag over wat de toeleveringsrisico's zijn. Een standaard model voor het vaststellen van risico's is een matrix waar de kans en de impact tegen elkaar worden afgezet. Succes Rob! Groeten, Luuk

Brenda
Door

Brenda

op 03 Apr 2020

Goedemorgen Luuk Ik heb een vraag over mijn probleemstelling en bijbehorende vragen Mijn hoofdvraag is: Welke bijdrage kan de transferverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar leveren bij het uitplaatsen van de dementerende patiënt die een WLZ-indicatie(nodig) heeft na ziekenhuisopname? Nu vind ik het lastig om de juiste deelvragen te formuleren. De vragen die ik op dit moment heb zijn: -Wat is de zorgbehoefte van de dementerende patiënt -Wat is het huidige beleid ten aanzien van de patiënten die een WLZ-indicatie nodig hebben -Wat is de wenselijke situatie voor de patiënten die een WLZ -indicatie nodig hebben Is er nog een vraag die ik kan stellen waarvoor literatuurstudie is vereist. Ik loop een beetje vast op dit moment.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Apr 2020

Beste Brenda, Je zit wat mij betreft in de goede richting. Ik mis nog een deelvraag over de 'transferverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar'. Welke taak heeft een transferverpleegkundige in haar rol als gezondheidsbevorderaar? En wat bedoel je met wenselijke situatie in dit geval? Wenselijk volgens wie? Een aantal van deze deelvragen kun je al (deels) middels literatuur beantwoorden, waaronder de deelvraag over de zorgbehoefte van de dementerende patient. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Loise
Door

Loise

op 10 Mar 2020

Beste, Ik ben bezig met het opstellen van de hoofdvraag en deelvragen. Bedrijf X heeft een daling van de webshop omzet waargenomen in het laatste boekjaar. Door middel van het onderzoek wil ik er achter komen hoe Bedrijf X zich kan onderscheiden om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de omzet in het volgende boekjaar zal toenemen. Omdat Bedrijf X producten aanbiedt uit de niche branche zal er op prijs niet geconcurreerd kunnen worden. De hoofdvraag die ik heb geformuleerd is: Hoe kan bedrijf X zich onderscheiden van andere online aanbieders op het gebied van cosmeticaproducten zonder zich te focussen op prijsconcurrentie? Ik vraag mij af of deze concreet en duidelijk geformuleerd is? En daarbij de volgende deelvragen: - In welke kernwaarden onderscheidt Bedrijf X zich ten opzichte van de concurrenten? - Welke online-services dient Bedrijf X te verbeteren? - Welke social mediastrategie kan worden ingezet om de naamsbekendheid van Bedrijf X te vergroten? -Welke strategieën hanteren de concurrenten van Bedrijf X binnen hun webshop volgens de theorie? -Waar hecht de klant waarde aan bij het bezoeken van een webshop? Met vriendelijke groet, Loise

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Mar 2020

Hoi Loise, een paar tips: - Er zit nog een gat in de redenering in de relatie tussen probleembeschrijving en hoofdvraag. Je doet de (impliciete) aanname dat de dalende omzet wordt veroorzaakt doordat bedrijf X zich onvoldoende onderscheidt in de markt. Uiteraard zijn er nog tal van andere mogelijke (mede)oorzaken. Zorg ervoor dat je dit (aannames en mogelijke beperkingen/onzekerheden hierin) goed beschrijft in je scriptie. - Hoofdvraag: het stuk 'zonder ... prijsconcurrentie' zou ik weglaten, want uit jouw onderzoek zal vanzelf blijken dat dit geen passende/effectieve wijze van onderscheiding is. Ik zou de doelstelling in de vraag verwerken, omdat onderscheiden op zichzelf geen doel is (en je kunt je ook negatief onderscheiden). - Deelvragen: let goed op welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. Logischerwijs wil dan eerst weten hoe de huidige situatie in elkaar steekt (hoe verhoudt bedrijf X zich t.o.v. de concurrenten, wat vinden klanten, etc.), vervolgens wat de gewenste situatie (wat willen klanten, wat wil bedrijf X bereiken) is en tenslotte wat bedrijf X kan doen om de gewenste situatie te bereiken (wat zijn mogelijke strategieën, hoe doen anderen dat (best practices), wat zegt de theorie). Het benoemen van social mediastrategie komt wat willekeurig over, want dat is één aspect van een (marketing)strategie. Kom je hier verder mee? Succes! Luuk

esther
Door

esther

op 07 Mar 2020

Hoi Luuk, dankjewel voor je reactie! Ik snap je tweede puntje niet echt.. Ik wil de knelpunten inzichtelijk maken door interviews af te nemen. Vanuit daaruit wil ik adviezen geven wat de verpleegkundigen op afdeling geriatrie kunnen veranderen aan het ontslagproces. Kan dat wel? want als je onderzoek doet, doe je toch in 1 fase je onderzoek?

esther
Door

esther

op 06 Mar 2020

Hoi! Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie. Mijn probleemstelling is: Op de afdeling x ervaren de verpleegkundigen het huidige ontslagproces als rommelig en chaotisch. Daarnaast hebben zij onvoldoende inzicht in wat de knelpunten zijn in het ontslagproces. Dat zorgt ervoor dat de continuïteit van zorg niet goed gewaarborgd wordt, waardoor de kwaliteit en de veiligheid van zorg in het geding komt. Mijn doelstelling is: verpleegkundigen van afdeling X hebben uiterlijk 12 juni inzicht in de knelpunten behorende bij het ontslagproces, en hebben zij handvatten gekregen om deze knelpunten aan te pakken zodat vandaar uit de kwaliteit en veiligheid van zorg wordt bevorderd en de continuïteit in de zorgverlening wordt gewaarborgd. Mijn hoofdvraag is: Wat hebben de verpleegkundigen nodig om het ontslagproces te verbeteren op afdeling Geriatrie? Ik heb echter het idee dat de hoofdvraag niet aansluit bij de probleemstelling en doelstelling. Als ik hem anders wil stellen, zoals: wat hebben de verpleegkundigen nodig om de knelpunten in het ontslagproces inzichtelijk te maken en om deze aan te pakken? wordt het tweeledig. Jij tips? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2020

Hoi Esther, Om een goede vertaling naar een hoofdvraag te maken zou ik eerst de volgende zaken in de probleemstelling en doelstelling verwerken: - afbakening ontslagproces: gaat dit over de gehele zorginstelling of alleen de afdeling Geriatrie - afbakening doelstelling: wil je in kaart brengen wat nodig is om knelpunten inzichtelijk te maken voor zorgkwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg over de volledige zorginstelling of alleen de afdeling Geriatrie; wil je alleen knelpunten inzichtelijk maken of ook oplossingen adviseren - afbakening doelgroep: wil je alleen resultaten meenemen waar de verpleegkundigen wat mee kunnen of bijv. ook voor andere doelgroepen, zoals het management Zelf zou ik gezien de problematiek hoofdvraag zoals deze formuleren: 'Hoe kan het ontslagproces geoptimaliseerd worden voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg?' Dus niet per se gericht op de verpleegkundigen, maar vanuit de breder belang. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Tibbe
Door

Tibbe

op 06 Mar 2020

Goedemiddag Luuk, Ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeerscriptie. Mijn onderzoek is gericht om de naamsbekendheid van een niche bemiddelingsbedrijf te vergroten. De doelstelling hierbij is om bij de drie grootste bureaus te zitten qua top-of-mind awereness in de de noordelijke provincies. Er is in de markt sprake van concurrentie van grote coöperaties (wekken eerder de aandacht) en andere niche bemidellingsbureaus. Op dit moment zit ik in dubio met twee hoofdvragen met bijhorende deelvragen: Op welke manier kan Bedrijf X ervoor zorgen dat haar naamsbekendheid onder de potentiele doelgroep (20%??) verhoogd wordt in de aankomende drie jaar? • Welke strategieën/middelen zijn er om de naamsbekendheid te beïnvloeden? • Wat is de huidige naamsbekendheid van het bedrijf? • Welke factoren hebben invloed op de naamsbekendheid Of Hoe dient Bedrijf X haar marketingcommunicatiestrategie te positioneren om haar naamsbekendheid in de noordelijke provincies te vergroten? 1. Welke strategieën/middelen zijn er om de naamsbekendheid te beïnvloeden? 2. Wat is de huidige naamsbekendheid van het bedrijf? 3. Welke factoren hebben invloed op de naamsbekendheid? Alvast bedankt! Groet, Tibbe

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Mar 2020

Hoi Tibbe, Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: maak deze zo concreet mogelijk (verhoging naamsbekendheid in %, jaartal bereiken doelstelling, geografische locatie, etc.) en tegelijkertijd zo eenvoudig mogelijk (liever 'hoe' dan 'op welke manier', etc.). Als de scope alleen marketingcommunicatie is, dan zou ik dit ook in de hoofdvraag verwerken. - Deelvragen: zorg ervoor dat je de huidige situatie en strategieën om van huidige naar gewenste situatie te komen (in jouw geval zit de gewenste situatie al in de hoofdvraag) hierin verwerkt. Welke factoren invloed hebben op naamsbekendheid is een prima vraag om te stellen voorafgaand aan de vraag welke strategieën voor het bedrijf gepast zijn. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

S
Door

S

op 03 Mar 2020

Hi Luuk, Ik heb op dit moment een hoofdvraag en deelvragen voor mijn afstudeeronderzoek geformuleerd. Zou jij hier wellicht naar kunnen kijken en wat suggesties hierover kunnen geven? De hoofdvraag die ik heb geformuleerd luidt: Welke factoren voor afdeling X bepalen de ideale positionering binnen bedrijf X? Met daarbij de volgende deelvragen: 1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van afdeling X? 2. Welke huidige (en in het verleden plaatsgevonden) samenwerkingen zijn er? 3. Met welke afdeling(en) heeft afdeling X de meeste overlap van werkzaamheden? 4. Van welke cultuur is er sprake binnen afdeling X en binnen bedrijf X? Met vriendelijke groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Mar 2020

Beste S, De paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: volgens mij loopt deze zin niet als bedoeld. Moet het niet zijn 'Welke factoren bepalen voor afdeling X ...?' - De structuur van de deelvragen kun je vereenvoudigen door te vragen naar de huidige situatie, gewenste situatie, verschil daartussen en factoren die een rol spelen in dat verschil. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

A.
Door

A.

op 26 Feb 2020

Beste Luuk, Ontzettend fijn dat u studenten helpt met het formuleren van vragen! Zelf zou ik ook graag feedback krijgen op mijn hoofd- en deelvragen. Zo staat in mijn rubric vanuit de opleiding dat je deelvragen kan vertalen naar een bredere context dan de context van het onderzoek. Zou je hier een voorbeeld van kunnen geven? Probleemstelling: De milieu impact van de gebruikte grondstoffen voor de collectie van bedrijf X verminderen. Doelstelling: Een adviesrapport opleveren waarin de milieu impact van de grondstoffen, gebruikt voor de collectie van bedrijf X in kaart is gebracht en waarin een advies is uitgewerkt hoe die milieu impact op de meest efficiënte wijze kan worden verminderd. Hoofdvraag: Hoe kan bedrijf X de milieu impact van de huidige grondstoffen voor de collectie in kaart brengen en maatregelen nemen om die impact te verminderen? Deelvragen: 1. Welke kennis over de milieu impact van textielvezels is bekend in de literatuur? 2. Uit welke grondstoffen/textielvezels bestaat de huidige collectie van bedrijf X? 3. Wat is de huidige milieu impact van de textielvezels die bedrijf X in de collectie gebruikt? 4. Welke maatregelen kan bedrijf X nemen om de milieu impact van de textielvezels in de collectie te verlagen? 5. Welke van de maatregelen zijn haalbaar op korte en lange termijn? 6. Hoe kunnen de haalbare maatregelen worden geïmplementeerd in de organisatie? Alvast heel erg bedankt! Met vriendelijke groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Feb 2020

Beste A., Een deelvraag kun je zodanig formuleren dat het antwoord generaliseerbaar is voor een bepaalde context. I.p.v. bedrijf X spreek je dan bijv. over de textielindustrie of Nederlandse bedrijven. Een paar feedbackpunten om je verder te helpen: - Hoofdvraag: maak deze eenduidig (is nu tweeledig). Het verminderen van de milieu-impact is het doel. Het in kaart brengen is een middel hiertoe en zou ik als deelvraag opnemen. - DV1: in een vraag mag m.i. nooit een (type) bron gericht vermeld zijn waarmee deze wordt beantwoord. Liever 'wat is de milieu-impact van textielvezels?'. - Houdt de volgende structuur (en volgorde) aan in je deelvragen: huidige situatie, gewenste situatie en gap; wat is het verschil tussen huidig en gewenst en welke kennis is nodig om deze te overbruggen. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

V.
Door

V.

op 24 Feb 2020

Hoi Luuk, Wat tof dat je studenten al jaren helpt met het formuleren van hoofd- en deelvragen! Zelf ben ik nu net begonnen met mijn onderzoek en loop ik vast met het bedenken van de juiste vragen bij het onderwerp. Als achtergrondinformatie: Ik doe nu een afstudeeropdracht voor een bedrijf om onderzoek te doen naar hoe ze ISO 27001 (informatieveiligheid certificering) gecertificeerd kunnen worden. Als hoofdvraag heb ik momenteel geformuleerd: Wat zijn de eisen waaraan Bedrijf X moet voldoen volgens de ISO 27001:2017 norm om voor eind 2020 ISO gecertificeerd te kunnen worden? Hierbij heb ik de volgende deelvragen geformuleerd: 1. Wat houdt de ISO 27001 norm in? 2. Aan welke criteria dient bedrijf X volgens de ISO 27001 te voldoen?? 3. Welke bedrijfsproducten dienen er voor Bedrijf X gerealiseerd te worden volgens de ISO 27001 norm? Als doel had ik om eerst een onderzoek naar de ISO 27001 norm zelf te doen naar de verplichtingen waar een organisatie aan dient te voldoen en deze resultaten als input te gebruiken in een gap-analyse om zo de huidige situatie af te kunnen zetten tegen de gewenste situatie. Heb je nog tips voor mij? Alvast bedankt! Met vriendelijke groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2020

Hoi V., Ik raad je aan om de gap-analyse duidelijk in de onderzoeksvragen te verwerken. De hoofdvraag wordt dan een hoe-vraag (structuur: 'hoe kan bedrijf X doel Y bereiken op moment Z?) en de deelvragen gaan over de huidige situatie, gewenste situatie en de gap. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

J.
Door

J.

op 18 Feb 2020

Hi Luuk, ik ben bezig met het formuleren van de deelvragen voor mijn scriptie, maar ik vind dit erg lastig. Mijn onderzoeksvraag is: "Hoe kan bedrijf X haar waarde propositie aanpassen om een betere onderscheiding in de markt te krijgen?" Het gaat hierbij om een contentmarketing bureau. De deelvragen die ik tot nu toe heb geformuleerd, zijn als volgt: - Wat wordt verstaan onder waarde propositie? - Welke waarden worden als onderscheidend gezien? - Hoe ziet de huidige waarde propositie van bedrijf X eruit? Alvast bedankt! Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Feb 2020

Hi J., Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: waardepropositie is één woord - DV1: beschouw dit als voorkennis (uiteraard wel in het juridisch kader beschrijven). Voor is een vrij eenduidig en bekend (in marketingwereld) begrip, waar geen onderzoek voor nodig is. - DV2: daar gaat nog een vraag aan vooraf: wie is de doelgroep en welke waarden vinden zij belangrijk/onderscheidend? - DV3: met deze vraag beginnen en stel ook de vraag hoe deze huidige waardepropositie concreet geïmplementeerd is en wat het (mogelijke) effect hiervan is op de bedrijfsprestaties Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

L
Door

L

op 17 Feb 2020

Hi Luuk, ik heb een opdracht over de beperking van godsdienstvrijheid volgens art. 9 lid 2 evrm. Nu heb ik als hoofdvraag: ''In hoeverre kan het invoeren en gebruik van de vloeistof ayahuasca, die het verdovende dymethylicium (DMT) bevat en daarom op grond van art. 2 Opiumwet verboden is, voor de Santo Daime kerk op grond van art 9 lid 2 EVRM godsdienstvrijheid toegelaten zijn? Hierbij zou ik ongeveer 3 a 4 deelvragen moeten bedenken. Ik heb als deelvraag: Met welke criteria dient te worden geoordeeld of de Santo Daime kerk als godsdienst wordt beschouwd in de zin van art. 9 EVRM? Verder loop ik erg vast met het onderzoek. Ik zit in de richting te denken van een andere deelvraag als: Wat is de motivering van de staat om de handelingen te beperken of; welke invloed heeft de noodzakelijkheidstoets (de noodzaak om al dan niet de thee te drinken) op de redelijkheidstoets (dus de toetsing van de staat) Alvast bedankt Groetjes!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Feb 2020

Hi L, Voor de formulering van deelvragen kun je in dit geval denken aan vragen over hoe de huidige situatie in elkaar steekt en de elementen van het juridisch kader (niet mijn expertise). Bedenk welke vragen je nodig hebt om stapsgewijs (met 'informatiesprongen') de hoofdvraag te beantwoorden. Ik weet niet of de motivering van de staat relevant en/of te beantwoorden is. Stel alleen deelvragen die noodzakelijk zijn om de hoofdvraag te beantwoorden en waarvan je weet dat je die kunt beantwoorden o.b.v. beschikbare bronnen. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

L
Door

L

op 17 Feb 2020

Het is overigens een annotatie voor de verduidelijking :)

Scarlett
Door

Scarlett

op 16 Feb 2020

Beste, Ik zit echt vast met mijn deelvragen. Kun tu mij hierbij helpen? Mijn hoofdvraag is: “Op welke wijze kan de schoolmaatschappelijk werker en de leerkrachten binnen Bedrijf X in de wijk X te Rotterdam de leerlingen die in armoede verkeren, zodanig ondersteunen, dat hun leer-en ontwikkelingskansen vergroot worden”? Deelvragen zijn: 1. Welke mogelijke gevolgen van armoede zijn van invloed op de leer-en ontwikkelingskansen van leerlingen die in armoede leven? 2. Welke goodpractices worden er in het binnen en buitenland door scholen toegepast om de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede leven te vergroten? 3. Wat voor ondersteuning biedt Bedrijf X in de wijk X te Rotterdam momenteel aan de leerlingen die in armoede leven om hun ontwikkelingskansen te vergroten? 4. Wat zijn de ervaringen en wensen ten aanzien van de huidige ondersteuning?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Feb 2020

Beste Scarlett, Prima deelvragen! Je hebt de context, huidige situatie, gewenste situatie en transitie van huidige naar gewenste situatie goed verwoord. Ik kan zo snel geen echte verbetersuggesties bedenken. Je kunt het taalgebruik nog wat aanscherpen. Er zitten nog wat taalfouten in en de formulering is soms wat omslachtig (bijv. op welke wijze kan --> hoe kunnen). Groeten, Luuk

Tineke
Door

Tineke

op 14 Feb 2020

Beste Luuk, Ik heb veel moeite met het bedenken van mijn deelvragen. Ik ben meestal geneigd om deelvragen te bedenken, die al worden beantwoordt in de inleiding. En heb vaker het commentaar gekregen dat deze deelvragen overbodig zijn. Ik ga onderzoek welke benadering en type X het beste is. (wetenschappelijk onderzoek) Mijn hoofdvraag omvat de algehele probleemstelling al. Echter is mij onduidelijk wat ik als deelvragen moet/kan gebruiken, aangezien het de bedoeling is dat ik voor elke deelvraag een hypothese moet opstellen. Dus welke benaderingsmethode zijn er beschikbaar? > is geen goede vraag aangezien deze informatie in de inleiding komen te staan en ik dat niet ga onderzoeken. Ik snap dat ik het onderwerp wat abstract omschrijf, maar ik zit ook vast aan geheimhouding. Ik zou het waarderen als je me een beetje op weg zou kunnen helpen. groet, Tineke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2020

Beste Tineke, Als jouw probleemstelling gaat over welke methode de beste is uit een set van methoden, dan kunnen deelvragen bijvoorbeeld gaan over verschillende criteria waarmee je wilt bepalen welke methode het beste is. Ik hanteer hierbij het principe 'één deelvraag is geen deelvraag'. Het is alleen nodig om deelvragen te formuleren als er meerdere stappen zijn bij het beantwoorden van de probleemstelling. Veel deelvragen kun je ook in de probleemstelling verwerken, zolang de formulering van de probleemstelling eenduidig (meer meerledig) blijft. Groet, Luuk

Sam
Door

Sam

op 13 Feb 2020

Beste Luuk, Bedankt, hier ben ik zeker mee geholpen! Groet, Sam

Sam
Door

Sam

op 12 Feb 2020

Hoi Luuk, Ook ik ben benieuwd naar je mening en advies over mijn hoofdvraag en deelvragen (nadat ik die al meerdere keren heb moeten aanpassen. Op dit moment loop ik vast met mijn probleemstelling en deelvragen. De doelstelling is een advies en inzichten geven over hoe moet X opgelost worden om X te bereiken. De mogelijke implementatie van online sales om diverse commerciële doelstellingen van de organisatie te realiseren. Probleemstelling: Hoe kan online sales helpen bij een omzetgroei van €X miljoen in X jaar binnen de Nederlandse B2B markt waarin bedrijf X actief is? DV1. Waar moet een online sales strategie voor bedrijf X vanuit de literatuur aan voldoen? DV2. Wat voor een markt bewerking uit de literatuur en theorie past bij online sales voor bedrijf X? DV3. Wat zijn de ontwikkelingen en behoeften op Nederlandse markt waarin bedrijf X actief is bij een online sales strategie? DV4. Welke bedrijfstak omgevingsfactoren zijn van toepassing en invloed op een online sales strategie bij bedrijf X? DV5. Wat voor een consequentie kan online sales op de interne omgeving van bedrijf X hebben? Is de hoofdvraag en zijn deelvragen aansluitend op elkaar en juist of blijft het vaag en onduidelijk en onjuist voor een onderzoek/scriptie? Alvast bedankt voor voor je inzicht en hulp.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Feb 2020

Hoi Sam, Een paar feedbackpunten: - Probleemstelling: bij een dergelijke hoofdvraag verwacht ik ook deelvragen over de huidige situatie van het bedrijf. Vragen over de gewenste situatie en hoe daar te komen zitten er al voldoende in. - DV1/DV2: vermijd in de vragen uit welke bron het moet komen ('vanuit de literatuur'). In geval van DV1 liever: 'Wat zijn bewezen succesfactoren voor ...' o.i.d. - DV3: zin loopt niet lekker. Nederlandse markt moet 'de' voor. I.p.v. online sales strategie 'Nederlandse online sales markt'. - DV4: bedrijfstakomgevingsfactoren is één woord. - DV5: 'Wat voor een consequentie...' --> 'Welke consequenties...' Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Yassine
Door

Yassine

op 11 Feb 2020

Hallo Luuk, op dit moment loop ik nog vast met mijn probleemstelling en deelvragen, graag ontvang ik advies/tips hierover. De doelstelling is een advies geven over hoe het ...proces van ... effectiever kan worden ingericht, zodat de mogelijke risico's worden beperkt met betrekking tot de verdere groei. het ..proces moet 'in control' raken. Probleemstelling:Hoe kan Bedrijf X het accountingproces effectiever laten verlopen, zodanig dat het proces beheersbaar verloopt volgens de criteria die aan het ….proces zijn gesteld ? Deelvraag 1: Hoe ziet het huidige …..proces eruit? (Welke inzicht geeft het huidige …proces weer?) / (Uit welke activiteiten bestaat het huidige …proces?) Deelvraag 2: Waar liggen de knelpunten binnen het huidige ….proces? ( Deelvraag 3: In hoeverre sluit het huidige …proces aan bij de voorwaarden voor een effectief proces volgens de literatuur? Deelvraag 4: Hoe kunnen deze knelpunten worden verholpen, zodat het ….proces effectiever zal verlopen? Alvast bedankt voor uw hulp!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Feb 2020

Hallo Yassine, Prima onderzoeksvragen wat mij betreft. Huidige situatie, gewenste situatie en het overbruggen hiervan zitten er mooi in verwerkt. Groeten, Luuk

Jens
Door

Jens

op 11 Feb 2020

Hoi Luuk, Ik moet morgen mijn voorstel inleveren bij mijn school. Ik studeer Commerciële economie, in de richting van marketingcommunicatie. Ik vind het lastig om de probleemstelling en doelstelling goed te formuleren. Hieronder staat wat ik tot nu toe heb. Aanleiding/probleemstelling In het huidige tijdperk van digitalisering/automatisering is het van belang dat een organisatie als Organisatie X klantgericht blijft. Het bedrijf moet zich daarom blijven ontwikkelen om haar klanten optimaal te bedienen. Aangezien Organisatie X de doelgroep nog niet scherp voor ogen heeft gebeurd dit nog niet optimaal. Daarnaast is het nog niet duidelijk welke marketingcommunicatiekanalen het beste benut kunnen worden om de doelgroep te bereiken. Aanleiding van dit onderzoek is dan ook de vraag vanuit het bedrijf hoe dit het beste gedaan kan worden. Doelstellingen Het doel van dit marketingcommunicatieplan is ervoor te zorgen dat Organisatie X meer controle heeft over de communicatie met haar klanten en dat dit proces geoptimaliseerd en gedigitaliseerd wordt.

Jens
Door

Jens

op 12 Feb 2020

2. Aanleiding In het huidige tijdperk van digitalisering/automatisering is het van belang dat een organisatie als Organisatie X klantgericht blijft. Het bedrijf moet zich daarom blijven ontwikkelen om haar klanten optimaal te bedienen. Aangezien Organisatie X de doelgroepen van de interne organisatie (sales, marketing, ict) nog niet scherp voor ogen heeft gebeurd dit nog niet optimaal. Daarnaast is het nog niet duidelijk welke marketingcommunicatiekanalen het beste benut kunnen worden om de doelgroepen te bereiken. Aanleiding van dit onderzoek is dan ook de vraag vanuit het bedrijf hoe dit het beste gedaan kan worden. 3. Doelstellingen Het doel van dit marketingcommunicatieplan is ervoor te zorgen dat Organisatie X meer controle heeft over de communicatie met haar klanten en dat dit proces geoptimaliseerd en gedigitaliseerd wordt. Organisatie X wil uitbreiden met een digitale oplossing om de wervingsselectie vanuit de interne organisatie te verbeteren om zo onderscheidend te zijn, innovatief en in te spelen op de klantenvraag. De huidige digitalisatie trend samen met de trend in het managen van klantverwachtingen sluiten hier goed op aan. Hoofdvraag: Welke marketingcommunicatiekanalen binnen de wervingsselectie op het gebied van digitaliseren kan Organisatie X implementeren om voor te blijven op de concurrentie? Is de hoofdvraag op deze manier goed geformuleerd uit de aanleiding en doelstelling?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Feb 2020

Beste Jens, Hier kan ik niet direct antwoord op geven, omdat ik eerst een aantal vragen heb over de aanleiding van het onderzoek. Ook de formulering van de hoofdvraag zelf roept bij mij allerlei vragen op, zoals 'gaat het alleen om het implementeren van nieuwe kanalen?', 'gaat het om digitale kanalen?', 'wordt het onderliggende probleem opgelost met het implementeren van nieuwe kanalen, zonder dat de communicatie zelf wordt aangepast/gestroomlijnd?', 'wat is wervingsselectie op het gebied van digitaliseren?', 'dus bedrijf X ligt nu voor op de concurrentie?', etc. Als je hier verder advies over wilt raad ik je aan om gebruik te maken van onze scriptiecoaching: https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Groeten, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Feb 2020

Hoi Jens, Ten eerste kun je de doelstelling nog wat concreter maken. Waar moet moet de communicatie met klanten op geoptimaliseerd worden (met welk doel)? Bijv. hogere betrokkenheid, merkbekendheid, duidelijke branding, meer omzet, etc. Vervolgens is de probleemstelling de doelstelling in vraagvorm en vormen de deelvragen de verschillende stappen om de probleemstelling te beantwoorden. In de comments hierboven kun je denk ik wel een aantal voorbeelden vinden over jouw onderwerp. Succes! Groeten, Luuk

Chloe
Door

Chloe

op 07 Dec 2019

hallo Luuk, dank je wel. begrijp ik dan goed dat de andere 4 deelvragen wel goed geformuleerd zijn omdat ze vragen stellen over de huidige situatie en vragen om welke maatregelen er beschikbaar zijn? als dat zo is dan kan ik hiermee verder, anders heb ik nog wat hulp nodig want ik zit vast dan :( gr Chloe

Chloe
Door

Chloe

op 01 Dec 2019

Hallo Luuk, ik ben bezig met een onderzoeksopdracht voor mijn HBO-opleiding HRM. Ik vind het heel lastig om een goede hoofdvraag te vinden en hoop dat je mij kunt zeggen of ik in de goede richting zit. Mijn hoofdvraag is: hoe kan organisatie X ervoor zorgen dat hun medewerkers meer duurzaam inzetbaar zijn om zo een blijvende bijdrage te leveren aan de organisatie? mijn deelvragen zo ver: - hoe kan de duurzame inzetbaarheid worden verhoogd bij de medewerkers? - welke HR-instrumenten zijn er beschikbaar voor de medewerkers om in te zetten om zo de duurzame inzetbaarheid te verhogen - in welke mate zijn de medewerkers bereid om duurzaam inzetbaar te zijn? - hoe wordt de duurzame inzetbaarheid momenteel gestimuleerd? - hoe kijken de medewerkers tegen hun eigen duurzame inzetbaarheid aan? misschien is duurzaam inzetbaar niet helemaal het goede woord, wellicht dat ik meer moet kijken naar de ontwikkeling van de medewerkers? mijn doel is om de medewerkers meer bezig te laten zijn met hun eigen ontwikkeling om zo een blijvende bijdrage te leveren aan de organisatie. Maar ik vind het heel moeilijk om onder woorden te brengen. alvast dank voor jouw input.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Dec 2019

Hallo Chloe, Een paar suggesties: - Prima hoofdvraag. Maak deze zo nodig SMART (als dat van jouw opleiding wordt verwacht) - Denk ik termen van gewenste situatie vs huidige situatie en strategieën om een eventueel gat te overbruggen. De hoofdvraag gaat over de gewenste situatie, de eerste deelvraag of deelvragen dienen te gaan over het in kaart brengen van de huidige situatie en dan nog vragen over het overbruggen van een gat (welke strategieën/maatregelen zijn hiervoor beschikbaar? In hoeverre passen deze bij de geschetste situatie?) - De eerste deelvraag zou ik weglaten, want die stelt in feite dezelfde vraag als de hoofdvraag Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Milad
Door

Milad

op 13 Nov 2019

Ik heb het nu dus zo uitgevoerd: Kunt u mij kort een feedback hierover geven. Ik bedankt u enorm voor de moeite. ‘Op welke wijze kan randstad Letseladvies haar huidige werkwijze inzake het gegevensbeschermingsbeleid zodanig aanpassen om te voldoen aan de verantwoordingsplicht die voortvloeit uit de op 25 mei 2018 geïmplementeerde AVG-wetgeving?’ Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, dienen allereerst de navolgende deelvragen te worden beantwoord: 1. Wat zegt de huidige wet- en regelgeving omtrent de verantwoordingsplicht dat valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? 2. Wat houdt het gegevensbeschermingsbeleid volgens de literatuur in om aan de verantwoordingsplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen? 3. Aan welke verplichtingen moeten organisaties voldoen om het gegevensbeschermingsbeleid conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in te richten? 4. Hoe is de inhoud van het gegevensbeschermingsbeleid van Randstad Letseladvies opgesteld?
5. Wat is de werkwijze van Randstad Letseladvies met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens? 6. In hoeverre voldoet de verantwoordingsplicht bij Randstad Personenschade in het kader van de op 25 mei 2018 geïmplementeerde AVG-wetgeving?

Luuk Tubbing
Milad
Door

Milad

op 12 Nov 2019

Het doel van dit onderzoek is Randstad Letseladvies een advies te geven over de uitvoering van het gegevensbeschermingsbeleid, zodat Randstad Letseladvies voldoet aan de verantwoordingsplicht dat onderdeel is van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoofdvraag: Op welke wijze kan randstad personenschade haar huidige werkwijze inzake het gegevensbeschermingsbeleid zodanig aanpassen om te voldoen aan de verantwoordingsplicht die voortvloeit uit de op 25 mei 2018 geïmplementeerde AVG-wetgeving?’ “In hoeverre voldoet het verantwoordingsplicht bij Randstad Personenschade in het kader van privacywetgeving die voortvloeit uit de op 25 mei 2018 geïmplementeerde AVG-wetgeving?” Ik twijfel welke van de twee hoofdvragen beter zijn? Deelvragen 1. Wat zegt de huidige wet- en regelgeving omtrent de verantwoordingsplicht dat valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? 2. Wat zegt de huidige wet- en regelgeving omtrent het gegevensbeschermingsbeleid om aan de verantwoordingsplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te kunnen voldoen? 3. Hoe is het gegevensbeschermingsbeleid van Randstad Letseladvies opgesteld? 4. Wat is de werkwijze van Randstad Letseladvies met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens? 5. Welke maatregelen zijn nodig om het gegevensbeschermingsbeleid zodanig in te richten dat voldaan wordt aan de verantwoordingsplicht onder de verordening gegevensbescherming (AVG) Zou u mij daarnaast kunnen aangeven of mijn deelvragen goed zijn?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Nov 2019

Beste Milad, Een aantal feedbackpunten: - Geen twijfel over dat de eerste hoofdvraag beter bij het doel van het onderzoek past. Je kunt wel een deelvraag maken van de tweede hoofdvraag. - Deelvraag 3: zoals ik het nu lees gaat de vraag over de totstandkoming van het beleid, maar om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden moet je weten wat de inhoud van het beleid is. - Deelvraag 5: lijkt wel erg op de hoofdvraag. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Tim
Door

Tim

op 04 Nov 2019

Hallo Luuk, Ik ben nu bezig met het schrijven van een onderszoeksplan voor mijn afstudeerscriptie. Het onderwerp gaat over klantretentie. Mijn opdrachtgever wilt graag meer vaste klanten, hogere klantretentie dus focus op lange termijn relatie. Dit zijn is tot zo ver wat ik aan onderzoeksvragen heb, ga ik met deze vragen in de juiste richting? Hoe kan bedrijf x het beste inspelen op de wensen en behoeften van hun (potentiele)opdrachtgevers om zo een stijging van 30% in aantal vaste opdrachtgevers te realiseren? (Hoe kan bedrijf x haar klantretentie verhogen, ten einde een stijging van 30% te realiseren in het aantal vaste opdrachtgevers eind 2020?) Deelvragen: 1. Hoe ziet de huidige interne organisatie van bedrijf x eruit? A. Hoe is het huidige CRM ingericht? B. Wat wordt er gedaan aan klantbehoud/met het CRM systeem? C. Welke diensten biedt bedrijf x aan? 2. Wat ervaren de opdrachtgevers van bedrijf x als het gaat om kwaliteit en service? 3. In hoeverre is er een match tussen de wensen van de opdrachtgevers en het aanbod van bedrijf x? 4. Waarom zijn oude opdrachtgevers gestopt met bedrijf x? 5. Wat zijn de wensen en behoeften van de prospects? A. Hoe willen prospects benaderd worden door bedrijf x? 6. Wie zijn de huidige concurrenten en op welke manier gaan zij te werk? 7. Hoe kan bedrijf x zich onderscheiden ten opzichte van haar concurrenten? 8. Wat zijn trends en ontwikkelingen in de executive search branche? Ook loop ik een beetje vast met welke modellen ik hieraan kan koppelen, zou je mij misschien aan een model kunnen helpen? Heel erg bedankt! Tim

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Nov 2019

Hallo Tim, Hierbij een paar suggesties: - Hoofdvraag: maak deze eenduidig. Hoe bedrijf A klantretentie van B% realiseren per datum C is al voldoende. Een 30% stijging van vaste opdrachtgevers maakt het onnodig complex, want daar kunnen ook nieuwe opdrachtgevers bij zitten. - Deelvragen 2 en 3 overlappen met elkaar - Deelvraag 6: zou ik wat concreter maken, want zoals het er nu staat moet je een zeer uitgebreid marktonderzoek doen om deze vraag goed te beantwoorden. - Er zit veel verschil in abstractieniveau tussen de deelvragen. Ik zou kiezen voor een hogere abstractieniveau. Het detailniveau is meer iets om te specificeren in het methodehoofdstuk. Kom je hier verder mee? Succces! Groeten, Luuk

Marieke
Door

Marieke

op 08 Oct 2019

Hallo Luuk, Ik schrijf momenteel een onderzoeksplan voor een afdeling waar teveel tijd wordt besteed aan het verwerken van servicevragen van laagwaarde klanten en waar geen ruimte is om het klantportfolio uit te breiden (Het is zowel efficiency als effectiviteit) Kun je me helpen met het formuleren van de juiste deelvragen? Hoofdvraag: Hoe kan Bedrijf X het proces verbeteren op een manier dat past bij het huidige verdienmodel en duurzaam is voor de toekomst? 1. Wat is de huidige situatie? -> Hoe meet ik dit? 2. Wat is de gewenste situatie? 3. Hoe gaat het klantenserviceproces bij andere afdelingen van het bedrijf? 4. Op welke manier kan klantsegmentatie bijdragen aan procesoptimalisatie? Theoretische modellen heb ik wel gevonden (7S model, Value Stream Mapping, Customer Pyramid), ik loop alleen helemaal vast met methodologie. Groet, Marieke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Oct 2019

Hallo Marieke, Een paar adviezen: - Hoofdvraag: benoemd om welk proces het gaat (afhandelen van servicevragen?), zodat je een betere afbakening hebt voor de deelvragen. - Deelvraag 1: maak in de vraag duidelijk wat je precies wilt meten/analyseren. Concretiseren van de hoofdvraag daarbij helpen. - Deelvraag 2: idem. Welk proces wil je verbeteren? - Deelvraag 3: om in kaart te brengen wat mogelijke oplossingen zijn, zou ik deze breder trekken (hoe concurrenten e/of andere dienstverleners dit doen, welke oplossingen voor deelvraag 2 er in de markt beschikbaar zijn) - Deelvraag 4: komt vrij willekeurig over t.o.v. de hoofdvraag. Naast klantsegmentatie zijn er nog tig andere methoden die bij kunnen dragen aan procesoptimalisatie. Dit kun je oplossen door deze deelvraag generieker te maken, klantsegmentatie in de hoofdvraag te verwerken of te hopen dat klantsegmentatie als antwoord op deelvragen 1-3 duidelijk naar boven komen Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

rick
Door

rick

op 02 Oct 2019

Hallo luuk Voor mijn onderzoek heb ik al getracht een onderzoeksvraag op te stellen. "Kan met een CT-scan van het scaphoid, waarbij gebruik gemaakt wordt van een wide-area detector en vernieuwende dosis reducerende technieken een vergelijkbare dosis behaald worden als bij de conventionele Röntgen Naviculaire serie terwijl de kwaliteit van het beeldmateriaal gelijk blijft." Opzich een prima vraag maar dit is wel een ja/nee vraag. en volgens de regels mag dit niet tenzij het een toetsende vraag is. Maan vraag is dus of ik mijn vraag moet herschrijven naar (wat is de haalbaarheid van.....)of dat deze zo voldoende is.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Oct 2019

Hallo Rick, Het vraagteken ontbreekt nog ;) Door er 'In hoeverre...' voor te zetten maak je er een open vraag van. Groeten, Luuk

milaan
Door

milaan

op 06 Sep 2019

Bedankt voor uw reactie Luuk! Ik heb met mijn begeleider vanuit school gesproken. Hij gaf aan dat mijn hoofdvraag wel juridisch beter kan. Het is lastig om het juridisch kloppend te maken (hoofdvraag). Heeft u tips voor mij? ik kom er zelf niet uit bedankt voor uw hulp

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Sep 2019

Graag gedaan! Zeker als leek op juridisch gebied heb ik geen idee wat jouw begeleider daarmee bedoelt. Wellicht bedoelt hij dat het niet is geformuleerd als een juridisch vraagstuk, maar als een zakelijk vraagstuk (dienstverlening).

Milaan
Door

Milaan

op 04 Sep 2019

Hallo luuk Met betrekking tot de bovenstaande problematiek staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘Welke factoren spelen een rol bij de vertraagde afhandeling van letselschadezaken tussen de belangenbehartigers en verzekeraars?’ Als er een centrale vraag is geformuleerd, moet vervolgens worden gekeken welke kennis nodig is om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Op deze wijze kan de doelstelling van het onderzoek worden bereikt. De vraag is welke kennis van de kennisgebieden nodig is en de onderzoekseenheid om antwoord te kunnen geven op de centrale vraag. Deze analyse eindigt in het stellen van deelvragen. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn de onderstaande deelvragen geformuleerd: 1. Wat is de huidige werkwijze voor het afhandelen van letselschade? 2. Welke communicatietechnieken worden gebruikt tussen belangenbehartigers en verzekeraars? 3. Welke rollen spelen de belangenbehartigers en verzekeraars in het letselschadetraject? 4. Welke informatiesysteem wordt er gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens van letselschadeslachtoffers? 5. Welke barrières staan er voor belangbehartigers en verzekeraars in de weg om cliënten sneller van dienst te kunnen zijn? 6. Op welke wijze kan de discussie over de aansprakelijkheidsvraag tussen belangenbehartigers en verzekeraars worden voorkomen? Daarnaast vind ik het moeilijk om het juridische gedeelte te formuleren. Het is wel echt belangrijk om daar de Nederlandse wet- en regelgeving en jurisprudentie te beschrijven.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Sep 2019

Hallo Milaan, Prima onderzoeksvragen! Eén feedbackpunt: deelvraag 5 lijkt wel erg veel op de hoofdvraag. Groeten, Luuk

Mariska
Door

Mariska

op 30 Aug 2019

Hallo Luuk, Voor mijn stage ben ik een onderzoek aan het doen over twee bedrijven binnen een groep die veel overlap hebben. het is mijn taak om een beleid op te stellen over een verdeling tussen deze twee bedrijven. Hierbij heb ik de volgende hoofd en deelvragen: Hoofdvraag: Op welke wijze dient ALO haar activiteiten te alloceren over ALEC en OLAI om binnen relevante kaders haar doelstellingen te bereiken? deelvragen: Wat is het onderscheid tussen Alec en Olai en hoe zijn de activiteiten hiertussen verdeeld? Wat zijn de relevante kaders waaraan we ons moeten houden? Juridisch, economisch en fiscaal Wat zijn de doelstellingen van Alec, Olai en ALO? Wie zijn de belanghebbenden? Wat zijn de mogelijkheden voor de allocatie van de activiteiten en wat zijn de gevolgen hiervan? Ik ben nog niet geheel tevreden over deze vragen en loop vast op hoe het wel moet. Kun jij me helpen? Groetjes Mariska

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Aug 2019

Beste Mariska, Prima onderzoeksvragen! Een paar tips ter verbetering: - Voorkom vaag taalgebruik: onderscheid in welk opzicht? (DV1) Wie zijn 'we'? (DV2) - Splits meerledige vragen (DV1) op (nooit 'en' gebruiken in een onderzoeksvraag) - Ik zou beginnen met de deelvraag over de doelstellingen, want deze zul je logischerwijs als eerste willen beantwoorden. - Als je toch de allocatie van activiteiten onder de loep gaat nemen: wellicht zijn er activiteiten die bij geen van beide bedrijven thuishoren, omdat het geen kern/strategische activiteit is en een derde partij het beter/goedkoper kan (outsourcing) Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

marleen
Door

marleen

op 15 Jun 2019

Hallo Luuk, Bedankt voor je reactie. Hier kan ik zeker wat mee. Nog één vraagje zou je deelvraag 3 dan weglaten of anders formuleren? Ik hoor het graag!

marleen
Door

marleen

op 13 Jun 2019

Hallo Luuk, Misschien kun je mij helpen. De volgende onderzoeksvraag heb ik geformuleerd: Welke strategie moet Stichting Present Nunspeet de komende drie jaar aannemen om een waardevolle organisatie te blijven voor de burgers in de regio en mee te kunnen gaan in de landelijke groei van Present stichtingen? Om antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag, zijn de volgende deelvragen geformuleerd: Theoretische deelvragen Deelvraag 1: Welke groeifasen zijn er ? Deelvraag 2: Welke groeistrategieën zijn er? Deelvraag 3: Welke leiderschap strategieën zijn er? Empirische deelvragen Deelvraag 4: In welke groeifase zit stichting Present Nunspeet? Deelvraag 5: Wat zijn de belangrijkste zwaktes en sterktes van stichting Present Nunspeet? Deelvraag 6: Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen van stichting Present Nunspeet? Deelvraag 7: Welke (financiële) middelen heeft stichting Present Nunspeet nodig om mee te gaan in de nieuwe strategie. Nu krijg ik voornamelijk de opmerking terug dat de theoretische deelvragen niet goed zijn. Heb jij advies voor mij?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Jun 2019

Hi Marleen, Prima onderzoeksvragen wat mij betreft. Een paar verbeterpunten: - Hoofdvraag: 'mee te kunnen gaan in de landelijke groei' zou ik concreter maken. Betekent dit dat de afdeling in Nunspeet organisatorisch klaar moeten zijn voor de groei (bijv. voldoende professionaliteit en medewerkers hebben om de groei aan te kunnen) of dat ze een bepaalde groei moeten halen die landelijk is opgelegd (als target). - Deelvraag 3 komt uit de lucht vallen, want de hoofdvraag gaat niet over leiderschap. Zo zijn er naast leiderschap nog tal van andere fenomenen waar je een strategie voor kunt vaststellen, bijv. voor positionering in de markt, 'make-buy-ally' (wat doe je zelf, koop je in of werkt je voor samen?), diversificatie (uniek zijn) vs. kostprijs (goedkoop zijn en/of zoveel mogelijk waarde toevoegen). - Deelvraag 7: valt buiten scope van de hoofdvraag, want 'de nieuwe strategie' is het antwoord op de hoofdvraag. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Havik
Door

Havik

op 18 Apr 2019

Hi Luuk, Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie en ik moet een hoofdvraag en deelvraag formuleren. Ik zit op een engineering opleiding dus mijn opdracht is een ontwerp maken van een "machine". ik heb een beetje gekeken in de reacties en ik kan helemaal geen afstudeeropdracht vinden die qua soort lijkt op die van mij. het zijn allemaal research opdrachten en geen ontwerp opdrachten. kunt u mij helpen bij het verzinnen van een hoofdvraag en deelvragen? of tenminste op weg helpen. Gr, Havik

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Apr 2019

Hi Havik, Om je hiermee concreet te helpen zou ik wat meer informatie moeten hebben over de context of het probleem dat je wilt oplossen met jouw ontwerp. Algemeen kun je wel stellen dat een oplossingsgerichte onderzoeksvraag niet alleen voorkomt in het engineering domein, maar bij de meeste hbo-studies. Als uitgangspunt heb je altijd een probleem wat je wilt oplossen en daarmee een doelstelling, die je vervolgens in een onderzoeksvraag en deelvragen vertaald. Waar jij een machine ontwerp, maakt een marketingstudent een marketingplan. In beide gevallen heb je het over onderzoeksvragen met een structuur zoals 'Wat is de meest effectieve/efficiënte wijze om ...? of 'Hoe kan ...verbeteren?' Soms helpt het ook om met het eind in gedachte te beginnen, de machine die je wilt ontwerpen, en van daarop terug te redeneren welk probleem deze machine oplost. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Arnaud
Door

Arnaud

op 02 Apr 2019

Hi Luuk, hopelijk kunt u mij wat helderheid bieden, Het gaat om een dienst wat ik wil gaan aanbieden in een ander land. Mijn c.vraag is: “Wat is een geschikte entreestrategie voor (naam, bedrijf) met betrekking tot de betaalsector op (naamland)?” Ik heb dan ook literatuur opgezocht en wil verder werken met het entry mode model van Root. Er zijn volgens Root bepaalde factoren die ervoor zorgen welk strategie gekozen moet worden. Maar ik heb moeite met het vertalen van deze factoren naar bijvoorbeeld de deelvragen. Ik kan de koppeling tussen conceptueel model totaal niet maken met de enige vragen. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Als jullie ervaring hebben met dit onderwerp lijkt het mij ook een optie om hierna nog even te zitten met 1 van jullie consultants? gr, Arnaud

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Apr 2019

Hi Arnaud, Bedoel je dit model? https://bit.ly/2Uvq6PA Elk van de vijf factoren kun je in een deelvraag vertalen. De tweede ('Setting objectives and goals') wordt dan bijv. 'Wat zijn de doelstellingen die bedrijf X wil bereiken met het betreden van de betaalsector in (naam land)?' Wij kunnen jou hier zeker mee verder helpen. Hier meer info over onze begeleiding: https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Groeten, Luuk

Martijn
Door

Martijn

op 25 Feb 2019

Hoi Luuk, Top dat je zoveel mensen helpt bij het opstellen van hun deelvragen. Ik ben momenteel bezig met schrijven van mijn PvA, alleen kom ik er niet helemaal uit. Tot nu toe heb ik dit: Aanleiding Anderhalf jaar geleden is de webwinkel X opgericht, waardoor de naamsbekendheid van de nieuwe webshop en de bijdrage aan de totale omzet van de onderneming nog te laag is. De onderneming wilt dit probleem graag oplossen, en is bereid om te investeren in marketingcommunicatie. Echter is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze dit het beste gedaan kan worden. Een onderzoek naar hoe dit het beste vorm gegeven kan worden is daarom gewenst. Doelstelling Het doel van het onderzoek is om het merk en de doelgroep van bedrijf X in kaart te brengen. Om dit te onderzoeken zal een interne en externe analyse van X worden uitgevoerd, zodat er voor de onderneming meer duidelijkheid ontstaat over hoe er het beste ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften van de klant. Op basis hiervan is het doel om met adviezen te komen waarmee de omzet kan worden verhoogd. Probleemstelling De webshop X is anderhalf jaar geleden opgezet en dit zorgt ervoor dat de webshop nog niet bekend genoeg is onder de doelgroep. Daarnaast is voor de onderneming niet duidelijk op welke wijze de doelgroep het beste kan worden bereikt om de meeste omzet te genereren. Mijn vraag is of de opzet van dit plan logisch klinkt, of het te breed is, en in wat voor richting ik aan moet denken m.b.t. de onderzoeksvragen. Onder wat voor soort plan zou dit vallen? Ik dacht zelf aan een operationeel marketingcommunicatieplan, of zie ik dat verkeerd? Ik hoop dat dit niet teveel vragen tegelijk zijn, maar ik wil graag weer verder kunnen werken. Alvast heel erg bedankt voor de hulp! Groeten, Martijn

Martijn
Door

Martijn

op 26 Feb 2019

Hoi Luuk, Bedankt voor je snelle reactie, je hebt me goed op weg geholpen! Je advies heb ik verwerkt in het verslag, en op basis daarvan de centrale vraag + deelvragen opgesteld. Deze zijn als volgt: Probleemstelling: Hoe ziet het merk en de doelgroep van X eruit, en met welke marketingcommunicatiestrategie kan de onderneming het beste de doelgroep bereiken? Deelvragen: 1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van X? 2. Wie is de doelgroep van X? 3. Wat zijn de wensen en behoeften van de doelgroep van X? 4. In hoeverre past de huidige communicatiemix van X bij de wensen en behoeften van de doelgroep? 5. Met gebruik van welke mediakeuze en boodschap kan de doelgroep van X het beste bereikt worden? Zijn er nog punten die ik vergeten ben? Het betreft een marketingcommunicatieplan. Opnieuw ontzettend bedankt voor je hulp! Groeten, Martijn

Luuk Tubbing
Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Feb 2019

Hoi Martijn, Een paar tips: - Aanleiding: je kunt niet stellen dat de naamsbekendheid laag is omdat ze anderhalf jaar geleden zijn opgericht. Deze feiten los van elkaar vermelden. - Doelstelling: hier nog achterwege laten wat je gaat doen. - Probleemstelling: dit moet (gek genoeg) een vraag zijn. Hier meer info daarover: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderwerp-afbakenen/probleemstelling-formuleren/ - Een operationeel marketingplan klinkt wel logisch ja, al weet ik niet precies wat jij daarmee bedoelt Kom je hier verder mee? Succces! Groeten, Luuk

Asma
Door

Asma

op 25 Feb 2019

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met mijn afstudeer onderzoek bij de stichting ASVZ. Zij ervaren een hoge exit van medewerkers en willen graag erachter komen waarom dit zo is. hoofdvraag:- Hoe kan ASVZ de uitstroom( exit) van medewerkers van de primaire zorg te beperken? deelvragen: 1. Wanneer was de uitstroom van medewerkers het hoogste bij ASVZ? 2. Op welke locatie is de uitstroom van medewerkers het hoogst bij ASVZ? 3. Wat doet ASVZ om medewerkers (tevreden) te houden? 4. Wat zijn de doorgroeimogelijkheden bij ASVZ? 5. Wat zijn de belangrijkste motieven voor medewerkers op bij een organisatie te blijven? ik hoop dat je mij feedback kunt geven! groetjes, Asma ik heb daarom ook de volgende hoofd en deelvragen, alleen betwijfel ik of ik op de juiste weg zit.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Feb 2019

Beste Asma, Een aantal verbetersuggesties: - Hoofdvraag: '(exit)' zou ik weglaten, want is dubbel. 'te' ook weglaten - Deelvraag 1: wat bedoel je met wanneer? Een periode of onder welke omstandigheden? Is antwoord op deze deelvraag nodig om de hoofdvraag te beantwoorden? - Deelvraag 2: waarom is deze deelvraag nodig om de hoofdvraag te beantwoorden? Verder: deelvraag 1 zou je eruit kunnen laten als je het antwoord hierop onderdeel maakt van de probleembeschrijving. - Deelvraag 3: behouden ipv tevreden houden, want een tevreden medewerker kan nog steeds uitstromen als een concurrent aantrekkelijker is/lijkt - Deelvraag 4: overbodige vraag, want zit ook al in deelvraag vijf als dit een motief blijkt te zijn Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Asma
Door

Asma

op 25 Feb 2019

ik zie dat het niet helemaal goed is gegaan met mijn berichtje en dat de volgorde niet echt klopt.

Luuk
Door

Luuk

op 25 Feb 2019

Beste naamgenoot, Op het moment ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie. Mijn onderzoek gaat over een zalencentrum dat al enkele jaren verlies leidt. De opdrachtgever is met name geïnteresseerd of het zalencentrum nog toekomstbestendig is en dat er op zijn minst break even wordt gedraaid. Mijn hoofd- en deelvragen zijn: Hoofdvraag: Wat is de juiste strategie voor het zalencentrum om een beter imago te creëren waardoor het toekomstbestendig is en de verliezen worden omgebogen naar break even? Deelvragen: 1. Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen van de markt? 2. Wie zijn de huidige en toekomstige afnemers? 3. Wat zijn de wensen van de afnemers? 4. Wie zijn de grootste concurrenten voor het zalencentrum en hoe is het marktaandeel? 5. Wat zijn de sterke en zwakke punten van het zalencentrum? 6. Voldoet de geleverde dienst aan de verwachtingen van de afnemers? Ik ben er nog niet helemaal over uit of de vraagstellingen op deze manier juist zijn geformuleerd. Het zou fijn zijn als je het van feedback kan voorzien. Alvast bedankt voor je hulp! Met vriendelijke groet, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Feb 2019

Beste Luuk :) Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: vereenvoudig deze door één concept centraal te stellen (imago of resultaten). Is al vastgesteld dat imago een belangrijke rol speelt bij het verlies draaien van het bedrijf? Zo niet, dan zou ik dit neutraal formuleren. Verder zou ik niet spreken over een 'beter' imago, maar eerder van een imago dat beter aansluit bij de klantwensen/verwachtingen en/of de identiteit van bedrijf. - Deelvraag 1: welke markt? - Deelvraag 2: wat bedoel je met toekomstige afnemers? - Deelvraag 4: marktaandeel van wie? - Deelvraag 6: de manier waarop deze dienst wordt geleverd (snelheid, gemak, nazorg, etc.) speelt ook belangrijke rol in de klantbeleving en het succes van een bedrijf Graag gedaan. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Stefan
Door

Stefan

op 22 Feb 2019

Hoi Luuk, Leuk om te zien dat je al zoveel mensen hebt geholpen met dit lastige vraagstuk. Ik ben bezig met mijn afstudeeropdracht voor Nevi (inkoopopleiding) Als centrale vraag heb ik: Welke mogelijkheden heeft tactische inkoop om kleine leveranciers van een internationale groothandel te rationaliseren? Als deelvragen heb ik de volgende vragen geformuleerd. Wat zijn de mogelijkheden om te rationaliseren? Welke mogelijkheid dient men in welke situatie te gebruiken? Wat zijn de gevolgen van rationalisatie? Ik twijfel ten eerste of mijn centrale vraag concreet genoeg is en daarnaast twijfel ik met mijn deelvragen de centrale vraag voldoende beantwoord? Alvast bedankt voor je hulp en advies. Met vriendelijke groet, Stefan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Feb 2019

Hoi Stefan, Prima onderzoeksvragen! Ik mis nog wel een deelvraag over tactische inkoop. Groeten, Luuk

Lianne
Door

Lianne

op 22 Feb 2019

Beste Luuk, Op het moment ben ik bezig met het onderzoeksontwerp voor mijn afstudeerscriptie. Echter vind ik het lastig om de onderzoeksvraag en deelvragen op te stellen. Ik vind ook dat ik wel erg veel deelvragen heb. Is dit erg of is dit juist goed? Ik doe een onderzoek naar het toekomstige werkplekkentekort bij BEDRIJFX. Mijn doelstelling is: Bijdragen aan het ontwikkelen van een flexibele oplossing voor BEDRIJFX om zijn personeel een passende werkplek te bieden. Een oplossing waar zij nog jaren mee vooruit kunnen. De onderzoeksvraag is: Hoe kan het toekomstige werkplektekort bij BEDRIJF geborgd worden? Mijn deelvragen: 1. In welke mate is het dreigende werkplekkentekort reëel? 2. Is het pand groot genoeg om de groei te kunnen borgen? 3. Kan een thuiswerkplek uitkomst bieden? 4. Is een mobiele werkplek een passende oplossing? 5. Is flexwerken een passende oplossing voor het werkplekkentekort bij BEDRIJF? 6. Wat is de impact op de kantine en de parkeerplaats met de verwachte werknemersgroei? 7. Wat zijn de gevolgen van de gekozen oplossing voor de stakeholders? 8. Wat zijn de kosten van de gekozen oplossing? Ik hoop dat u mij feedback zou kunnen geven op mijn opgestelde vragen. Alvast bedankt voor uw reactie. Mvg. Lianne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Feb 2019

Beste Lianne, Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: 'geborgd' lijkt mij niet de juiste term. 'Op duurzame wijze opgelost worden' lijkt mij beter (ook omdat je er nog jaren mee vooruit moet kunnen). - Deelvragen 2 t/m 5 zijn ja/nee-vragen. Maak hier een open vragen van. - Overweeg om deelvragen drie en vier samen te voegen onder de categorie 'op afstand werken' - Deelvragen 7 en 8: deze vallen buiten scope van de hoofdvraag. Deze kun je opnemen in de hoofdvraag of weglaten omdat de kosteneffectiviteit en stakeholderimpact natuurlijk altijd een belangrijk criterium zijn voor bij een organisatieverandering (zo zijn er wellicht nog meer criteria). - In principe geen probleem als je veel deelvragen hebt. Het is vaak wel een indicatie dat je zaken te specifiek benoemt (zoals bij mijn punt hierboven) waardoor de je niet benoemde punten over het hoofd ziet. Meestal is het beter om op een iets hoger abstractieniveau te formuleren. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Richard
Door

Richard

op 14 Feb 2019

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met een derdejaars stage voor mijn opleiding Ondernemerschap & Retailmanagement. Ik heb enigsinds moeite om goede deelvragen te formuleren. Ik loop stage bij een online marketingbureau gespecialiseerd in vastgoed. Mijn hoofdvraag is als volgt: - Welke mogelijkheden heeft -bedrijf- om de markt van het marketen van toeristenwoningen te betreden? Ik heb tot dusver de volgende 2 deelvragen geformuleerd: - Welke omvang heeft de markt van toeristenwoningen? - Welke concurrenten zijn er en in welke mate zijn deze betrokken bij het marketen van toeristenwoningen? Voor de rest zit ik nogal vast, zou jij nog tips voor mij hebben?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2019

Beste Richard, Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: maak concreet wat je met mogelijkheden bedoelt. Gaat het bijv. om de aantrekkelijkheid van de markt of market entry strategies? - Deelvraag 1: maak concreet wat je met omvang bedoelt (aantal klanten, omzet, afzet...) - Om de aantrekkelijkheid van een markt te bepalen kan je voor verdere deelvragen putten uit het Vijfkrachtenmodel van Porter Succes! Groeten, Luuk

Sharon
Door

Sharon

op 06 Feb 2019

beste luuk. ik heb al eens eerder een bericht achter gelaten maar heb geen idee waar deze gebleven is. Ik ben begonnen met mijn afstudeeronderzoek naar informatievoorzieningen. Dit doe ik bij een groot technisch bedrijf. De aanleiding voor mijn onderzoek is: Binnen het bedrijf zijn diverse applicaties die ondersteuning bieden aan het operationele proces. Het kost veel tijd om deze informatie toegankelijk te maken en om zo tijdig inzicht te geven over de prestaties. Er is nog onvoldoende balans tussen gecreëerde inzichten in relatie tot management accounting grondslagen. Er is behoefte aan stuurinformatie dat tijdig is en voldoende diepgang biedt. Nu werd er eerst een hoofdvraag verzonnen: welke stappen moet bedrijf x zetten om het informatiesysteem zo effectief mogelijk in te zetten. Dit is een ontzettend brede vraag. Ik heb erg veel moeite met het afbakenen. Wat zou een andere goede hoofdvraag kunnen zijn.

Luuk Tubbing
Laurens
Door

Laurens

op 14 Jan 2019

Beste Luuk, Zeer interessant stuk en vooral de gestelde vragen en antwoorden helpen veel. Toch blijft het een inewikkelde kwestie om goede hoofd en deelvragen te stellen. Zoals ik het nu zie is dit per docent ook weer verschillend. Daarom een extra paar ogen op het onderstaande is welkom. Voor financieel management van Master of Business Administration onderstaande hoofdvraag en deelvragen: Doelstelling: Inzicht verkrijgen in de kostenstructuur van de implementatie van een ERP-systeem, ten einde aanbevelingen met betrekking tot nieuwe implementaties te doen aan de onderneming Hoofdvraag: Hoe kan de onderneming de kosten van de implementatie van een ERP-systeem of module terugdringen met 20% Deelvragen: • Welke implementatie methode gebruikt de onderneming. • Welke implementatie methoden worden door andere ondernemingen gebruikt • Waar komen de kosten van de implementatie vandaan • Hoe moet de onderneming de implementatie vorm gaan geven Alvast bedankt voor je reactie

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Jan 2019

Beste Laurens, Een paar feedbackpunten: - Doelstelling: maak deze specifieker. Het is mij niet duidelijk wat je bedoelt met 'de implementatie'? Gaat die over een toekomstige, voer een reeds verrichte implementatie of implementaties van ERP-systemen in het algemeen? - Hoofdvraag: 20% ten opzichte van wat? Eerdere implementaties? De marktstandaard? - Deelvraag 2: omschrijf specifieker over welke andere bedrijven je het hebt? Met dezelfde omvang, uit dezelfde sector, etc.? - Om de hoofdvraag te beantwoorden mis ik nog een deelvraag over wat de meest effectieve ERP/IT-implementatiemethoden zijn Helder? Succes! LUuk

Kevin
Door

Kevin

op 07 Jan 2019

Beste Luuk, Ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeervoorstel voor mijn scriptie en vroeg mij af of ik een goede hoofdvraag en deelvragen heb geformuleerd. Ik zit namelijk al een tijdje te tobben over wat ik daadwerkelijk wil onderzoeken. Ik denk daar nu uit te zijn. Zou jij wat feedback willen geven op de vragen? Hoofdvraag: Deelvragen:Ik 1. Hoe kan de opleiding van de nieuwe medewerkers eruit zien gedurende de eerste 6 maanden ten einde het structurele te kort aan A-spelers op de verkoopklaar afdeling te beperken? 1. Op ziet de huidige inwerkproces van een nieuwe werknemers eruit? 2. Welke invloed heeft een goed inwerkproces op de nieuwe medewerker? 3. Hoe kan bedrijf x het inwerkproces verbeteren aan de hand van een literatuur onderzoek? 4. Wat doet het managementteam er op dit moment aan om de kwaliteit van de nieuwe medewerkers op de afdeling verkoopklaar te verbeteren? 5. Hoe kan de voortgang in ontwikkeling van de nieuwe medewerkers bijgehouden en gemeten worden? 6. Welke door selectiemethoden kan de organisatie aanwenden om het gebrek aan A-spelers te beperken? Gr, Kevin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Jan 2019

Beste Kevin, Over het algemeen prima onderzoeksvragen :) Een paar feedbackpunten: - in de hoofdvraag spreek je over opleiding en in de deelvragen over inwerkproces; wees hier consistent in - deelvraag 6 valt buiten de scope valt van de hoofdvraag Gr, Luuk

Ronald
Door

Ronald

op 19 Dec 2018

Beste Luuk, Ik ben bezig met mijn HBO afstudeeropdracht voor mijn opleiding commerciële economie. Het bedrijf is nu net een webshop begonnen en wil daar, naast producten, actief onderhoudscontracten (voor ventilatiesystemen in huis) gaan verkopen. De vraag is hoe ze ervoor zorgen dat ze ook daadwerkelijk klanten krijgen op de webshop die een onderhoudsabonnement aanschaffen. Hun doelstelling is vrij simpel: meer omzet maken (ze hebben geen SMART-doelstellingen). Ik wil het bedrijf advies geven over welke online marketing kanalen/acitiviteiten (zoals AdWords, banners, social media etc.) ze het beste in kunnen zetten om zoveel mogelijk mensen naar hun webshop toe te krijgen die een abonnement aanschaffen. In het advies wil ik tevens kort ingaan op hoe ze dat moeten doen als dat mogelijk is. Nu wordt er bij ons op de opleiding onderscheid gemaakt tussen een Managementvraag (adviesvraag) en een Centrale vraag (onderzoeksvraag) waaruit weer Deelvragen komen en daaruit weer onderzoeksvragen. Na het afkeuren van mijn oude vragen, heb ik nu nieuwe vragen gemaakt en voordat ik deze aan mijn beoordelaars laat zien, wou ik jouw mening daarover horen. Mijn managementvraag luidt als volgt: Wat moet 123Ventilatie.nl doen op online marketing gebied om ervoor te zorgen dat ze binnen één jaar tijd minimaal 50 onderhoudsabonnementen online via de webshop verkopen? Mijn centrale vraag luidt: Welke factoren zijn van belang bij de online verkoop van onderhoudsabonnementen voor MV- en WTW-systemen? En hieruit komen de volgende deelvragen: 1. Hoe hebben de concurrenten van 123Ventilatie.nl de online verkoop van onderhoudsabonnementen voor MV-en WTW-systemen ingericht? (concurrentie-analyse) 2. In welk mate kunnen de verschillende online marketing kanalen de online verkoop van onderhoudsabonnementen voor MV- en WTW-systemen stimuleren? (kanaal-analyse) 3. Wat zijn de beweegredenen voor MV- en WTW-systeem eigenaren om wel of niet een onderhoudsabonnement te nemen? (lijkt me interessant om argumenten te verzamelen voor advies over marketingcommunicatie) 4. Wat zijn de motivaties van MV- of WTW-systeem eigenaren om te kiezen voor een bepaald bedrijf voor onderhoud? (lijkt me interessant om argumenten te verzamelen om te kijken waar een bedrijf zich kan onderscheiden) 5. In welke mate hebben interne factoren invloed op de online verkoop van onderhoudsabonnementen van MV- en WTW-systemen? (lijkt me interessant om te zoeken naar sterktes en zwaktes van het bedrijf en te kijken in hoeverre deze sterktes en zwaktes samen gaan met de marketingkanalen, zodat er een goede overweging kan worden gemaakt welke kanalen wel en niet worden gebruikt) Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Ik wil je alvast ont-zettend bedanken voor het meedenken! Groeten, Ronald

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Dec 2018

Beste Ronald, Prima onderzoeksvragen! Ik mis alleen nog een deelvraag over succesfactoren (best practices) van online verkoop in het algemeen, welke je dan met literatuuronderzoek kunt beantwoorden. Denk verder vooral goed na welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag goed te beantwoorden en welke kennis/inzichten je nodig hebt om een goed advies te kunnen geven. Het kan helpen om alvast de contouren van het advies te formuleren en van daaruit terug te redeneren wat je nodig hebt. Groeten, Luuk

Mary
Door

Mary

op 18 Dec 2018

Hallo Luuk, Ik volg een BBL opleiding voor verpleegkundige. Ook ik moet nu een onderzoek gaan doen en mij hoofdvraag is: Hoe kan thuiszorgteam Dijkhuis 2 het aantal valincidenten terugdringen bij ouderen tussen de 70 en 90 jaar? Ben erg aan het tobben met mijn deelvragen. Wellicht kun je me hierbij helpen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Dec 2018

Hallo Mary, Bedankt voor jouw vraag. In jouw geval kunnen deelvragen gaan over de het aantal valincidenten (als dit nog niet bekend is), oorzaken van valincidenten en bekende oplossing (uit literatuur) om deze terug te dringen. Je kunt de hoofdvraag nog wat concreter maken door er een aantal en een termijn aan vast te hangen (bijv. terugdringen met 25% per medio 2019). Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Vanessa
Door

Vanessa

op 03 Dec 2018

Hoi Luuk, Ik moet voor mijn hogeschool een scriptie schrijven. Mijn hogeschool heeft mijn eerste hoofdvraag/deelvragen niet goedgekeurd. Zij hebben gezegd “De deelvragen vloeien niet goed voort uit de hoofdvraag. In deelvraag 1 wordt de ao behandeld. Hoe moet het nu als de ao niet correct verloopt? Dan heeft het namelijk geen zin om gelijk beheersmaatregelen in te voeren. Verder ontbreekt een deelvraag over beheersmaatregelen.” Informatie voor het onderzoek: De doelstelling van de opdrachtgever is om inzicht in en advies over de interne processen op de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak te krijgen, met name van de inkoop-, verkoop- en subprocessen zoals het crediteuren- en debiteurenbeheer. De organisatie heeft hier momenteel onvoldoende inzicht op de AO en Interne beheersing en risico’s. Dit is zichtbaar bij de jaarrekeningcontrole van de externe accountant die hierdoor de stappen in de processen zelf moet door lopen, omdat die niet zijn vastgelegd. Hierdoor is er tijdverlies/meerkosten voor de organisatie. Hoofdvraag: “Hoe kan de Administratieve Organisatie bijdragen aan de Interne Beheersing op de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak op het gebied van inkoop/verkoop en crediteuren/debiteuren waarmee aangetoond kan worden dat deze afdelingen voldoende beheersmaatregelen treft?” Deelvraag 1: Hoe ziet de huidige Administratieve Organisatie op de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak op het gebied van inkoop/verkoop en crediteuren/debiteuren eruit? Deelvraag 2: Welke risico’s kunnen worden geïdentificeerd op de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak op het gebied van inkoop/verkoop en crediteuren/debiteuren? Deelvraag 3: Hoe ziet de huidige Interne Beheersing eruit op de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak op het gebied van inkoop/verkoop en crediteuren/debiteuren? Deelvraag 4: Welke maatregelen moeten getroffen worden op de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak op het gebied van inkoop/verkoop en crediteuren/debiteuren, dat voldoet aan de volledigheid, tijdigheid en juistheid?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Dec 2018

Hoi Vanessa, Is deze versie verbeterd obv de feedback vd docent? Wat mij betreft vloeien de deelvragen nu iig prima voort uit de hoofdvraag. Een paar adviezen: - Hoofdvraag: ipv aantonen van voldoend maatregelen --> aantonen in hoeverre... - Deelvraag 1: voorkom vaag taalgebruik zoals "ziet eruit" --> beter: welke processen/expertise/beheersmaatregelen zijn er op...? - Deelvraag 2: voorkom omslachtig taalgebruik: "kunnen worden geïdentificeerd" --> "zijn er" - Deelvraag 3: zie DV1 - Deelvraag 4: idem. "Met welke maatregelen kan ... realiseren? Kom je hier verder mee? Succes! Luuk

Lisanne
Door

Lisanne

op 22 Nov 2018

Hoi Luuk, De hoofdvraag van mijn profielwerkstuk is; Beïnvloeden de factoren identificatie en transportatie de aankoopintentie van de volgers van een influencer? Ik heb alleen heel erg moeite met het opstellen van goede deelvragen! Ik heb nu; - Wat zorgt ervoor dat mensen zich identificiëren met een influencer? - Wat zorgt voor transportatie bij de posts van een influencer? - Welke influencers zijn op het moment het meest populair? Heb jij nog suggesties/verbeterpunten? Groetjes, Lisanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Nov 2018

Hoi Lisanne, Prima onderzoeksvragen. Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: is nu een ja/nee-vraag; maak hier een open vraag van: 'In hoeverre...?' of 'Hoe beïnvloedt...?' 'Wat is de invloed van...?' - Deelvraag 3: is niet nodig voor het beantwoorden van de hoofdvraag - Andere deelvragen kunnen bijvoorbeeld gaat over de kenmerken van een influencer en kenmerken van mensen die bepalen in hoeverre zij zich door een influencer laten beïnvloeden Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Inge
Door

Inge

op 21 Nov 2018

Ik loop vast; Het onderzoek heeft te maken met procesoptimalisatie. Er staat een proces op papier, maar is niet concreet. Ze willen het inzichtelijk krijgen welke stappen ze moeten nemen om het proces te optimaliseren. Daarnaast moet het een toegevoegde waarden hebben voor de klanten van dit bedrijf. Eerst theorie: 1. Welke elementen dragen bij aan een optimaal intern proces binnen een organisatie? 2. Welke elementen bevorderen een positieve klantbeleving? 3. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op het (PRODUCT)proces? Praktijk 4. Hoe ziet het door bedrijf x opgestelde er nu (PRODUCT)proces uit? 5. Wat is het verschil tussen het door het bedrijf x opgestelde (PRODUCT)proces en de uitvoering hiervan? 6. Wat is het gewenste (PRODUCT)proces volgens de medewerkers van bedrijf X? 7. Wat verwacht een prospect, bij het afsluiten van het product? ga ik de goede richting of heeft u nog tips voor mij?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Nov 2018

Hoi Inge, Je bent op de goede weg wat mij betreft. Een aantal verbetersuggesties: - Deelvraag 1: wat bedoel je met optimaal? Kun je ook spreken over efficiëntie: zitten er overbodige stappen/overdracht/tijdsduur/kosten in het proces? - Deelvraag 2: neutraal formuleren ('beïnvloeden klantbeleving) - Deelvraag 3: deze vraag komt wat willekeurig over. Misschien kun je deze breder trekken door te spreken over welke beperkingen aan het proces worden opgelegd. Wellicht zijn er ook technologische, financiële, organisatorische, etc. beperkingen. Kun je ook meerder deelvragen van maken. - Deelvraag 4: 'ziet er nu uit' is wat vaag geformuleerd. Kun je concreter maken door de elementen van een proces te benoemen (processtappen, activiteiten, actoren, informatiebronnen, etc.) Succes! Groeten, Luuk

Davika Wijand
Door

Davika Wijand

op 20 Nov 2018

Beste Luuk, Hier een student HBO Rechten die als zovelen worstelt met het formuleren van de centrale onderzoeksvraag en deelvragen van haar eindopdracht fase 1. Het bedrijf waar ik werk, wil per 1 januari het digitaal personeelsdossier implementeren. Mooie aanleiding om daarop aan te haken voor mijn eindopdracht die in december ingeleverd moet worden ;-) Mijn centrale onderzoeksvraag is nu: "Wat is de impact van AVG op het vormen van een digitaal personeelsdossier". Maar ik kom niet veel verder met het formuleren van 5 goede deelvragen die nodig zijn. Ik heb er tot nu toe: 1. Wat is de doelstelling (van de directie van bedrijf X) van een digitale personeelsdossier? 2. Hoe ziet het fysieke personeelsdossier er nu uit? Hopelijk kun jij verder helpen? Bedankt! Davika

Davika Wijand
Door

Davika Wijand

op 21 Nov 2018

Beste Luuk, daar kom ik zeker verder mee. Dank je wel!!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Nov 2018

Hoi Davika, Andere deelvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over wat de AVG zegt over personeelsinformatie, welke informatie er in het digitale personeelsdossier komt te staan. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Nov 2018

Beste Emily, Mijn feedback: - Hoofdvraag: waarom spreek je telkens over ondernemers (persoon) en bedrijven (groep mensen)? Je kunt het lezen als verbinding tussen ondernemers en bedrijven (en niet tussen ondernemers onderling en bedrijven onderling). Wees hier specifieker in en wellicht kun je één term voor alle deelnemers. - Uitstekende deelvragen! Succes! Groetjes, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Nov 2018

Fijn om te weten. Graag gedaan!

Emily
Door

Emily

op 18 Nov 2018

Hey Luuk, Heel erg bedankt voor je snelle feedback! Daar heb ik zeker wat aan. Nog een, misschien domme vraag, maar heb jij een idee wat voor theorie ik hierbij zou kunnen zoeken voor het Theoretisch Kader? Ik loop hier enorm op vast. Ik hoor graag van je. Groetjes, Emily

Emily
Door

Emily

op 17 Nov 2018

Hey Luuk, Momenteel ben ik bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel voor mijn opleiding Communicatie. Mijn onderzoek gaat over een ontwikkelde netwerktool die het bedrijf verder wilt introduceren onder bedrijven en ondernemers in Zeeland. Hiervoor willen zij eerst meer inzicht in de ervaringen van deelnemers tot nu toe. Dit zijn mijn hoofd- en deelvragen op het moment, maar ik weet niet of ik in de juiste richting bezig ben. Ook aangezien ik een Theoretisch Kader moet gaan schrijven en ik niet zo goed weet welke theorie ik hierbij kan zoeken. Ik hoop dat jij mij kunt helpen. Dit zijn mijn hoofd- en deelvragen op dit moment: “In hoeverre draagt (naam netwerktool) bij aan het verbinden van ondernemers en bedrijven binnen Zeeland?” Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van onderstaande deelvragen. 1. Hoe hebben deelnemers van (Naam netwerktool) hun deelname ervaren? 2. Wat zijn, volgens de deelnemers, de voor- en nadelen van (naam netwerktool)? 3. Hebben deelnemers nog steeds contact met de connecties die zijn gelegd tijdens (naam netwerktool)? 4. Wat zou, volgens deelnemers, verbetert kunnen worden aan (Naam netwerktool)? 5. Wat vinden de deelnemers van (Naam netwerktool) ten opzichte van andere netwerktools? 6. Wat heeft (naam netwerktool) bij de deelnemers opgeleverd? Groetjes, Emily

Stefan
Door

Stefan

op 16 Nov 2018

Dag Luuk, Voor mijn studie moet ik een praktijkonderzoek uitvoeren. Het moet beperkt blijven tot 10 tot 15 A4'tjes max. De context is een strategisch samenwerkingsverband tussen twee organisaties, waarbij innovatie nauwelijks van de grond komt. Mijn onderzoeksvraag is daarom als volgt: ´Hoe kan innovatie structureel worden ingericht in het strategisch partnerschap tussen organisatie X en organisatie Y?´ Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik de volgende deelvragen opgesteld: • Hoe komt innovatie doorgaans tot stand in een partnerschap? • Wat is de visie van organisatie X en Y op innovatie in hun partnerschap? • Welke rol kan organisatie X spelen als innovator richting organisatie Y? Ben benieuwd naar jouw feedback. Alvast bedankt! Groet, Stefan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Nov 2018

Dag Stefan, Bedankt voor je vraag. Prima onderzoeksvragen. Een paar tips: - Hoofdvraag: kan nog wat concreter. Wellicht door te specificeren om welk type innovatie het gaat (zodat ook het doel specifieker wordt), wat je bedoelt met structureel inrichten (overigens is het nog de vraag of je innovatie überhaupt kunt inrichten/plannen, zeker als het om radicale innovatie gaat). - Deelvragen: de eerste is prima, de andere twee komen wat willekeurig over en passen niet goed binnen de afbakening van de hoofdvraag. Ik mis nog een deelvragen over de huidige situatie van het partnerschap en mogelijke oorzaken voor tegenvallende resultaten. Succes Stefan! Groeten, Luuk

KvG
Door

KvG

op 14 Nov 2018

Heel erg bedankt voor je feedback Luuk!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Nov 2018

Graag gedaan!

lola
Door

lola

op 13 Nov 2018

De goede business vraag is: Op welke wijze kan de gesprekscyclus bijdragen aan het aantrekken van schoonmakers? 1. Hoe ziet de arbeidsmarkt voor schoonmaakmedewerkers er op dit moment uit? 2. Wat is een gesprekscyclus en wat is het doel van de gesprekscyclus? 3. Hoeveel dienstverleningsmanagers gebruiken de gesprekscyclus op dit moment? 4. Wat vinden de huidige schoonmakers van de gesprekscyclus? (wat vinden ze interessant) 5. Waar moet de gesprekscyclus zich op richten? (kwaliteit en betrokkenheid)

KvG
Door

KvG

op 10 Nov 2018

Hoi Luuk, Echt geweldig dat je studenten op weg helpt met het formuleren van centrale onderzoeks- en deelvragen! Ik ben momenteel bezig met het opzetten van een digitaal marketingplan, waarmee ik mijn stagebedrijf moet adviseren over de aanpak van een probleem. Ik richt me hierbij op een regulier probleem dat ik middels digitale tools wil verbeteren. De hoofdvraag is als volgt: Hoe kan bedrijf X het aantal onderhoudsabonnementen bij Nederlandse klanten verhogen? (Ik twijfel nog of ik in de hoofdvraag zal benoemen dat ik van bijvoorbeeld 100 naar 200 wil of dat ik deze aantallen pas in de SMART-doelstelling van mijn plan ga benoemen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het tijdsbestek.) Deelvragen die ik tot nu toe heb: 1) Hoe worden klanten momenteel gewezen op het bestaan van het onderhoudsabonnement? 2) Welke tools worden momenteel intern benut voor het verhogen van het aantal onderhoudsabonnementen? 3) Welke redenen benoemen klanten voor het wel of niet afsluiten van het onderhoudsabonnement? 4) Welke digitale tools kan bedrijf X inzetten om het aantal onderhoudsabonnementen te vergroten? Alvast heel erg bedankt voor je feedback!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Nov 2018

Hoi, Een paar tips: - Maak de vragen zo concreet mogelijk als je ze bedoelt, dus zeker benoemen dat je naar 200 klanten wil, wanneer je dit wilt bereiken, etc. Gaat het alleen het verhogen van onderhoudsabonnementen via het digitale kanaal? Zo ja, dan wel benoemen in de vraag. - Deelvraag 1: zou ik wat breder maken, want bij verkopen van diensten gaat het niet alleen om het wijzen op het bestaan ervan (bijv. ook om opvolging van informatieverstrekking en 'closing the deal'). Hier zit altijd een strategie en een proces achter. - Deelvraag 2: concreet maken wat je met tools bedoelt (Software? Een aanpak? Kanalen, zoals e-mail, website, face-2-face? Marketingtools? Strategische tools? Communicatietools?). Als je dit heel breed bedoelt, dan wellicht meerdere deelvragen van maken. - Deelvraag 3: naast redenen die klanten zelf bedenken zou ik ook kijken naar redenen die zij niet zelf bedenken. Mensen hebben nou eenmaal blinde vlekken of zijn niet eerlijk of transparant, zeker als het over hun eigen beslissingen gaat. - Deelvraag 4: wil je alleen naar tools kijken? Een digitaal marketingplan bestaat uit meerdere elementen. Succes! Groeten, Luuk

alex
Door

alex

op 29 Oct 2018

Hallo Luuk, Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerwerkplan en ik moet daarbij hoofd- en deelvragen opstellen. Dit moet volgens mijn docent logisch voortvloeien uit mijn gekozen model ik ik ga gebruiken voor mijn scriptie. Mijn scriptie gaat over de customer journey (van consumenten die honing in de supermarkten kopen) en het model die ik ga gebruik is de REAN model (reach, engage, activate en nurture). Wil je kijk op mijn hoofd- en deelvragen logisch zijn geformuleerd? Probleemstelling: Welke maatregelen dienen er genomen te worden om de customer journey van de honingconsumenten in supermarkten te verbeteren? Deelvraag 1: Hoe dient de doelgroep bereikt te worden? Deelvraag 2: Welke mogelijkheden zijn er om een merkvoorkeur te creëren? Deelvraag 3: Hoe kunnen consumenten aangespoord worden om over te gaan tot aankoop? Deelvraag 4: Welke maatregelen dienen er genomen te worden om klantretentie te waarborgen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 Oct 2018

Beste Alex, Een paar opmerkingen ter verbetering c.q. om je verder aan het denken te zetten: - Probleemstelling: maak deze SMART. Wie dient maatregelen te nemen? Wanneer moet deze journey verbetert zijn (tijdspad/deadline)? Wanneer is er sprake van een verbetering van de journey (achterliggende doel, bijv. hogere omzet, betere klantbeleving)? - Deelvragen: ik mis nog een vraag over engagement (hoe interactie/betrokkenheid met doelgroep creëren?) en nurture (gaat een verder dan alleen retentie schat ik zo in, bijv. ook het ambassadeur worden). Hier je hier wat aan? Groeten, Luuk

Amina
Door

Amina

op 24 Oct 2018

Hoi Luuk, Voor mijn profielwerkstuk heb ik het vak Engels gekozen met als hoofdvraag: ‘In hoeverre heeft sociale media invloed op de Engelse taal van jongeren?’ Nu lopen wij een beetje vast met het bedenken van onze deelvragen.. Wij hebben er zelf nu twee bedacht. 1. Op welke wijze maakt sociale media gebruik van de Engelse taal? 2. Welke factoren hebben invloed op de Engelse taal in de sociale media? Over deelvraag 2 zijn wij ook nog niet helemaal zeker. Hierbij wil ik jou vragen wat jou mening over onze deelvragen zijn en of je nog opties hebt voor deelvragen. Tips en feedback is ook altijd welkom! :) Groetjes Amina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Oct 2018

Hoi Amina, Een paar tips: - Hoofdvraag kan concreter: wat bedoel je met Engelse taal? Spreekvaardigheid vd Engelse taal? Of dat men meer Engels gebruikt tov eigen taal? - Deelvraag 1: wat bedoel je met 'maakt social media gebruik?' Social media is immers zelf geen actor, dat zijn de mensen die het gebruiken. - Deelvraag 2: zie hoofdvraag Succes Amina! Groeten, Luuk

Amina
Door

Amina

op 24 Oct 2018

Hoi Luuk, Voor mijn profielwerkstuk heb ik het vak Engels gekozen met als hoofdvraag: ‘In hoeverre heeft sociale media invloed op de Engelse taal van jongeren?’ Nu lopen wij een beetje vast met het bedenken van onze deelvragen.. Wij hebben er zelf nu twee bedacht. 1. Op welke wijze maakt sociale media gebruik van de Engelse taal? 2. Welke factoren hebben invloed op de Engelse taal in de sociale media? Over deelvraag 2 zijn wij ook nog niet helemaal zeker. Hierbij wil ik jou vragen wat jou mening over onze deelvragen zijn en of je nog opties hebt voor deelvragen. Tips zijn ook altijd welkom! :) Groetjes Amina

Maaike
Door

Maaike

op 20 Oct 2018

Hoi Luuk, Ik schrijf een brief voor mijn studie aan een woningstichting met als doel het volgende: Het doel van de tekst is informatie/uitleg te verkrijgen van de woningstichting aan de hand van mijn vragen. Om erachter te komen of de woningstichting steken heeft laten vallen in de casus van (Annoniem). Ik schrijf de brief vanuit de rol als juridisch professional. Ik heb de volgende vragen: Centrale vraag Welk beleid voert uw organisatie omtrent het beleid van huisuitzettingen en de aanloopfase daaraan voorafgaande. Deelvragen Wat zijn de algemene voorwaarden en regelementen om een huisuitzettingsprocedure te laten slagen? Wat is het protocol bij betalingsachterstanden van de huurders? Welke termijnen hanteert de woningstichting voor de facturatie en betalingsherinneringen? Welke rol heeft de woningstichting in de aanloopfase naar een huisuitzetting, in het kader van hulpverlening? Wat is jou mening? Ben ik goed op weg of moet het roer om? Daarnaast vraagt de opleiding het volgende: Welke bronnen heb jij nodig om deze vraag te beantwoorden? Verzamel de informatie die je moet meedelen aan je lezer om het doel te bereiken. Per deelvraag behandel je een topic dat nodig is om de brief doelmatig te laten zijn. Elk topic krijgt een of twee alinea’s in je brief. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed wat ze hiermee bedoelen.... Kan je me hiermee helpen? Grt. Maaike

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Oct 2018

Hoi Maaike, O.b.v. deze informatie kan ik niet goed inschatten of deze vragen een juiste vertaling zijn van de achterliggende problematiek. Ik weet niet precies wat de opdracht is, maar ik zou verwachten dat de centrale vraag over het specifieke geval van Anoniem gaat en niet over het beleid in het algemeen. Verder kan er een verschil zit er vrijwel altijd een verschil tussen 'officieel' beleid en de daadwerkelijke uitvoering ervan. Ook het laatste punt van jouw opleiding kan ik niet goed plaatsen zonder context erbij. In ben niet bekend met dergelijke (juridische) opdrachten in briefvorm. Los daarvan een paar tips voor jou: - Centrale vraag: het woord beleid is maar 1x nodig, verwijder 'het beleid van'. Haal alles achter 'en' weg uit de centrale vraag; maak hier zo nodig een deelvraag van. Zo maak je de centrale vraag eenduidig. - Deelvragen: ik heb geen vakkennis over dit onderwerp, dus weet niet of de deelvragen het vraagstuk goed afdekken. Zorg er in ieder geval voor dat alle vragen zijn gesteld die nodig zijn om de hoofdvraag te beantwoorden. Succes! Groeten, Luuk

Ilse
Door

Ilse

op 16 Oct 2018

Hoi Luuk, Ik hoop dat jij mij verder kan helpen, want ik ben zelf ten einde raad. Ik moet voor mijn afstudeeronderzoek deelvragen maken, maar deze worden telkens afgekeurd. Mijn hoofdvraag is: Hoe kan per februari 2019 het personeelsverloop op de afdeling Front Office van het bedrijf X te Rotterdam verlaagd worden? Ik hoop snel van je te horen! Groet.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Oct 2018

Hoi Ilse, denk vooral goed na welke informatie je stapsgewijs nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Bijv. om te weten welke maatregelen er nodig zijn, zul je eerst moeten weten welke maatregelen beschikbaar en effectief zijn (zoals bekend in de literatuur) in de gegeven situatie. Verder kun je de hoofdvraag nog wat concreter maken (bijv. aangeven in welke mate het verloop moet worden teruggebracht). Succes! Groeten, Luuk

Ilse
Door

Ilse

op 16 Oct 2018

Ik ben vergeten mijn deelvragen te vermelden: Hoe wordt het personeelsverloop veroorzaakt? Welke maatregelen zijn er nodig om het personeelsverloop te verbeteren? Groet, Ilse

Femmy Coster
Door

Femmy Coster

op 10 Oct 2018

Beste Luuk, Ik doe mijn eindonderzoek over 'medicatieveiligheid'. Ik heb een hoofdvraag, wat als volgt luidt: 'Op welke manier kan de medicatieveiligheid vergroot worden bij cliënten die zorg ontvangen van Icare thuiszorg?

Femmy Coster
Door

Femmy Coster

op 10 Oct 2018

Ik heb geen idee welke deelvragen ik hiervoor zou kunnen gebruiken. Zou u mij kunnen helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Oct 2018

Beste Femmy, Jouw hoofdvraag gaat over het verbeteren van een situatie. Dan zou ik deelvragen verwachten over de huidige situatie, het verschil tussen deze twee en manieren om deze te overbruggen. Groeten, Luuk

Nymphe
Door

Nymphe

op 08 Oct 2018

Beste Luuk, Voor mijn plan van aanpak moet ik empirische deelvragen maken, maar ik begrijp niet geheel de definitie van empirisch. Uiteraard heb ik op het internet gezocht en om hulp gevraagd aan mijn docenten, maar ook zij kunnen mij geen uitsluitsel geven. Volgens de theorie moet een empirische vraag de theorie koppelen aan de praktijk, maar wanneer ik dit deed werd ik afgewezen. Zou je een korte uitleg kunnen geven over hoe een empirische deelvraag is opgebouwd en wat er minimaal in moet? En zou je willen beoordelen of de onderstaande vraag empirisch is? 'Welke middelen uit de theorie worden op dit moment gebruikt om de reden van verloop te monitoren?' Alvast vriendelijk bedankt, Nymphe

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Oct 2018

Beste Nymphe, Een empirische onderzoeksvraag is een vraag die wordt beantwoord met empirisch onderzoek. Bij empirisch onderzoek gebruik je eigen waarnemingen, uit primaire databronnen dus. Oftewel: zelf data verzamelen, bijv. door interviews of enquêtes af te nemen. Dit staat in contrast met secondaire databronnen, zoals rapporten, dossiers, archieven en literatuur. Helder? Groeten, Luuk

hafsa
Door

hafsa

op 02 Oct 2018

Hoi, ik waag het ook even. Ook ik loop een beetje vast met mijn hoofdvraag en deelvragen. Ik kan maar geen begin maken. Het gaat om een marktonderzoek. Het gaat namelijk om de vraag of de huidige organisatie-wijze van de hulp- en/of dienstverlening wel tegemoet komt aan de behoefte van (potentiële) cliënten. hoe kan de huigde organistie er op inspelen Hoe kan ik daar een goede hoofdvraag van maken?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Oct 2018

Hoi Hafza, Eigenlijk benoem je het zelf al en heb je waarschijnlijk vooral moeite met de vraagformulering? Een vraagstelling zoals deze kan passend zijn voor jouw probleembeschrijving: In hoeverre komt de huidige dienstverlening van {organisatienaam} tegemoet aan de behoefte van de (potentiële) cliënten? Groeten, Luuk

Niels
Door

Niels

op 01 Oct 2018

Beste Luuk, Voor mijn stage heb ik een onderzoeksvraag opgesteld met deelvragen erbij. Ik vroeg mij af of jij nog wat tips en/of opmerkingen had? Hoofdvraag: Hoe kunnen we een support systeem ontwerpen voor lading met een V-shaped hull dat herbruikbaar en gebruiksvriendelijk is? Deelvraag 1: Welke gewichtsklasse cargo dienen de supportsystemen te ondersteunen? Deelvraag 2: Welke componenten heeft een support systeem nodig om een herbruikbare functie te vervullen? Deelvraag 3: Hoe verhoudt de herbruikbare functie van de support zich tot de capaciteit om krachten veroorzaakt door de cargo op te nemen? Deelvraag 4: Welke kenmerken maken zeevasting equipment gebruiksvriendelijk voor de medewerkers van bedrijf X? Alvast bedankt! Mvg, Niels Overdiek

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 01 Oct 2018

Beste Niels, Uitstekende onderzoeksvragen. Niets echt iets op aan te merken. Denk vooral goed na of er verder nog eisen of beperkingen zijn voor het te ontwerpen systeem. Succes! Mvg, Luuk

Floris
Door

Floris

op 26 Sep 2018

Beste Luuk, Voor mijn HBO-V moet ik een Plan van Aanpak schrijven. Als hoofdvraag heb ik : Hoe kan bedrijf X zijn retourlogistiek inrichtten zodat de doorlooptijd maximaal zes weken is voor Datum Y? Ik loop nu in de knoop bij mijn deelvragen. Heb jij misschien enige ideeën/tips/opmerkingen voor mij? Bij voorbaat dank. mvg, Floris

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Sep 2018

Beste Floris, Deelvragen kunnen in jouw geval gaan over de huidige situatie, inzichten uit literatuur/best practices, gewenste situatie en benodigde aanpassingen tot de gewenste situatie te komen. Kom je hier verder mee? Succes! Luuk

Juul
Door

Juul

op 20 Sep 2018

Ja, erg bedankt!

Juul
Door

Juul

op 19 Sep 2018

Hallo Luuk, Voor mijn stage heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan bedrijf X de materiaal opvoer procedure met betrekking tot gevaarlijke stoffen optimaliseren*? * Zodat alle logistieke elementen met het oog op wet- en regelgeving geborgd worden. Ik heb last om goede deelvragen op te stellen. Ik heb de volgende deelvragen al opgesteld: 1. Hoe is de wet- en regelgeving geregeld betreft gevaarlijke stoffen? 2. Hoe wordt de materiaal opvoer procedure momenteel geregeld? 3. Welke logistieke elementen zijn momenteel onderbelicht? 4. Welke personen/afdelingen ervaren tot op heden problemen met de huidige procedure? Heb je nog tips of opmerkingen? Ik hoor het graag! Groetjes Juul

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Sep 2018

Hallo Juul, Prima onderzoeksvragen. Een paar kleine verbeterpunten: - Materiaalopvoerprocedure is één woord. - '...optimaliseren voor compliance?' - Deelvraag 3: valt deels buiten de afbakening van de hoofdvraag (materiaalopvoer, niet volledige logistiek) - Deelvraag 4: komt wat willekeurig over gezien de hoofdvraag. Er zijn wel meer elementen die problemen kunnen hebben/veroorzaken dan alleen personen/afdelingen. Kom je hier verder mee? Succes! Gr. Luuk

Suzanne
Door

Suzanne

op 18 Sep 2018

Beste Luuk, Wat super fijn, dat jij mensen zo goed helpt bij hun onderzoek. Voor mijn afstudeeronderzoek (commerciële economie) heb ik een hoofdvraag en een aantal deelvragen geformuleerd. Van mijn docenten kreeg ik gemengde feedback en daardoor vraag ik mijzelf af of op ik wel op je de juiste weg ben. Zou je mij advies kunnen geven? Mijn afstudeervoorstel gaat over het beginnen van een nieuw bedrijf, wat eigenlijk nog in de ''kinderschoenen'' staat. Het zal bij mij ook meer een businessplan worden dan een strategisch marketingplan. Mijn Hoofdvraag: ''Op welke wijze kan bedrijf X het beste zichzelf voor januari 2020 goed in de x markt zetten? '' Deelvragen: Wie zijn de afnemers van bedrijf x ? Wat is de behoefte van de klant van bedrijf x ? Welke marketingstrategieën kan bedrijf x het beste toepassen? Wie zijn de potentiële concurrenten van bedrijf x ? Wat zijn de sterke en zwaktes van bedrijf x ? Welke financiële middelen zijn er nodig bij het opzetten van bedrijf x ? Alvast bedankt voor jouw reactie, Groetjes Suzanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Sep 2018

Beste Suzanne, Als het een business plan wordt zou ik je bij de vraagstelling vooral laten inspireren door het Business Model Canvas. Prima vraagstelling op zich. De laatste deelvraag valt wel buiten de scope van de hoofdvraag. Groeten, Luuk

Jesse van der Plas
Door

Jesse van der Plas

op 12 Sep 2018

Hoi Luuk, voor mijn stageopdracht moet ik onderzoeken hoe bedrijf x een bedrijfsbureau kan opzetten van waaruit het primaire proces bestuurd kan worden o.a. qua planning, aansturing en organisatie. De centrale vraag heb ik als volgt geformuleerd: Op welke manier kan een bedrijfsbureau opgesteld worden waar de inkoop en de commerciële afdeling samenkomen, de operationele taken van de bedrijfsvoering worden voorbereid en aangestuurd en waar informatie wordt verzameld, verwerkt er ter beschikking kan worden gesteld aan de andere afdelingen binnen de organisatie? Ik vroeg me af of dit niet wat breed genomen is, en ik heb al helemaal geen idee welke deelvragen ik hierbij moet bedenken. Enige tips?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Sep 2018

Hoi Jesse, Belangrijkste tip: maak de hoofdvraag algemener ('Hoe kan bedrijf X zo effectief mogelijk haar bedrijfsbureau/primaire proces inrichten?') en benoem de specifieke eisen in de deelvragen of maak hier een algemene deelvraag van ('Aan welke eisen moet het bedrijfsproces voldoen?'). Andere deelvragen kunnen bijv. gaan over de huidige situatie of inzichten uit literatuur/best practices. Succes! Groeten, Luuk

Terrence
Door

Terrence

op 04 Sep 2018

Hallo Luuk, Voor mijn onderzoeksstage ben ik naar mogelijkheden aan het zoeken om medewerkers efficienter te laten werken d.m.v. vermindering van telefonisch contact. Dit probeer ik door de informatie waarvoor de klant belt al beschikbaar te hebben op een bijv. website of klantenbestand. Ik heb mijn centrale vraag als volgt geformuleerd (hier zou ik graag advies over willen): ´Binnen 20 weken is er een plan opgesteld waardoor de binnenkomst, het afhandelen en het vertrek van het schip 10% efficiënter verloopt. Dit is te meten door te kijken naar totale tijdsduur dat aan de klant is besteed en of dit zo optimaal mogelijk is gedaan.´ Ook heb ik 2 deelvragen opgesteld maar vraag ik mij af of ik in de goede richting aan het denken ben... 1. Wat zijn de wensen van de leveranciers/Service providers in het verkrijgen van informatie? 2. Wat is de impact van doorvoeringen/veranderingen bij op Bedrijf X en haar klanten?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Sep 2018

Hallo Terrence, Bedankt voor jouw vraag. Een paar verbeterpunten: - Centrale vraag: is nu als doelstelling geformuleerd. Maak er een vraag van. - Deelvraag 1: beknopter formuleren ('Wat is de informatiebehoefte van...') - Deelvraag 2: Valt buiten de afbakening van de centrale vraag/doelstelling. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Klase
Door

Klase

op 29 Aug 2018

Beste Luuk, Sinds een aantal weken loop ik stage bij een vastgoedbedrijf. Nu ben ik bezig met mijn scriptievoorstel en wil ik graag weten of mijn hoofd- en deelvragen juist omschreven zijn. Hoofdvraag: Wat verandert er in de bedrijfsprocessen van bedrijf X, wanneer het gebruik maakt van technologie X? Deelvragen:  Hoe zien de huidige bedrijfsprocessen van bedrijf X eruit?  Wat is technologie X?  In hoeverre kan technologie X worden toegepast in de bedrijfsprocessen van bedrijf X?  Wat is de omvang van de investeringen en kosten om technologie X te implementeren in de bedrijfsprocessen?  Welke bedreigingen en kansen brengt technologie X met zich mee voor bedrijf X tijdens de bedrijfsprocessen? Zelf twijfel ik of het nodig is om de bedrijfsprocessen verder toe te lichten en te specificeren, gezien ik niet alle processen ga onderzoeken. Ik zie je reactie graag tegemoet met op- en aanmerkingen! Groetjes, Klase

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Aug 2018

Beste Klase, Uitstekende set van onderzoeksvragen! Als je niet alle bedrijfsprocessen gaat onderzoeken, geef dat dan aan in de onderzoeksvragen. Noem bijvoorbeeld de functie(s)/afdeling(en)/processen die je includeert. Succes! Groeten, Luuk

Monica
Door

Monica

op 29 Jun 2018

Beste Luuk, Ik ben bezig met mijn eindopdracht voor HBO Communicatie 1e fase en ik twijfel heel erg over mijn hoofdvraag en deelvragen. Moet het morgen al inleveren, dus zit met mijn handen in het haar. Dit zijn ze, zou jij er even naar willen kijken svp? De centrale onderzoeksvraag is als volgt: “Hoe kan de or ervoor zorgen dat de interesse in het OR werk bij de achterban toeneemt en wel zodanig dat zich minimaal twaalf collega’s verkiesbaar willen stellen in 2019?” De deelvragen zijn: 1. Wat zijn de belemmeringen van de achterban om zich verkiesbaar te stellen voor de or? 2. Hoe kunnen deze belemmeringen worden weggenomen? 3. Hoe verloopt de interne communicatie van de or naar de medewerkers toe op dit moment en wat zijn de knelpunten? 4. Wat vindt de achterban van de communicatie met de or? 5. Op welke wijze kan de communicatie verbeterd worden zodat de achterban beter betrokken wordt bij de or en er meer animo komt aan hieraan deel te gaan nemen? Groetjes, Monica

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 01 Jul 2018

Beste Monica, Prima onderzoeksvragen. Goed SMART gemaakt door het noemen van het aantal kandidaten en jaartal. Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: maak de vraagstelling eenduidig door je op één primair doel te richten: toename interesse in OR werk óf verkiesbaar stellen van minimaal 12 kandidaten. Als ik naar jouw deelvragen kijk zou ik voor de tweede kiezen. Voorkom omslachtig taalgebruik als 'ervoor zorgen dat [...] toeneemt' (liever: 'interesse doen toenemen') of 'en wel zodanig dat' (liever: zodat). - Prima deelvragen! Succes verder! Groeten, Luuk

Soraya
Door

Soraya

op 29 Jun 2018

Beste Luuk, Op dit moment loop ik stage op de (online) marketingafdeling bij een internationaal bedrijf in Spanje. Dit bedrijf is de bemiddelaar tussen mensen die een vakantiehuis zoeken en de verhuurders hiervan. Ik ga een onderzoek doen naar het verhogen van Nederlandse sales van dit bedrijf. Mijn hoofdvraag luidt als volgt: Hoe kan bedrijf X haar sales op de Nederlandse markt vergroten? Echter lukt het me niet zo goed om de deelvragen te formuleren. Ik heb er nu een paar, maar het zijn allemaal 'losse' stukjes en ze lijken niet echt een geheel te vormen. Heeft u nog suggesties of tips om mijn deelvragen te verbeteren? Op dit moment heb ik de volgende deelvragen geformuleerd: -Wat is de relatie tussen de sales op de Nederlandse markt en de klanttevredenheid? -Welke social mediakanalen worden momenteel gebruikt en op welke manier? -Hoe gebruiken de (grootste) concurrenten hun social mediakanalen? -Op welke manieren kan Muchosol haar naamsbekendheid vergroten in Nederland? Alvast heel erg bedankt! Soraya

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Jun 2018

Beste Soraya, Een paar tips voor jou: - Hoofdvraag: wees concreet was je met sales bedoelt. Omzet, afzet, marktaandeel? En als je scriptie in het Nederlands is, gebruik dan altijd Nederlandse termen als deze beschikbaar zijn. Bovendien is sales vrij breed. Kun je deze vraag concreter maken door je te richten op de belangrijkste factor om sales te verhogen? Bijv. naamsbekendheid, bereik (o.a. web traffic), engagement (aantal klanten die interactie met bedrijf X aangaan), conversie (% van bezoekers die overgaan tot een aankoop). Verder kun de de vraag meer SMART maken, bijv. door een tijdspad (medio 2019) en een target op te nemen (% verhoging). Dat bepaalt namelijk ook wat gepaste antwoorden zijn (voor snelle groei op korte termijn zijn bijv. een andere strategie en meer middelen nodig dan bij een 'duurzame' groei over langere periode). - Deelvragen: het is inderdaad moeilijk om voor deze brede hoofdvraag compleet (en niet willekeurig) te zijn bij het formuleren van deelvragen. Al jouw deelvragen gaan nu over promotie, maar je kunt natuurlijk ook sales verhogen door andere producten/diensten aan te bieden, partnerships aan te gaan, nieuwe markten aan te boren, etc. Kortom, ik raad je aan om eerst jouw hoofdvraag kleiner te maken. Helder? Succes! Groeten, Luuk

Jurrien Koop
Door

Jurrien Koop

op 14 Jun 2018

Hoi Luuk, bedankt voor je feedback!

Jurrien Koop
Door

Jurrien Koop

op 13 Jun 2018

Hoi Luuk, Mooi om te zien hoe je mensen helpt met het opstellen van hoofdvraag/deelvragen. Zelf zit ik hiermee ook nog te stoeien. Mogelijk kun je mij helpen. Mijn onderzoek omhelst het bereiken van de volledige doelgroep van een bedrijf. Op dit moment bereikt het bedrijf met de huidige marketingcommunicatiestrategie een deel van de doelgroep. Men wil graag ook dat andere deel bereiken. Momenteel zijn dit mijn hoofd- en deelvragen: Hoofdvraag: Met welke (marketing)communicatiestrategie kan [BEDRIJF] de personen, zowel mannen als vrouwen, die binnen het plaatje van de doelgroep vallen, bereiken? Deelvragen: Hoe ziet de doelgroep van [BEDRIJF] eruit? Wat zijn de huidige marketingcommunicatiestrategieën van [BEDRIJF]? Welke communicatie-uitingen bereiken de doelgroep? Wat zijn de factoren waardoor communicatie-uitingen de doelgroep niet bereiken? Welke communicatievormen gebruikt het deel van de doelgroep dat niet wordt bereikt? Ben heel benieuwd naar je tips. Alvast erg bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Jun 2018

Hoi Jurrien, Prima onderzoeksvragen. Een paar verbeterpunten qua formulering: - hoofdvraag: kan wat compacter: [...] kan bedrijf X haar doelgroepbereik vergroten? - deelvraag 1: vermijd spreektaal. Beter: "wat zijn de kenmerken van de doelgroep?" Succes! Groeten, Luuk

Ashley
Door

Ashley

op 11 Jun 2018

Hoi Luuk, Ik doe onderzoek naar in hoeverre een proces van organisatie X geautomatiseerd kan worden met Robotic Process Automation. Organisatie X wil de omzet en klantevredenheid verhogen door proces te automatiserem. Hierdoor heb ik de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld Hoofdvraag: In hoeverre is het proces X te automatiseren met behulp van Robotic Proces Automation. De deelvragen zijn - Wat is RPA - Wat is het huidige proces bij bedrijf X? - Hoe kan het proces geautomatiseerd worden met RPA. Hier wordt een checklist opgesteld waarnaan een RPA-proces moet voldoen. Hierna wordt het proces opgesplits in subprocessen om te kijken welke taken geautomatiseerd kunnen worden - Wat is de impact van RPA op de doorlooptijden van proces x. De laatste deelvraag geeft eigenlijk geen antwoord op de hoofdvraag. De hoofdvraag wordt in deelvraag 3 beantwoord. Wat adviseer je mij om met de laatste deelvraag te doen? Alvast bedankt. Groet, Ashley

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Jun 2018

Hoi Ashley, Interessant onderwerp. Mocht je nog op zoek zijn naar een baan op dit gebied; Capgemini (mijn werkgever) is hiring! Stuur mij even een mailtje met je cv naar info@deafstudeerconsultant.nl als je interesse hebt. Over jouw onderzoeksvragen: goed geformuleerd! Als je de laatste deelvraag belangrijk is zou ik deze zeker binnen scope van de hoofdvraag laten vallen. Verder kun je haalbaarheid nog wat concreter maken. Dan krijg je zoiets als: "In hoeverre is het automatiseren van proces X technisch, organisatorisch en economisch/financieel/commercieel haalbaar?" Impact kun je namelijk uitdrukken in economische/financiële/commerciële haalbaarheid. Technische haalbaarheid is bijv. de mate waarin het past in het IT-landschap/architectuur/strategie. Organisatorisch bijv. de mate van draagvlak of fit met de organisatiestrategie/structuur/cultuur. Helder? Groet, Luuk

Liv
Door

Liv

op 30 May 2018

Hallo Luuk, voor mijn minor onderzoek ben ik ook bezig met het formuleren van deelvragen bij mijn hoofdvraag. Het onderzoek moet beschrijvend zijn en mijn opleiding heeft nadrukkelijk gezegd dat het kleinschalig moet zijn. Mijn hoofdvraag is:Wat is de relatie tussen het conflictgedrag van kind J met ADHD en inhibitie tijdens het buitenspelen? Deelvragen: Welk gedrag vertoont kind J met ADHD tijdens conflicten? Welke gedragingen die kind J vertoont tijdens het buitenspelen hebben betrekking op inhibitie? Wat is de aanleiding voor het conflictgedrag van kind J met ADHD tijdens het buitenspelen? Wat vind jij van de formulering en zou hier nog een deelvraag bij moeten? Groetjes, Liv

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 May 2018

Hallo Liv, - Prima hoofdvraag. Wat voor mij onduidelijk blijft is wat kind J is (zorg dat het ook voor leken te begrijpen is) op wie/wat inhibitie betrekking heeft (op kind J, op de omgeving van kind J of degenen met wie kind J een conflict heeft?). - Deelvraag 1: prima - Deelvraag 2: maak 'hebben betrekking op' concreter: hebben invloed op, wordt veroorzaakt door, etc. - Deelvraag 3: strikt genomen valt deze deelvraag buiten de afbakening (zoals bepaald door de hoofdvraag). - Wat mij betreft hoef je geen deelvragen toe te voegen. Sterker nog, voor dit vraagstuk zou ik helemaal geen deelvragen formuleren, zeker als je de hoofdvraag wat concreter maakt. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Feyza
Door

Feyza

op 09 May 2018

Hallo Luuk, Momenteel ben ik bezig met het trekken van conclusies per deelvraag. Echter, loop ik hier tegen aan. Het is erg lastig om conclusies te trekken bij de respondentengroep ouders, omdat er onderling ook verschillen zijn zoals dat het praktijkonderzoek is gericht op ouders van boven en middenbouw kinderen en op de mate van de taalbeheersing. Hoe zouden mijn conclusies er dan uit moeten zien? Moet ik mij dan enkel richten op overeenkomsten of per respondent conclusies trekken? Voorbeeld : respondent Z (middenbouw kind en taalvaardig) geeft aan dat zij behoefte heeft aan extra aanbod voor de middenbouw omtrent huiswerkbegeleiding. Respondent R (bovenbouw kind en spreekt gebrekkig de taal) geeft aan dat zij behoefte heeft aan meer taal gericht op het huiswerk van kinderen. Hoe ziet een conclusie bij bovenstaande resultaten eruit?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 May 2018

Hallo Feyza, als elke individuele correspondent een verschillend antwoord geeft dan is de conclusie dat er geen overeenstemming is en dat er geen eenduidig advies nodig is. Maatwerk lijkt mij dan gepast.

feyza
Door

feyza

op 10 May 2018

Hallo Luuk, Bedankt voor je snelle antwoord. Echter, loop ik vast bij het trekken van conclusies. Ik heb vijf respondenten die alle 5 onderling verschillen hebben (steekproef). Zij geven dan ook op sommige dingen verschillende antwoorden die niet overeenkomen. Moet ik in mijn conclusie al deze verschillen meenemen? En waarop zijn de aanbevelingen dan gericht? Op alle ouders? Gr Feyza

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 May 2018

Hallo Feyza, Ik raad je aan om eerst het antwoord op de hele groep te baseren en vervolgens de verschillen tussen de subgroepen te beschrijven. Gr. Luuk

Flip
Door

Flip

op 19 Apr 2018

Hi Luuk, Ik ben op dit moment bezig om een kleinschalig onderzoek te houden voor mijn stagebedrijf. Wat ik lastig vindt is dat de producten zich in een nichemarkt bevinden. Waar ik ook graag advies over wil hebben is de onderzoeksmethode. Ik denk zelf dat deze vragen het beste beantwoordt kunnen worden met een kwalitatief onderzoek: diepte-interview of observatie. Welke lijkt jou het beste? Mijn opleiding heeft nadrukkelijk gezegd dat dit onderzoek kleinschalig moet zijn. Hoofdvraag: ''Wat voor strategie moet X hanteren om succesvol te groeien op de B2B markt van ecologisch textiel? '' Deelvragen: 1. Hoe ziet de markt eruit waar X in opereert? 2. Wie zijn de concurrenten en hoe positioneren zij zich? 3. Wat is de motivatie en behoefte van (potentiële) afnemers voor ecologisch textiel? Alvast bedankt en ik hoor graag van je! Met vriendelijke groet, Flip

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Apr 2018

Hi Flip, Diepte-interviews lijkt mij een passende onderzoekstechiek, bij voorkeur aangevuld met deskresearch (marktonderzoek o.b.v. rapporten, websites, etc.) - meer info : https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/fieldresearch-vs-deskresearch/ Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: "wat is de meest passende..." i.p.v. "wat voor...." - Gaat het om een bedrijfsstrategie of een marketingstrategie? In het eerste geval verwacht ik ook deelvragen over andere gebieden dan marketing (bijv. inkoop, distributie die nodig zijn voor beoogde groei). - Maak vaagheden concreter (SMART), waaronder "succesvol te groeien", "ziet eruit", etc. Succes met de volgende stap! Groeten, Luuk

Aad
Door

Aad

op 16 Apr 2018

Hi Luuk, Ik ben op dit moment bezig met een onderzoeksopzet voor een speelgoed importeur. Mijn onderzoek gaat over waar het bedrijf eventueel zou kunnen besparen in de logistieke keten. Ik heb een hoofdvraag en een paar deelvragen maar mijn docent wilt graag meer deelvragen zien, kunt u me daarbij helpen? of feedback geven op het onderstaande? Hoofdvraag; Welke mogelijkheden heeft Bedrijf X om het volledige logistieke proces te optimaliseren waardoor er kosten gereduceerd kunnen worden? Deelvragen; *Logistieke keten. - Hoe ziet het huidige logistieke proces van Bedrijf X eruit? - Welke activiteiten besteed Bedrijf X uit? *Kosten. -Wat zijn de huidige jaarlijkse logistieke kosten van Bedrijf X? -Hoe is de huidige kostprijsstructuur van Bedrijf X opgebouwd? *Toekomst. -Welke logistieke schakels komen er in aanmerking voor besparing? -Welke ontwikkelingen/trends zijn er op het gebied van besparingen in de logistiek? Alvast heel erg bedankt. Mvg, Aad

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Apr 2018

Beste Aad, Prima hoofd- en deelvragen! Wat mij betreft hoeven hier geen deelvragen bij, want dan wordt het al gauw te specifiek en kom je al bijna op het niveau van enquête- of interviewvragen uit. Mocht je dit toch willen doen, dan kun je bijvoorbeeld van concepten zoals proces en kosten de aspecten bevragen. Bij proces zijn dit bijv. procestappen, rollen, overdracht van werk, informatiestromen, wachtmomenten. Succes! Groeten, Luuk

Laura
Door

Laura

op 05 Apr 2018

Hoi Luuk, Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een hoofdvraag en een aantal deelvragen geformuleerd. Hier heb ik nog niet de volledige zekerheid over. Zou je mij tips/feedback kunnen geven? Wijkrestaurant X wil de gastvrijheid op een hoger niveau brengen en daarmee de continuïteit waarborgen door middel van het optimaliseren van het team functioneren. Het team functioneert namelijk niet optimaal. Hoofdvraag: '‘Hoe kunnen leiderschap, gastheerschap en samenwerking binnen het team van wijkrestaurant Heymans worden ingezet om de continuïteit binnen het wijkrestaurant X te waarborgen?’ Deelvragen: 1. Welke aspecten zijn van invloed op een succesvol team? 2. In hoeverre is er sprake van succesvolle samenwerking binnen het team? 3. Op welke manier wordt er leidinggegeven aan de restaurantmedewerkers? 4. Wat zijn de wensen en behoeften van de restaurantmedewerkers met betrekking tot de samenwerking en leiderschap? 5. Hoe ervaren de gasten het gastheerschap in het restaurant Heymans? Ik hoop dat je me hiermee kan helpen! Met vriendelijke groet, Laura

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Apr 2018

Beste Laura, Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag vereenvoudigen: hoe gastvrijheid verhogen?Leiderschap en samenwerking zijn hier middelen voor en continuïteit is het doel - dit kun je allemaal weghalen uit de hoofdvraag. - Deelvragen richten op vaststellen van factoren die gastvrijheid beïnvloeden en middelen/strategieën die beschikbaar zijn hiervoor Hopelijk kom je hier verder mee. Succes! Mvg, Luuk

Lian
Door

Lian

op 04 Apr 2018

Hallo Luuk, Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik nog erg aan het zoeken naar de juiste hoofd- en deelvragen. Het is de bedoeling dat er een nieuwe marketingstrategiekomt waarbij de 4P's van de marketingmix leidraad zijn. Wijkrestaurant X heeft namelijk te weinig gasten om in de toekomst het bestaansrecht te behouden. Hoofdvraag - Welke marketingstrategie is geschikt voor de nieuwe situatie van wijkrestaurant X? of - Welke marketingstrategie is geschikt voor Wijkrestaurant X om het aantal vaste gasten te laten groeien/om meer klanten te binden/om de verbinding met de wijk te vergroten? Deelvragen 1. Wat zijn de potentiële doelgroepen van wijkrestaurant X? 2. Wat zijn de wensen en behoeften van de potentiële doelgroepen? 3. Wat zijn de ervaringen van de huidige gasten van wijkrestaurant X? 4. Welke trends en ontwikkelingen zijn van invloed op een nieuwe marketingstrategie voor wijkrestaurant X? 5. Welke (promotie)middelen zijn geschikt om de doelgroepen te bereiken? Zit ik zo een beetje in de juiste richting te denken? Met vriendelijke groet, Lian

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Apr 2018

Hallo Lian, Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: kan nog wat concreter. Bijv. "meest effectieve/passende" ipv "is geschikt". De tweede versie is nog het meest concreet. Kun je deze verder kwantificeren? - De eerste deelvraag zou ik weglaten, want is ook inbegrepen in deelvraag 2. - Deelvraag 4: van invloed het succes van het restaurant of op wat de meest passende strategie is. - Deelvraag 5: idem, meest passend/effectief ipv geschikt. Kom je hier verder mee? Succes Lian! Met vriendelijke groet, Luuk

Babette
Door

Babette

op 23 Mar 2018

Hallo Luuk, Ik heb op dit moment een onderzoeksvraag en deelvragen voor mijn onderzoeksvoorstel geformuleerd, zou je hier wellicht naar kunnen kijken met eventuele tips/suggesties? Alvast bedankt! Centrale onderzoeksvraag: Welke sales strategie is het meest geschikt voor Bedrijf X met als uitgangspunt het vergroten van het marktaandeel in 2018, in Engeland? Deelvragen: 1. Wat is de huidige situatie van Bedrijf X in Engeland? 2. Welke strategie wordt op dit moment in Engeland gehanteerd door Bedrijf X? 3. Hoe ziet de Engelse markt eruit? 4. Hoe kan een samenwerking met een externe partij in Engeland worden geoptimaliseerd? 5. Wat zijn de mogelijke strategieën voor Bedrijf X in Engeland? 6. Welke trends en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de strategie op de Engelse markt? Heb je misschien tips of suggesties voor mij? Bedankt! Met vriendelijke groet, Babette

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Mar 2018

Hallo Babette, Een aantal suggesties: - Hoofdvraag: inhoudelijk prima, maar formulering kan scherper. Bijv. "om" is beter dan "met als uitgangspunt" - Deelvraag 4 komt wat willkeurig over. Het onderzoek gaat immers niet over samenwerking. - Door de deelvrager preciezer te formuleren kun je deze duidelijker maken en het onderzoek beter afbakenen. Bijv. deelvragen 3 en 5 zijn vrij breed geformuleerd: "de Engelse markt" en "mogelijke strategieeen". Welke aspect(en) van de Engelse markt? Strategieen om wat te bereiken? Kom je hier verder mee? Succes! Luuk

Maaike
Door

Maaike

op 23 Mar 2018

Hi Luuk, Nu als hoofdvraag (met theorie van Ansoff): Wat voor strategie moet X hanteren om succesvol te kunnen groeien? Kun je me op weg helpen met de deelvragen? Ik heb nu: 1. Wie zijn de concurrenten van X en op welke manier positioneren zij zich? 2. Hoe ziet de markt eruit waar X in opereert? 3. Wat is de motivatie en behoefte van (potentiële) klanten wanneer zij gebruikmaken van X? Maar ik ben bang dat dit nog niet genoeg is afgebakend. Ik hoor graag van je! Groetjes Maaike

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Mar 2018

Hi Maaike, Je kunt jouw onderwerp beter afbakenen door vragen te stellen gericht op de groeistrategieen van Ansoff, namelijk over nieuwe/bestaande producten/markten. Kom je hier verder mee? Succes, Luuk

Sharon
Door

Sharon

op 14 Mar 2018

Beste Luuk, Bedankt voor dit artikel, ik heb er zeker wat aan gehad. Zelf ben ik nu begonnen met mijn afstudeerstage en heb heel veel moeite om mijn hoofd- en deelvragen te maken, dus ik hoop dat jij me kunt helpen. Ik ben bang dat ze te operationeel zijn, hoe denk jij hierover? Daarnaast wil ik graag gebruik maken van een interneanalyse (7s, Swot), maar ik weet niet of ik dit moet benoemen in mijn deelvragen. 2.1 Hoofdvraag Hoe kan de organisatiestructuur en de samenloop tussen de processen (retail, catering, dienstverlening en online) verbeterd worden zodat de efficiëntie en gastvrijheid toeneemt? 2.2 Deelvragen - Hoe ziet de organisatiestructuur van Snowlimits er nu uit? - Welke functies zijn er binnen het bedrijf? - Hoe zijn de processen op dit moment gestructureerd (catering, winkel, receptie, online)? - Van welke systemen wordt gebruik gemaakt? (mail, planning, skibook online) - Hoe is de bezetting geregeld? - Hoe is de doorloop bij de klanten? - Hoe is de medewerkers tevredenheid? - Hoe is de klanttevredenheid? Graag hoor ik hoe jij aankijkt tegen deze hoofd- en deelvragen en hoe ik de interne analyse hierin kan verwerken. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Mar 2018

Beste Sharon, Fijn dat je het een waardevol artikel vindt. Een paar feedbackpunten: - De hoofdvraag is vrij breed. Kun je deze verder afbakenen? - Vermijd vaag taalgebruik, zoals "ziet eruit", "geregeld", "doorloop" of "hoe is" - De deelvragen gaan nu uitsluitend over de huidige situatie. Ik mis nog vragen over de gewenste situatie, verschil tussen huidig en gewenst en (scenarios voor) gepaste veranderstrategieen. Kom je hier verder mee? Succes! Luuk

Kay
Door

Kay

op 12 Mar 2018

Beste Luuk, Als afstudeerscriptie wil ik onderzoeken hoe change managment kan bijdragen aan het minimaliseren van de impact van data migratie. Ik heb hiervoor de volgende hoofdvraag geformuleerd: "Hoe kan change management bijdragen aan het minimaliseren van de impact van de financiële data migratie op (datum)'' (het 2x ''van de'' klinkt niet zo lekker) Daarbij heb ik de volgende (sub)deelvragen geformuleerd. Ik wil mede middels historisch onderzoek (interviews en desk-reseach) naar vergelijkbare situaties uit het verleden kijken. • Wat is de huidige situatie? (ter inleiding) sub 1. Wat is data migratie en waarom is dit van belang? sub 2. Wat is change management en waarvoor wordt dit gebruikt? sub 3. Wat zijn de bedrijfsprocessen en data objecten die binnen de scope vallen? sub 4. Welke systemen ondersteunen deze bedrijfsprocessen? sub 5. Aan welke criteria moeten de mogelijke maatregelen getoetst kunnen worden? • Wat is de toekomstige situatie en hoe wilt men dit bereiken? • Welke impact heeft data migratie op een organisatie en wat heeft men geleerd uit het verleden? sub 1. Welke vergelijkbare data migraties hebben in het verleden plaatsgevonden en hoe heeft men destijds het change management aspect behandeld? sub 2. Welke lessen uit het verleden kunnen toegepast worden in het heden. • Wat is de verwachte impact en met welke maatregelen kan de impact geminimaliseerd worden? sub 1. Wat is de verwachte impact van financiële data migratie op (bedrijfX)? sub 2. Welke maatregelen op het gebied van change management kunnen er genomen worden om de impact te minimaliseren en hoe scoren deze ten opzichte van de criteria? Heb jij toevallig nog een paar suggesties, veel deelvragen zijn namelijk meerdelig waardoor ik veel sub deelvragen heb moeten maken. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Mar 2018

Beste Kay, Een paar suggesties voor jou: - Prima hoofdvraag. Maak er "impact minimalisatie van" als je 2x van de wilt voorkomen. - Deelvraag: de eerste twee subvragen hierbij passen niet bij de deelvraag, want gaan niet specifiek over de organisatie. Subvraag 5 hoort bij de toekomstige situatie. - Spreek over gewenste situatie i.p.v toekomstige situatie. Hoe men dit wilt bereiken, daar zou ik een aparte deelvraag van maken. - Laatste deelvraag: is wat omslachtig om een tweeledige deelvraag te formuleren en deze dan vervolgens op te splitsen in subvragen. Ik zou er twee lossen deelvragen van maken. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ab
Door

Ab

op 08 Mar 2018

Hi Luuk, Ik heb op dit moment een hoofdvraag en deelvragen voor mijn afstudeerscriptie geformuleerd, Zou je hier wellicht naar kunnen kijken en wat suggesties erover kunnen geven? Ik heb namelijk het gevoel alsof een paar van de deelvragen overbodig zijn.. De hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Hoe kan bedrijf X het marketingbeleid effectiever inzetten om de Belgische klanten te benaderen en hun producten en diensten met succes te positioneren op de Belgische markt. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn onderstaande deelvragen geformuleerd:  Wat zijn de huidige activiteiten van X? o Hoe ziet de organisatiecultuur eruit? o Wie zijn de huidige afnemers? o Met welke instrumenten bespeelt X de markt? o Is X financieel in staat om uit te breiden naar België?  Welke interne uitdagingen moeten worden opgelost om succesvol te zijn in X ?  Wie zijn de potentiële doelgroepen van X in België? o Wat zijn levensstijlgewoonten en behoeften van de potentiële doelgroepen? o In hoeverre begrijpt en op welke wijze interpreteren Belgische klanten de boodschap van X  Wie zijn de concurrenten in België? o Hoe positioneren zij zich? (Wat doen zij anders dan X?)  Hoe zou X zich kunnen positioneren op de Belgische markt? o Waar moet X rekening mee houden bij het uitbreiden naar België? o Welke promotionele activiteiten zou X kunnen doorvoeren in België?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Mar 2018

Hi Ab, Dit zijn allemaal relevante vragen. Het zijn er wel veel en ze komen wat willekeurig over. Ik raad je aan de vragen op een iets hoger abstractieniveau te formuleren, waardoor het er iets minder worden. Groeten, Luuk

Maaike
Door

Maaike

op 06 Mar 2018

Hi Luuk! Ik gebruik de theorie van Ansoff voor mijn afstudeeronderzoek en heb dit als voorlopige probleemformulering: “Welke strategie moet bedrijf X inzetten om zichzelf goed op de markt te zetten en succesvol te groeien?” Zou je mij verder kunnen helpen met geschikte deelvragen? Ik loop wat vast. Dank! Vriendelijke groet!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Mar 2018

Hi Maaike, Ik zou eerst de hoofdvraag concretiseren. Wat bedoel je met "zichzelf goed op de markt zetten en succesvol groeien"? Maak dit zoveel mogelijk SMART. Deelvragen kunnen dan gaan over de huidige situatie (intern/extern), gewenste situatie (om het omzet/groei doelen te behalen) en beschikbare strategieen en middelen om hier te komen. Helder? Succes, Luuk

Wouter
Door

Wouter

op 06 Mar 2018

Hoi Luuk, Ik heb op dit moment een hoofdvraag voor mijn afstudeerscriptie geformuleerd, echter kom ik er niet echt verder mee. Zou je hier wellicht ook wat suggesties over kunnen geven? Dat zou mij erg verder helpen denk ik. Mijn hoofdvraag is nu: Hoe kan bedrijf X haar online omzetaandeel binnen 2 jaar verhogen tot 1% op de modeafdeling en tot 3% op de sportafdeling? Voor een eerste deelvraag zat ik te denken aan: Wat zijn de behoeftes van de huidige bezoeker en doelgroep van bedrijf X met betrekking tot online verkoopkanalen? Verder loop ik even vast op het moment. Ik hoop dat je mij hierbij kunt helpen. Alvast bedankt, Wouter

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Mar 2018

Hoi Wouter, Verder kun je denken aan vragen over: - de huidige situatie van het bedrijf en markt/klanten (waaronder idd de behoeften) - kansen/mogelijkheden om de omzet te verhogen - manieren op dit te realiseren, waaronder de beschikbare strategieen en tools op gebied van online marketing. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Mar 2018

Hallo Babet, Een paar suggesties: - Hoofdvraag: als er een advies uit moet komen zou ik er hoe van maken ipv hoeverre. Wat bedoel je met 10% meer klanten? Ten opzichte van welke periode en welk kanaal? - Deelvraag 1: Wat is het huidige marketingbeleid? ("...ziet eruit..." is spreektaal) - Deelvraag 2: concretiseren; wat bedoel je met online gebruik? Van wie? - Deelvraag 3: opsplitsen, het zijn twee vragen. - Deelvraag 4: concretiseren voor online (?) Kom hier verder mee? Succes, Luuk

Babet
Door

Babet

op 05 Mar 2018

Hallo Luuk, Momenteel ben ik bezig met afstuderen bij bedrijf X. Momenteel maakt het bedrijf geen gebruik van online kanalen zoals social media, en haalt klanten alleen binnen via netwerk van de medewerkers. Graag willen zij dit in zetten om zo meer klanten te generen. Daarnaast uiten zij zich nauwelijks tot slecht op hun huidige online kanalen (zoals de website). Hierbij heb ik een centrale vraag en deelvragen opgesteld. Centrale vraag: “In hoeverre kan Bedrijf X zich als merk uiten via de online kanalen met als doel 10% meer klanten te genereren?” Deelvragen: Hoe ziet het huidige marketingbeleid van Bedrijf X eruit? Wat zijn de huidige trends en ontwikkelingen rondom online gebruik? Wie is de doelgroep van Bedrijf X en hoe gedragen zij zich online? Hoe kan Bedrijf X zich positioneren op de markt tegenover de concurrenten? Zou je hierop suggesties of verbeteringen kunnen geven? Ik hoor het graag en alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Babet

mary
Door

mary

op 01 Mar 2018

Hallo Luuk, Hier een verwarde student. Ik ben bezig met mijn scriptie over de customer journey van de parkeerder (dit betreft zowel bezoekers als inwoners) in stad X om deze in eerste instantie uberhaupt te achterhalen en vervolgens te optimaliseren.' Nu heeft mijn begeleider vanuit school mij feedback gegeven over mijn subvragen om ze op te delen in: Subvragen onderzoek Subvragen Strategie Subvragen: Middelen Subvragen Implementatie Ik vind het naar om te zeggen maar heb geen idee wat een '' strategie subvraag'' is. We hebben dit nooit behandeld op school en van haar heb ik enkel terug gekregen dat een 4e jaars dat zelf maar uitzoeken moet :'). Nice. Geen van mijn klasgenoten heeft verder ook een idee. Jij wel? Of voorbeelden hiervan? En voor de '' implementatie subvragen'' ? Mijn dank is heel groot!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 01 Mar 2018

Hallo Mary, Dit zijn wellicht termen die jouw docent heeft bedacht, maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen. Ik weet immers wel wat strategie en implementatie is. Strategievragen gaan over het 'hoe' van een (organisatie)vraagstuk. Bijvoorbeeld, 'hoe kan bedrijf X haar klantbeleving verbeteren?' Implementatievragen gaan over het implementeren van een (strategie)advies. Bijvoorbeeld, 'welke factoren bepalen het succes van de implementatie?' Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Kevin
Door

Kevin

op 26 Feb 2018

Hi Luuk, Ik ben momenteel bezig met het opzetten van mijn Plan van Aanpak voor mijn onderzoek. Het onderzoek gaat over een website met een afnemend bezoekersaantal. De website dient als tussenpersoon voor reisorganisaties zoals TUI e.d. Nu heb ik als doelstelling het volgende: ... wil in 2018 het aantal doorverwijzen vergroten van 66% naar 70% (dus 4%) Mijn hoofdvraag is: Hoe kan .... binnen de website haar doelgroep het beste doorverwijzen naar hun reisadverteerders. Bij de deelvragen loop ik alleen deels vast.. Ik heb nu de volgende opgesteld, maar twijfel een beetje. • Wie is de doelgroep • Welke kanalen gebruiken de klanten om de website te bezoeken? • In welke fase van het beslissingsproces zit de klant bij het bezoek van de website? • Ontbreekt er iets voor de klant? Heb jij nog suggesties of dingen die ik beter kan veranderen? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2018

Beste Kevin, De vraagstelling kan nog wat speciezer. Een paar suggesties: - Hoofdvraag: 'het beste doorverwijzen' kan een stuk concreter. - Deelvraag 1: wat zijn de kenmerken van de doelgroep? - Deelvraag 2: kanalen is een vraag begrip, want website kan ook een kanaal zijn (en dan klopt de vraag niet meer). Wellicht bedoel je via welke device, browser, of app vs web? Of breder: website, chat, e-mail, telefoon, winkel, etc. - Van deelvragen 3 en 4 komen vrij willekeurig over, waardoor ik niet direct de relatie met de hoofdvraag zie. Succes Kevin! Groeten, Luuk

feyza
Door

feyza

op 24 Feb 2018

Hallo Luuk, Ik moet een literatuuronderzoek doen voor de volgende deelvraag: welke manieren zijn er om huiswerkbegeleiding te bieden en welke vaardigheden ouders hierbij nodig hebben? Er is vrij weinig directe literatuur te vinden over de manieren van huiswerkbegeleiding en vaardigheden van ouders die hierbij nodig is. Op welke kernbegrippen (indirecte literatuur) zou ik mij kunnen richten om tot meer informatie/literatuur te komen? Alvast bedankt. Feyza

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Feb 2018

Hallo Feyza, Wellicht kan iemand anders jou daarmee helpen? Ik ben zelf geen deskundige in het onderwijsdomein. Tip: staar je niet dood op ouders of huiswerkbegeleiding. Zoek het breder in de literatuur: het gaat in feite om de vaardigheden die nodig zijn bij (1-op-1) onderwijs geven. Succes! Gr. Luuk

Sanne
Door

Sanne

op 20 Feb 2018

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met de eerste fase van mijn scriptie (studie: Communicatie) en loop (helaas) vast bij het ontwikkelen van de deelvragen. De hoofdvraag is: Hoe kan bedrijf X door middel van communicatie de betrokkenheid van klanten stimuleren waardoor klanten zich gaan binden tot de organisatie? Ik heb dit op papier gezet: 1) Wat is de huidige customer journey? 2) Wat zijn de touchpoints? 3) Waar zijn gaps om waarde te creeren? Heb jij nog suggesties/richtingen om op te gaan? Dank! Sanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Feb 2018

Beste Sanne, Een paar suggesties: - Hoofdvraag: het stuk vanaf 'waardoor' kan weg. Betrokkenheid en binding zijn immers min of meer hetzelfde en het doel van het onderzoek kun je achterwege laten in de hoofdvraag. Deze hoort in de doelstelling. - Deelvraag 1: het verbeteren van customer journeys zou ik ook in de hoofdvraag verwerken, zodat het binnen de scope van het onderzoek valt. Nu komt het wat willekeurige over, omdat er andere perspectieven of aanpakken mogelijk zijn dan customer journey. - Deelvraag 2: naast touch point zijn er nog vele andere elementen waaruit een customer journey is opgebouwd, bijvoorbeeld events, personas, kanalen, Moments of Truth, emoties, drijfveren, contacttevredenheid, merkwaarden en klantlevenscyclus. Je kunt ze allemaal noemen. Nog beter is om wat algemere vragen te stellen: over de huidige, gewenste journey en gap daartussen (deelvraag 3), met focus op betrokkenheid. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Kayleigh
Door

Kayleigh

op 19 Feb 2018

Hoi Luuk, Voor mijn afstudeerstage richt ik mij op de volgende hoofdvraag: ‘’Hoe kan bedrijf X meer 10% meer omzet genereren in een periode van twee jaar, middels het gebruik van sales en communicatie?’’ Zij willen meer loyale klanten realiseren en daarmee de omzet verhogen. Echter, loop ik vast op de deelvragen. Kun jij mij hierbij helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Feb 2018

Hoi Kayleigh, Sales en communicatie zijn onmisbare functies van een organisatie. Dus het zegt niet veel dat je deze inzet om meer omzet te bereiken. Je kunt de onderzoeksvraag specifieker maken door je te richten op het verhogen van klantloyaliteit. Dit kun je concreet maken door te spreken over terugkerende klanten of herhaalaankopen. Er is ook veel onderzoek gedaan naar manieren op klantloyaliteit te verhogen. Groeten, Luuk

Noella
Door

Noella

op 19 Feb 2018

Hi Luuk, Super tof dat je zoveel mensen helpt! Ik loop echt helemaal vast. Mijn onderzoeksvraag is omgezet in een ontwerpvraag, omdat wij een website moeten gaan maken. Hierbij zijn er twee doelgroepen, namelijk marketingbureaus en plussize modellen. De ontwerpvraag/onderzoeksvraag is: ''wat zijn de voorwaarden om een zo efficiënt, professioneel en aantrekkelijk mogelijke website te maken voor beide doelgroepen?'' Ik wil natuurlijk weten wat voor kleuren ze mooi vinden, lettertype enzovoort. Dit kan ik allemaal gebruiken voor fieldresearch, maar ik loop vast bij deskresearch. Bedankt alvast voor de tips!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Feb 2018

Noella, Jouw deskresearch kan bijvoorbeeld gaan over wat een website succesvol maakt, welke voorkeuren websitebezoekers hebben, welk ontwerp leidt tot de hoogste conversie, etc. Daar is de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. Succes! Groeten, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Feb 2018

Beste Jorik, Prima onderzoeksvragen. Een paar tips: - Hoofdvraag: prima uitgangspunt, maar probeer deze meer SMART te maken. - Deelvraag 1: ik zou zeggen 'wat zijn de kenmerken van...' - Theorieen die je kunt gebruiken zijn bijv. de Waardeproposities van Treacy & Wiersema en de Marketingmix (vier P's). Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval! Mvg, Luuk

Jorik
Door

Jorik

op 13 Feb 2018

Nog even een vervolgvraag op mijn reactie van hierboven; Kent u enkele theorieen die toegepast kunnen worden voor het beantwoorden van deze deelvragen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Feb 2018

Beste Jorik, Prima onderzoeksvragen. Een paar tips: - Hoofdvraag: prima uitgangspunt, maar probeer deze meer SMART te maken. - Deelvraag 1: ik zou zeggen 'wat zijn de kenmerken van...' - Theorieen die je kunt gebruiken zijn bijv. de Waardeposities van Treacy & Wiersema, de Marketingmix (vier P's). Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval! Mvg, Luuk

Jorik
Door

Jorik

op 13 Feb 2018

Hallo Luuk, Wat leuk om te zien dat u nog steeds zo actief bent om vragen te beantwoorden! Ik zal ook graag weten wat u vindt van mijn hoofd- en deelvragen. Ik doe onderzoek naar een strategische wijze waarop BEDRIJF X haar product Y het best kan aanbieden op de martk. Hiervoor heb ik de volgende hoofdvraag voor opgesteld: Welke strategie zal het meest effectief zijn voor BEDRIJF X om haar PRODUCT Y aan te bieden op de markt? Waarbij ik de volgende deelvragen heb: 1. Wat is het PRODUCT Y wat BEDRIJF X aanbiedt? 2. Wat zijn de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van BEDRIJF X met betrekking tot PRODUCT Y? 3. Wie zijn de potentiële klanten in de markt van PRODUCT Y? 4. Welke (interne/externe) veranderingen zijn nodig om potentiële klanten te benaderen? Ik zie u reactie graag tegemoet komen! Mvg, Jorik

Mädchen
Door

Mädchen

op 12 Feb 2018

Hallo Luuk, Voor mijn afstudeerstage moet ik een beroepsproduct maken. Ik ga een social media plan maken voor een instagram account en daarmee zorgen voor een grotere naamsbekendheid. ik heb gekozen voor de hoofdvraag: Hoe zorgt een social media plan voor een grotere naamsbekendheid voor het instagram account X? nu loop ik alleen vast bij de deelvragen. Heeft u misschien nog wat tips? groepjes, Mädchen

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Feb 2018

Hallo Mädchen, Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: ik lees het als een onderzoek naar de relevantie van de social media plan? Volgens mij bedoel je dit: Hoe kan bedrijf X een grotere naamsbekendheid realiseren met een Instagram account? En is de inhoud het social media plan een manier om deze vraag te beantwoorden. - Deelvragen: bedenk vooral goed welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. Bijv. welke factoren hebben invloed op naamsbekendheid of wat zijn de mogelijkheden (voordelen/nadelen) van een Instagram account? Helder? Succes ermee! Groeten, Luuk

Rosa
Door

Rosa

op 08 Feb 2018

Hi Luuk, ik ga mijn vragen toch maar even plaatsen. Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik een exportplan maken voor België. Hoe denk je over de volgende hoofdvraag en deelvragen? Hoofdvraag: Hoe kan de (PRODUCT X) met succes de Belgische markt betreden, rekening houdend met micro-, meso- en macrofactoren? Deelvragen: 1. Wie zijn de potentiële concurrenten en hoe kan (PRODUCT X) een concurrentievoordeel behalen? 2. Wie zijn de potentiële klanten in België en hoe zullen zij benaderd moeten worden? 3. Hoe zal de logistiek georganiseerd moeten worden om de (PRODUCT X) probleemloos te leveren in België? 4. Wat zal de export van de (PRODUCT X) kosten en opbrengen? Als 5e vraag had ik: "Welke entreestrategie zal het meest effectief zijn voor (PRODUCT X) om de Belgische markt te betreden?", maar deze vraag heeft overlap met de hoofdvraag, vandaar dat ik deze heb weggelaten. Ik hoor graag je mening hierover!! Alvast bedankt.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Feb 2018

Beste Rosa, Proberen kan altijd :) Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: het micro/meso/macro-factoren komt wat willekeurig over. Er zijn vele perspectieven die van belang zijn voor een entreestrategy. - Deelvragen 1 en 2 opknippen, want deze zijn tweeledig. - Deelvraag 5 vind ik een betere hoofdvraag. De belangrijkste beslissing voor een entreestrategie is de 'mode of entry': greenfield (zelf doen), partnering, joint venture, acquisition, etc. Deze beslissing hangt af zowel interne als externe (markt) factoren. Bijv. bij partnering of een joint venture deel je het risico, maar ook de winst met andere partijen; bij greenfield hoger risico en geen winstdeling met andere partijen. Zie hier voor meer info: http://www.tradestart.ca/market-entry-strategies Kom je hier verder mee? Succes Rosa! Groeten, Luuk

Rosa
Door

Rosa

op 08 Feb 2018

Hoi Luuk, ik heb een vraag over mijn afstudeer onderzoeksvragen, maar zou graag willen weten of je dit leest zodat ik weet hoelang het duurt tot ik een reactie krijg. Wil het graag vandaag nog naar school sturen namelijk! Ik hoor graag van je!!

Albert Prins
Door

Albert Prins

op 06 Feb 2018

hallo Luuk, Ik ben voor school druk bezig om een onderzoek uit te voeren het is mijn eerste onderzoek, en vind het erg lastig om een aantal goede deelvragen te vinden. zou jij mij enige feedback kunnen geven? de probleemstelling is als volgt: Het verkrijgen van kennis en inzicht over de ontwikkelingen in de omzetten en resultaten van de organisatie (vestiging Domestic) door onderzoek te doen naar factoren die deze ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. de Centrale vraag is Wat zijn de ontwikkelingen in de omzet en resultaten van de onderneming? Deel vragen 1. Welke zaken kunnen de omzet en resultaten ontwikkelingen van een organisatie beïnvloeden? 2. Wat voor relevante marktontwikkelingen (omzetontwikkelingen) zijn er zichtbaar in de textielbranche? 3. Zijn er factoren die de laatste jaren de omzet en resultaten ontwikkeling van organisatie X hebben beïnvloed? in de opdracht die ik van school ontvangen heb word de volgende eis gesteld: voer een literatuuronderzoek uit naar ontwikkelingen in de banche waarin de onderneming zich bevindt. licht toe of er ook andere zaken zijn die invloed zouden kunnen hebben op de ontwikkeling van de omzet en het resultaat van de onderneming. de volgende vraag hoort niet helemaal thuis onder dit onderwerp maar toch wilde ik hem stellen. de deelvragen, komen die een op een terug in het onderzoek? of bepalen deze alleen de lijn het verslag?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Feb 2018

Beste Albert, Een aantal suggesties: - Wat jij als probleemstelling hebt geformuleerd is een doelstelling. Het is mij niet duidelijk hoe je inzicht in de ontwikkeling van omzet en resultaat krijgt door onderzoek te doen naar de factoren die het beinvloeden. Dat laatste zou ik weglaten, want onderzoek doen is geen doel op zich. En bedoel je inzicht in de oorzaken van de ontwikkeling van omzet en resultaat? - Zoals je het nu hebt geformuleerd vallen de deelvragen buiten de scope van de hoofdvraag. - Als ik jouw verhaal lees zou de centrale vraag moeten gaan over de oorzaken/totstandkoming van ontwikkelingen in omzet/resultaat. Eén van de deelvragen zou dan moeten gaan over de feitelijke ontwikkellingen in omzet/resultaat. Groeten,

Silvie
Door

Silvie

op 25 Jan 2018

Beste Luuk, Momenteel ben ik bezig met mijn scriptie. Mijn adviesvraag is: “Hoe kan BEDRIJF X de merkzichtbaarheid op de winkelvloer vergroten en het merk versterken door middel van haar dealers?” Als onderzoeksvraag heb ik: “Hoe kan bedrijf X waarde toevoegen door middel van marketing, om de premium dealers te ondersteunen en het merk te versterken op de winkelvloer” Bijbehorende deelvragen: 1. Wat zijn de karakteristieken van de dealers van bedrijf X? 2. Wat is de huidige toevoeging van marketing aan de dealers en hoe wordt dit door de dealers ervaren? 3. Wat is de behoefte van de dealers op het gebied van marketing? 4. Hoe zit het met de merkzichtbaarheid van de directe concurrenten op de winkelvloer? Het formuleren van de hoofd en deelvragen vond ik erg lastig, wellicht dat u mij tot verdere inzichten kan helpen? Groetjes, Silvie

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Jan 2018

Beste Silvie, Bedankt voor je vraag. Een paar verbetersuggesties: - Maak de onderzoeksvragen eenduidig (geen 'en' in de zin). Dit betekent voor de adviesvraag een keuze maken tussen merkzichtbaarheid en versterken van het merk als doel. - De onderzoeksvraag kan ook wat concreter en eenduidiger. Bijv. 'hoe kan [...] het merk versterken op de winkelvloer?" Waarde toevoegen met marketing en dealers ondersteunen lijken mij onderliggend daaraan, maar geen doel op zich. - In de deelvragen verwacht ik dan ook vragen die leiden tot strategieen om zichbaarheid / merkversterking opleveren op de winkelvloer. Waarschijnlijk deels inhoudelijk en deels de dealer verleiden om het merk een prominentere plaats te geven. Kom je hier verder mee Silvie? Succes in ieder geval. Groetjes, Luuk

Gabriëlle
Door

Gabriëlle

op 17 Jan 2018

Hoi Luuk, Ik ben bezig met mijn HBO-eindopdracht en het is voor het eerst dat ik een scriptie moet maken. Mijn hoofdvraag is: Op welke wijze kan het ziekteverzuim van de medewerkers in bedrijf X teruggedrongen worden naar 10%? En wat zijn de oorzaken van het ziekteverzuim? Zijn dit twee vragen en moet ik wat zijn de oorzaken weglaten? Eventueel kan dit een deelvraag worden. En ik heb de volgende deelvragen. 1. Welke factoren van het management beïnvloeden de ziekmeldingen? 2. Wat hebben de medewerkers nodig om zich prettiger te voelen op de werkvloer? 3. Wat is het effect van de ziekmeldingen voor de organisatie? 4. Hoe wordt door de medewerkers gedacht over de ziekmeldingen 8. Wat is de aanleiding van de medewerkers voor het ziekteverzuim? 9. Wat beïnvloedt het hoge ziekteverzuim? 10. Wat kan de manager doen aan het ziekteverzuim? Het zijn er veel dat weet ik, maar ik vind het moeilijk te bepalen wat nou echt relevant is om antwoord te geven op de hoofdvraag. Nog 1 andere vraag, op welke websites kan ik literatuuronderzoek vinden? Hopelijk kan je mij hiermee helpen. Groetjes, Gabriëlle

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Jan 2018

Hoi Gabrielle, Vragen over de oorzaken kun je inderdaad het beste als deelvraag opnemen. Let bij jouw deelvragen op de afbakening (2-4 vallen er buiten), overlap (1, 8, 9) tussen vragen en vage formulering (1 en 4). Dan denk ik dat je er nog ca. 5 overhoudt. Op Google Scholar kun je wetenschappelijke literatuur vinden. Van daaruit zul je waarschijnlijk ook platformen/zoekmachines ontdekken specifiek voor jouw onderwerp. Kom je hier verder mee? Groetjes, Luuk

Feyza
Door

Feyza

op 16 Jan 2018

Hallo Luuk, Ik moet een literatuuronderzoek doen voor de volgende deelvraag: welke manieren zijn er om huiswerkbegeleiding te bieden? Er is vrij weinig literatuur te vinden over de manieren van huiswerkbegeleiding. Op welke kernbegrippen zouden ik mij kunnen richten om tot meer informatie/literatuur te komen? Alvast bedankt. Feyza

shalinie
Door

shalinie

op 13 Jan 2018

hoi luuk. mijn hoofdrvraag luidt als volgt. op welke manier kan bedrijf X op de doordeweekse dagen meer publiek aantrekken? ik loop vast bij het bedenken van de juiste deelvragen van mijn onderzoek. heeft u misschien suggesties of onderwerpen die ik kan gebruiken bij het opstellen van mijn deelvragen. met vriendelijke groet, shalinie

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Jan 2018

Hoi Shalinie, Denk vooral goed na welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. In jouw geval kan dat bijv. gaan over het aantal bezoekersaantal per dag van de week en de reden dat bezoekers op een bepaalde dag van de week komen. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ricardo
Door

Ricardo

op 10 Jan 2018

Hoi Luuk, bedankt voor je snelle antwoord. Het aankoopproces is simpelweg het bestellen van een product online. Mijn begeleider gaf aan dat ik het beslissingsproces / de aankoopmotieven om dus te kiezen voor een aanbieder in kaart moest brengen. Weet jij hoe ik dit iets specifieker in mijn hoofdvraag naar voren kan laten komen? Ik kan aantonen dat klanten niet voor kwaliteit naar bedrijf X gaan, terwijl zij zich wel als premium label willen positioneren. Wat doet bedrijf Y dan wel goed om als een kwaliteitslabel over te komen? Dit zijn vragen die ik kan stellen in een enquete. Ik hoor graag van je. Groetjes Ricardo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Jan 2018

Hoi Ricardo, Graag gedaan. Als je behoefte hebt aan gerichter advies en iemand die verder met je meedenkt raad ik je aan om je aan te melden voor een vrijblijvend gesprek met één van onze scriptiecoaches: https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Groeten, Luuk

Ricardo
Door

Ricardo

op 09 Jan 2018

Hoi Luuk, ik ben bezig met mijn onderzoek maar vindt het lastig om een nieuwe hoofdvraag te formuleren. Hierbij wil bedrijf X kwalitatief goede producten leveren en is er het bewijs dat zij dit ook doen. Bedrijf X komt namelijk als beste naar voren in verschillende testen waar producten van aanbieders zijn getest. Echter laat onderzoek van GfK zien dat bedrijf Y als kwaliteitslabel wordt gezien. De vraag is hierbij is of de klant van bedrijf X wel op zoek is naar kwalitatief goede producten. Mijn afstudeerbegeleider stelt hierbij de vragen: waarom ervaart de klant bedrijf X niet als hoe bedrijf X dat wil?, hoe ziet het beslissingsproces eruit... waarom wordt gekozen voor bedrijf X?, wat zijn aankoopmotieven van de klant?, wat wil de klant?, wat biedt bedrijf X en waar gaat het wel goed en waar niet? Hierbij geeft ze aan dat ik modellen als de omgevingsanalyse (druppelmodel) bij deelvraag 1 kan gebruiken. Bij deelvraag 1 wordt dus de branche in kaart gebracht en bijvoorbeeld Osterwalder (BMC) bij de andere deelvragen. Weet jij een opzetje voor hoofd- en deelvragen? Hopelijk kan je mij hierbij helpen! Groetjes Ricardo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Jan 2018

Hoi Ricardo, Gezien jouw probleemschets zie ik minimaal twee mogelijke hoofdvragen: - Hoe kan het bedrijf beter inspelen op klantbehoeften? Deelvragen kunnen dan o.a. gaan over factoren die aankoopbelissingen/loyaliteit bepalen en manieren om hierop in te spelen. - Hoe is het verschil tussen het imago en de identiteit van het bedrijf te verklaren? Deelvragen kunnen dan o.a. gaan over daadwerkelijke imago en identiteit en perceptie hiervan onder medewerkers/beslissers van het bedrijf. Concretising van de hoofdvragen is dan nog nodig o.b.v. verdere bedrijfscontext. Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Daniël
Door

Daniël

op 18 Dec 2017

Hallo Luuk, Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie over arbeidsmobiliteit, waarin ik onderzoek doe naar de mobiliteitsbereidheid van medewerkers van bedrijf X. Ik vind het nog lastig om diepgang in mijn vragen te krijgen aangezien de bereidheid op zichzelf al een verdiepend is in mobiliteit. Wilt u een blik werpen op de onderstaande probleemstelling + deelvragen? Hoofdvraag: Optie 1: Hoe kan de mobiliteitsbereidheid van zijn medewerker van X worden verhoogt? Optie 2: Welke HR-instrumenten kan X in zetten om de mobiliteitsbereidheid te verhogen om zo een bijdrage te leveren aan de mobiliteitsverhoging? Optie 3: Wat beïnvloedt de mobiliteitsbereidheid van medewerkers bij X en welke instrumenten kunnen worden ingezet om de mobiliteitsbereidheid te verhogen? Met de volgende deelvragen: Deelvraag 1: In welke mate zijn de medewerkers van X mobiliteitsbereid? Deelvraag 2: Hoe wordt de mobiliteitsbereidheid bij X gestimuleerd? Deelvraag 3: Welke interventies kunnen volgens de literatuur worden ingezet om de mobiliteitsbereidheid te verhogen? Deelvraag 4: Hoe beïnvloedt het beeld dat medewerkers hebben over het eigen mobiliteitsvermogen de mobiliteitsbereidheid? Alvast vriendelijk bedankt! Groeten, Daniël

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Dec 2017

Hallo Daniel, Het komt niet vaak voor, maar dit zijn uitstekende onderzoeksvragen! Optie 1 lijkt mij de vraag met de hoogste praktische relevantie. De deelvragen sluiten hier uitstekend op aan. Succes! Groeten, Luuk

Ricardo
Door

Ricardo

op 14 Dec 2017

Hoi Luuk, Ik heb mijn aanleiding hieronder in het kort beschreven. Ik kom er echt niet uit met een geschikte hoofdvraag, terwijl dit bij vorige onderzoeken wel altijd lukte. Hopelijk heb jij een idee. Bedrijf X zet zich in de markt als premium label en wil zich op basis van hogere kwaliteit ten opzichte van de concurrentie onderscheiden. Echter blijkt uit onderzoek (GfK, 2017) dat niet bedrijf X maar de grootste concurrent 'bedrijf X' het hoogst scoort op kwaliteit qua aankoopreden. De perceptie van de klant komt dus niet overeen met hoe bedrijf X als kwaliteitslabel in de markt gezien wil worden (GfK, 2017). Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen of de waardeproposities van bedrijf X aansluiten bij wat de klant van bedrijf X wil. Daarnaast wordt in kaart gebracht of bedrijf X erin slaagt om op een juiste manier deze waardeproposities over te brengen aan de klant. Met vriendelijke groet, Ricardo

Ricardo
Door

Ricardo

op 14 Dec 2017

Hoi Luuk, Nog even een aanvulling op mijn reactie van hierboven. Ik heb de hoofdvraag als volgt geformuleerd: Hoe kan bedrijf X de waardepropositie laten aansluiten op de klantbehoeften om de concurrentiepositie te verbeteren? Wat vindt jij hiervan? Ik hoor graag van je.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Dec 2017

Hoi Ricardo, Lijkt mij een prima hoofdvraag qua formulering. Gezien jouw probleembeschrijving kun je deze wellicht nog wat concreter maken door te spreken over de relatie tussen de identiteit (hoe ziet het bedrijf zichzelf) en het imago (hoe zien anderen het bedrijf). Helder? Succes! Groeten, Luuk

Kjo
Door

Kjo

op 09 Dec 2017

Beste Luuk, Heel erg bedankt voor alle informatie die je geeft! :) Ik ben momenteel bezig met een marketingplan voor bedrijf x die 's winters weinig klanten heeft. Ik heb mijn PVA al ingeleverd en mijn hoofdvraag en deelvragen al moeten veranderen, alleen vind mijn begeleider dat ik mijn deelvragen moet formuleren vanuit het Buisiness Model Canvas. Ik weet niet of u hier mee bekend bent? Want ik loop vast met het bedenken hoe ik mijn deelvragen hieruit moet formuleren zodat het wel aansluit bij mijn hoofdvraag. Mijn hoofdvraag op dit moment luidt: “Op welke wijze kan bedrijf X via hotels haar omzet in de wintermaanden vergroten?” en mijn deelvragen: 1. Hoe waarderen de huidige klanten bedrijf X? 2. In hoeverre hebben hotels een informatieve functie voor toeristen wanneer het gaat om activiteiten ondernemen? 3. Is er behoefte bij de hotels om een samenwerking aan te gaan met een bedrijf zoals bedrijf X? 4. Op welke manier zou een eventuele samenwerking met hotels moeten worden ingevuld? Ik heb geen idee of u mij hiermee kan helpen, maar ik dacht het is te proberen. Met vriendelijke groet, Kjo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Dec 2017

Beste Kjo, Graag gedaan. Het business model canvas is mij bekend. Het lijkt mij een goed hulpmiddel om het huidige of nieuwe business model in kaart te brengen. Voor het formuleren van onderzoeksvragen wellicht ook. In dit plaatje staan een aantal voorbeeldvragen: http://www.de-innovator.nl/_Media/business-model-canvas-2_med_hr-2.jpeg. Kom je hier verder mee? Met vriendelijke groet, Luuk

Atefa
Door

Atefa

op 07 Dec 2017

Beste Luuk, Voor mijn opleiding ben ik bezig met mijn praktijkonderzoek. Het omtrent over de huidige problematiek van de sleepwet (nieuwe WIV). Mijn hoofdvraag luidt als volgt: In hoeverre kan een advocaat de belangen van zijn cliënten behartigen met inachtneming van de nieuwe wet inlichten- en veiligheidsdiensten dat van kracht is op 1 januari 2018? Echter loop ik vast met mijn deelvragen. Mijn deelvragen nu zijn: 1. Wat houdt de nieuwe wet WIV in? 2. Welke wijzigingen zijn er tot stand gekomen ten opzichte van de oude WIV? 3. Hoe kan een verdacht persoon zijn privacy waarborgen? Feedback op mijn deelvragen was dat het enige uitbreiding en detaillering kon gebruiken. Heeft u misschien tips of ideeën, waardoor mijn deelvragen wel goedgekeurd kunnen worden? Hopelijk kunt u mij hiermee helpen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Dec 2017

Beste Atefa, Prima vragen. De hoofdvraag, met name het stuk "In hoeverre [...] behartigen". Om welke clienten gaat het, om welk type zaken, etc.? Een concretisering van de hoofdvraag zal vervolgens leiden tot ideeen voor nieuwe deelvragen. Groeten, Luuk

Laura
Door

Laura

op 03 Dec 2017

Beste Luuk, Voor mijn opleiding ben ik bezig met het maken van een onderzoeksopzet. Mijn onderzoek gaat over Syrische statushouders en schulden. Mijn hoofdvraag luidt als volgt: Wat zijn de redenen dat Syrische statushouders in de schulden komen? Ik heb al een deelvraag en dat is: Hebben zij voorbereiding/ondersteuning gehad bij het opstarten van hun financiën in Nederland? verder dan deze deelvraag kom ik niet. Het gaat hier om een klein onderzoek dus de deelvragen moeten ook klein zijn. Mijn docent gaf aan dat ik mij vooral moest richten op welke informatie statushouders te kort komen. Hopelijk kunt u mij hierbij helpen groetjes laura

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Dec 2017

Beste Laura, Een paar feedbackpunten om je verder te helpen: - Hoofdvraag: kan korter door "wat zijn de redenen" te vervangen met "waarom". Verder vraag ik mij af of in de schulden komen het grootste probleem is. In de schulden blijven lijkt mij een groter probleem. - Deelvraag: maak er een open vraag van ("in hoeverre"...) - Nieuwe deelvragen: bedankt welke informatie nodig is om de hoofdvraag te beantwoorden, bijv. waarom komen mensen, in het bijzonder statushouders, doorgaans in de schulden? Helder? Succes Laura! Groetjes, Luuk

Ricardo
Door

Ricardo

op 30 Nov 2017

Hoi Luuk, Ik ben bezig met mijn onderzoeksvraag en daar kom ik wel redelijk uit. Ik vind het wel iets moeilijker om de deelvragen te formuleren. Mijn hoofdvraag luidt als volgt: ‘Welke aspecten van het Business Model Canvas moet bedrijf X inzetten om bij bestaande klanten de klantloyaliteit te vergroten?’ Heb jij misschien een idee bij de deelvragen die ik hierbij kan formuleren? Ik hoor graag van je! Groetjes Ricardo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Nov 2017

Hoi Ricardo, Welke informatie heb je nodig om de hoofdvraag te beantwoorden? Uit mijn hoofd kom ik op: uit welke aspecten bestaat het business model canvas? Welke strategieen/methoden zijn er om klantloyaliteit te vergroten? Overigens vraag ik mij af of je de aspecten van het business model canvas los van elkaar kunt zien. De kracht van het model is juist de samenhang tussen (het inzetten van) de aspecten. Hopelijk kom je verder met deze feedback. Succes! Groetjes, Luuk

Jill
Door

Jill

op 29 Nov 2017

Hoi Luuk! Ik ben op dit moment een onderzoeksvoorstel voor de Decathlon aan het opstellen. Het doel van dit onderzoek is een advies te schrijven hoe de Decathlon zijn merkbekendheid wilt vergroten. Mijn hoofdvraag (adviesvraag) daarbij is: " Hoe kan Decathlon merkbekendheid verhogen met 20% en daarmee meer klanten werven, waardoor Decathlon zijn omzet wordt verhoogd met 5% " Ik heb hierbij al twee deelvragen, namelijk: - Wat zijn de sterke en zwakke punten van Decthlon? - Wat zijn de kansen en bedreigingen van Dectahlon? Hierbij moet ik nog 2/3 deelvragen bij maken, maar ik loop echt helemaal vast.. Heeft u misschien nog enig idee in goede deelvragen of hoe ik hier verder mee kan? Alvast heel erg bedankt!!!! Jill

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Nov 2017

Hoi Jill, Een aantal verbeterpunten: - Hoofdvraag: maak deze eenduidig. Wat is het belangrijkste doel? Merkbekendheid, meer klanten of meer omzet? Ik zou gaan voor merkbekendheid, met de (goed onderbouwde) aanname dat dit leidt tot meer klanten en omzet. - Deelvragen: zijn erg algemeen, niet specifiek genoeg voor jouw hoofdvraag. - Een eerste deelvraag zal vaak gaan over de huidige situatie, in jouw geval de huidige merkbekendheid. - Een andere vraag kan bijvoorbeeld gaan over mogelijke strategieen (uit literatuur) om de merkbekendheid te verhogen. Kom je hier verder mee Jill? Succes! Groeten, Luuk

Feyza
Door

Feyza

op 25 Nov 2017

Dag Luuk, Op dit moment ben ik bezig met mijn onderzoeksvraag. Ik vind het alleen erg lastig om deelvragen te bedenken bij de volgende onderzoeksvraag: Op welke manier kan de ouderkamer De Dirigent tegemoetkomen aan de opvoedvraag van ouders met betrekking tot het bieden van huiswerkbegeleiding aan hun kinderen. Het moet praktijk gericht zijn. Het doel is om de medewerkers binnen de instelling voorzien van adviezen, zodat ze de ouders kunnen ondersteunen met hun opvoedvraag. Ik zou het erg fijn vinden als u mij op weg helpt. Groetjes

Feyza
Door

Feyza

op 27 Nov 2017

Dag Luuk, De opvoedvraag is dat ze huiswerkbegeleiding willen voor hun kinderen. Maar het is onmogelijk om alle kinderen individuele huiswerkbegeleiding te bieden. Hierdoor wilt de instelling waar ik stage loop aan de slag met deze hulpvraag van ouders. Het doel dat ik wil bereiken met dit onderzoek is medewerkers binnen de organisatie voorzien van adviezen. De adviezen zijn gericht op hoe de organisatie tegemoet kan komen aan de opvoedvraag van ouders met betrekking tot het bieden van huiswerkbegeleiding aan hun kinderen. Ik moet mij dus richten op de praktijk (medewerkers). Ik had zelf al een paar deelvragen bedacht: 1. Welke manieren zijn er om huiswerkbegeleiding te bieden? 2. Welke mogelijkheden zijn er binnen de ouderkamer De Dirigent waarin de ouders ondersteunt kunnen worden? 3. Hoe kan het bestaande aanbod binnen de organisatie aansluiten bij de opvoedvraag van ouders? 4. Welke behoefte hebben medewerkers binnen de organisatie om… ? 5. Welke belemmeringen hebben ouders m.b.t. het geven van huiswerkbegeleiding en in hoeverre kan de ouderkamer De Dirigent hierop inspelen? Of welke behoeftes hebben ouders m.b.t. het bieden van huiswerkbegeleiding en hoe kan de medewerkers van de ouderkamer De Dirigent hierop inspelen? Wat vindt u ervan?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Nov 2017

Dag Feyza, Prima deelvragen wat mij betreft. Ik zou de suggestie van mij dan als eerste deelvraag gebruiken ("Welke behoeften hebben ouders m.v.t....?"). Mvg, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Nov 2017

Dag Feyza, Het belangrijkste advies is: welke informatie heb je nodig om stap voor stap de hoofdvraag te beantoorden. In jouw geval begint dat met de vraag welke opvoedvraag de ouders hebben (maar dan netjes als vraag geformuleerd). Kom je hier verder mee? Groetjes, Luuk

Esma
Door

Esma

op 21 Nov 2017

Dag Luuk, Momenteel ben ik bezig met een literatuuronderzoek die gepaard gaat met de volgende hoofdvraag: 'In welke mate komt de opleiding Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam volgens (tweedejaars) studenten tegemoet aan hun drie psychologische basisbehoeften?' De doelstelling van het onderzoek is: Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de mate waarin de opleiding volgens studenten tegemoet komt aan hun drie psychologische basisbehoeften. Met deze kennis kan de opleiding de huidige werkwijze aanpassen en beter afstemmen op de behoeften van de studenten. Ik loop vast bij het bedenken van goede en relevante deelvragen. Tijdens een internetresearch kwam ik uw site tegen (met een aantal geweldige tips). Ik ben heel erg benieuwd naar je mening en hoop snel wat van je te horen! Groetjes!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Nov 2017

Dag Esma, Prima hoofdvraag. Ik raad je aan om de drie psychologische basisbehoeften (autonomie, competentie en relatie?) wel te benoemen in de vraag, zodat hier geen twijfel over bestaat en het ook voor de leek helder is. Bij het bedenken van deelvragen raad ik je aan om met 'the end in mind' terug te denken naar de informatie die je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Bijv. hoe worden deze drie basisbehoeften bevredigd? Verder wil ik jou meegeven dat het soms weinig toegevoegd om deelvragen te formuleren, met name bij een beschrijvende hoofdvraag, zoals bij jou het geval is. Succes! Groetjes, Luuk

Mike
Door

Mike

op 27 Oct 2017

Dag Luuk! Allereerst, bedankt voor alle gedeelde informatie. Hier heb ik al veel aan gehad. Ik heb een vraag over mijn onderzoeksvraag en de deelvragen daarbij. Ik kom er namelijk niet helemaal uit en ik vroeg mij af of je misschien wat tips voor mij hebt. Het betreft een onderzoek naar het digitaliseren van de receptiediensten. Een facilitaire dienstverlener wil het aanbod van receptiediensten uitbreiden met een digitale oplossing om zo onderscheidend te zijn, innovatief en in te spelen op de klantenvraag. De huidige digitalisatie trend samen met de trend in het managen van klantverwachtingen sluiten hier goed op aan. Ik kom op de volgende onderzoeksvraag + deelvragen: Welke toepassingsmogelijkheden binnen de receptiediensten op het gebied van digitaliseren kan bedrijf X implementeren om voor te blijven op de concurrentie? -Welke mogelijkheden zijn er in het digitaliseren van de receptie? -Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van receptie(diensten)? -Hoe kan bedrijf X zich onderscheiden van de concurrentie? -Welke verwachtingen heeft de klant van de (digitale) receptie? -Hoe implementeer je een verandering? Zelf heb ik het gevoel dat het nog niet helemaal klopt, alleen weet ik niet zo goed waarom.. Heb jij misschien tips die ik kan gebruiken? Bij voorbaat dank! Vriendelijke groet, Mike

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Oct 2017

Dag Mike, Fijn dat je de informatie waardevol vindt. Prima onderzoeksvragen! Een paar verbetersuggesties: - Deelvraag 1 en 2 overlappen met elkaar. Bovendien is deelvraag 1 vrij lastig te beantwoorden aangezien 'mogelijkheden' een ruim begrip is. - De laatste deelvraag valt buiten de scope van de hoofdvraag. Verbreed de hoofdvraag of laat deze deelvraag vallen. Succes Mike! Vriendelijke groet, Luuk

Pieter
Door

Pieter

op 25 Oct 2017

Dit is mijn probleemstelling: Inzicht krijgen in de huidige werkwijze van Zandbeek in de new business-fase, in de bedrijfsprocessen en in de wensen en verwachtingen van de klant, waardoor efficiënter wordt omgegaan met het budget wat voor een stijging van de brutowinstmarge moet zorgen. Vanuit de probleemstelling komt de vraagstelling en die moet ik onderverdelen in thema's. Die heb ik 3 stuks: New business-fase, bedrijfsprocessen en klantbehoeften. Is het enigszins logisch waar ik mee bezig ben?

LINDA
Door

LINDA

op 23 Oct 2017

Geachte heer,mevrouw, Ik zit op het HBO en doe de opleiding SJD. Ik moet voor een vak een onderzoek doen, en voor dit onderzoek moet ik een hoofdvraag en twee deelvragen bedenken. Ik heb een beetje moeite met het formuleren van de deelvragen. Daarnaast kom ik ook niet makkelijk op deelvragen. Kun u mij misschien een handje helpen? Mijn hoofdvraag is : 'Hoe ervaren vluchtelingen de informatievoorziening rondom de beslistermijn van de gezinsherenigingsprocedure van het juridische team van SVAZ? Deelvraag: ' Welke verwachtingen hebben de vluchtelingen ten aanzien van de dienstverlening van SVAZ met betrekking tot de beslistermijn van de gezinsherenigingsprocedure? Kun u mij helpen met het formuleren van de tweede deelvraag? Alvast heel erg bedankt!! Groetjes, Linda N.

Linda
Door

Linda

op 12 Oct 2017

Beste Luuk, Op dit moment ben ik bezig met mijn plan van aanpak. Mijn opdrachtgever is een adviesbureau voor het MKB en zij willen dat ik hun onderzoeksresultaten ga testen door middel van een verdiepend onderzoek (rapporten, interviews en een enquête) over de verwachte trends en ontwikkelingen in de toekomst. Mijn hoofdvraag is: In hoeverre zijn de verwachte trends en ontwikkelingen van bedrijf X in lijn met de waarschijnlijkheid van de verwachte trends en ontwikkelingen in de metropoolregio die invloed kunnen hebben op de toekomst van het midden- en kleinbedrijf in 2030? 1. Hoe ziet het midden- en kleinbedrijf eruit in de metropoolregio? 2. Welke verwachte trends en ontwikkelingen zijn er volgens bedrijf X? 3. Welke trends en ontwikkelingen zullen in 2030 van belang zijn voor het midden- en kleinbedrijf in de metropoolregio? 4. Hoe kijkt het midden-en kleinbedrijf naar de toekomst? 5. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er gevonden in vergelijking met de verwachte toekomst van het bedrijfX? Heb jij misschien nog tips en opmerkingen? (In de voorgaande reacties heb ik gelezen dat begrippen niet toegelicht worden in de vorm van een deelvraag. Ik heb daarom ook geen deelvraag over de metropoolregio. Moet ik de laatste deelvraag wel splitsen in twee vragen (verschillen en overeenkomsten)? ) Alvast bedankt!! Groetjes Linda

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Oct 2017

Beste Linda, Bedankt voor je vraag. In de hoofdvraag: door wie verwacht? Wat bedoel je met waarschijnlijkheid? Puur obv deze vraag is het mij onduidelijk wat je met wat vergelijkt. Dat geldt ook voor de deelvragen. Vermijd vaag taalgebruik zoals 'in lijn met'. Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Rick
Door

Rick

op 11 Oct 2017

Beste Luuk, Ik loop een beetje vast met mijn hoofd- en deelvragen. Zou jij je mening willen geven over het volgende: Hoofdvraag: Wat is het marktpotentieel voor bedrijf x in markt x en op welke manier kunnen zijn dit het beste invullen? Deelvragen: - Wat zijn de huidige sterktes en zwaktes van bedrijf X die van invloed zijn op uitbreiding naar markt x - Wat zijn de kansen/bedreigingen voor bedrijf X in de markt X - Wat zijn de alternatieven die bedrijf x kan ondernemen in markt X Groet, Rick

Luuk Tubbing
meta
Door

meta

op 05 Oct 2017

Beste Luuk, Ik zit op dit moment heel erg vast met mijn hoofd- en deelvragen. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage voor een productiebedrijf om daar de inkoop te professionaliseren. mijn vragen (in het Engels) tot nu toe: Hoofdvraag: How can the procurement within the organisation be professionalised? Deelvragen: 1. What is the current status of the procurement professionalism within the organisation? 2. What would be the advantaages of professionalising the procurement within the organisation? 3. What would be needed in order to realise the professionalisation of the procurement within the organisation? Kun jij mij hier nog verder mee helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Oct 2017

Beste Meta, Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag en deelvragen 1 en 3: concretiseren. Wat versta je onder professionaliseren? Moet het efficienter, effectiever, betrouwbaarder? - Deelvraag 2: valt buiten de scope van de hoofdvraag (het waarom gaat vooraf aan het hoe). Kom je hier verder mee? Succes Meta! Groeten, Luuk

Kevin
Door

Kevin

op 05 Oct 2017

Hoi Luuk! Als eerst wil ik je bedanken voor de tips die op de websites zijn en mij zeker hebben geholpen. Voor mijn opleiding bedrijfseconomie doe ik een afstudeeronderzoek omtrent de verbetering van de interne beheersing van processen. Er is geen actuele AO/IC op afdelingen en de manager nu niet aantonen of de administratieve organisatie en interne controle voldoet aan de eisen. Er is geen overzicht over de processen binnen de organisatie. De organisatie wil meer in control zijn en wil weten of zij aan deze eisen voldoen om volledig, tijdig en juist te zijn en welke knelpunten/risico’s zij lopen. De hoofdvraag is: ““Hoe moet de administratieve organisatie en interne controle van de afdelingen Groenvoorziening en Schoonmaak op het gebied van inkoop en verkoop eruitzien, zodat de administratieve processen volledig, tijdig en juist zijn en welke knelpunten brengt de huidige administratieve inrichting met zich mee?” En de deelvragen hierbij zijn: 1. Hoe zien de processen van de afdelingen Groen en Schoonmaak er op dit moment uit op het gebied van inkoop en verkoop? 2. Welke knelpunten brengt de huidige inrichting van de inkoop- en verkoopprocessen (en de sub processen) van de afdeling Groen en Schoonmaak met zich mee? 3. Welke interne beheersmaatregelen zijn al van toepassing op de afdelingen en welke zijn er nog nodig? 4. Welke mogelijke maatregelen kunnen gehanteerd worden om deze knelpunten te beheersen? 5. Hoe ziet het proces er nu uit na eventuele verbeteringen, zodat het proces volledig, tijdig en juist is. Heb jij voor mij enige tips of opmerkingen? Alvast bedankt voor je tijd. Groetjes, Kevin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Oct 2017

Hoi Kevin, Goed om te lezen, graag gedaan. Inhoudelijk sterke onderzoeksvragen! Een aantal tips voor een betere formulering: - Hoofdvraag: is tweeledig en bevat vaag taalgebruik. Breng deze terug tot de kern, namelijk de erachter komen welke maatregelen nodig zijn. De knelpunten zou ik in de deelvragen verwerken. In plaats van "eruitzien" zou ik spreken over "Hoe kan afd. X doel Y bereiken?" of "Welke maatregelen zijn nodig voor afd. X om doel Y te bereiken?" - Deelvraag 1: "zien eruit" is vaag taalgebruik. Beter is bijv. "welke processen ... afd. X?" - Deelvraag 2: "brengt met zich mee" is vaag taalgebruik. Liever "wat zijn knelpunten in...?" - Deelvraag 3: zijn van toepassing --> worden gehanteerd. Is een tweeledige vraag; alles na "en" een aparte vraag van maken. - Deelvraag 4: het woord mogelijke kan weg. - Deelvraag 5: concretiseren. Bedoel je wat de gewenste situatie is? Of gaat het om een effectmeting na het daadwerkelijk doorvoeren van verbeteringen? Zijn de tips helder? Succes Kevin? Groeten, Luuk

Ell
Door

Ell

op 04 Oct 2017

Hoi, Voor mijn opleiding maatschappelijk werk doe ik onderzoek bij mijn werkgever , een naschoolse dagbehandeling voor kinderen met LVB en gadragsproblematiek. Kunt u mij adviseren over mijn hoofdvraag en deelvragen? Hoofdvraag: Optie 1. Op welke wijze kunnen pedagogische medewerkers invulling geven aan het herstelgericht werken bij kinderen (tussen zes en twaalf jaar) met licht verstandelijke beperking (LVB)? Optie 2. Welke werkwijze dienen de pedagogische medewerkers te hanteren om de uitvoering van de methode “herstelgericht werken” te versterken? Deelvraag 1: Hoe kunnen de pedagogische medewerkers op een effectieve manier de methode herstelgericht werken bij de cliënten (kinderen tussen zes en twaalf jaar) met LVB toepassen? Deelvraag 2: Hoe passen de pedagogische medewerkers de herstelgerichte behandeling momenteel toe op de cliënten (kinderen tussen zes en twaalf jaar) met LVB? Huidig beleid. Deelvraag 3: Wat zijn de behoeftes van de pedagogische medewerkers om de herstelgerichte behandeling toe te passen op kinderen (tussen zes en 12 jaar) met LVB? Deelvraag 4: Hoe hanteren andere ogranisaties de methode herstelgericht werken? De laatste twee vragen vind ik persoonlijk niet concrete en verhelderende vragen. Heeft u misschien een idee voor een vraag? Mvg, Ell

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Oct 2017

Hoi Ell, Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag optie is concreter geformuleerd. Bij optie 2 is "[...]kunnen[...]invulling geven[...]" een zeer brede vraag (er "kan" veel); - Deelvraag 1: lijkt erg op de hoofdvragen en is daarmee overbodig. - Deelvragen 2-4 zijn prima wat mij betreft. Al zou ik bij deelvraag 3 spreken over de behoeften van de clienten, daar doen de pedagogisch medewerkers het immers voor. Helder? Succes Ell! Mvg, Luuk

Ell
Door

Ell

op 04 Oct 2017

gedragsproblematiek ;)

Marrit
Door

Marrit

op 29 Sep 2017

Hallo Luuk, Ik ben momenteel bezig met afstuderen voor mijn internationale studie. Voor mijn scriptie heb ik de volgende twee hoofdvragen opgesteld: Which online marketing tools are needed to establish a visitor growth of 25% on webshop X? en How can webhop X increase the number of visitors through online marketing tools? Welke is beter en welke deelvragen passen hier bij? Ik vind het erg lastig om goede deelvragen te verzinnen. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Sep 2017

Hallo Marrit, Beiden zijn prima vragen. Het is maar net wat de doelstelling van het onderzoek is. De eerste vraag is geschikt om tools te selecteren, terwijl de tweede vraag breder is: een strategisch plan (waar tools een onderdeel van kunnen zijn). Helder? Succes Marrit! Groeten, Luuk

Angela en Dominique
Door

Angela en Dominique

op 18 Sep 2017

Beste Luuk, Wij zijn bezig met een project op school waarbij we onderzoek moeten doen naar sociale kaart van de rechtsbijstandverlening. We lopen een beetje vast bij het formuleren van onze deelvragen.. Onze hoofdvraag is: "Hoe kan DAS het beste inspelen op de vrije advocatenkeuze van de verzekeringnemer na het arrest van 7 november 2013 van het EU-hof? We willen graag een opbouw in de deelvragen van beschrijvend, verklarend naar beoordelend om uiteindelijk een advies te geven. Als deelvragen dachten wij aan: 1. Wat houdt de vrije advocatenkeuze in? 2. hoe was de rechtshulpverlening van DAS georganiseerd voor deze uitspraak? 3. welke invloed heeft de vrije advocatenkeuze op de manier van rechtsbijstand verlenen door DAS? 4. Waarom kiezen mensen er nu sneller voor om zelf een advocaat in de arm te nemen dan een rechtsbijstandverlener te benaderen? 5. is het wenselijk dat DAS haar manier van dienstverlening aanpast? Kan je hierop kort reageren en ons eventueel verder helpen? Alvast bedankt! groetjes, Angela en Dominique

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Sep 2017

Beste Angela en Dominique, Dank voor jullie vraag. Een aantal tips ter verbetering: - Hoofdvraag en deelvragen 1-3 prima - Deelvraag 4 komt uit de lucht vallen. Relatie met de hoofdvraag is onduidelijk. - Deelvraag 5: vermijd ja/nee-vragen. Maak er een open vraag van: 'in hoeverre...?' Helpt dit jullie verder? Succes! Bedankt, Luuk

Bas
Door

Bas

op 18 Sep 2017

Hey Luuk, Je artikel heeft me enorm geholpen. Ik volg de opleiding Commerciele Economie aan het Fontys in Eindhoven. Momenteel loop ik stage bij een evenementen- en nieuwsbedrijf. De organisatie heeft een mobiele applicatie gemaakt en wil deze op de markt lanceren. Helaas weet men niet hoe ze promotie het beste kunnen inzetten, vandaar de probleemstelling: ‘Welke factoren spelen een rol bij het inzetten van promotiemiddelen om daarmee het gebruik van de mobiele applicatie te verhogen?’ Om de hoofdvraag op te lossen, heb ik de volgende deelvragen opgesteld: 1. Hoe wordt de applicatie ervaren? 2. Onder welke omstandigheden bent u geneigd de applicatie te downloaden? 3. Wanneer bent u geneigd de applicatie vaker te gebruiken? 4. Hoe wordt promotie omtrent de app ervaren? 5. Welke promotiemiddelen zijn er? 6. Wat is belangrijk (volgens klanten) bij de inzet van promotie? Wat vind je ervan? Zijn er nog vragen die ontbreken of lost dit het gehele probleem op? Met vriendelijke groet, Bas

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Sep 2017

Hey Bas, Bedankt voor je vraag en fijn dat het artikel jou geholpen heeft. Een paar feedbackpunten: - Prima hoofdvraag - Deelvraag 1: zou ik van maken 'door gebruikers ervaren' - Deelvragn 2 en 3: zijn geformuleerd als interviewvragen. Maak deze algemeen. - Deelvraag 5: zijn waar? Zijn beschikbaar in ...? Nog belangrijker: welke middelen zijn succesvol in welke situaties? - Deelvraag 6: is het belangrijk wat de klanten vinden of wat werkt? Helder? Succes! Bedankt, Luuk

Bram
Door

Bram

op 11 Sep 2017

Hallo Luuk, Als eerste wil ik je grote complimenten geven over hoe je al heel lang op deze site studenten helpt en verheldering biedt. Voor mijn stageopdracht (HBO) moet ik ook een hoofdvraag en deelvragen formuleren. Mijn stagebedrijf (een reclame en ontwerp bureau) kan haar klanten uitstekend adviseren en begeleiden op het gebied van offline presenteren en adverteren van het bedrijf. Door te forse toename van het gebruik van social media zijn ze op dit gebied een beetje achtergebleven en willen ze graag ook beter advies kunnen geven. Mijn hoofdvraag luidt als volgt: Wat moet X (het reclamebureau) doen om ervoor te zorgen dan ze haar klanten beter kan begeleiden op het gebied van online adverteren en presenteren van hun bedrijf? En als deelvragen heb ik: - Welke methoden van online adverteren zijn er? - Wat zijn de ontwikkelingen binnen het online adverteren? - Welk advies geeft X (het reclamebureau) op dit moment op het gebied van online adverteren - Hoe kun je erachter komen hoe je de doelgroep van de klant het beste kunt bereiken? - Hoe kan de kennis over online adverteren het beste up-to date gehouden worden door X (het reclamebureau). Kun jij een beetje opheldering geven of dit in de goede richting is en wat ik moet aanpassen. B.v.d. Bram

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Sep 2017

Hallo Bram, Bedankt voor de complimenten. De vragen zitten zeker in de goede richting. Een aantal tips om ze nog beter te maken: - Wees zo concreet en consistent mogelijk: adverteren en/of presenteren? Wellicht kun je de hoofdvraag SMART maken (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/SMART-principe). Veel hbo-opleidingen verlangen dat. - Gaat het alleen om kennis of ook om bepaalde competenties, organisatiestructuur, cultuur, etc. die het bedrijf moet bezitten om beter te worden in sociale media? Succes Bram! Groeten, Luuk

Thomas
Door

Thomas

op 06 Sep 2017

Hoi Luuk, Allereerst; mooie heldere website met handige praktische tips, complimenten. Mijn afstudeeronderzoek richt zich primair op het achterhalen van branche/afnemersgegevens. Het is onduidelijk wie de opdrachtgevers zijn en waar deze zijn gevestigd. Aan mij de taak om een adviesplan te ontwikkelen om tussen deze opdrachtgevers te komen, inclusief aanbevelingen met welke strategische instrumenten dit gewaarborgd moet worden. De centrale vraagstelling binnen mijn onderzoek luidt: ''Op welke wijze kan bedrijf x haar marketing en sales beleid effectiever inrichten om haar klantporfolio met x% te laten groeien in het regiogebied x in 2018.'' Mijn deelvragen: 1. Hoe verloopt het huidige marketing en sales beleid bij bedrijf x? 2. Hoe is het gewenste marketing en sales beleid ingericht van bedrijf x? 3. Wat is de GAP die overbracht moet worden van bedrijf x? 4. Met welke strategische instrumenten kan deze GAP overbrugd worden? (SOLL) 5. Welke kritische succesfactoren liggen hieraan ten grondslag? 6. Welke mogelijke scenario's ontstaan bij implementatie voor bedrijf x? Heb jij toevallig nog aanbevelingen of tips? Overigens ben ik ook benieuwd of je misschien een tip hebt hoe ik de huidige situatie qua modellering kan inrichten. Alvast bedankt. Groet, Thomas Mijn onderzoek richt zich primair op het achterhalen van

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Sep 2017

Hoi Thomas, Bedankt voor de complimenten. En direct de complimenten terug. Het komt niet vaak voor, maar hier heb geen noemenswaardige opmerkingen over. Voor de modellering van de huidige situatie zou ik de marketingliteratuur bestuderen. Verder zou je nog een procesmodel kunnen maken om daarin knelpunten aan te wijzen. Succes! Groeten, Luuk

San
Door

San

op 09 Jul 2017

Hoi Luuk, Ik loop hopeloos vast op mijn deelvragen en subdeelvragen. Mijn onderzoek gaat over klantbehoud. Hoofdvraag is:: Hoe kan bedrijf x met een klantgerichte strategie klantbehoud vergroten? Ik heb de volgende deelvragen en subdeelvragen geformuleerd (beetje rommelig, want ik kom er echt niet meer uit): 1.Hoe kan X de klantgerichtheid optimaliseren t.b.v. klantbehoud? (1.Wanneer is een organisatie klantgericht?) a) Hoe kan X haar klantgerichte organisatie optimaliseren om klantgerichtheid te vergroten? (a. Hoe klantgericht is X op dit moment?) b) Hoe kan X haar website en CRM systeem optimaliseren om klantgerichtheid te vergroten? (b. Hoe heeft X haar website en CRM systeem ingericht t.b.v. klantgericht ondernemen?) c) Hoe kan X haar serviceverlening optimaliseren om klantgerichtheid te vergroten? (c. Welk serviceniveau verleent X t.b.v. klantgericht ondernemen?) 2. Hoe kan X inspelen op de klantbehoefte t.b.v. klantbehoud? (2. Hoe kan een bedrijf inspelen op de klantbehoefte?) a) Wat zijn de wensen en behoeften van X klanten? b) Op welke aspecten dient X de klanttevredenheid te onderzoeken? 3. Op welke wijze kan X meer waarde voor haar klanten creëren t.b.v. klantbehoud? (3. Hoe kan een bedrijf waarde creeren voor haar klanten?) a) Op welke wijze creëert X nu waarde voor haar klanten? b) Met welke waardestrategie kan X meer waarde creëren op basis van de klantbehoefte? 4. Op welke wijze versterken relatiemanagement en relatiemarketing de klantrelatie en loyaliteit? Ik hoop echt dat je wat helderheid voor mij kan scheppen. Alvast ontzettend bedankt voor je snelle reaktie. San

Luuk Tubbing
Benjamin
Door

Benjamin

op 21 Jun 2017

Hoi Luuk, geweldige site! Bedankt voor alle tips en uitleg. Ik volg nu ook een afstudeertraject in het HBO. Het bedrijf (internationaal) waarin ik de afstudeerstage loop heeft als probleem dat het niet weet hoe het technische informatie/content het beste kan overbrengen naar de huidige dealers (Tis een B2B bedrijf). De dealers hebben onvoldoende technische kennis om vragen van hun klanten op te lossen, dus het bedrijf wilt graag weten op welke manier ze de technische informatie zo kunnen overbrengen dat dealers het snappen en kunnen gebruiken voor hun klanten. Daarnaast hebben de dealers ook onvoldoende marketing content om te tonen aan hun klanten. Mijn onderzoeksvraag is: Hoe kan (bedrijf) technische informatie/content het beste overbrengen naar de huidige dealers. De deelvragen die ik heb geformuleerd zijn: 1: Hoe is de huidige informatievoorziening van (bedrijf) 2: Waar moet de technische content die dealers nodig hebben aan voldoen? 3: Wat zijn de trends op het gebied van content? 4: Met welke beeldbeperkingen heeft (bedrijf) te maken in internationale communicatie 5: Op welke wijze gaan soortgelijke organisaties om met vergelijkbare kennisoverdracht problemen? 6: Via welke kanalen en devices kan (bedrijf) het beste technische informatie delen met de huidige dealers? Ben ik op de goede weg? En heb je nog tips? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Jul 2017

Hoi Benjamin, Bedankt voor het compliment en excuses voor de late reactie (erg druk hier). Prima onderzoeksvragen. Je bent zeker op de goede weg. Een paar kleine feedbackpunten: - Deelvraag 3: specifieker maken voor jouw afbakening --> '...trends in het overbrengen van technische content' - Deelvraag 4: wat zijn beeldbeperkingen? Kun je dit concreter maken? Wellicht buiten de scope van jouw onderzoek, maar het lijkt mij nog beter om technische vragen zoveel mogelijk te voorkomen door goed product design en heldere content die direct toegankelijk is voor de klanten van jullie klanten. Succes! Groeten, Luuk

Lucy Heemstra
Door

Lucy Heemstra

op 30 Mar 2017

Hai Luuk, Voor mijn studie wil ik graag weten hoe bedrijfx haar contentstrategie het beste kan inzetten om meer binding en betrokkenheid op te wekken bij de klanten t.o.v de kernwaarden van bedrijfX. Maar ik loop een beetje vast. Zou jij feedback willen geven? Hoofdvraag: Hoe kan bedrijfX haar contentstrategie optimaliseren om haar bestaande en potentiële klanten te binden bij de kernwaarden van bedrijfX? Deelvragen: 1. Hoe hanteert het bedrijf haar contentstrategie op dit moment? 2. Wat zijn de kernwaarden van bedrijfX? 3. Wie zijn de bestaande en potentiële klanten van bedrijfX? 4. Welke kernwaarden bindt bestaande en potentiële klanten bij bedrijfX?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 May 2017

Hai Lucy, Excuses voor de late reactie. Erg druk momenteel. Een aantal suggesties: - Hoofdvraag: ...binden aan de kernwaarden - Deelvraag 1: welke contentstrategie hanteert... - Deelvraag 2-4: prima - Ik mis nog een vraag over wat de kernwaarden zijn van klanten en wellicht over de wijze waarop deze waarden zich manifesteren, zodat je er concreet een strategie op kunt formuleren. Helder? Succes! Groetjes, Luuk

Mitrash
Door

Mitrash

op 28 Mar 2017

Beste Luuk, Ik hoop dat je me hiermee kunt helpen ;) Ik studeer TBK en doe onderzoek naar het onderhoudsproces. In de probleemtypering is naar voren gekomen dat In het huidig onderhoudsproces dat er dagelijks gemiddeld 39% capaciteitsverlies optreedt. Om van ‘’correctief’’ naar ‘’preventief’’ onderhoud te gaan is het van belang om de Toestandsafhankelijk onderhoud onderhoudsstrategie in te voeren. In de voorverkenning van hoofdstuk 2 is er gebruik gemaakt van het 7s-model. Uit de onderzochte deelgebieden van het 7s-model komt naar voren dat er een kloof is tussen strategische beleid en operationele aansturing van het onderhoudsproces. Binnen de organisatie wordt er geen juiste vertaalslag van strategie naar operationele doelstellingen op onderhoudsgebied gemaakt. Ik heb nu de volgende probleemstelling, doelstelling en vraagstelling geformuleerd. Wellicht kan je misschien een kritische blik hierop werpen ;) De probleemstelling luidt als volgt: ‘’ Op welke manier kan de huidige onderhoudsbeleid van (bedrijfsnaam xxxx) verder geoperationaliseerd worden, waardoor er meer transparantie tussen de diverse afdelingen van het productie- en onderhoudsproces tot stand komt? ’’ De doelstelling luidt als volgt: ‘Het uitwerken en stroomlijnen van strategische uitgangspunten van de MRO-afdeling en productieafdelingen van xxxx(bedrijfsnaam) met als doel een efficiënter en effectiever onderhoudsbeleid tot stand komt’ De hoofdvraag luidt als volgt: “Welke strategische uitgangspunten moet bedrijfsnaam xxxx formuleren om te zorgen dat het onderhoud verschuift van Storingsafhankelijk onderhoud naar Toestandsafhankelijk onderhoud” Deelvraag 1: Wat zijn de algemene Missie, Visie en doelstellingen van bedrijf xxxx Deelvraag 2: Welke persoonlijke en effectiviteitsdoelstellingen kunnen er voor het onderhoudsproces worden geformuleerd? Deelvraag 3: Welke planning moet er worden opgesteld om de geformuleerde doelen te behalen? Deelvraag 4: Welke interventie strategieën kunnen worden toegepast? om de geformuleerde doelen te behalen Deelvraag 5: Zijn de geformuleerde doelstellingen binnen de afgesproken tijd behaald? Ik hoop dat je me hiermee echt kan helpen Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Mar 2017

Beste Mitrash, Bedankt voor je vraag. Prima onderzoeksvragen in het algemeen. Een aantal verbetersuggesties: - Maak de link tussen doelstelling en hoofdvraag nog concreter (gebruik letterlijk dezelfde termen/concepten). - Hoofdvraag: (hint) geen enkel bedrijf is beter geworden door het formuleren van strategische uitgangspunten, zonder deze ook effectief toe te passen ;) - Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de hoofdvraag en de deelvragen. Zo zie ik bijv. de begrippen storingsafhankelijk en toestandsafhankelijk onderhoud niet terug in de deelvragen. Succes!

Leanne Homan
Door

Leanne Homan

op 24 Mar 2017

Dag, Ik studeer Toegepaste Psychologie (HBO) en doe onderzoek naar de samenhang tussen misofonie en stress. Ik ben momenteel bezig met het aanpassen van mijn onderzoeksplan die geheel is goedgekeurd, met uitzondering van mijn deelvragen. Ik krijg ze gewoonweg niet geformuleerd.. Mijn hoofdvraag is: '' ‘‘In hoeverre hangt stress samen met de ernst van de symptomen van misofonie?’’ Heeft u wellicht wat tips of aanknopingspunten waar ik mee verder kan .. ? Met vriendelijke groet, Leanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Mar 2017

Dag Leanne, De hoofdvraag is al vrij specifiek. Wellicht zijn deelvragen overbodig, omdat deze al gauw vanzelfsprekend zullen zijn (bijvoorbeeld, 'wat zijn de sypmtomen van misofonie?'). Met vriendelijke groet, Luuk

Leanne Homan
Door

Leanne Homan

op 27 Mar 2017

Is het dan beter om de hoofd-onderzoeksvraag overkoepelend te maken, waardoor het formuleren van deelvragen vlotter en beter gaat..? Ik leg de symptomen van misofonie al uit in mijn onderzoeksplan, omdat ik ze nodig heb voor de vragenlijst. Ik kan maar niet tot goede deelvragen komen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Mar 2017

Leanne, waar doel je precies op? Wat mij betreft is jouw hoofdvraag al overkoepelend en zijn deelvragen overbodig.

Naomi
Door

Naomi

op 23 Mar 2017

Hi Luuk, Zit in mij master tew aan de universiteit. Voor mijn thesis onderzoek ik de behoefte analyse en evaluatie van kant en klare artisanale biologische maaltijden in een kort keten geleverd bij de klant. Wat deelvragen betreft ben ik nog heel verward. Heb reeds geprobeerd deelvragen te formuleren die antwoord bieden opde hoofdvraag maar zit vast. Kan jij me helpen? Enig idee voor goede deelvragen? Alvast bedankt, Naomi

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Mar 2017

Hi Naomi, Wat is jouw hoofdvraag? Groeten, Luuk

Mariska Steenbakkers
Door

Mariska Steenbakkers

op 20 Mar 2017

Hoi Luuk, Voor mijn opleiding HBO Pedagogiek moet ik een afstudeeronderzoek doen. Ik heb de volgende onderzoeksvraag en deelvragen: Op welke wijze kan het Elde College inspringen wanneer mentoren depressieve gevoelens bij jongeren signaleren ? Deelvragen: -Hoeveel leerlingen op het Elde College hebben last van depressieve gevoelens ? -Wat doen andere VO-scholen wanneer zij depressieve gevoelens bij jongeren signaleren ? -Welke suggesties hebben de mentoren van het Elde College op het gebied van omgaan met depressieve gevoelens bij jongeren ? Zijn deze vragen zo goed geformuleerd ? Ik moet nog 1 deelvraag maar kom er echt niet meer uit... Groet, Mariska

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Mar 2017

Hoi Mariska, Prima hoofd- en deelvragen! De hoofdvraag kan nog net wat concreter. Ik zou spreken over 'de meest effectieve interventies/aanpakken' ipv 'kan ... inspringen.' Een andere deelvraag zou bijv. kunnen gaan over wat de literatuur zegt over interventies bij depressieve jongeren. Succes! Groet, Luuk

Angela
Door

Angela

op 17 Mar 2017

Hoi Luuk! Ik ben bezig met afstuderen van de opleiding Bedrijfskunde-MER. Mijn onderzoek heeft de volgende hoofdvraag: ‘Hoe kunnen de avondprocessen orderpick zo worden ingericht dat Poiesz distributiecentrum foutloos uitlevert aan de filialen?’ Deelvragen: • Hoe verloopt het huidige orderpick proces? • Wat zijn de oorzaken van de fouten die gemaakt worden tijdens het orderpick proces? • Hoe zijn orderpick processen bij andere organisaties ingericht? • Op welke manier kan er positieve invloed uitgeoefend worden op het rendement? Nou moet ik vanuit school per deelvraag variabelen omschrijven. De variabelen per deelvraag zijn: orderpickproces, fouten, andere organisaties en rendement. Deze heb ik reeds geoperationaliseerd. Echter, nu moet ik hier indicatoren aan toewijzen. Hoe doe ik dit? Want ik loop volledig vast. Alvast bedankt. Mvg, Angela.

Luuk Tubbing
Helena K
Door

Helena K

op 17 Mar 2017

Beste afstudeerconsultant, Fijn artikel dit! Ik heb ook problemen met mijn deelvragen formuleren. Ik doe doelgroeponderzoek. Dit houdt in: het bedrijf (een kapsalon) heeft last van vergrijzing en wilt een jongere doelgroep bereiken. Deze doelgroep is al lichtelijk vastgesteld qua leeftijd, maar ik wil uitdiepen wie deze doelgroep precies is, aan de hand daarvan een persona opstellen en een advies uitbrengen over hoe deze doelgroep te bereiken is. Vind de deelvragen nog erg lastig.. Kunt u mij helpen? Alvast super bedankt!!!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Mar 2017

Beste Helena, Bedankt voor het compliment! In jouw geval kunnen de deelvragen bijv. gaan over verschillende aspecten van het persona en de aanpak, waaronder kanalen, om de doelgroep te bereiken. Succes! Groeten, Luuk

mansour
Door

mansour

op 15 Mar 2017

Beste Luuk, Op het moment loop ik vast met het bedenken van de juiste deelvragen. Ik heb tot nu toe zelf 3 deelvragen bedacht, maar weet dus niet of deze relevant zijn. Kan jij me dit vertellen? Mijn hoofdvraag is: - Hoe is de integrale samenwerking voor de herbeoordelingen tussen de afdelingen... deelvragen: - Wat wordt bedoeld met herbeoordelingen? Beschrijven wat herbeoordelingen zijn, waarom er herbeoordelingen zijn, hoe gaan de medewerkers te werk bij het behandelen van een herbeoordeling etc. - Hoe wordt er samengewerkt bij het bedrijf? Beschrijf wat een goede samenwerking kan betekenen voor het verloop van het proces, beschrijf hoe er samengewerkt zou moeten worden en beschrijf de samenwerking. - Welke afdelingen kent het bedrijf? Benoem de verschillende afdelingen, beschrijf de werkzaamheden per afdeling, Bij voorbaat dank, Groet, Mansour

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Mar 2017

Beste Mansour, Een paar tips voor jou: - Prima hoofdvraag. Kan wel wat specifieker; wat bedoel je met 'hoe is' (dit is trouwens spreektaal)? Bedoel je bijvoorbeeld de effectiviteit van de samenwerking? Of frequentie en intensiteit van het contact? Of hoe het contact wordt ervaren? Verder gaat de vraag ervan uit dat er integrale samenwerking plaatsvind (de vraag is alleen nog 'hoe die is'). Dus dat er samenwerking plaatsvind én dat deze integraal is. Heb je dat vastgesteld? - Deelvraag 1: lijkt mij niet nodig om hier een deelvraag voor te formuleren, want het spreekt voor zichzelf dat je de relevante begrippen gaat definiëren/toelichten. Succes! Groeten, Luuk

fred van kooten
Door

fred van kooten

op 13 Mar 2017

beste Luuk, ik ben op dit moment bezig met mijn scriptie en heb de volgende hoofdvraag geformuleerd: Een compleet overzicht aanleveren van hoe het contact in het proces met bedrijf X, oftewel de customer journey, op dit moment verloopt. Op basis van de wensen en behoeften van de klant dient de manier van strategisch inspireren, informeren en benaderen mogelijk verbeterd of veranderd te worden zodat een duurzame relatie behouden blijft en verbeterd wordt.' Ik heb de volgende deelvragen geformuleerd: • Is bedrijf X tevreden over de huidige manier van klantcontact? • Op welke manier worden ze benaderd, geïnspireerd en bewerkt? • Welke fasen heeft de customer journey van Bedrijf x? • Welke DMU’s zijn er? • Welke klantcontacten hebben klanten in de fases en met welk doel via welk communicatiekanaal? • Wat zijn de contactmomenten met het bedrijf? • Door welke middelen en kanalen worden deze ondersteund? • In welke mate maakt het bedrijf gebruik van relatiemanagement in het proces met bedrijf X? • Tijdens welke contactmomenten in de customer journey maakt Legrand Nederland gebruik van relatiemanagement? • Hoe ziet bedrijf X hun relatie met het bedrijf en hoe ervaren zij deze? • Wat is nodig, volgens bedrijf X, om de relatie met het bedrijf te versterken? Heb jij hier nog enige tips of een mening over?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Mar 2017

Beste Fred, of is het Luc? ;) Een paar feedbackpunten: - Jouw hoofdvraag is als een doelstelling geformuleerd. Hier zou ik nog een vraag van maken. - Het zijn erg veel deelvragen, omdat ze erg specifiek zijn. Ik zou ze op een wat hoger niveau of gegroepeerd formuleren. Succes! Groeten, Luuk

Ivo
Door

Ivo

op 09 Mar 2017

Luuk, Is weer een tijdje geleden en ik blijf aan het schaven aan mijn hoofdvraag. Ik had gereageerd onder mijn post van 22 februari, maar ik denk dat deze te ver naar "boven" staat en deze je niet is opgevallen. De complete probleemstelling is nu duidelijk en ik heb graag een mening over deze hoofdvraag, voordat ik concept inlever bij mijn docentbegeleider. Wat is voor bedrijf X de meest gepaste positioneringsstrategie om de koopfrequentie van de jongeren in Nederland, met betrekking tot asperges, te verbeteren? Ik ben geswitcht van consumptie naar koopfrequentie, aangezien het erom gaat hoevaak het gekocht wordt in een bepaalde periode en niet de hoeveelheid er per keer op het bord (geconsumeerd) ligt/wordt. Verder ben ik na lang stoeien enigszins op weg met deelvragen die hierbij horen. Deelvraag 1: Wat is de huidige koopfrequentie in Nederland met betrekking tot de asperge? Deelvraag 2: Hoe kan de doelgroep “jongeren” gedefinieerd worden? Deelvraag 3: Hoe kan merkimago worden gedefinieerd? Deelvraag 4: Wat is het huidige merkimago van asperges onder de gekozen doelgroep? Deelvraag 5: Wat is een positioneringsstrategie?

Ivo
Door

Ivo

op 09 Mar 2017

Aanvulling: Ik ben verplicht om twee modellen te gebruiken in mijn scriptie Tot op heden ben ik me aan het verdiepen in de Consumer Based Brand Equity Piramide van Keller (Merkwaardenpiramide) Indien het onderzoek uitwijst dat het imago van de asperge daadwerkelijk afwijkt van gewenste situatie vanuit het bedrijf, zal ik aanbevelingen moeten doen m.b.t. positioneren. Het moeilijke vindt ik om hier een model voor te vinden. Mocht je hier tips voor hebben ben ik je ontzettend dankbaar. Met vriendelijke groet, Ivo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Mar 2017

Beste Ivo, Wederom bedankt voor jouw vraag. Voor langere en herhaaldelijke hulpvragen verwijs ik je vriendelijk door naar één van onze scriptiecoaches https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Met vriendelijke groet, Luuk

Ollie
Door

Ollie

op 06 Mar 2017

Hoi Luuk, op dit moment ben ik ook bezig met het opstellen van deelvragen. Mijn adviesvraag luidt Welke marketing strategie dient KK te hanteren voor het succesvol koppelen van innovatieve studenten bij corporate bedrijven? Mijn deelvragen die ik daarvoor heb opgesteld zijn - Welke ontwikkelingen doen zich voor binnen de corporate markt en onder start ups? - Welke innovatieve wensen en behoeften hebben corporate bedrijven precies en hoe kunnen studenten hierop inspelen? - Aan welke criteria en voorwaarden moeten de studenten voldoen om een bijdrage te kunnen leveren aan innovaties binnen corporate bedrijven? - Hoe dient het wervings-en selectieproces van studenten eruit te zien? - Welke wensen en behoeften hebben studenten ten aanzien van het werken aan innovatieve projecten bij corporate bedrijven? - Welke concepten worden door concurrenten aangeboden? echter dien ik een aantal overkoepelende deelvragen te formuleren en deze op te splitsen in sub deel vragen. Hoe zou jij dit aan opsplitsen? Thanks

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2017

Hoi Ollie, een interessant vraagstuk! Een paar feedbackpunten: - Adviesvraag: de begrippen 'innovatieve studenten' en 'corporate bedrijven' roepen bij mij direct een aantal vragen op. Wanneer is een student innovatief? Is corporate niet een synoniem voor bedrijf (of een groot bedrijf)? Zijn hier andere (Nederlandse) termen voor die minder vragen oproepen? - Deelvraag 1: ik zie niet direct de link met de adviesvraag. Deze zou ik concreter maken. Zijn alle ontwikkelingen op deze gebieden interessant? En waarom opeens een onderscheid tussen corporate en startup? - Deelvraag 2: wat bedoel je met innovatief? Dat de wensen zelf innovatief (nieuw) zijn of dat deze studenten graag betrokken zijn bij innovatie? - Deelvraag 3: criteria en voorwaarden zijn min of meer synoniem. Verder prima vraag. - Deelvragen 4-6: prima vragen. Succes! Groeten, Luuk

Ollie
Door

Ollie

op 08 Mar 2017

Bedankt voor je snelle reactie! Verder vroeg ik me af of jij nog tips had voor het gebruiken van theoretische modellen? Alvast bedankt, Groetjes Ollie.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Mar 2017

Voor jouw onderzoek zou je bijvoorbeeld de SWOT-analyse, de Ansoff matrix, de Waardestrategieën van Treacy en Wiersema, het SFA en model/FOETSJE kunnen gebruiken.

Mohamedia Hamadie
Door

Mohamedia Hamadie

op 06 Mar 2017

Ik moet een praktische opdracht maken, met een onderwerp die je zelf mocht maken. Ik zit niet op een hoog niveau dus mijn niveau zal dan ook niet zo hoog zijn. Ik doe het over Gucci, een modelbedrijf. Mijn hoofd vraag is waarom Gucci zo succesvol is Mijn eerste deel vraag: - Wie heeft het bedrijf opgericht

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2017

Hoi, de hoofdvraag kan nog wel wat concreter. Succesvol in welk opzicht? Verder komt de deelvraag wat willekeurig over. Denk bij het formuleren van deelvragen goed na welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. Groeten, Luuk

Laura
Door

Laura

op 06 Mar 2017

Hee Luuk, Ik ga mijn scriptie scriptie schrijven over de toepassing van de terme de grâce door de kantonrechters van rechtbank x. Hierbij heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe kan de uniformiteit met betrekking tot het toepassen van de terme de grâce door de kantonrechters van de rechtbank van x worden verbeterd met het oog op de rechtszekerheid van de huurder en verhuurder ? Helaas merk ik dat ik bij het formuleren van de deelvragen vastloop. Ik heb de volgende deelvragen reeds geformuleerd: 1. Wat is een terme de grâce? 2. Hoe wordt de uniformiteit met betrekking tot het toepassen van de terme de grâce nu binnen rechtbank x gewaarborgd? 3. Wat is het toetsingskader van de kantonrechters van de rechtbank van x om een terme de grâce toe te passen? met als eerdere feedback vanuit school ' ik denk dat je vraag 2 zowel scherper moet formuleren als moet uitbreiden (het gaat niet alleen om de voorwaarden).' Ik weet niet precies hoe dit wordt bedoeld. Ik heb moeite met het formuleren van een juiste deelvraag voor het rechtszekerheidsaspect. Kan jij me misschien wat verder op weg helpen? Ik wil je alvast bedanken voor je tijd. Groetjes, Laura

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2017

Hee Laura, Een deelvraag over het rechtszekerheidsaspect kan bijvoorbeeld gaan over wat het inhoud en in hoeverre/waarom dit momenteel in het geding is. Succes! Groeten, Luuk

Kimberley
Door

Kimberley

op 03 Mar 2017

Hoi Luuk, Ik ben op dit moment bezig met een onderzoek voor een reisorganisatie en loop compleet vast op deelvragen (en ben er zelfs niet eens zeker van of mijn hoofdvraag wel passend is). Het onderzoek gaat over een bepaalde collectie van deze reisorganisatie die niet goed loopt. Deze collectie was om een nieuwe soort doelgroep te trekken en deze accommodaties lopen niet. De hoofdvraag die ik bedacht heb is: Wat zijn de oorzaken van het niet functioneren van de excellent collection en wat zijn de verbeteropties om de afzet te vergroten? Graag hoor ik van je of deze hoofdvraag uberhaupt goed is en welke deelvragen er bij jou opkomen? Ik wilde iets doen met concurrentie natuurlijk, iets over of de doelgroep wel passend bij het bedrijf is en over de kenmerken van het product of die wel goed uitgewerkt zijn.. Maar geen idee waar ik moet beginnen? Hopelijk kun jij mij helpen! Groetjes, Kimberley

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Mar 2017

Hoi Kimberly, Het tweede deel van de hoofdvraag lijkt mij perfect. Het eerste deel kun je als deelvraag of als probleembeschrijving/aanleiding. Groetjes, Luuk

Ilya
Door

Ilya

op 02 Mar 2017

Hoi Luuk, Mag ik ook een vraag stellen voor het schrijven van een profielwerkstuk? Zou ' hoe komt het dat popmuziek heeft bijgedragen aan het doorbreken van taboes?' een goede hoofdvraag kunnen zijn? En als deelvraag: -welke taboes heeft popmuziek doorbroken? - op welke manier heeft popmuziek taboes doorbroken? Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Mar 2017

Hoi Ilya, Lijkt mij een prima vraag, ervan uitgaande dat het al bewezen is dat popmuziek heeft bijgedragen aan het doorbreken van taboes. Groetjes, Luuk

Mahir
Door

Mahir

op 02 Mar 2017

Beste Luuk, Ik heb je van de week gevraagd om feedback op mijn hoofdvraag, die heb ik verwerkt maar wilde je even vragen of je me tevens kan helpen bij de deelvragen. Mijn hoofdvraag na je feedback luidt als volgt: ‘’Wat is de meest effectieve/gepaste vorm van instructie geven wat leidt tot het adequaat gebruik van juiste PBM’s?’’. Het gaat mij hier om 2 zaken, ten eerste of de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) worden ingezet en ten tweede hoe men het instructie geven zodoende kan aanpassen dat het gebruik ervan adequaat wordt. Ik heb de volgende deelvragen geformuleerd en zou graag je mening hierover willen horen. Deelvragen: 1. Welke (PBM benodigde) risico’s zijn verbonden aan werkzaamheden die worden uitgevoerd? 2. Hoe verhouden zich de huidige PBM’s die worden ingezet tot de werkzaamheden (zijn hier aanpassingen vereist)? 3. Hoe verloopt (Wat is) het huidige proces om medewerkers instructies te geven ten opzichte van PBM gebruik? 4. Welke effectieve/gepaste vorm (methode) kan worden ingezet die voldoet aan de eisen van adequaat instructie geven? Ik hoor het graag van je Luuk. Ik wil je alvast bedanken voor je tijd en aandacht. Groetjes Mahir

Luuk Tubbing
Safia
Door

Safia

op 01 Mar 2017

Beste lezer, Ik ben op dit moment druk bezig met mijn scriptie. Ik heb een vraag over mijn deelvragen.Ik zou graag willen weten of de eerste drie deelvragen voldoende zijn om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Hoofdvraag: In hoeverre zorgen de preventieve en juridische maatregelen die reeds door organisatie X zijn ingezet ervoor dat discriminatie op basis van etniciteit op de stagemarkt van Utrechtse mbo- studenten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst is teruggedrongen? Deelvragen: * Welke discriminatiemeldingen zijn er op basis van etniciteit op de stagemarkt van mbo-studenten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst in de afgelopen vier jaar bekend, in het bijzonder bij Organisatie X? * Wat is het doel en wat zijn de verantwoordelijkheden en werkwijze van Organisatie X? * Welke preventieve en juridische maatregelen zijn reeds door Organisatie X genomen om discriminatie op basis van etniciteit voor mbo-studenten van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse afkomst op de stagemarkt terug te dringen? Nu twijfel ik of er nog een deelvraag bij moet komen. Ik dacht aan de volgende deelvraag: Waar hebben deze preventieve en juridische maatregelen naar toe geleidt? ( het kan zijn dat de laatste deelvraag overbodig is omdat het veel op de hoofdvraag lijkt?) In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Mar 2017

Beste Safia, Bedankt voor je vraag. Enkele feedbackpunten: - De hoofdvraag is inhoudelijk prima, maar kun je wellicht wat bondiger formuleren. - Deelvraag 1 en 3 zijn prima. - Deelvraag 2: valt buiten de scope van het onderzoek. Niet duidelijk waarom deze vraag er tussen staan. Wellicht kun je deze concretiseren. - De deelvraag waar je over twijfelt lijkt inderdaad erg veel op de hoofdvraag en is wat mij betreft overbodig. - Informatie die nog ontbreekt om de hoofdvraag te beantwoorden: het daadwerkelijke (niet gemelde) aantal discriminatiegevallen obv etniciteit, zowel voor en na de preventieve en juridische maatregelen. Helder Safia? Succes met je onderzoek! Groeten, Luuk

Kai
Door

Kai

op 28 Feb 2017

Hallo Luuk, momenteel loop ik stage bij een restaurant en moet hier een marktonderzoek opzetten en uitvoeren over bedrijven die in het verleden het restaurant hebben bezocht voor zakelijke bijeenkomsten. En hoe die opnieuw benaderd kunnen worden m.b.v. marketing acties. De probleemstelling die ik bedacht heb is: "Wat kan er gedaan worden om bedrijven uit het verleden hun zakelijke bijeenkomsten weer bij 'naam bedrijf' te houden? Dus ik vermeld niet direct over de marketing acties, maar dat zou dan eventueel in mijn deelvragen kunnen voorkomen. Die deelvragen heb ik moeite mee want ik kom alleen met: "welke marketing acties kunnen er gehouden worden?" "welke marketing acties passen het best bij het bedrijf?" Kunt u mij misschien helpen van het opnieuw formuleren van mijn probleemstelling of van mijn deelvragen en wat richtlijnen geven? Mvg, Kai

Kai
Door

Kai

op 28 Feb 2017

Dag Luuk, In de tussentijd heb ik 2 nieuwe vragen opgesteld wat in mijn ogen beter is vergeleken met mijn andere: "Hoe kan Vuur zodanig bedrijven uit het verleden stimuleren om hun zakelijke bijeenkomsten weer bij Vuur te houden?" "Welke marketing acties kunnen er worden ingezet om bedrijven uit het verleden te stimuleren zodat ze hun zakelijke bijeenkomsten weer bij Vuur houden?" Dit is wat meer duidelijker over wat ik wil bereiken en kunt u mij hier verder misschien bij helpen? Mvg, Kai

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2017

Dag Kai, Bedankt voor je vraag. Een aantal verbetersuggesties: - Hoofdvraag: vraagt om enige verheldering (hoe noem je bedrijven uit het verleden? voormalig klanten?). Twee keer het bedrijf noemen in de vraag is niet nodig. - Deelvraag: ik mis nog enkele vragen over de huidige situatie, zoals de kenmerken van deze voormalig klanten, de reden dat zij zijn weggegaan en de situatie bij Vuur. Succes Kai! Mvg, Luuk

Denise
Door

Denise

op 27 Feb 2017

Hallo Luuk, Momenteel loop ik stage bij een detacheringsbedrijf waarvoor ik een onderzoek moet verrichten. Ook ik loop een beetje vast bij het goed formuleren van de deelvragen en daarbij heb ik ook de vraag of mijn hoofdvraag goed genoeg is. Deze hoofdvraag is namelijk geformuleerd door mijn bedrijfscoach op mijn stageplek, maar omvat eigenlijk twee vragen. De hoofdvraag: Hoe kan het bedrijf twintigers en dertigers (millennials) het beste werven en aan zich binden? De deelvragen: 1. Wie zijn millennials? 2. Hoe werft en bindt het bedrijf momenteel haar medewerkers? 3. Hoe worden millennials door andere bedrijven geworven en gebonden? 4. Welke behoeften hebben millennials? 5. Waardoor raken millennials geïnteresseerd in een vacature of bedrijf? Graag hoor ik van je of ik nog wat aanpassingen kan doen aan zowel mijn hoofdvraag als deelvragen. Alvast bedankt. Groetjes, Denise

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2017

Hallo Denise, Een paar feedbackpunten: - Hoofdvraag: is tweeledig. Werven en binden zijn twee aparte vraagstukken. Probeer, indien mogelijk, een overkoepelend begrip te vinden. - Deelvragen: prima opbouw. Maak deze ook eenduidig (deelvraag 2). Een mogelijke aanvullende deelvraag kan gaan over hoe millennials het bedrijf zien (imago). Groetjes, Luuk

Mina
Door

Mina

op 26 Feb 2017

Hoi Luuk! Wat fijn dat jij iedereen zo goed helpt met hun hoofd- en deelvragen. Zou je mij ook kunnen helpen voor mijn scriptie? De laatste tijd nemen de kosten van de uitbesteding van de dienstverlening van product A alsmaar toe. De organisatie waar ik onderzoek voor doe, wil graag grip op deze kosten krijgen en wil zelf een alternatief gaan aanbieden, zodat zij geen bijdrage meer hoeven doen aan de uitbesteding van dienstverlening A. Hierbij willen zij dat ik de verschillen van dienstverlening A en X in kaart breng. In mijn onderzoek wil ik nagaan of de dienstverlening van de organisatie, waarvoor ik onderzoek doe een alternatief is voor de huidige uitbestede dienstverlening, waarbij ik de verschillen van de dienstverlening beschrijf en uiteindelijk een checklist oplever aan de opdrachtgever. Zodat de opdrachtgever a.d.h van de checklist na kan gaan welke diensverlening voor de desbetreffende situatie het beste is. Hierbij twijfel ik heel erg wat voor hoofdvraag ik moet gebruiken. Het is een maatschappelijk dienstverlenend onderzoek, waarbij ook gebruik moet worden gemaakt van de juridische aspecten. Ik zit te denken aan de volgende hoofdvragen: - In hoeverre kan organisatie Q door het aanbieden van dienstverlening X het gebruik van dienstverlening A verminderen? - In hoeverre is dienstverlening X een alternatief voor dienstverlening A? - Wat zijn de verschillen tussen dienstverlening A en dienstverlening X? Als deelvragen zat ik te denken aan: - Wat is dienstverlening A? - Wat zijn de taken van dienstverlening A? - Wat zijn de bevoegdheden van dienstverlening A? etc. Ik hoop dat je mij een duwtje in de goede richting kunt geven. Thanks

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2017

Hoi Mina, Bedankt voor je compliment en vraag. Een paar suggesties: - Hoofdvraag: het eerste alternatief lijkt mij het best passen bij het probleem. Wellicht kun je deze nog wat specifieker maken. Verminder van een dienstverlening KAN natuurlijk altijd, maar is het ook wenselijk? Welke randvoorwaarden moeten tenminste worden ingevuld? - Deelvragen: prima begin. Bedenk goed welke informatie je nog meer nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Wellicht iets over de vereiste prijs en kwaliteit en de mate waarin hieraan voldaan kan worden. Succes! Groeten, Luuk

Grace
Door

Grace

op 24 Feb 2017

Hoi Luuk, Ik heb ontzettend veel moeite met het bedenken van hoofdvraag en deelvragen voor mijn marketingcommunicatieplan! Mijn hoofdvraag luidt: ‘’Met welke (marketing)strategieën kan bedrijf x het aantal plaatsingen van IT kandidaten doen stijgen met 20% in 2017 t.o.v. 2016.’’ Is dit helder en duidelijk genoeg geformuleerd? Als deelvragen heb ik: - Hoe ziet de beoogde doelgroep van X eruit? - Welke interne sterkten en zwakten (externe kansen en bedreigingen) zijn mogelijk van invloed op het kiezen van de marketingstrategie? -Welke marketingstrategieën wordt op dit moment gehanteerd door X? - Wat zijn de marketingstrategieën die op dit moment worden gehanteerd door concurrenten op de IT markt? - Welke strategische optie is optimaal om meer IT kandidaten te plaatsen? Zou jij mij a.u.b. hiermee kunnen helpen. Deze organisatie is trouwens actief in de uitzendmarkt. Bij voorbaat hartelijk dank voor de moeite.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2017

Hoi Grace, Prima onderzoeksvragen! Helder wat mij betreft. Toch een paar verbetertips: - vermijd spreektaal ('ziet eruit'). - maak van de interne en externe omgeving aparte deelvragen. Succes! Groeten, Luuk

Grace
Door

Grace

op 25 Feb 2017

Hi Luuk, Hartelijk bedankt voor je snelle en heldere reactie!

Rebecca
Door

Rebecca

op 24 Feb 2017

Hi Luuk, Ik heb zojuist feedback ontvangen nav mijn plan van aanpak. Ik heb als centrale vraag: Op welke gebieden kan het nieuwe service proces van (bedrijf) voor zowel de eindgebruiker als de organisatie worden geoptimaliseerd. De feedback van mijn begeleider luidt dat zij wil zien dat ik gebruik maak van de pdca en dus veranderingen en aanpassingen aandraag maar deze moeten natuurlijk ook gemeten worden. Dit wilt zij terugzien in mijn deelvragen en in mijn centrale vraag.. Ik begrijp dat mijn centrale vraag op het moment alleen maar een advies geeft op welke punten verandering komen, maar waarom en de meting blijven open. Heb jij mogelijk enkele tips hoe ik ' de cirkel' rond krijg. Mijn gedachtegang is dat ik waarschijnlijk ook mijn centrale vraag moet gaan wijzigen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2017

Hi Rebecca, Jouw hoofdvraag is wel degelijk met de PDCA-methode te beantwoorden. Ik weet niet of je dit bedoelde, maar bovendien is het niet de bedoeling om een model in de onderzoeksvraag te vermelden. Een model is een middel, geen doel op zich. De deelvragen kun je uiteraard wel de structuur geven van PDCA. Zoiets als (let even niet op de exacte formulering): - P: Wat zijn de doelen/KPI's van het proces? Wat zijn mogelijkheden om het proces te verbeteren? - D: Wat is de beste manier om deze procesverbeteringen te testen? - C: Wat is de beste manier om de effectiviteit van de procesverbeteringen te analyseren? - A: Indien effectief, hoe kan de procesverbetering (breder) geïmplementeerd worden? --> Valt buiten de scope van jouw hoofdvraag. Kun je ondervangen door jouw hoofdvraag te stretchen naar implementatie. Helder? Kom je hier verder mee? Succes Rebecca! Groetjes, Luuk

Rebecca
Door

Rebecca

op 28 Feb 2017

Hi Luuk, Laatste twijfel moment; kan dit dan als centrale vraag ? [‎28-‎2-‎2017 12:24] Gabriella Wijnands: Welke procesverbeteringen dienen geinmplementeerd te worden ten behoeven van de optimalisatie van het nieuwe serviceproces (van het bedrijf) .

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2017

Lijkt mij een prima vraag!

Rebecca
Door

Rebecca

op 27 Feb 2017

Super Luuk :) Thanks!

Elisabeth
Door

Elisabeth

op 23 Feb 2017

Hoi Luuk, Ik ben op dit moment bezig met het schrijven van mijn plan van aanpak, helaas loop ik hierbij vast. Het gaat om het maken van een exportplan voor een nieuw product op de buitenlandse markt (in dit geval het Verenigd Koninkrijk). Ik heb nu de volgende hoofdvraag geformuleerd: 'Hoe kan bedrijf X, product X het best introduceren in het Verenigd Koninkrijk?' Ik ben zelf nog niet tevreden over deze hoofdvraag omdat deze niet concreet is. Ik zit ook aan de volgende hoofdvraag te denken: 'Welke keuzes moet het bedrijf maken om de introductie van het product succesvol te laten zijn?', maar ook deze vraag is niet erg concreet. Heeft u tips hoe ik dit concreter kan maken? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2017

Hoi Elisabeth, De vraag is inderdaad vrij breed, maar als je een volledig exportplan moet maken is dat ook niet zo gek. Wellicht kun je de vraag nog enigszins afbakenen door te spreken over 'welke exportstrategie is de het meest optimaal'. En wellicht kom je op basis van literatuur over marktentree- of exportstrategieën op ideeën voor verdere afbakening (bijvoorbeeld de keuze tussen directe en indirect export). Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Elisabeth
Door

Elisabeth

op 24 Feb 2017

Hoi Luuk, bedankt! Het gaat om een online service, kan ik dan nog steeds export strategie gebruiken? Gezien hier distributie etc niet van belang is. Groeten

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2017

Export hoeft niet per se fysiek te zijn. En eventueel kun je ook spreken over marktentreestrategie/plan.

Stephanie
Door

Stephanie

op 23 Feb 2017

Hoi Luuk. Mag ik ten eerste zeggen dat je ontzettend goed bezig bent! Momenteel ben ik bezig met een onderzoeksvoorstel. Mijn centrale vraag luidt als volgt: Welke waarden van de huidige identiteit van organisatie X zijn van belang om binding te creëren met vrijwilligers? Kernbegrippen: Waarden, identiteit, binding, vrijwilligers, maatschappelijke projecten Hier komt -ie, ik loop enorm vast met de deelvragen, zou jij kunnen beoordelen of ik op de goede rit zit? Deelvragen: Welke (persoonlijke) waarden zijn er? Wat is de huidige identiteit van organisatie X? Wanneer is er sprake van binding? Wie zijn de (potentiële) vrijwilligers? Wat is een maatschappelijk project? Wees gerust kritisch, des te beter voor de fundering van het onderzoek! Alvast bedankt. Stephanie

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2017

Hoi Stephanie, Bedankt voor het compliment. Een paar suggesties: - Prima hoofdvraag - Deelvraag 1: wat bedoel je met 'zijn er'? Is er zoiets als een set basiswaarden of universele waarden? Zo ja, dan ook zo formuleren. - Deelvraag 2-5: prima. - Je kunt nog een vraag toevoegen over welke waarden de vrijwilligers belangrijk vinden. Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Kasper
Door

Kasper

op 23 Feb 2017

Beste Luuk, Ik heb moeite met het bedenken van deelvragen voor mijn marketingcommunicatieplan! Mijn hoofdvraag luidt als volgt: Hoe kan Concept X de verschillende doelgroepen in sector X effectief bereiken door middel van een communicatieplan? Het gaat hier om verschillende doelgroepen die bereikt moeten worden door middel van een nieuwe communicatieplan voor het nieuwe innovatieve concept. Alvast bedankt! Mvg, Kas

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2017

Beste Kasper, Een prima hoofdvraag. Ik zou het stuk over het communicatieplan weglaten, want een plan is geen doel op zich en met een plan bereik je geen doelgroepen (dus de zin klopt daardoor ook niet). Deelvragen kunnen gaan over kenmerken en gedrag van de doelgroep, de huidige situatie (beschikbare middelen, strategie van het bedrijf (als het om een bestaand bedrijf gaat), de gewenste situatie (bijv. hoeveelheid/type klanten die je wilt aantrekken) en effectieve methoden (bijv. uit de theorie) om van huidige naar gewenste situatie te komen. Kom je hier verder mee? Succes Kasper! Mvg, Luuk

Mary-Ann
Door

Mary-Ann

op 22 Feb 2017

Beste Luuk, Ik heb moeite om goede deelvragen te bedenken voor mijn scriptie. Mijn docent gaf aan dat ik een deelvraag moet bedenken over wat de organisatie precies wilt hebben.. Het is een onderzoek gericht op een "werkt dit" methode. Mijn hoofdvraag is als volgt; Hoe kan woningcorporatie X de incassoprocedure effectiever inrichten ter voorkoming van oplopende schulden en huisuitzettingen? Mijn deelvragen zijn: 1. Hoe ziet de incassoprocedure eruit bij woningcorporatie X? 2. Hoe ziet de incassoprocedure er op dit moment uit bij andere woningcorporaties? 3. Welke juridische bevoegdheden heeft een woningcorporatie om een huurachterstand te innen? Ik twijfel over mijn deelvragen en kan er niet meer bedenken. Kan jij een suggestie geven? Graag zie ik jouw reactie tegemoet. Groet, Mary-Ann

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Beste Mary-Ann, Een paar feedbackpunten: - Uitstekende hoofdvraag. - Deelvragen ook prima. Vermijd wel spreektaal ('ziet eruit') en beschrijf concreet wat je wilt vaststellen (hoe het is ingericht, wat de daadwerkelijke procesflow is, hoe mensen het ervaren). - Een vraag over de gewenste situatie zou ik zeker toevoegen. Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groet, Luuk

Mary-Ann
Door

Mary-Ann

op 23 Feb 2017

Beste Luuk, Bedankt voor jouw reactie. Bedoel je zoiets met een vraag over de gewenste situatie: Welke concrete acties moeten worden verricht binnen de incassoprocedure bij woningcorporatie X om de gewenste situatie te bereiken? De opdrachtgever wil het aantal oplopende schulden en huisuitzettingen verminderen.. Groet, Mary-Ann

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2017

Wat jij benoemt is de brug tussen huidig en gewenst, overigens ook goed om een vraag over te formuleren (let wel op dat deze niet te dicht op de hoofdvraag staat). Een vraag over de gewenste situatie gaat bijv. over over de gewenste inrichting/processen, niet de acties om daar te komen. Helder?

Margo
Door

Margo

op 22 Feb 2017

Beste Luuk, Ik moet voor mijn opleiding een praktijkgericht onderzoek doen. Ik twijfel erg over de juistheid van de deelvragen en het conceptueel model dat ik wil toepassen. Doelstelling van het onderzoek is om eind dec. 2017 voor de directie een advies met aanbevelingen gereed te hebben waardoor ... per 31 december 2018 een klanttevredenheidsscore van 7,3 kan bereiken bij de kopers van koopwoningen. (onder de kopers wordt door SKB een onderzoek verricht en we scoren nu een 6,8.) Centrale onderzoeksvraag: Welke veranderingen moet ... doorvoeren zodat de klanttevredenheid van haar particuliere kopers toeneemt? Deelvragen: 1. Wat wordt verstaan onder klanttevredenheid? Welke factoren veroorzaken klanttevredenheid. 2. Wat wordt verstaan onder klantgerichtheid? 3. Is het verwachtingspatroon van de kopers voldoende bekend bij .... 4. Op welke onderdelen kan ... zich in de diverse fases tijdens het bouwproject in de ogen van de klant effectief verbeteren? 5. In hoeverre stellen de medewerkers de klant centraal i.p.v. het proces? Onderzoeksmodel: klantgerichtheid ----> klanttevredenheid of product/service/prijs ---> klanttevredenheid. Ik twijfel erg en het geeft me erg veel stress. Graag ontvang ik je reactie. Alvast hartelijk dank voor de moeite. Groetjes, Margo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Beste Margo, Een paar tips om je verder te helpen: - Prima hoofdvraag! - DV1 en 2: vragen over het operationaliseren van concepten zou ik eruit laten. Dit is namelijk een een vanzelfsprekend onderdeel voor een onderzoek, wat doorgaans in het methodehoofdstuk wordt uitgewerkt. Vragen over factoren zijn prima. - DV3-5: prima vragen. - Als ik naar jouw hoofdvraag kijk dan zou ik geen onderzoeksmodel gebruiken. De vraag impliceert namelijk dat je de factoren die klanttevredenheid beïnvloeden nog een vraagteken zijn. Als je perse een onderzoeksmodel moet/wil gebruiken dan moet je de factoren die je kiest in de vraag verwerken ('wat is de invloed van op klanttevredenheid?'). Beide modellen zijn overigens prima. Op basis van theorie kun je beslissen wat een interessant model is. Kom je hier verder mee? Succes Margo! Groetjes, Luuk

Mari
Door

Mari

op 21 Feb 2017

Beste Luuk, Momenteel ben ik bezig met een afstudeeronderzoek naar het online koopgedrag binnen de business-to-business (B2B) markt. In het theoretisch kader zullen onder meer de volgende begrippen naar voren komen die ik wil gaan gebruiken om antwoord te geven op mijn onderzoeksvraag: - Decision Making Unit (DMU) > verschillende aankooprollen binnen de B2B markt - Buyer persona's > samenstellen van een kopersprofiel binnen de B2B markt - Buyer's Journey > proces dat de koper doorloopt voorafgaande aan de daadwerkelijke aankoop Het onderstaande is dan ook wat ik heb: Probleemstelling: Bedrijf X heeft geen inzicht in wat het online koopgedrag is van hun potentiele B2B klanten. Hierdoor weten ze niet precies hoe en waar ze hun online marketing kanalen strategisch in kunnen zetten om deze klanten gericht te kunnen bereiken. Kennisdoel: “Inzicht krijgen in het online koopgedrag van personen in de business-to-business markt” Praktijkdoel: “Potentiele klanten bereiken waar ze écht online aanwezig zijn, zodat er 10% omzet groei gerealiseerd kan worden in 2017 ten opzichte van 2016 met de online marketing kanalen van bedrijf X” Hoofdvraag: Hoe ziet het online koopgedrag in de business-to-business (B2B) markt eruit van potentiele klanten voor Bedrijf X? Deelvragen: 1. Wie oefenen er invloed uit op het aankoopproces in de B2B markt? 2. Hoe ziet het aankoopproces van personen in de B2B markt eruit? 3. Welke factoren hebben invloed op het online koopgedrag in de B2B markt? 4. Wat beïnvloed een bedrijf dat op zoek is naar IT-producten? Zelf twijfel ik erg over de deelvragen. Denk jij dat deze goed aansluiten op de hoofdvraag? Of zou je ze anders formuleren? Thanks! Groetjes, Mari

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Beste Mari, Een paar feedbackpunten: - Algemeen: vermijd spreektaal (niet 'ziet eruit', liever 'wat zijn de kenmerken' of zoiets). - Zorg voor eenduidigheid in afbakening en termen: koopgedrag of koopproces? - Deelvraag een en vier zijn prima, maar overlappen wel erg met elkaar. - Deelvraag twee lijkt wel erg op de hoofdvraag. - Deelvraag vier: IT-producten komt opeens uit de lucht vallen. Als dat de afbakening is zou ik dat ook in de hoofdvraag verwachten. - Wellicht kun je in je deelvragen bepaalde aspecten van online koopgedrag benoemen. Kom je hier verder mee? Succes Mari! Groetjes, Luuk

Rosan
Door

Rosan

op 21 Feb 2017

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met een afstudeeronderzoek naar de ultieme koffiebeleving binnen zorgorganisatie X. Zou je feedback kunnen geven op mijn hoofdvraag en deelvragen. Wat zijn de voorwaarden voor het creëren van de ultieme koffiebeleving binnen zorgorganisatie X? Op basis van deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen opgesteld: • Wat is de operationalisatie van het begrip koffiebeleving? • Welke criteria worden vanuit de theorie gesteld aan het bieden van een optimale koffiebeleving? • Wat is de optimale koffiebeleving volgens de bezoekers van de zorgorganisatie X? Alvast bedankt. Groetjes, Rosan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Beste Rosan, Bedankt voor jouw vraag. Het komt niet vaak voor, maar zo on the top of my head zie ik geen verbeterpunten. Groetjes, Luuk

Lotte
Door

Lotte

op 21 Feb 2017

Beste Luuk, Zou je feedback willen geven op mijn hoofd- en deelvragen die ik tot nu toe heb? Heb je daarnaast een tip voor het formuleren van meerdere deelvragen die bijdragen aan mijn hoofdvraag? Hoofdvraag: Hoe kan een decentralisatie van dagbesteding bijdragen tot participatiemogelijkheden en daarmee aan de ontwikkeling en het welzijn van cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking van locatie X? Deelvragen: 1. Welke locatie randvoorwaarden zijn er nodig voor de cliënten van locatie X? 2. Wat is er bekend over de invloed op ontwikkeling en welzijn van cliënten die een decentralisatie hebben doorgemaakt? 3. Wat hebben medewerkers van locatie X nodig om de stap naar decentralisatie te kunnen zetten? Groetjes Lotte

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Beste Lotte, Dank voor jouw vraag. Een paar feedbackpunten: - Hfdvraag: maak de vraag eenduidig (hint: geen 'en' gebruiken en achterliggend doelstellingen buiten de vraag houden). De vraag bevat overigens de aanname dat decentralisatie kan bijdragen aan participatiemogelijkheden. Hoe weet je bij voorbaat dat dit waargemaakt kan worden? - DV1: locatierandvoorwaarden (aan elkaar schrijven) voor wat? - DV2: prima vraag! - DV3: valt buiten de scope van de hoofdvraag (die gaat over de relatie tussen decentralisatie en participatiemogelijkheden, niet over het realiseren van decentralisatie) - Het valt mij op dat het in de deelvragen niet over participatiemogelijkheden gaat... Helder? Succes Lotte! Groetjes, Luuk

Ivo
Door

Ivo

op 20 Feb 2017

Hallo Luuk, Ik heb in overleg met mijn studiebegeleider een hoofdvraag geformuleerd, alleen nu weet ik niet in welke richting ik moet denken om de deelvragen te formuleren. Zou jij me hiermee op weg kunnen helpen? Hoofdvraag luidt: "Op welke wijze kan een positioneringsstrategie ervoor zorgen dat het consumptiegedrag van de asperge in Nederland stijgt?” Daarbij ben ik ook niet geheel tevreden over de formulering van deze hoofdvraag. Indien je de essentie volgt van mijn vraag, heb je hier advies voor? Met vriendelijke groet, Ivo Reijnders

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Feb 2017

Hallo Ivo, Lijkt mij een prima hoofdvraag. Bedenk bij deelvragen welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. Daarbij kun je in jouw geval denken aan het huidige consumptiegedrag en factoren die dit gedrag kunnen beïnvloeden. Helder? Kom je verder met deze feedback? Groeten, Luuk

Ivo
Door

Ivo

op 21 Feb 2017

Hallo Luuk, Jazeker kom ik hier verder mee, dankjewel! Ik heb de hoofdvraag een klein beetje aangepast, ik denk dat deze passender is. Wat is uw mening hierover? “Hoe en welke positioneringsstrategie kan ervoor zorgen dat het consumptiegedrag van de asperge in Nederland stijgt?” Op deze manier is het net wat breder en kan ik naar mijn mening bij de conclusies en aanbevelingen meer informatie kwijt waardoor het eventueel ook gerealiseerd zou kunnen worden. Zou je mij een tip kunnen geven met betrekking tot factoren die dit kunnen beïnvloeden? Een deelvraag zoals: Wat is het huidige consumptiegedrag van asperges? Is me natuurlijk duidelijk. Eventueel uitbreiden en vergelijken met het consumptiegedrag in verschillende landen aangezien het bedrijfsprobleem luidt: "Het consumptiegedrag van asperges in Nederland stagneert in vergelijking met andere landen". Ik hoop dat je me een klein beetje verder op weg kan helpen nog. Met vriendelijke groet, Ivo Reijnders

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Hallo Ivo, Nog wat aanvullende feedback: - Hoofdvraag: is geen goedlopende zin en vermijd het woord 'en' in onderzoeksvragen. Suggesties: 'wat is voor bedrijf X de meest gepaste positioneringsstrategie om...?' - Deelvraag: er staat nu dat asperges consumeren. Dat doen ze vast wel, maar ik denk dat je mensen bedoelt ;) - Aanvullende deelvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de huidige situatie van het bedrijf en mogelijke oorzaken van het stagneren van aspergeconsumptie. Succes Ivo! Groeten, Luuk

Ivo
Door

Ivo

op 08 Mar 2017

Luuk, Is weer een tijdje geleden en ik blijf aan het schaven aan mijn hoofdvraag. De complete probleemstelling is nu duidelijk en ik heb graag een mening over deze hoofdvraag, voordat ik concept inlever bij mijn docentbegeleider. Wat is voor bedrijf X de meest gepaste positioneringsstrategie om de koopfrequentie onder de jongeren in Nederland te verbeteren? Ik ben geswitcht van consumptie naar koopfrequentie, aangezien het erom gaat hoevaak het gekocht wordt in een bepaalde periode en niet de hoeveelheid er per keer op het bord (geconsumeerd) ligt/wordt. Tips voor deelvragen zijn ook nog steeds welkom, kom hier simpelweg niet mee uit de voeten.

Ivo
Door

Ivo

op 20 Feb 2017

Hallo Luuk, Ik heb in overleg met mijn studiebegeleider een hoofdvraag geformuleerd, alleen nu weet ik niet in welke richting ik moet denken om de deelvragen te formuleren. Zou jij me hiermee op weg kunnen helpen?

Itsjan
Door

Itsjan

op 20 Feb 2017

hoi luuk, Voor mijn opleiding marketing en communicatie MHBO niveau 4 ben ik bezig met een marktonderzoek. De probleemstelling had ik al: “Aan welke eisen moet een webshop volgens de doelgroep voldoen?'. Alleen had ik een probleem met de deelvragen...... ik hoop dat jij me kan helpen! met vriendelijke groet, Itsjan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Feb 2017

Hoi Itsjan, Een paar feedbackpunten: - De probleemstelling zou ik nog wat concreter maken. Geldt het bijv. voor een specifieke website/organisatie en doelgroep? - Voor het formuleren van deelvragen: vraag je af welke stukjes informatie heb je nodig om de hoofdvraag stapsgewijs te beantwoorden. In jouw geval kan dat bijvoorbeeld gaan over de verschillende elementen/aspecten van een website. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Mechteld
Door

Mechteld

op 19 Feb 2017

Hoi Luuk, Voor mijn opleiding Toegepaste Psychologie ben ik tot de volgende hoofdvraag gekomen: Wat zijn belemmerende factoren voor laaggeletterde ouders om kinderen tussen de 0 en 2 jaar te stimuleren in hun taalontwikkeling? Ik zit echter vast bij het maken van mijn deelvragen. Ik heb tot nu toe de volgende deelvragen: - Wat wordt er nu gedaan om ouders meer te stimuleren? - Wat is laaggeletterdheid? - Hoe ziet de taalontwikkeling van een kind tussen de 0 en 2 jaar eruit? Ik vind echter dat mijn deelvragen nog niet volledig zijn. Kunt u mij hiermee helpen? Met vriendelijke groet, Mechteld

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Feb 2017

Hoi Mechteld, Bedankt voor je vraag. Een paar feedbackpunten: - Prima hoofdvraag; - Deelvraag 1: onduidelijk wat deze met de hoofdvraag heeft te maken. In de hoofdvraag gaat het om het stimuleren van kinderen... - Deelvraag 2: Zou ik mee beginnen, maar kun je ook weglaten, omdat operationalisering van begrippen een vanzelfsprekend onderdeel is van een onderzoek. - Deelvraag 3: prima vraag. Let wel op taalgebruik: 'hoe ziet [...] eruit' is spreektaal. Liever zoiets als 'hoe wordt [...] gekenmerkt' of 'hoe verloopt [...]'. - Ik mis nog een vraag over effectieve methoden om taalontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 2 jaar te stimuleren. Deze informatie is immers nodig om te kunnen vaststellen hoe de toepassing van deze methoden wordt belemmerd. Helder Mechteld? Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Mechteld
Door

Mechteld

op 20 Feb 2017

Ja super! Dankjewel Luuk!

Milad
Door

Milad

op 17 Feb 2017

Beste Luuk, momenteel ben ik een marktonderzoek aan het doen voor een onderneming die refurbished telefoons verkoopt. De markt is de afgelopen jaren veranderd voor de onderneming door de toenemende concurrentie en sinds jaren van marktgroei is de marktgroei afgelopen jaar voor het eerst gedaald naar het punt van 2013. Mijn centrale vraag luidt als volgt: ’Hoe kan Onderneming X zich het beste positioneren op de nieuwe situatie die zich afspeelt in de Nederlandse markt van refurbished telefoons?'. Ik ben benieuwd naar jou mening over de hoofdvraag. Ik heb al een aantal deelvragen, maar misschien heb jij nog goede toevoegingen? Alvast bedankt.

Milad
Door

Milad

op 17 Feb 2017

Dit zijn mijn deelvragen tot nu toe: Wat zijn de trends en ontwikkelingen op het gebied van refurbished telefoons? Hoeveel procent van de consumenten is bekend met refurbished telefoons en de aanbieder daarvan? Hoe ervaren huidige klanten van onderneming X? Wat kan er eventueel beter? Wie zijn de grootste concurrenten van onderneming X en hoe presteren deze ten opzichte van onderneming X? Wat beïnvloedt de consument in de keuze van refurbished telefoons? Waarom kiest de doelgroep wel of niet voor een refurbished telefoon?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Feb 2017

Beste Milad, een paar verbetersuggesties: - Probeer de hoofdvraag concreter te maken (vermijd vaag taalgebruik zoals 'de nieuwe situatie'). Kijk daarbij vooral naar bovenstaande voorbeelden en verbetersuggesties. - De meeste deelvragen komen wat willekeurig over. Ze gaan allemaal over inzicht krijgen in de markt/klantbehoefte). Ik mis nog een vraag over het positioneren. Succes! Groeten, Luuk

Saska
Door

Saska

op 16 Feb 2017

Haa

Jasmijn
Door

Jasmijn

op 16 Feb 2017

Hi Luuk, Ook ik ben bezig met afstuderen, maar ik heb nog wel heel veel moeite met het opstellen van zowel de hoofdvraag als deelvragen. Zou jij mij misschien van feedback kunnen voorzien? Hoofdvraag: “Welke mogelijkheden zijn er om de huisvesting van Ahold Delhaize te optimaliseren?” *huisvesting is in dit geval een parapluterm voor werkplekken en vergaderruimtes 1. Wat is de huidige huisvestingssituatie van de werkplekken en vergaderruimten? 2. Wat is de gewenste huisvestingssituatie van de werkplekken en vergaderruimten? 3. Op welke wijze gaan soortgelijke organisaties om met vergelijkbare huisvestingsproblemen? 4. Wat zijn de mogelijkheden voor werkplekken en vergaderruimten om tot de gewenste situatie te komen? Heb jij tips? Bij voorbaat (heel veel) dank! :)

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Feb 2017

Hi Jasmijn, Goed doordachte vragen! Ik kan niet goed inschatten hoe groot jouw onderzoek en hoe willekeurig jouw aanpak/resultaten gaan worden gezien de termen 'welke mogelijkheden' en 'optimaliseren'. Dit is wat ruim geformuleerd. Wellicht kun je je richten op een bepaald deelgebied van huisvesting benoemen (middelen, inrichting, werkwijze, etc.). En wellicht kun je optimaliseren specifieker maken door het te koppelen aan medewerkertevredenheid, ziekteverzuim, o.i.d. Succes! Groeten, Luuk

Wout
Door

Wout

op 15 Feb 2017

Beste Luuk, Momenteel ben ik aan het afstuderen en moet ik een onderzoeksrapport schrijven. Ik loop een beetje vast op de deelvragen. De hoofdvraag is: "Met welke in-house en op de markt liggende technieken kan bedrijf X haar switchinfrastructuur beter beveiligen tegen ongeautoriseerde gebruikers en apparaten?" Ik heb de volgende deelvragen opgesteld: 1. Op welke manier wordt de switchinfrastructuur in de huidige situatie beveiligd? 2. Welke technieken kan bedrijf X toepassen om de switchinfrastructuur te beveiligen tegen ongeautoriseerde gebruikers en apparten? 2.1 Welke in-house technieken zijn er aanwezig? 2.2 Welke op de markt liggende technieken zijn voor bedrijf X relevant? 3. Welke requirements hebben de verschillende stakeholders voor deze techniek? 4. Welke technieken voldoen aan de gestelde requirements? Mijn vraag is of u nog tips heeft omtrent de hoofd- en deelvragen. Met vriendelijke groet, Wout

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Feb 2017

Beste Wout, Prima onderzoeksvragen! In de hoofdvraag zou ik 'in-house en op de markt liggende' weglaten. Deze verbijzondering heb je al goed in de deelvragen verwerkt. Verder zou ik 'beter beveiligen' vervangen door optimaal beveiligen. Verder niets op aan te merken! Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Marcel
Door

Marcel

op 15 Feb 2017

Beste Luuk, Ik ben momenteel met een marktonderzoeksrapport bezig, en loop een beetje vast op de deelvragen. De hoofdvraag gaat over een stijgend aantal opzeggingen binnen een sector van het bedrijf, of dit te verbinden is aan de klanttevredenheid en welke stappen ondernomen kunnen worden om het aantal opzeggingen omlaag te brengen. Mijn deelvragen heb ik nu op deze manier geformuleerd : - zijn er aanzienlijke verschillen in opzeggingen/klanttevredenheid bij verschillende segmenten van de markt? - Welke stappen onderneemt het bedrijf om het aantal opzeggingen tegen te gaan? - Is de communicatie tussen het bedrijf en haar klanten voldoende? - op welke aspecten kan het bedrijf zich verbeteren? Mijn vraag is of u toevallig een aantal tips/verbeterpunten heeft voor mijn deelvragen. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Marcel

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Feb 2017

Beste Marcel, Interessant vraagstuk. Een aantal tips: - Deelvraag 1: maak er een open vraag van (geen ja/nee-vraag), bijv. 'in hoeverre...' Zorg voor eenduidigheid: gaat het over opzeggen of klanttevredenheid (of maak er twee deelvragen van). - Deelvraag 2: maak expliciet dat het om de huidige/recente situatie gaat (niet om voornemens). - Deelvraag 3: maak hier ook een open vraag van. Verder komt het aspect communicatie wat willekeurig over. Wellicht zijn er ook andere aspecten dan communicatie die een rol spelen (formuleer deze vraag dus wat algemener). - Deelvraag 4: maak deze concreter. Verbeteren op welk gebied (in ieder geval aan de klantkant)? Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Mariska
Door

Mariska

op 13 Feb 2017

Hoi Luuk. Ook ik ben op dit moment met een adviesrapport bezig. Ik loop een beetje vast op de deelvragen. De hoofdvraag gaat over de herziening van de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Europese wetgeving op het gebied van huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid, inclusief gezag, omgangsrechten en kinderontvoering. Ik dien in kaart te brengen wat dit voorstel betekent voor de Nederlandse wetgeving. De deelvragen die ik tot nu toe heb zijn: 1. Wat houdt de wetswijziging van de Europese wetgeving in? 2. Hoe beïnvloedt de nieuwe Europese wetgeving de activiteiten van opdrachtgever (zelf gekozen opdrachtgever) 3. Wat zijn de sterke/zwakke punten van de nieuwe Europese wetgeving. Mijn vraag is of je misschien (verbeter)tips hebt voor deelvragen en of de hoofdvraag helder geformuleerd is. Alvast heel erg bedankt! Groeten, Mariska

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2017

Hoi Mariska, Prima onderzoeksvragen! Alleen bij de laatste deelvraag heb ik een verbetersuggestie: sterke/zwakke punten vanuit welk perspectief c.q. voor wie? Succes! Groeten, Luuk

Bas
Door

Bas

op 13 Feb 2017

Hoi Luuk, voor een scriptie ben ik bezig met een behoefte onderzoek. Daarbij heb ik de volgende hoofd en deelvragen opgesteld: Hoofdvraag Voor dit onderzoek is de volgende opgesteld: Op welke manier kan Koppert zijn strategie voor zijn outdoor bestuiving producten aanpassen om meer in de wensen en behoefte van telers en distributeurs te voorzien en zo de verkoopaantallen geleidelijk over de seizoenen te verdelen? Deelvragen Uit de bovenstaande hoofdvraag vloeien de volgende deelvragen voort:  Hoe ziet de huidige strategie van Koppert eruit voor de buitenteelt bestuivingsmarkt?  Hoe ziet de marktomgeving eruit voor de verschillende targetmarkten?  Wat is de perceptie van telers bij de Natupol producten van Koppert?  Hoe verloopt de communicatie in de distributieketen tussen Koppert en de eindgebruiker? Kan je mij hierbij van feedback voorzien?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2017

Hoi Bas, een paar tips: - Hoofdvraag: de vraag is vrij langdradig geformuleerd en niet eenduidig (vermijd het woord 'en'). Stel alleen de vraag die je echt gaat beantwoorden; het eindelijke kerndoel van jouw onderzoek. Verder zit hier de aanname in de strategie aangepast moet worden. Dat is van tevoren niet vast te stellen. - Deelvragen: vermijd spreektaal ('ziet eruit'). Deze specifieke markten en producten zou ik ook terugverwachten in de hoofdvraag (komt nu willekeurig over). Verder komt het thema communicatie ook uit de lucht vallen. - Lees ook vooral mijn tips bij bovenstaande vragen! Succes! Groeten, Luuk

Luuk
Door

Luuk

op 08 Feb 2017

Ik doe momenteel een afstudeeronderzoek en op dit moment loop ik ook vast met de formulering van mijn hoofd- en deelvragen. Zou je mij een aantal suggesties/tips willen geven? Mijn hoofdvraag luidt: Welke diensten moet bedrijf X opnemen in een serviceabonnement voor particulieren en welke prijs moet het hiervoor vragen? * Toelichting: In de hoofdvraag heb ik al geprobeerd om het onderwerp af te bakenen. Het bedrijf wil namelijk een serviceabonnement op de markt brengen voor de particuliere klanten van het bedrijf. Zoals ook op te maken is uit de hoofdvraag zullen de prijs en de diensten van een serviceabonnement bepaald gaan worden. Tevens moet er nog een specifieke toegevoegd worden en deze wil ik bespreken in het hoofdstuk afbakening van mijn afstudeerrapport. Hierin zal opgenomen worden dat er een serviceabonnement op de markt moet komen waarin nazorg geleverd wordt voor alleen complexe producten en aanvullende diensten zoals het doen van de belastingaangifte. Ik gebruik het woord moeten omdat ik voor het bedrijf een serviceabonnement moet ontwikkelen en het niet de bedoeling is dat ik verschillende serviceabonnementen voorleg, waarna het bedrijf zelf bepaald welke het wil aanbieden. De deelvragen van mijn onderzoek heb ik nu als volgt geformuleerd: 1. Welke eisen worden in de wet- en regelgeving gesteld aan een serviceabonnement van een intermediair? 2. Welke aanvullende (nazorg)diensten kan bedrijf x aanbieden in een serviceabonnement? 3. Hoe zijn serviceabonnementen voor particulieren op complexe producten en hypotheken samengesteld bij soortgelijke intermediairs? ( er wordt gekozen voor soortgelijke intermediairs omdat concurrenten in de omgeving geen serviceabonnement(en) aanbieden) ( +/- zelfde aantal werknemers) 4. Welke diensten moeten volgens de huidige- en potentiële klanten van bedrijf x opgenomen worden in een serviceabonnement voor particulieren en wat zijn ze bereid om hiervoor te betalen? 5. Welke diensten moeten volgens de vennoten van bedrijf x opgenomen worden in een serviceabonnement voor particulieren en wat is hier een passende beloning voor? 6. Welke diensten moeten volgens de medewerkers van bedrijf x opgenomen worden in een serviceabonnement voor particulieren en wat is hier een passende beloning voor?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Feb 2017

Ha Luuk, een paar feedbackpunten: - De hoofdvraag zou je wat specifieker kunnen koppelen aan de informatie die je gaat verzamelen, zoals klantbehoefte en marktprijzen. - De hoofdvraag is nu tweeledig. Probeer deze eenduidig te maken door een parapluterm te vinden voor serviceabonnement en prijs (zoals serviceabonnement offer o.i.d., ik kan even niet op een goed woord komen). - Probeer taalgebruik zoals 'moet' en 'kan' (is al gauw spreektaal) te voorkomen. Je kunt daar nooit een goed antwoord op geven: niets moet en alles kan ;) Vraag je af: moet van wie/op basis van welke informatie? En i.p.v. kan: wat zijn de meest optimale gegeven

Hans
Door

Hans

op 08 Feb 2017

Dag Luuk, Ik doe momenteel een afstudeeronderzoek voor een bedrijf. Hoofdvraag luidt: Hoe kan bedrijf X op de lange termijn weer een positief resultaat behalen? Bij de deelvragen kom ik niet verder dan; hoe ziet de interne/ externe omgeving van bedrijf X eruit? Wat vind jij van deze subvragen en heb jij wellicht nog suggesties? Bij voorbaat dank!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Feb 2017

Dag Hans, een erg relevant doch vrij brede onderzoeksvraag. Probeer deze verder af te bakenen door je op bepaalde thema's te focussen waarvan je indicaties hebt dat deze het verschil gaan maken voor het bedrijf. De deelvragen zijn inhoudelijk prima, maar ik zou eerst de hoofdvraag verder afbakenen. De formulering kan wel wat professioneler. 'Ziet eruit' is spreektaal. Schrijftaal is bijv. 'welke kenmerken heeft...' Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groet, Luuk

Joe
Door

Joe

op 07 Feb 2017

Beste Luuk, ik ben bezig met mijn onderzoeksopzet. Hoofdvraag is: Welke handelingsalternatieven kan de SPH-professional van Stichting X inzetten om de begeleiding van cliënten met een autoriteitsprobleem op groep X te optimaliseren? Ik kom er niet helemaal uit met het formuleren van deelvragen. Op dit moment heb ik deze: - Hoe wordt er in andere residentiele instellingen vormgegeven aan de begeleiding van cliënten met een autoriteitsprobleem? - Hoe wordt er in het buitenland vormgegeven aan de begeleiding van cliënten met een autoriteitsprobleem? - Welke (hulp)middelen/activiteiten kunnen er ingezet worden om de begeleiding op Groep X te optimaliseren? Mijn vraag is of mijn hoofdvraag helder is geformuleerd en of de deelvragen erbij aansluiten? zo niet, heb je voorbeelden van welke deelvragen wel erbij passen? gr

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Feb 2017

Beste Joe, Een paar tips voor jou: - De hoofdvraag is prima wat mij betreft. - Een deelvraag over de huidige situatie van Stichting X ontbreekt nog. Om te kunnen optimaliseren zul je moeten achterhalen wat het vertrekpunt is. - Hoe andere instellingen het doen hoeft niet perse een goed voorbeeld te zijn. Belangrijker is om te kijken naar wetenschappelijk onderzoek/literatuur (uiteraard wel over andere instellingen met ongeveer dezelfde kenmerken). Hopelijk kom je met deze tips een stap verder. Succes! Groeten, Luuk

Manon
Door

Manon

op 06 Feb 2017

Goedemorgen Luuk, Wij zijn bezig met de onderzoeksopzet. Op dit moment lopen we vast op het maken van de deelvragen. Zou jij ze eens kunnen bekijken en tips/verbetersuggesties kunnen geven? Hoofdvraag: Wat kan de begeleiding van Reinaerde Arbeidcentrum Veenendaal doen om de samenwerking tussen de cliënten te optimaliseren? Deelvragen: 1) Op welke manier kan de groepsdynamica worden beïnvloed? 2) Wat is er nodig voor de cliënten om een optimale samenwerking te realiseren? 3) Wat hebben de begeleiders nodig om optimale begeleiding te kunnen bieden? 4) Welke risico’s en opbrengsten zijn er ten gevolge van de samenwerking? Hoe dient hiermee omgegaan te worden? Alvast heel erg bedankt! Groeten, Chantal, Kristel en Manon.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Feb 2017

Hoi Chantal, Kristel en Manon, bedankt voor jullie vraag. De vragen zien er prima uit. Een paar suggesties: - Wat ik nog mis is een vraag over de huidige situatie (op welke wijze wordt er momenteel tussen cliënten samengewerkt?). Of hebben jullie dit al in een vooronderzoek vastgesteld? - Deelvraag 1: gaat dit over groepsdynamica in het algemeen of de specifieke situatie van Reinaerde Arbeidcentrum Veenendaal? - Deelvraag 4: gaat dit over de huidige situatie of een uit te werken voorstel? In het eerste geval zou ik deze vraag vooraan zetten. Succes dames! Groeten, Luuk

Albert Moes
Door

Albert Moes

op 03 Feb 2017

Goede tekst, Luuk! Dat wordt een aanrader voor mijn studenten!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Feb 2017

Bedankt voor het compliment Albert!

Jelle
Door

Jelle

op 01 Feb 2017

Hoi Luuk! Ook ik heb moeite met het formuleren van mijn hoofd en deelvragen. Zou je je mening kunnen uitspreken over mijn hoofd- en deelvragen, en dan met name de laatste deelvraag om de koppeling te maken? Bij een adviesbureau werken ongeveer twintig adviseurs, die door bedrijfsgroei (mogelijk) niet allemaal een uniforme werkwijze (gebied van voorbereiden, afhandeling gesprek etc) meer hanteren. Adviesbureau beschikt over eigen ICT afdeling, waardoor een verdere implementatie met ICT systeem mogelijk is. Heb nu de hoofdvraag als volgt: Op welke wijze kan bedrijf X een uniforme en efficiënte werkwijze creëren voor haar twintig adviseurs? Deelvragen: 1.Op welke wijze werken de binnen- en buiten adviseurs binnen de afdeling verzekering zakelijk 2.Wat is de voorgeschreven werkwijze aan de hand van het protocol? 3.In hoeverre sluit de huidige manier van werken onder de adviseurs aan bij het protocol? (of in hoeverre heeft het raakvlak?) 4. Deze laatste met de koppeling vind ik lastig, iets van welke factoren (werkwijzen) moeten worden bijgesteld worden tot het creëren van uniforme en efficiënte werkwijze? Want nu ben ik vooral bezig het huidige te vergelijken met het protocol, maar wie weet is dat protocol wel helemaal niet efficiënt. En moet ik dan bij deze laatste ook ICT in betrekken? Zie graag je reactie tegemoet! Met vriendelijke groet, Jelle

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 01 Feb 2017

Hoi Jelle, Bedankt voor je vraag. Verschil tussen het huidige protocol en daadwerkelijke werkwijze hoeft inderdaad geen probleem te zijn. Wel het verschil tussen huidig en gewenst. Het kan wel een interessante vraag zijn waarom men het huidige protocol niet naleeft. Deze informatie kan waardevol zijn bij het aanpassen van het protocol. IT zou ik er buiten laten, want dan ben je al met de technische oplossing bezig. De laatste vraag kan prima gaan over de mate waarin de werkwijze moet worden bijgesteld/geüniformiseerd. Verder nog een vraag uit persoonlijke interesse: heeft het bedrijf al vastgesteld dat een uniforme en efficiënte werkwijze altijd effectiever is/tot betere resultaten leidt? Dat is nu een (verborgen) aanname in jouw onderzoek. Succes ermee! Groeten, Luuk

Marina
Door

Marina

op 24 Jan 2017

Goedemiddag, Een paar weken geleden heb je me geholpen door feedback te geven op mijn deelvragen. Afgelopen weken ben ik er mee bezig geweest en heb ik ook vanuit mijn opleiding feedback gekregen, op dit moment heb ik het volgende: Probleemstelling: Welke servicekwaliteiten kan ATPI Barendrecht inzetten om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid onder de klanten zonder accountmanager? Deelvragen 1. Hoe wordt de klanttevredenheid gemeten? 2. Hoe kan de service meetbaar worden gemaakt? / Hoe waarborg je de kwaliteit van service? / Welke aspecten met betrekking op de service beïnvloeden de tevredenheid van de klant? 3. Hoe ervaren de klanten zonder accountmanager de service? 4. Welke verwachtingen zijn er bij de klanten zonder accountmanager met betrekking op de service? Sluit de probleemstelling op deze manier goed aan bij de deelvragen? En of hoe kan ik de probleemstelling anders formuleren? Alvast bedankt. Met vriendelijke groet, Marina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Jan 2017

Hoi Marina, Mooie verbeterslag! Een aantal suggesties: - Algemeen: benoem telkens expliciet of je doelt op ATPI Barendrecht gaat of het algemene. - Hoofdvraag: ik begrijp de formulering niet helemaal. Wat zijn servicekwaliteiten? Zijn dit meetinstrumenten om inzicht te krijgen in klanttevredenheid? - DV1: bij ATPI Barendrecht neem ik aan? - DV2a: meetbaar maken van service of klanttevredenheid (zoals in de hoofdvraag)? - DV2b: wie is je? - DV2c: prima vraag - DV3: in feite hetzelfde als de hoofdvraag. - DV4: prima vraag. Hopelijk kom je hiermee weer een stap verder. Succes! Groeten, Luuk

Maaike
Door

Maaike

op 23 Jan 2017

Hoi Luuk! Ik loop ook vast met mijn hoofd- en deelvragen. Voor mijn scriptie moet ik ook social media plan opstellen voor bedrijf X en ik vind het lastig om goede onderzoeksvragen te formuleren. Dit is wat ik op dit moment heb: Wie zijn de (potentiële) klanten van bedrijf X? - Wat zijn de kenmerken van de huidige consument van bedrijf X? - Wat zijn de wensen en behoeften van de (potentiële) klanten op het gebied van reizen? - Hoe gedraagt de huidige consument zich op social media? - Wat achten de (potentiële) klanten van bedrijf X op de verschillende social media kanalen als belangrijk? Hoe kan een social media plan voor bedrijf X in kaart worden gebracht? - Wat is de huidige staat van de verschillende social media kanalen van bedrijf X? - Wat zijn de doelen van bedrijf X op het gebied van social media? - Welke social media kanalen kunnen er worden ingezet én hoe om de doelen van bedrijf X op het gebied van social media uit te voeren? - Wat is de huidige kennis van de medewerkers op het gebied van social media? Zie jij nog verbeteringen of heb je eventueel andere suggesties? Alvast bedankt! Groetjes Maaike

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Jan 2017

Hoi Maaike, Bedankt voor je vraag. Dit zijn in potentie prima vragen. Wat is de hoofdvraag en wat zijn de deelvragen? Of zijn het twee sets van hoofd- en deelvragen? Uitgaande van dat laatste een paar tips: - Hoofdvraag: wat wil je uiteindelijk beantwoord hebben? Wat het klantprofiel is? Wat een gepaste social media strategie is? Wees hierin specifiek (SMART formuleren). - Deelvragen: vraag je af welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden en let erop dat de deelvragen binnen de afbakening van de hoofdvraag passen. Sommige deelvragen komen wat willekeurig over. Dat betekent vaak dat de hoofdvraag niet SMART is geformuleerd of dat de benodigde informatie nog niet goed is doordacht. Dat vergt vaak het nodige vooronderzoek. Kom je verder met deze feedback? Succes! Groetjes, Luuk

Nicolette
Door

Nicolette

op 18 Jan 2017

Hoi Luuk! ook ik heb moeite met mijn deelvragen voor mijn scriptie... mijn hoofdvraag luidt: “Hebben de impliciete theorieën van leerlingen uit de brugklas een effect op het intelligentieniveau van deze leerlingen wanneer zij in het tweede jaar zitten van de middelbare school?” Het gaat dus om een longitudinaal onderzoek naar het effect van mindset op het intelligentieniveau van leerlingen. Deelvragen: - Welke mindset hebben brugklassers? - Is er een relatie tussen het intelligentieniveau van eerste en tweedejaars leerlingen? - Welke mindset hebben tweedejaars ontwikkelt? Zou je suggesties hebben voor goede deelvragen? Alvast hartelijk dank!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Jan 2017

Hoi Nicolette, Bedankt voor je vraag. Jouw hoofdvraag is straight forward en vraagt om een ja/nee-antwoord. Eigenlijk zijn deelvragen hier overbodig. Als je toch deelvragen wilt formuleren: - De eerste twee deelvragen zijn uitstekend en dekken de hoofdvraag al af. - De derde deelvraag valt buiten de scope van de hoofdvraag. Helder? Succes ermee! Groeten, Luuk

Nicolette
Door

Nicolette

op 10 Mar 2017

Bedankt voor de reactie Luuk, helder! Hoe je niet altijd deelvragen te formuleren? Groeten, Nicolette

Nicolette
Door

Nicolette

op 10 Mar 2017

Ik heb de volgende deelvragen opgesteld. De onderzoeksvraag is behoorlijk straight forward zoals je ook al zei. Ik wilde toch deelvragen opstellen voor de structuur? Deelvragen: 1. Welke mindset hebben brugklassers? 2. Welke mindset hebben tweede klassers? 3. Is er een verschil in ontwikkeling van IQ-scores van de leerlingen die een groei mindset hebben? 4. Is er een verschil in ontwikkeling van IQ-scores van de leerlingen die in een vaste mindset hebben? 5. Is er een verschil in mindset tussen meisjes en jongens? 6. Is er een verschil in ontwikkeling van IQ-scores tussen meisjes en jongens?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Mar 2017

Hoi Nicolette, Deelvragen zijn wat mij betreft niet altijd nodig. Echter zijn er (met name hbo) opleidingen die het verplicht stellen. Een paar feedbackpunten: - Deelvragen 1 en 2 zijn prima - Deelvraag 3 en 4 horen bij elkaar, ervaan uitgaande dat je het verschil wilt weten tussen groei en vaste mindset (en niet verschillen binnen deze groepen). - Deelvragen 5 en 6: komt wat willekeurig over. Er zijn naast geslacht wellicht allerlei factoren te noemen die bijdragen aan verschillen. Succes! Groeten, Luuk

Dennis
Door

Dennis

op 15 Jan 2017

De hoofdvraag die ik heb geformuleerd is als volgt: Wat is de beste methode voor het realiseren van een zo hoog mogelijke efficiency voor bedrijf x? De deelvragen die ik hierbij in gedachten had zijn: 1. Wat is de huidige methode voor de uitvoering van processen binnen bedrijf X? 2. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige methode voor de uitvoering van processen binnen bedrijf X? Ik ben hierbij nog op zoek naar een derde en eventueel vierde deelvraag. Elke keer als ik weer een deelvraag in m'n gedachten heb, heb ik het gevoel dat deze de hoofdvraag al deels beantwoordt. Heb jij eventueel nog suggesties? Alvast bedankt, Dennis

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Jan 2017

Dag Dennis, Bedankt voor je vraag. Een paar suggesties voor jou: - De hoofdvraag is vrij breed. Efficiency van wat? Van bepaalde processen, bedrijfsonderdelen of type werkzaamheden? - De term 'de beste methode' zou ik vermijden, want er is vaak niet een beste methode (althans, die aantoonbaar duidelijk het beste is). Maak er een 'hoe-vraag' van ('hoe kan..'). - De deelvragen zijn prima geformuleerd. Maar in lijn met de hoofdvraag kunnen deze wat specifieker. Wat bedoel je bijv. met sterke en zwakker punten? Wellicht kun je al bepaalde categorieën (zoals wachten of overproductie) benoemen vanuit de theorie (in de hoek van Lean of Procesmanagement). Is deze feedback helder en waardevol? Succes Dennis! Groeten, Luuk

Archana
Door

Archana

op 15 Jan 2017

Hoi Luuk! ook ik heb moeite met mijn deelvragen voor mijn scriptie... mijn hoofdvraag luidt: Door welke aanpassingen kan bedrijf X haar bestaande klanten beter bereiken? enkele deelvragen die ik bedacht heb.. 1. Wat weet bedrijf X over haar bestaande klanten? 2. Wat zijn de mogelijke aanpassingen voor bedrijf X? 3. Wat is de customer journey van bedrijf X? en ik had er nog een paar los staan .. - Hoe kan bedrijf X het contact verbeteren met de klanten - Op welke manieren kan bedrijf X nieuwe klanten bereiken - Wat kan bedrijf X verbeteren op gebied van relatie onderhoudt - Tegen welke problemen loopt bedrijf X aan als het gaat om sales en klanten - Wat doet bedrijf X aan aftersales? denk je dat ik hiermee op de goede weg zit? heb je suggesties?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Jan 2017

Hoi Archana, Bedankt voor je vraag! Enkele suggesties: - De hoofdvraag is vrij suggesties (gaat ervan uit dat er iets aangepast moet worden). Maak er een 'hoe-vraag' van. - Het is mij niet direct duidelijk wat je bedoeld met bereik van bestaande klanten, aangezien deze al zijn bereikt (anders waren het geen klanten). - Deelvragen: een passende structuur qua deelvragen kan voor jou zijn: huidige situatie (hoe presteert het bedrijf op klantbereik? welke middelen zetten ze hiervoor in? hoe pakken ze dit aan?), gewenste situatie en brug van huidige naar gewenste situatie (welke best practices zijn bekend uit de literatuur? Deze suggesties voor deelvragen zijn niet letterlijk, maar om je in de juiste richting te helpen. - Van zaken als customer journeys (breder dan alleen het bereiken, want gaat over alle fasen van de journey) en after sales (komt nadat de klant is bereikt) moet je je afvragen in hoeverre deze relevant zijn voor jouw hoofdvraag (bereiken klanten). Helder? Kom je hier verder mee? Succes Archana! Groeten, Luuk

Mandy
Door

Mandy

op 06 Jan 2017

Beste Luuk, Wat onwijs fijn dat iedereen zo (vrijwillig) helpt! Ook ik loop helemaal vast bij juist het formulieren van een hoofdvraag en de deelvragen. Ik hoop daarom dat je ook mij kan helpen met wat feedback/suggesties zodat ik verder kan. Situatie: Bedrijf x gaat een spin off starten die zich volledig richt op het verzorgen van huwelijksfeesten in een lager segment. Het doel van mijn onderzoek is om er achter te komen hoe deze doelgroep eruitziet met uiteindelijk doel persona's te ontwikkelen voor bedrijf x. Hoofdvraag: Hoe ziet de doelgroep van bedrijf x eruit als zij zich met een spinn off volledig richt op het verzorgen van huwelijksfeesten in het middenlaag segment. (ik ben hier nog niet tevreden over) Deelvraag: Zou ik suggesties kunnen krijgen waar ik de deelvragen op moet richten? Dat zou mij ontzettend op weg helpen! Alvast onwijs bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Jan 2017

Beste Mandy, Dank voor het compliment. Een aantal tips: - Vermijd vaag taalgebruik: 'hoe ziet.. eruit' --> 'wat zijn de kenmerken van...' - Onderscheid middelen en doelen: doel = inzicht in kenmerken van de doelgroep, spin-off = middel om op doelgroep in te spelen. Middelen zijn van ondergeschikt belang en meestal teveel om in een hoofdvraag te vermelden (wel interessant voor de aanleiding en de uiteindelijk oplossing/het advies). Oftewel, voor het beantwoorden van jouw hoofdvraag is deze spin-off niet interessant. Wel huwelijksfeesten voor het middenlaag segment. - De deelvragen kunnen bijv. gaan over verschillende aspecten van een persona/doelgroep, zoals demografische (leeftijd, inkomen, opleidingsniveau) of psychische kenmerken (persoonlijkheid, gedrag), etc. Wellicht kan de eerste deelvraag gaan over het verhelderen van de term 'middenlaag segment', wat natuurlijk cruciaal is om tot een goed antwoord te komen. Helder? Kom je hier een stap verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Franca
Door

Franca

op 06 Jan 2017

Hoi Luuk! Ook ik ben bezig met mijn HBO scriptie en loop een beetje vast bij het formuleren van de deelvragen. Ik wil onderzoek doen naar de mate waarin kijkers/lezers van vlogs/blogs en bepaald merk waarderen en in hoeverre dit de intentie om het product te kopen vergroot. Dit wil gaan onderzoeken door middel van verschillende merken (die social influencers) inzetten met elkaar te vergelijken. Hierbij heb ik volgende probleemstelling en deelvragen geformuleerd: Probleemstelling: op welke manier halen bedrijven het meeste voordeel uit het inzetten van social influencers om hiermee de waardering en de intentie van het product/merk te vergroten? Deelvragen (tot nu toe): 1. Wat zijn social influencers (influence marketing) 2. Op welke manieren kunnen bedrijven social influencers inzetten? 3. Welke voordelen halen bedrijven uit het inzetten van social influencers? 4. Hoe zet merk A, B, C en D social influencers in? 5. Trends en ontwikkelingen 5.1 Best practices 6. Welk effect hebben social influencers op de volgers? (veldonderzoek) 6.1 In welke mate waarderen volgers een bepaald merk? 6.2 Wordt de intentie om een bepaald merk te gebruiken vergroot? Zit ik hiermee een beetje in de goede richting?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Jan 2017

Hoi Franca, bedankt voor je vraag. Prima onderzoeksvragen! Een paar verbetersuggesties: - De hoofdvraag kan wat eenduidiger/korter, bijv. 'hoe kunnen bedrijven social influencers optimaal inzetten voor het vergroten van de product/merkwaardering en -intentie?' - Is het onderzoek op een bepaald bedrijf/merk gericht (je hebt het in deelvraag 4 namelijk over merk A-D)? Zo ja, dan in de probleemstelling vermelden (bedrijf X i.p.v. bedrijven). - In de deelvragen zit wat overlap. 2, 3, 5 en 6 hebben allemaal te maken met het (de aantoonbare) effecten/de waarde van social influencers. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Franca
Door

Franca

op 10 Jan 2017

Ja, super bedankt! Hier heb ik zeker iets aan. Groetjes, Franca

Marina
Door

Marina

op 03 Jan 2017

Hey hallo Luuk! Zou je mij ook mee op weg kunnen helpen? Ik zit namelijk wat vast met mijn deelvragen. Mijn hoofdvraag is: Hoe kan het verbeteren van de externe communicatie in de vorm van telefonisch en emailcontact tussen de klanten zonder accountmanager en de medewerkers van ATPI Barendrecht zorgen voor een hogere klanttevredenheid? De deelvragen: 1. Wat is klanttevredenheid? 2. Welke eisen zijn er voor een goede externe communicatie tussen medewerkers en klanten? 3. Welke aspecten met betrekking tot de externe communicatie beïnvloeden de tevredenheid van een klant? 4. Welke verwachtingen zijn er bij de klanten zonder accountmanager met betrekking op de servicekwaliteit*? 5. Hoe ervaren de klanten zonder accountmanager de servicekwaliteit*? 4.1 Hoe wordt de betrouwbaarheid ervaren? 4.2 Hoe wordt de snelheid en hulpvaardigheid ervaren? 4.3 Hoe wordt de bekwaamheid ervaren? 4.4 Hoe wordt de vriendelijkheid ervaren? 4.5 Hoe wordt de geloofwaardigheid ervaren? 4.6 Hoe wordt de veiligheid ervaren? 4.7 Hoe wordt de toegankelijkheid ervaren? 4.8 Heeft de klant het gevoel dat hij/zij wordt begrepen? * Bij de service wordt er alleen onderzoek gedaan naar de externe communicatie in de vorm van telefonische en e-mailcontact. Kan ik met deze vragen de hoofdvraag beantwoorden? En wat mis ik? Alvast bedankt! Ik hoor graag van je.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Jan 2017

Hallo Marina, Bedankt voor je vraag. Een paar verbetersuggesties: - De hoofdvraag is vrij omslachtig geformuleerd en kent meerdere interpretaties. Een voorzetje: Hoe kunnen medewerkers van ATPI Barendrecht de tevredenheid van klanten zonder accountmanager verhogen door het verbeteren van hun klantcontact per e-mail en telefoon. - De term externe communicatie kun je weglaten, want de afbakening is klaarblijkelijk smaller (e-mail en telefonie). - Deelvraag 1: kun je weglaten. Het is vanzelfsprekend dat je de concepten uit je hoofdvraag gaat toelichten. - Deelvraag 2: eisen van wie? - Deelvraag 3: e-mail en telefonie i.p.v. externe communicatie - Wat ik nog mis: huidige situatie (hoe communiceren de medewerkers nu met klanten) en gewenste situatie (wat is optimaal, gezien klantfeedback en best practices) Helder? Kom je verder met deze feedback? Succes! Groeten, Luuk

Marina
Door

Marina

op 04 Jan 2017

Hallo Luuk, bedankt voor je snelle reactie. Ik heb nog een vraag over de huidige situatie. Op dit moment wordt er alleen via de telefoon en e-mail gecommuniceerd en of de klanten daar tevreden over zijn is geen inzicht in. Hoe kan ik hierover een vraag formulieren? Of hoe moet ik dit vermelden in het onderzoek? Groetjes Marina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Jan 2017

Graag gedaan Marina. Je kunt er een vraag over formuleren of dit onderdeel maken van de aanleiding/probleembeschrijving. Een voorzetje voor een vraag hierover: "Hoe voeren de medewerkers momenteel het klantcontact per e-mail en telefoon uit?"

Femke Neefjes
Door

Femke Neefjes

op 02 Dec 2016

Hoi, Ik ben op dit moment bezig met een afstudeeronderzoek en mijn hoofdvraag luidt als volgt: Wat voor invloed hebben influencers in de reisbranche op consumenten en wat voor rol zouden zij kunnen hebben in de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders? Wat zouden goede deelvragen hierbij kunnen zijn? Met vriendelijke groet, Femke Neefjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Dec 2016

Hoi Femke, Allereerst adviseer ik je om de hoofdvraag eenduidig te maken (is nu tweeledig) door het eerste deel (huidige rol van influencers) in de deelvragen op te nemen. Verder zou ik de hoofdvraag specifieker maken. Nu lijkt het alsof inzet van influencers een doel op zich zijn. Beter lijkt mij: 'hoe kunnen influencers worden ingezet om de marketingcommunicatiestrategie van online reisaanbieders effectiever te maken?' of iets dergelijks. Qua deelvragen: welke informatie heb je nodig om de hoofdvraag te beantwoorden? Bijvoorbeeld (kortaf geformuleerd): - huidige rol van influencers - huidige marketingcommunicatiestragieen - best practices/theorie over inzet influencers in mc-strategie Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Femke Neefjes
Door

Femke Neefjes

op 06 Dec 2016

Hoi Luuk, Bedankt voor je snelle reactie. Ik kom hier zeker verder mee! Groetjes, Femke Neefjes

Jelle
Door

Jelle

op 02 Dec 2016

Beste Luuk, Ik ben bezig met een onderzoek. Waarbij het bedrijf wil inspelen op de wensen en behoefte van de klant door het product goedkoper en met dezelfde kwaliteit wil aanbieden op de markt . Mijn hoofdvraag is :Op welke wijze kan bedrijf x inspelen op de wensen en behoefte van de klant? ( ik twijfel nog wel over mijn hoofdvraag) .

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Dec 2016

Beste Jelle, Dat lijkt mij een prima hoofdvraag. De deelvragen zullen dan gaan over: wie de klant is, welke behoeften deze heeft, wat de sterke/zwakke punten van bedijf x zijn en welke opties er zijn voor bedrijf x om op de klantbehoeften in te spelen. Groeten, Luuk

Nina
Door

Nina

op 02 Dec 2016

Hoi Luuk, Ik ben bezig met afstuderen aan mijn opleiding media en entertainment management. Het heeft lang geduurd voordat mijn hoofdvraag eindelijk duidelijk was. Die is nu: In hoeverre is de doelgroep van BEDRIJF x geïnteresseerd in actueel nieuws op social media? Ik heb nu 2 deelvragen: deelvraag 1: In hoeverre is de doelgroep geïnteresseerd in nieuws? deelvraag 2: Wat is het social media gebruik van de doelgroep? Ik denk dat er nog een deelvraag bij moet over misschien de doelgroep? wat zeg jij? Groetjes, Nina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Dec 2016

Hoi Nina, Prima vragen! Een vraag over de doelgroep lijkt mij wel relevant ja. Groeten, Luuk

Kelly
Door

Kelly

op 28 Nov 2016

Beste Luuk, Ik volg de lerarenopleiding en momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie. Dit is mijn hoofdvraag: In hoeverre kan men het vak verkoopcijfers verbeteren, zodat de resultaten van de leerlingen beter scoren. Mijn deelvragen zijn hierbij: - Welke onderdelen scoren de leerlingen slecht bij het vak verkoopcijfers? -Hoe leerlingen leren voor de proeftoetsen bij het vak verkoopcijfers? -Wat scoren de leerlingen van andere klassen voor het vak verkoopcijfers? Ik vraag me af of dit goede deelvragen zijn? En wat jij eraan zou kunnen verbeteren? Met vriendelijke groet, Kelly

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Nov 2016

Beste Kelly, Bedankt voor jouw vraag. Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag is tweeledig: vak verbeteren en resultaten leerlingen verbeteren. Maak deze eenduidig. Wat is het uiteindelijke doel? Resultaten van leerlingen kun je ook verbeteren door de toets aan te passen of alleen maar toetsvragen te oefenen... - Deelvraag 1: hoe weet je dat ze überhaupt slecht score op onderdelen? Voorstel: hoe scoren de leerlingen op de verschillende onderelen? - Deelvraag 2: bedoel je leren (het resultaat van o.a. studeren) of studeren (een activiteit die tot leren kan leiden)? Of misschien is voorbereiden een betere term? - Deelvraag 3: 'andere klassen' valt uit de lucht. Dit kun je vermijden door de betreffende klas in de hoofdvraag te noemen. Duidelijke feedback? En kom je hier een stap verder mee? Succes met je onderzoek! Groeten, Luuk

soh
Door

soh

op 25 Nov 2016

Hi Luuk, Ik onderzoek of bedrijf x een nieuw product aan haar productlijn toe kan voegen. alleen ik zit heel erg met mijn hoofd en deelvragen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Op welke manier kan bedrijfx zich positioneren in de verzekeringsmarkt van exclusieve auto’s? deelvragen 1: welke positionering neemt bedrijfx op dit moment in op de markt van motorrijtuigenverzekeringen? 2: Hoe kan de markt gesegmenteerd worden? 3: Hoe zal bedrijfx de markt van exclusieve auto’s betreden? 4: Op welke doelgroep(en) moet bedrijfx zich richten? Mvg, Soh

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Nov 2016

Hi Soh, Bedankt voor je vraag. Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: maak de vraag concreter. Dan kan al door bijv. het woord 'kan' te vervangen door 'is de meest effectieve wijze om...' of iets dergelijks. - Kun je positioneren concreter maken? Bedoel je daar bijv. de invulling van de marketing mix (vier p's) mee? - Deelvraag 3: wat bedoel je met deze vraag? Het woord 'zal' impliceert dat je gaat voorspellen wat het bedrijf gaat doen... - Qua volgorde zou ik 3 en 4 omdraaien. - Algemenen tip: bedenk je bij het formuleren van deelvragen goed welke informatie je in welke volgorde nodig hebt om stapsgewijs de hoofdvraag te beantwoorden. Helder? Kom je verder met deze feedback? Succes! Groeten, Luuk

Robin
Door

Robin

op 21 Nov 2016

Beste Luuk, Momenteel ben ik bezig aan mijn derdejaars HBO-stage en het onderzoek wat daarbij hoort. Ik focus me op de online marketing en vroeg me af wat de juiste deelvragen zijn. Dit is de onderzoeksvraag die ik heb geformuleerd: Hoe kan bedrijf X haar online marketing aanpassen zodat de omzet van de webshop 'webshop X' met 10% stijgt in 2017? deelvragen: - Hoe gebruikt 'bedrijf x' haar online marketing om 'product X te verkopen' op dit moment? - Wat is de ervaring van de doelgroep in de keuze voor 'product x'? - Op welke manieren gebruiken de concurrenten hun online marketing op dit moment? - Welke technieken zijn het meest toepasbaar voor het verhogen van de omzet voor bedrijf x? Ik vraag me af of dit goede deelvragen zijn en wat jij eraan zou verbeteren. En in hoeverre geldt de deelvraag over de concurrenten als deelvraag? (gezien de concurrentieanalyse in de externe analyse staat)

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Nov 2016

Beste Robin, Dank voor je vraag. Prima vragen. Een paar suggesties nog: - Hoofdvraag zou ik net even anders formuleren: "hoe kan bedrijf X haar online marketing optimaal inzetten om..." Want strikt genomen is een aanpassing wellicht niet nodig. Vanuit deze hoofdvraag zijn vragen over de huidige situatie, de gewenste situatie en de aanpak om (afhankelijk van het verschil tussen beiden) dit te overbruggen logischer. - Een vraag over de huidige omzet van product X ontbreekt nog (is nodig om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden) Helder? Kom je hier verder mee! Succes met je onderzoek! Groeten, Luuk

Sara
Door

Sara

op 19 Nov 2016

Beste Luuk, Ik heb aandachtig alle vragen en antwoorden op deze website gelezen en ook ik struikel bij de deelvragen, al weet ik ook niet of dat ligt aan de hoofdvraag. Ik studeer Maatschappelijk werk en moet een afstudeerscriptie schrijven. Ik werk binnen een organisatie waar behandeling geboden wordt aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Uit onderzoek blijkt dat TOS vaker voorkomt dan ADHD en autisme, toch zijn er weinig mensen die deze stoornis kennen. Sociaal en emotioneel lopen deze kinderen tegen moeilijkheden aan. Het is een onzichtbare en niet bekende stoornis dat zonder externe hulp grote gevolgen kan hebben op sociaal emotioneel gebied. Mijn hoofdvraag heb ik nu als volgt: "Welke gevolgen heeft een TOS voor sociaal en emotionele welbevinden van kinderen tussen de 6 en 12 jaar?" of "Wat hebben kinderen tussen de 6-12 jaar met een TOS nodig van hun omgeving?" of "Wat zijn de gevolgen voor kinderen tussen de 6-12 jaar met TOS wanneer een TOS onvoldoende erkend wordt/ weinig kennis van is door de omgeving?" Poeh, ik ben echt aan het zoeken naar de kern en ook de mogelijkheden tot onderzoek. Want als iets niet erkend wordt, kun je dan de gevolgen ervan onderzoeken? Bij hen waar je de gevolgen bij kan onderzoeken is de TOS al gediagnosticeerd en dus erkend? Kunt u eens meedenken 1 vd of de hoofdvragen misschien deelvragen zijn, of wat overkoepelend is?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Nov 2016

Beste Sara, Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties: - Is het eindproduct van jouw scriptie een inzicht of een advies? In het eerste geval passen de eerste en derde vraag het beste, in het tweede geval de tweede vraag. - Je kunt je focussen op de kinderen waarbij TOS wel is vastgesteld en bij hen vaststellen wat de impact is om hun welbevinden (en evt. advies om ermee om te gaan). Het blijft (zoals met zoveel (ontwikkelings)stoornissen) natuurlijk gissen naar de omgang en maatschappelijke impact. Kom je verder met deze feedback? Succes in ieder geval! Groeten, Luuk

Sascha
Door

Sascha

op 16 Nov 2016

Beste Luuk, Ik ben tijdens het zoeken voor informatie naar deelvragen deze website tegen gekomen! Wat goed dat je iedereen zo helpt! Zelf studeer ik studeer pedagogiek en ben ik bezig met mijn scriptie voor het laatste jaar. Nu ben ik bezig met mijn onderzoeksplan en is mijn hoofdvraag: * ’Op welke manieren kunnen de vrijwilligers binnen de organisatie ..... ondersteund worden op het gebied van externaliserend agressief gedrag bij meisjes en jongens in de leeftijdscategorie vier tot twaalf jaar’’ Deelvragen zijn: 2. Welke ondersteuning is er nu binnen de organisatie en hoe wordt deze ervaren? 3. Welke kennis hebben de vrijwilligers van Kingswork over externaliserende agressief gedrag? 4. Welke ondersteuning kunnen aangeboden worden die bijdragen aan het agressief gedrag bij jongens en meisje van vier tot twaalf jaar? 5. Welke ondersteuning/interventies is er voor externaliserende agressief gedrag? 6. Welke behoeftes zijn er vanuit het kind met betrekking op ondersteuning? Zit ik hiermee op het juiste spoor? of heeft nog handige feedback? zelf loop ik nu vast, met het bedenken van de deelvragen en of dit voldoende is om zo mijn hoofdvraag te kunnen beantwoorden. Met vriendelijke groeten, Sascha

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Nov 2016

Beste Ilse, Bedankt voor je complimenten en je vraag. Jouw onderzoeksvragen zitten al aardig goed in elkaar. Een aantal feedbackpunten: - Zoals de vragen nu zijn geformuleerd verwacht ik als resultaat een lijst van methoden/hulpmiddelen die ondersteunend zijn? Is dat het doel? Of wil je weten wat de meest effectieve methoden/hulpmiddelen zijn? - Let op formulering: wat bedoel je met ondersteuning bij agressies gedrag? Verminderen van... Omgaan met... Beheersen van... - Verder een inhoudelijk punt: is agressie niet een een vorm van externaliserend gedrag (dus externaliserend kan weg)? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ilse
Door

Ilse

op 16 Nov 2016

Hoi Luuk, Voor mijn opleiding (CMD) doe ik een klein onderzoek en hiervoor heb ik samen met mijn projectgroep een hoofdvraag en deelvragen gemaakt. Ik vroeg me af of u nog tips heeft. Hoofdvraag: Hoe maken wij de doelgroep bewust van de weidevogel problematiek in Europa d.m.v. een smartphone spel? Deelvragen: - Hoe zit het met de weidevogel problematiek op dit moment? - Wat weten jongeren op dit moment van de weidevogel problematiek? - Hoe gebruik je een game om mensen op een leuke manier bewust te maken van een probleem? - Wat trekt mensen aan in een smartphone spel? Met vriendelijke groeten, Ilse

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Nov 2016

Hoi Ilse, Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties: - In het algemeen prima vragen. - Kun je de weidevogelproblematiek met een of twee woorden specifieker benoemen: bijv. 'verdwijnen weidevogel in Nederland' - Woorden als wij en je vermijden in onderzoeksvragen (stel deze in de derde persoon): bijv. hoe kan een smartphone game worden ingezet voor bewustwording van de verdwijning van de weidevogel in Nederland? - Vermijd vage termijn zoals 'hoe zit het met' Kom je verder met deze feedback? Succes alvast. Groeten, Luuk

Nick
Door

Nick

op 10 Nov 2016

Hi Luuk, Bedankt voor je reactie, hier heb ik zeker wat aan! Jij ook succes gewenst met jouw activiteiten. Groet, Nick

Nick
Door

Nick

op 07 Nov 2016

Hi Luuk, Wat ben ik blij dat ik deze website ben tegengekomen, top dat je iedereen zo helpt! Ik ben momenteel bezig met het PvA voor mijn scriptie. Het onderzoek wordt gedaan binnen het kader van mijn eigen onderneming. Ik heb het idee dat mijn hoofdvraag misschien onnodig ingewikkeld/tweeledig is, en mijn deelvragen te veel (of overlappend). Hoofdvraag: Hoe kan BEDRIJF door de inzet van communicatiemiddelen ervoor zorgen dat haar naamsbekendheid onder de potentiële doelgroep met (50%) verhoogd wordt met als gevolg dat de organisatie een exponentiële omzetstijging kan realiseren over de komende drie jaar? Deelvragen: - Hoe ziet de huidige inzet van communicatiemiddelen eruit binnen de organisatie? - Wat is de beoogde doelgroep van BEDRIJF? - Hoe wordt er in de huidige situatie aan acquisitie gedaan? - Wordt de doelgroep door de huidige communicatiemiddelen bereikt? - Komt de doelgroep de communicatie-uitingen tegen of zoekt de doelgroep informatie op? - Hoe wordt er momenteel gebruik gemaakt van social media? - Hoe kan social media een toevoeging zijn voor de naamsbekendheid van BEDRIJF? - Welke (online) marketingcommunicatiestrategie wordt er in de huidige situatie gehanteerd? - Welke (online) marketingcommunicatiestrategie kan er worden ontwikkeld om de naamsbekendheid van BEDRIJF te vergroten? - Wat is het budget dat BEDRIJF nodig heeft om de ontwikkelde strategie te realiseren? Zou jij hier je feedback op kunnen geven? Alvast heel erg bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Nov 2016

Hi Nick, Bedankt voor het compliment. Tof dat je een eigen onderneming bent begonnen en daar je scriptie over gaat schrijven. Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: is inderdaad tweeledig. Zeker bij een afstudeeronderzoek zou ik het klein houden. Leg de focus op naamsbekendheid en onderbouw in de inleiding dat dit voor (exponentiële) groei kan zorgen. - Deelvragen: vraag je goed af welke info je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Ik denk aan: wat is de huidige naamsbekendheid van het bedrijf? Welke middelen zet het bedrijf in om dit te bevorderen? Hoe wordt naamsbekendheid beïnvloed? Welke strategieën/middelen zijn er om naamsbekendheid te beïnvloeden? Welke van deze passen het beste bij de context van het bedrijf? Etc. Kom je hier een stap verder mee Nick? Succes met je scriptie en onderneming! Groeten, Luuk

Xavier
Door

Xavier

op 02 Nov 2016

Beste luuk, Ik heb een enquete onderzoek gedaan met als onderwerp “ICT-gebruik onder de universiteit studenten". Mijn probleemstelling is: Speelt etniciteit een rol op het gebruik van ICT onder de studenten van ADEK?. Aan de hand van de enquete vragen moet ik deelvragen maken die antwoord kunnen geven op mijn probleemstelling. De topics die voorkomen in mijn enquete zijn: computer gebruik, internet toegang en gebruik, smartphone gebruik, laptop, notebook en tablet, Ik heb dan een paar vragen gehaald uit de enquete en deze zijn: - Welke bevolkingsgroepen geeft het meest uit bij het kopen van een smartphone? - Welke bevolkingsgroep bezit de meeste apparatuur?(laptop,notebook,desktop,tablet,smartphone) - Is er een onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen op het gebruik van de computer?. U heeft de enquete niet maar mischien heeft u een beeld waarover die enquete gaat. Ikou u willen vragen als er een bepaalde opbouw moet zijn bij het maken van deelvragen en ik zou ook willen weten als ik goed bezig ben. Alvast bedankt,

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Nov 2016

Beste Xavier, Bedankt voor je vraag. Er ligt een goede basis, die nog om enige verheldering vraagt: - Probleemstelling kan specifieker nog wat: gaat het om de hoeveelheid gebruik? Of type gebruik? - Bevolkingsgroep moet etnische groep zijn neem ik aan (want bevolkingsgroep kan bijv. ook 'ouderen' zijn). - Qua opbouw van vragen: eerst persoonlijke informatie (bijv. leeftijd, etniciteit, studie), dan de rest geclusterd per topic (bezit ICT middelen, internettoegang, hoeveelheid gebruik, etc.) Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Stephanie De Kinder
Door

Stephanie De Kinder

op 31 Oct 2016

Beste Luuk, Voor ik kan afstuderen moet ik een thesis maken over HSP (hoogsensitiviteit). Het enige probleem is dat ik vastzit bij het formuleren van mijn deelvragen. Als hoofdvraag heb ik "Hoe verloopt de ouderlijke begeleiding bij de emotionele ontwikkeling van een hoogsensitief kind vanaf de geboorte tot 12 jaar? " Mijn deelvragen zouden dan deze zijn: • Wat is HSP? • Wat verstaan we onder emotionele ontwikkeling? • Hoe herken je HSP bij kinderen? • Wat zijn de leeftijdsspecifieke kenmerken van HSP? • Hoe omgaan als ouder met HSP doorheen verschillende leeftijdsfasen? Maar omdat ik nog nooit een thesis heb moeten maken weet ik niet of deze deelvragen mijn hoofdvraag goed ondersteunen. Alvast Bedankt

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 Oct 2016

Beste Stephanie, Bedankt voor je vraag. Mijn feedback: - De hoofdvraag zit goed in elkaar; helder en specifiek geformuleerd. Daardoor zijn deelvragen haast overbodig geworden. - Deelvragen 1-4 zou je weg kunnen laten, omdat het vanzelfsprekend is dat je in je scriptie de concepten in je hoofdvraag gaat definiëren en operationaliseren. Als je ze laat staan, wees dan wel compleet (ouderlijke begeleiding ontbreekt). - De laatste deelvraag valt buiten de scoping van de hoofdvraag. De hoofdvraag is beschrijvend (en stopt daar), terwijl de deelvraag voorschrijvend is (en dus verder gaat). Als je deze beschrijvend ('hoe gaan ouders om...') maakt is het een prima deelvraag. Heeft deze feedback geholpen? Veel succes! Groeten, Luuk

Jeffrey v Kleinwee
Door

Jeffrey v Kleinwee

op 31 Oct 2016

Beste Luuk, Ik (medecursisten)moet(en) een scriptie schrijven van 15 kantjes exclusief bijlage waarin we een probleemstelling/vraagstelling behandelen om daar over een strategisch advies te geven/formuleren. Mijn gevoel zegt dat dit onderwerp te complex is of nog niet voldoende afgebakend is…? Onderstaand is wat we nu hebben staan, is nog niet concreet. Hopelijk met advies van jou Luuk hopen we verder te kunnen of jij geeft andere kijk op de stelling. Probleemstelling: Postnl X maakt gebruik van eigen chauffeurs/bussen en van contractors om pakketten te bezorgen. Op piekmomenten zijn te weinig bussen beschikbaar om distributie te verzorgen vanuit de locatie X. Daardoor moeten extra routes gereden worden, waarvoor extra bussen gehuurd moeten worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Onderzoeksvraag: Hoe kan variatie in de hoeveelheid werk het beste afgevangen worden met het oog op de dienstverlening aan kanten (eisen klanten en ontvangers) en de concurrentiepositie (prijs / kosten) van postnl? Deelvragen: - Wat bepaalt de variatie in hoeveelheid werk? o Seizoen o Klanten (aanbiedingen / branche relevante feestdagen) - Welke variabele heeft de meeste invloed: o aantal pakketten o afstand of spreiding bezorgadressen o ? - Welke vaste / variabele kosten worden geraakt: o bezorgers o bussen - Welke eisen stellen verschillende klanten aan de dienstverlening van Postnl? Key accounts vs. kleinere klanten. o Prijs o Dagelijkse bezorging vs. 2 of 3 keer per week o Moment aflevering op depot Hengelo - Inrichting van het proces: wie is de ontvanger en wat wil de ontvanger? o Bezorging binnen 24h o Thuisbezorging o Zo exact mogelijk tijdslot o Afhalen op zelfgekozen moment (pakjesautomaat bpost) o Retour zenden van pakketten - Toekomstige ontwikkelingen o Markt voor bezorging pakketten o Intern depot Hengelo (groei aantallen pakketten / personeelsbestand / beleid t.a.v. bezorging in eigen beheer of door contractor’s) - Analyse concurrentie op de volgende punten: o ? - Landelijk beleid Meer financiële ruimte indien landelijk beleid wordt gemaakt? Efficiëntere oplossingen indien landelijk beleid wordt gemaakt (piekmomenten wijken af voor andere depots)? Lopen andere depots aan tegen dezelfde problemen / uitdagingen? Welke variabelen spelen voor andere depots een rol die voor Hengelo niet spelen of andersom? Evt. in conclusie advies opnemen om onderzoek te doen naar landelijk beleid en daarvoor aanknopingspunten bieden n.a.v. ons onderzoek.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 Oct 2016

Beste Jeffrey, bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties: - Ten eerste ben je al een heel eind! - Afbakening onderzoeksvraag: is inderdaad een complexe en brede vraag. Maar dat hoeft geen probleem te gaan als het gaat om een strategisch advies. Je kunt een exploratief onderzoek doen, waarbij je inzicht creëert in verbeterpotentieel en oplossingsrichtingen. Vervolgonderzoek naar interessante deelgebieden kan dan onderdeel zijn van je advies. - Formulering onderzoeksvraag: zou ik van maken '...met behoud van serviceniveau en concurrentiepositie' - Qua deelvragen/oplossingen: de focus ligt nu op de logistiek, maar heb je ook gedacht aan de aanbodkant (bijv. dynamic of time-based pricing). - Wat ik nog mis is een deel vraag over de huidige situatie ('hoe is de huidige levering/planning opgebouwd?' o.i.d.). Helpen deze suggesties jou verder? Succes Jeffrey! Groeten, Luuk

Pim
Door

Pim

op 29 Oct 2016

Beste Luuk, Ik heb moeite met het vinden van de juiste deelvragen bij mijn onderzoek. Mijn onderzoeksvraag is in hoeverre heeft sportdeelname bij tieners invloed op het aantal vrienden van een andere etnische afkomst. Zou u mij kunnen helpen bij het formuleren van deze deelvragen? mvg, Pim van der Veer

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Oct 2016

Beste Pim, om tot goede deelvragen te komen is vooral belangrijk om te bedenken welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden (bijv. hoeveel vrienden van een andere etnische afkomst hebben tieners die sporten en die niet sporten, in hoeverre wordt een mogelijk verschil door sportdeelname veroorzaakt). Zorg er verder voor dat je de afbakening in de gaten houdt: blijf binnen de hoofdvraag, maar zorg er wel voor dat je juiste vragen (stapsgewijs) zijn afgedekt. Kom je hier verder mee? Succes Pim! Groeten, Luuk

KC
Door

KC

op 28 Oct 2016

Hoi Luuk, HELP?!? voor mijn opleiding (HBO Opleidingskunde) ben ik bezig in met mijn PvA voor mijn PvB. Volgens mij staat de hoofdvraag, maar kom ik er met de deelvragen nog niet uit. De opdrachtgever wil inzicht krijgen in hetgeen een X-senior moet kunnen, kennen, gedragen ed en ik denk zelf aan het opleveren van een specifiek kwalificatie profiel (beroepsproduct) voor een startbekwaam X-senior? Projectvraag: Waaraan moet een X-Junior voldoen, om als startbekwaam X-Senior zijn operationele taken te kunnen vervullen in de domeinen ‘A’, ‘B' en C’? Om antwoord te geven op de projectvraag heb ik een ondersteunende deelvragen geformuleerd. Het onderzoek en de beantwoording van de deelvragen zal leiden tot een antwoord op de projectvraag. Deelvragen 1 Wat is startbekwaam? 2 Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een startbekwaam X-Junior in de domeinen A,B en C? 3 Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een vakbekwaam Senior in de domeinen A,B en C? 4 Aan welke competenties/gedragsbeschrijvingen moet een startbekwaam X-Senior voldoen om zijn operationele taken te vervullen? 5 Wat zijn de dilemma’s in het beroep van startbekwaam X-Senior? 6 Wat zijn de criteria en/of indicatoren en ondersteunende middelen voor een startbekwaam X-Senior. 7 Welke opleidingen en cursusseneisen zijn er om als startbekwaam X-senior te werk gesteld te kunnen worden in de domeinen A,B en C? 8 Wat is er voor nodig om van X-Junior tot startbekwaam X- Senior te komen? Smile KC

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Oct 2016

Hoi KC, Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties: - Hoofdvraag: formulering kan duidelijker. De relatie tussen junior en senior begrijp ik niet? Je wilt een junior kunnen beoordeling of deze geschikt is om senior te worden? - Deelvragen 5 en 6 vallen strikt genomen buiten de afbakening van de hoofdvraag. Vraag jezelf goed af welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden (of pas de hoofdvraag aan). Kom je hier verder mee? Het gaat best wel wat tijd kosten om goede feedback te geven op jouw vraagstuk ;) Voor een uitgebreider consult verwijs ik je naar https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/). Succes! Groetjes, Luuk

KC
Door

KC

op 14 Nov 2016

Denk je wel Luuk, Ik heb de hoofdvraag en de deelvragen compleet veranderd tot een eenvoudiger geheel. Hoofdvraag vraagt nu om een Kwalificatieprofiel waarmee ik met mijn deelvragen een 'trechter' van breed naar smal heb gemaakt om zo specifiek antwoord te geven op mijn hoofdvraag. Bedankt Luuk voor je reactie en nieuwe inzicht :) Smile KC

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Nov 2016

Graag gedaan KC. Succes verder! Luuk

Amrita
Door

Amrita

op 27 Oct 2016

Beste Luuk, Voor mijn opleiding loop ik stage bij een cosmetica bedrijf. Het gaat om een marketing / marketingcommunicatie plan. Hoofdvraag: Op welke manier kan het bedrijf de bekendheid van merk x vergroten bij Salons en consumenten in Nederland? Deelvragen: • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor merk x? • Wie is de doelgroep van merk x? • Wat wordt er nu gedaan om merk x te promoten? • Op welke criteria kiezen salons producten/ merken? • Op welke manier moet er invulling worden gegeven aan de marketingmix? • Wat is de (communicatie) strategie van Merk x? • Hoe kan het bedrijf gebruik maken van deze informatie? Heb jij misschien tips of suggesties voor mij? Alvast Bedankt! Met vriendelijke groet, Amrita

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Oct 2016

Beste Amrita, Bedankt voor je vraag. Een aantal tips: - De hoofdvraag vind ik vrij breed: salons én consumenten. Gedegen onderzoek onder beide groepen kan erg uitdagend zijn gezien de tijd en middelen bij een scriptieonderzoek. - Bedenk bij het formuleren van deelvragen goed welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een vraag over de huidige merkbekendheid (nodig om verbeterpotentieel/noodzaak en vooruitgang vast te stellen). - Zet de deelvragen op chronologische volgorde (welke informatie heb je eerst nodig?), dat helpt bij het structureren (bijv. deelvraag 5 en 6 omdraaien). - Let op de afbakening: is het nodig om de hele marketingmix in te vullen voor een strategie om merkbekendheid te vergroten? Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk Tubbing

Wafae
Door

Wafae

op 12 Oct 2016

hallo, ik ben voor mijn studie bezig met een onderzoek over wat een grotere kick geeft, redbull of koffie? dus ik wou even vragen wat goede deelvragen hierbij zouden zijn? ik heb al langer bezig met het bedenken maar weet het echt even niet meer. ik hoop dat u mij kunt helpen!! met een vriendelijke groet, Wafae

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Oct 2016

Hallo Wafae, Bedankt voor je vraag. Interessant onderzoek. Ik geef graag feedback op bestaand werk, maar ik ga geen deelvragen voor je verzinnen (want dat is plagiaat). De beste tips die ik je kan geven om je op weg te helpen: - bedenk welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden (bijv. wat versta je onder kick? hoe groot is de kick van koffie? en hoge groot van Redbull?); - wees zo concreet en eenduidig mogelijk, met de lezer/doelgroep in het achterhoofd (wat bedoel je bijv. met kick?) Met vriendelijke groet, Luuk

lynn
Door

lynn

op 11 Oct 2016

Hi, ik ga een intern onderzoek doen voor een kledingmerk. Het onderzoek gaat over de klachten die binnenkomen bij het bedrijf. de hoofdvraag is; wat zijn de oorzaken van de klachten van de afnemers? is dit een goede hoofdvraag? nu zit in nog een beetje te kijken wat voor deelvragen ik kan gebruiken. Ik wil eerst een algemene vraag, namelijk; welke klachten komen er binnen ? deze vraag wil ik omdat ik dan een goed overzicht kan maken van welke klachten er allemaal zijn. verder zou ik nog vragen willen over de onderwerpen quality control, transport, leveranciers en inkoopafdeling. Ik vind het lastig om deze onderwerpen in een vraag te formuleren. alvast bedankt voor de hulp. groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Oct 2016

Hi Lynn, Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties: - De hoofdvraag lijkt mij prima. - De eerste deelvraag: het blanco in kaart brengen van klachten lijkt mij vanzelfsprekend en behoeft geen deelvraag. Ga direct in op bijv. in welke categorieën (prioriteit/impact, klantgroep, onderwerp - zoals jij noemt) deze klachten in te delen zijn. - De categorieën kunnen dan wellicht richtinggevend zijn voor mogelijke oorzaken en de mate waarin deze oorzaken hard zijn te maken met data. Helpen deze suggesties jou verder? Succes! Groetjes, Luuk

Linda
Door

Linda

op 12 Oct 2016

Dankjewel! ik ga ermee aan de slag!

Roel
Door

Roel

op 10 Oct 2016

Hallo Luuk, Voor school ben ik met een onderzoek bezig waarin ik onderzoek welke invloed het moslimextremisme op de Nederlandse samenleving heeft. Ik loop echter vast bij het bedenken van de deelvragen. Kunt u mij verder helpen? Groeten, Roel

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Oct 2016

Hallo Roel, interessant en actueel onderzoek in ieder geval! Een aantal overdenkingen: - Het is een vrij brede en abstracte vraag. Moslimextremisme valt nog wel te af te bakenen, maar invloed op de samenleving is erg breed. Welk aspect(en) van de samenleving? Dit hoeft overigens niet perse een probleem hoeft te zijn. Dat hangt af van de eisen vanuit jouw opleiding. - Daarom vraag ik mij ook af welk type onderzoek je gaat doen? Wanneer het exploratief (en daarmee vaak kwalitatief) van aard is, dan is het niet nodig om hier deelvragen bij te formuleren. Hier meer info over type onderzoeksvragen/probleemstellingen: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderwerp-afbakenen/probleemstelling-formuleren/ Kom je verder met deze tips? Succes Roel! Groeten, Luuk

Dennis
Door

Dennis

op 03 Oct 2016

Bonjour Luuk, Ik onderzoek of er toekomst in een nieuw product zit en ik ben benieuwd wat je van mijn probleemstelling en deelvragen vindt. De probleemstelling is als volgt: In welke mate is er ruimte voor een nieuwe speler (Ectronia) in Nederland en hoe kan deze succesvol in de markt geïntroduceerd worden zodat de marketingdoelstelling behaald worden. *Hoe ziet de huidige markt eruit? *Wat is het onderscheidend vermogen van Ectronia en hoe kijken de kopers daar tegen aan? *Welke strategieën kan Ectronia aannemen als zij de markt succesvol wil betreden? alvast bedankt, Dennis

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Oct 2016

Hi Dennis, een paar suggesties om je verder te helpen: - Probleemstelling: is tweeledig. Probeer deze eenduidig te maken of maak er twee aparte vragen van. Verder: wat bedoel je met 'ruimte voor een nieuwe speler'? De sterkte van de huidige marktpartijen? Bovendien is er altijd ruimte voor producten die waardevol en onderscheidend zijn. Ik zou het eerder gooien op haalbaarheid of return on investment. - Deelvraag 1: specifieker formuleren (bijv. wat zijn kansen en bedreigingen in de huidige markt) - Deelvraag 2: prima! - Deelvraag 3: overbodige vraag, want staat ook al in de probleemstelling. Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Babet
Door

Babet

op 29 Sep 2016

Hoi Luuk, Ik houd een onderzoek naar videomarketing voor mijn stage bij bedrijf X. Met als probleemstelling: Hoe kan BEDRIJF X haar leads verhogen d. m.v. videomarketing? Daarbij heb ik een aantal deelvragen opgesteld; 1. Wat is het huidige marketingbeleid binnen BEDRIJF X? 2. Wat houdt videomarketing in? 3. Op welke wijze maakt de concurrent gebruik van videomarketing? 4. Wat is de kracht van videomarketing? 5. Welke kosten zijn verbonden voor BEDRIJF X bij het gebruik van videomarketing? Zelf vond ik deelvraag 2 en 4 een beetje dubbelop. Wat vind jij? Ik zou het heel fijn vinden om wat tips te ontvangen! Dan weet ik gelijk of ik goed op weg ben. Ik hoor het graag van je! Met vriendelijke groet, Babet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Sep 2016

Hoi Babet, bedankt voor je vraag. Een aantal tips: - Probleemstelling: d.m.v. volledig uitschrijven - Deelvraag 2: weglaten, het is vanzelfsprekend dat je begrippen uit de probleemstelling gaat beschrijven - Deelvraag 3 en 5 vallen buiten de afbakening van de probleemstelling - Deelvraag 4: prima gedachte, maar zou ik anders verwoorden, zoiets als wat zijn de voor- en nadelen Kom je hier verder mee? Succes Babet! Groeten, Luuk

Lisanne
Door

Lisanne

op 28 Sep 2016

Hoi Luuk, Ik loop op dit moment stage bij een detacheringsbedrijf. Ik moet hier een onderzoek doen naar de arbeidscommunicatie. Tot nu toe heb ik het volgende: Hoofdvraag: Hoe kan BEDRIJF haar arbeidscommunicatie versterken? Deelvragen: - Wat houdt arbeidscommunicatie in? - Welk beleid dient BEDRIJF te hanteren om de concurrentiepositie van BEDRIJF als werkgever te versterken? - Wat beïnvloedt mensen als ze kijken naar een werkgever? De hoofdvraag kreeg ik vanuit het bedrijf. De lijst met deelvragen is te kort en ik heb het idee dat ik zo niet tot een goed onderzoek kom. Heb je wat tips? Bedankt alvast! Groetjes, Lisanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Sep 2016

Hoi Lisanne, een paar suggesties: - Het versterken van de concurrentiepositie als werkgever lijkt het uiteindelijke doel te zijn en arbeidscommunicatie een middel. Dit zou ik dan ook uit de hoofdvraag laten blijken. - Deelvraag 1: weglaten, want het is vanzelfsprekend dat je de begrippen uit je hoofdvraag toelicht in je scriptie. - Deelvraag 2: zie eerste punt (zoals nu geformuleerd valt deze deelvraag buiten de scope van de hoofdvraag). - Deelvraag 3: kan scherper geformuleerd worden (wordt bedoel je met kijken?), bijv. wat zijn de belangrijkste arbeidscommunicatiefactoren die de keuze voor een werkgever bepalen? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Lotte
Door

Lotte

op 28 Sep 2016

Beste Luuk, Ik loop stage bij Holland Casino en voor school moet ik een klein onderzoek uitvoeren met een communicatie achtergrond. Mijn hoofdvraag luidt: Op basis van welke communicatie-uitingen van Holland Casino Nijmegen komen gasten naar het casino? Hierbij heb ik de volgende subvragen: 1. ¬¬¬Welke communicatie-uitingen gebruikt Holland Casino Nijmegen? 2. Komt de doelgroep de communicatie-uitingen tegen of zoekt de doelgroep informatie op? 3. Op welke manier zouden de gasten de communicatie-uitingen tegen willen komen? 4. Worden er door verschillende leeftijdscategorieën andere communicatie-uitingen gebruikt? De lijst met subvragen is nog lang niet af en ook nog niet goed. Ik heb het gevoel dat veel subvragen niet bij de hoofdvraag passen. Zou jij hier feedback op willen geven en heb je wat tips? Alvast bedankt, Lotte  

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Sep 2016

Dag Lotte, bedankt voor je vraag. Een paar feebackpunten: - Deelvragen 1-2: prima! - Deelvraag 3: naast de wens van de doelgroep lijkt het mij nog relevanter welke communicatievormen effectief zijn - Deelvraag 4: lijkt wat willekeurig. Kan misschien algemener: in plaats van specifiek de variabele leeftijd kun je het hebben over 'persoonlijke kenmerken' die bepalend zijn. Dan krijg je een 'rijkere' doelgroepsegmentatie. - Verder zijn de frequentie van en uitgaven bij casinobezoek wellicht interessant. - Algemeen: wat mij betreft zijn deze deelvragen voldoende sturend om de hoofdvraag goed te beantwoorden. In feite heb je alleen informatie nodig over (1) welke communicatie-uitingen Holland Casino gebruikt en (2) welke daarvan aanleiding geven tot een bezoek. Alles wat daarbij komt is extra. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Charisma
Door

Charisma

op 21 Sep 2016

Hallo Luuk, Ik zou graag feedback willen op mijn hoofd en deelvragen, om te kijken of ik goed op weg ben.Het doel van het onderzoek is om instelling X, locatie X van nieuwe inzichten te voorzien over wat er nodig is om zo effectief mogelijk de kinderen met een zwaardere gedragsproblematiek te kunnen begeleiden. Maar Ik kan de cliënten van de instelling niet interviewen ivm met de beperkingen en gedragsproblemen die de doelgroep bevat. Hoe kan ik dat het beste meten? Mijn hoofdvraag luidt; Welke methodiek kunnen de begeleiders van instelling X toepassen, om de kinderen met een zwaardere gedragsproblematiek betere ondersteuning te bieden op de groep? Deelvragen: Theorievragen: Deelvraag 1. Welke zwaardere gedragsproblematieken bevat de doelgroep van instelling X? Deelvraag 2. Welke methodiek sluit aan bij deze doelgroep Praktijkvragen: Deelvraag 3. Hoe wordt de begeleiding van de doelgroep op dit moment ervaren door de verschillende begeleiders? Deelvraag 4. Hoe wordt de methodiek competentie gericht werken toegepast door de begeleiders van instelling X? Deelvraag 5. Wat hebben de begeleiders nodig om de doelgroep met zwaardere gedragsproblematiek betere ondersteuning te bieden? Alvast super bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Sep 2016

Hoi Charisma, dank voor jouw vraag. Observatie is een alternatief als je de clienten niet kunt interviewen https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/observatie/. Een paar suggesties voor jouw onderzoeksvragen: - hoofdvraag kan nog concreter: wat is 'ondersteunen'? 'Kunnen toepassen' --> 'meest passende methode'. Wat bedoel je met 'op de groep' en waarom staat dat in de vraag? - deelvraag 2: wat bedoel je met 'sluit aan'? Vind de doelgroep zelf 'prettig', vind de omgeving prettig, sluit aan bij de ontwikkeling van de doelgroep, etc? - deelvraag 3: prima! - deelvraag 4: komt wat willekeurig over, want is niet naar de hoofdvraag te herleiden (we weten als lezer nog niet dat competentiegericht werken belangrijk is; kan wel een uitkomst zijn van een bredere vraag: welke factoren spelen een rol bij...) - deelvraag 5: prima! - algemeen: gebruik concretere termen. Wat moet bereikt worden met de methode - betere kwaliteit van leven, ontwikkeling, gepaster gedrag voor de omgeving, etc.? Handvaten voor de begeleiders om dit op te lossen? Helder? Helpt die jou verder? Succes! Groeten, Luuk

Sharon
Door

Sharon

op 21 Sep 2016

Goedenavond Luuk, Voor een kwantitatief onderzoek op school is mijn deelvraag als volgt: Wat is de houding en de verwachting ten aanzien van het pensioenbewustzijn onder werkende jongeren in Limburg in de leeftijdscategorie 25-35 jaar, en op welke manier communiceren de pensioenfondsen anno 2016 met deze jongeren om aan de houding en verwachting een positieve bijdrage te leveren naar een goed pensioenbewustzijn? Ik zit erg in de knoei met het formuleren van deelvragen die voldoende diepgang nodig hebben. 1. Wat is pensioenbewustzijn? 2. In welke mate zijn jongeren, in de leeftijdscategorie 25-35jaar, zich bewust van hun pensioen? 3. In welke mate communiceren de pensioenfondsen anno 2016 met deze jongeren wel of juist niet? 4. Hoeveel jongeren in de leeftijd 25-35 vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in hun pensioen? 5. Zijn werkende jongeren in de leeftijdscategorie 30-35 pensioen bewuster dan werkende jongeren in de leeftijdscategorie 25-30 jaar? 6. Zijn hoogopgeleide jongeren pensioen bewuster dan laagopgeleide jongeren? Alvast enorm bedankt voor het advies!! Mvg Sharon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Sep 2016

Dag Sharon, dank voor je vraag. Ik heb aangenomen dat je probleemstelling/hoofdvraag bedoeld bij je eerste vraag. Mijn feedback: - De probleemstelling is erg lang en bevat verschillende vragen. Deze kun je terugbrengen tot zoiets als: 'hoe kan het pensioenbewustzijn onder 25-35 jarige werkenden in Limburg worden verhoogd?' En dan alles wat je weglaat (o.a. houden en verwachting in de deelvragen afdekken. - De eerste deelvraag kun je weglaten. Deze is te basaal om een aparte vraag voor te formuleren, omdat het voor zich spreekt dat je alle begrippen uit je vragen gaat definiëren. - Vraag 5 en 6 kan ik niet terugleiden naar de probleemstelling. Dit zou bijvoorbeeld wel voort kunnen komen uit een vraag over de belangrijkste factoren (bijv. leeftijd en opleidingsniveau) van pensioenbewustheid. Helder? Heb je hier wat aan? Succes! Groeten, Luuk

Sharon
Door

Sharon

op 22 Sep 2016

Goedemiddag Luuk, Super dat je zo snel reageert, dat is erg fijn! De probleemstelling/hoofdvraag is echter gegeven.. hier mag niks aan gewijzigd worden. Mijn probleem is echter om hier de juiste deelvragen bij te bedenken die voldoende diepgang bevatten voor een goed kwantitatief onderzoek. Ik heb vraag 1 inmiddels weggelaten. Vraag 5 en 6 komen voort uit de enquête die tevens een gegeven zijn. Ik hoor het graag als je nog advies hebt betreffende de diepgang in de deelvragen.. Waar kan ik bijvoorbeeld aan denken bij het formuleren? Dankjewel! Gr Sharon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Sep 2016

Hoi Sharon, Als je de hoofdvraag zo houdt (niet erg helder en elegant) kun je deze gewoon opknippen tot deelvragen (ik zie een paar keer 'en', dat biedt aanknopingspunten ;) Maar misschien kun je aan jouw opdrachtgever overtuigen dat dit uiteindelijk (minimaal) hetzelfde resultaat gaat opleveren. Succes! Groeten, Luuk

Sharon
Door

Sharon

op 24 Sep 2016

Thank you!!

Frank
Door

Frank

op 20 Sep 2016

Beste Luuk, Voor school ben ik met een onderzoek bezig dat gaat over het verkleinen van de gemiddelde ecologische voetafdruk in Nederland door gebruik van biologische producten. Als probleemstelling heb ik: Klopt het dat je je ecologische voetafdruk kan verkleinen door gebruik van biologische producten en waarom? Met de deelvragen weet ik ook niet zo goed wat ik kan doen maar ik heb er wel een paar. Wat voor soort biologische producten hebben het meeste invloed op het milieu? Welke supermarkt heeft het grootste assortiment aan biologische producten? Hebben mensen die biologische producten consumeren een kleinere ecologische voetafdruk? Hoeveel biologische producten worden gebruikt door de Nederlandse consument? In hoeverre helpen biologische producten de ecologische voetafdruk te verkleinen? Heb jij nog wat adviezen of verbeterpunten voor mij, zodat ik een goed onderzoek kan uitvoeren? Alvast bedankt, Met vriendelijke groet, Frank

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Sep 2016

Beste Frank, dank voor jouw vraag. Een aantal opmerkingen en suggesties: - Jouw probleemstelling is tweeledig, maak deze eenduidig (bij door te beginnen met 'in hoeverre...') - Een aantal punten roepen nog vragen op, zoals: Wie is 'je'? (De individuele consument? Een huishouden? Een manager van een organisatie?) - Jouw deelvragen vallen buiten de afbakening van de probleemstelling en/of zijn wat willekeurig. Denk er eens goed over na welke informatie je nodig hebt om stapsgewijs de probleemstelling te beantwoorden: bijv. de voetafdruk van niet-biologische producten en de voetafdruk van biologische producten (vergeleken per tijdseenheid), wat een haalbaar aandeel is van biologische producten in een 'boodschappenmandje' (hoeveel % van de producten is beschikbaar in biologische vorm), etc. Helpen deze suggesties jou verder op weg? Succes! Groeten, Luuk

Frank
Door

Frank

op 28 Sep 2016

Ja top, bedankt Luuk!

Okul
Door

Okul

op 16 Sep 2016

Beste Luuk Tubbing, Echt geweldig dat je de studenten hierboven imput geeft voor hun scripties, en snel ook. Zelf ben ik ook nog correcties aan het uitvoeren aan mijn scriptie die "af" en ingeleverd is, er moet dus nog het een en ander aangepast worden. Meeste feedback ontvang ik telkens over de formulering van mijn deelvragen. Zou je hier alsjeblieft jouw mening over kunnen geven? De deelvragen vormen tevens per hoofdstuk ook de rode draad door mijn scriptie. Interne analyse, externe analyse, SWOT-analyse en uiteindelijk de strategische opties voor implementatie (conclusie). De centrale vraag is als volgt: "Op welke wijze dient de prijs- en kwaliteitsrisico's van de te beheren om de rentabiliteit van dit product op het aanvaardbare niveau te houden?" Deelvragen zoals ze nu zijn geformuleerd: 1. Wat levert de interne analyse van bedrijf X op voor de sterktes en zwaktes, die dit onderzoek vooruit zullen helpen? 2. Wat levert de externe analyse van de omgeving van bedrijf X op met betrekking tot de bedreigingen en kansen die zullen bijdragen aan dit onderzoek? 3. Hoe dient er volgens de literatuur omgegaan te worden met de risico's van de y-producten? 4. Welke strategische optie is optimaal om de rentabiliteit van het y-product op het aanvaardbare niveau te houden? Alvast heel erg bedankt! Met vriendelijke groet, Okul

Okul
Door

Okul

op 16 Sep 2016

Ik weet niet wat er mis is gegaan met mijn vraag hierboven. Er had namelijk moeten staan: "Op welke wijze dient bedrijf X de prijs- en kwaliteitsrisico's van de Y-producten te beheren om de rentabiliteit van dit product op het aanvaardbare niveau te houden?"

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Sep 2016

Beste Okul, bedankt voor jouw vraag. Een aantal opmerkingen: - Deelvraag 1 en 2: het lijkt nu alsof je perse een SWOT moest doen en daar dan een vraag bij moest verzinnen (oftewel: hier heb je een hamer, zoek maar een spijker). Dit is een kwestie van formuleren: welke interne sterkten en zwakten (externe kansen en bedreigingen) zijn mogelijk van invloed op het beheren van prijs- en kwaliteitsrisico's om de rentabiliteit van product Y op aanvaardbaar niveau te houden? - Deelvraag 3 is prima wat mij betreft - Deelvraag 4 is min of meer hetzelfde als de hoofdvraag. Door de informatie uit deelvragen 1-3 te analyseren kun je de hoofdvraag al beantwoorden. Kom je verder met deze opmerkingen? Succes! Groeten, Luuk

Leroy
Door

Leroy

op 16 Sep 2016

Beste Luuk, momenteel ben ik bezig met het in kaart brengen van risico's van bedrijf X. Werkzaamheden gelden voor het hele bedrijf, afbakening voor scriptie is afgebakend tot de afdeling Sales. de hoofdvraag van mijn onderzoek is: Hoe kunnen de financiële risico's op afdeling Sales van bedrijf X aanzienlijk verminderd worden? met als deelvragen: - Hoe ziet de huidige situatie er op dit moment uit? - Welke methoden worden er gebruikt voor het in kaart brengen van de risico’s? - Wat zijn de risico’s binnen de huidige situatie van de afdeling Sales? - Welke beheersingsmaatregelen zijn er nodig om de risico’s af te dekken? - Hoe wordt het actieplan opgesteld? Ik zou het fijn vinden om hier enige feedback op te krijgen! Met vriendelijke groet

Anne
Door

Anne

op 07 Sep 2016

Hallo Luuk, Ik ben net begonnen met mijn afstudeerstage bij bedrijf X. Per toeval kwam ik deze site tegen en ik vind het super om te lezen dat jij anderen feedback geeft. Ik zou het fijn vinden kritische feedback te krijgen, van iemand anders dan mijn begeleider, op de probleemstelling en deelvragen die ik tot nu toe geformuleerd heb. Bij het bedrijf waar ik stage loop is vorig jaar wereldwijd een nieuwe strategie ingevoerd. Het is een soort matrix van allemaal verschillende indicatoren die maandelijks ingevuld moet worden. De opdracht is dat ik moet onderzoeken op welke manier dit 'gedachtengoed' binnen alle lagen van de organisatie geïmplementeerd kan worden. Momenteel wordt deze matrix namelijk alleen door het management ingevuld, aangeleverd en besproken. Mijn hoofdvraag hierbij is: ‘’Op welke manier kan de nieuwe X strategie geïmplementeerd worden binnen alle lagen van de organisatie en hoe kan ervoor gezorgd worden dat de medewerkers dit tot een leidende tool maken in hun dagelijkse werkzaamheden?’’ De deelvragen zijn: 1. Wat houdt de nieuwe X strategy precies in? 2. Wat is het doel van het managementteam bij de invoering van de X strategy op het niveau van de werkvloer? 3. Zijn de medewerkers bereid om mee te gaan in deze verandering, en zo ja op welke manier denken zij dat deze implementatie het beste kan verlopen? 4. Op welke manier zal er omgegaan worden met weerstand bij medewerkers? Alvast heel erg bedankt! Groet, Anne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Sep 2016

Hallo Anne, een aantal suggesties: - De hoofdvraag is tweeledig. Maak deze eenduidig: wat is uiteindelijk de kern? Implementatie van de volledige strategie of specifiek de adoptie van de tool? Of is het laatste onderdeel van het eerste (zo ja, dan deelvraag van maken)? - Deelvraag 1: kun je weglaten, want deze (basale) vraag zal waarschijnlijk in de probleembeschrijving al worden beantwoord - Deelvraag 2: prima - Deelvraag 3: tweeledig, opsplitsen. Tevens open vraag van eerste deel maken ('in hoeverre...' ipv 'zijn...') - Ik mis nog een vraag over hoe het zou moeten vanuit de theorie/best practices Helpt dit jou verder? Succes Anne! Groetjes, Luuk

Anne
Door

Anne

op 08 Sep 2016

Hallo Luuk, De strategie is de tool, ik heb dit alleen even strategy X genoemd ivm geheimhouding. Het gaat erom dat deze tool geïmplementeerd moet worden. De eerste deelvraag heb ik erbij gevoegd omdat de tool best wel veelomvattend en ingewikkeld is, maar zoals jij het zegt heb ik er nog niet overna gedacht. Dankjewel voor je feedback, dit helpt mij zeker verder! Groetjes Anne

Robin Schakenraad
Door

Robin Schakenraad

op 05 Sep 2016

Hallo Luuk, Ik loop nu stage bij de Grote Clubactie en zou net als andere studenten hier ook graag willen dat je naar mijn hoofdvraag en deelvragen kijkt?. De aanleiding van het probleem is dat er 40.000 verenigingen per jaar in aanmerking komen voor de Grote Clubactie en dat er per jaar zo'n 6.000 verenigingen deelnemen. Het overgrote deel neemt dus niet deel aan de actie terwijl een groot gedeelte wel behoefte heeft aan extra inkomsten voor zijn of haar vereniging. Hoofdvraag: Hoe en op welk moment kan de Grote Clubactie het beste acquisitieverenigingen benaderen waardoor het aantal acquisitieverenigingen dat deelneemt aan de Grote Clubactie stijgt met...%? (percentage moet nog worden besproken) Deelvragen: - Hoe worden acquisitieverenigingen op dit moment benadert? - Welke mogelijkheden om verenigingen te benaderen zijn er ? - Hoe benaderen concurrenten (KWF, de Zonnebloem en Jantje Beton) acquisitie? - Hoe en op welk moment willen verenigingen het liefst bereikt worden? Mvg, Robin Schakenraad

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Sep 2016

Hallo Robin, Een aantal pointers: - De hoofdvraag is tweeledig. Maak deze eenduidig: op welk moment kan wel weg, want kan onderdeel zijn van 'hoe' - Deelvraag 2: welke mogelijkheden is erg breed. Specifieker maken (bijv. kanalen, communicatiestrategieën, ...) - Deelvraag 2 en 3 overlappen: wat concurrenten doen en 'mogelijkheden' kunnen natuurlijk (deels) hetzelfde zijn. - Overall: structuur moet zijn huidige situatie --> gewenste situatie - hoe te overbruggen (meest effectieve strategie/aanpak obv literatuur/best practices). Kom je hier verder mee? Succes Robin! Groeten, Luuk

Robin Schakenraad
Door

Robin Schakenraad

op 06 Sep 2016

Bedankt Luuk, kom hier zeker verder mee!

Feije Tinnevelt
Door

Feije Tinnevelt

op 31 Aug 2016

Beste Luuk, Ik ben bezig met mijn stage en heb moeite met het opstellen van mijn hoofd- en deelvragen. Ik moet een nieuwe doelgroepbenadering doen voor een ICT-bedrijf en op dit moment heb ik het volgende: "Op welke wijze is de nieuwe doelgroep, X- en Xclubs, op een innovatieve manier te bereiken en gebruik te laten maken van programma-Z ? m.v.g. Feije

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 Aug 2016

Beste Feije, Bedankt voor jouw vraag. Een aantal tips en suggesties: - Maak de vraag eenduidig; is nu tweeledig (te zien aan het woord 'en'). - Op een innovatieve manier zou ik weglaten (innovatie is geen doel op zich). - Voor de deelvragen kun je het volgende patroon aanhouden: (1) huidige situatie, (2) gewenste situatie, (3) vereiste maatregelen om van huidig naar gewenst te komen. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Gizem
Door

Gizem

op 14 Aug 2016

Hallo Luuk, Mijn scriptie is in het Engels, maar toch hoop ik dat je even een blik kan werpen op mijn hoofd en deevragen: Which communication strategy can company X apply to strengthen their online reputation in order to stimulate its stakeholders within the Netherlands to buy more of their services? SUB- QUESTIONS 1. How does company x communicate with its stakeholders currently? 2. Which communication strategies exist to achieve a strong online reputation within the marketing, communication, and design branch? 3. What is the current online reputation of company x amongst its stakeholders? 4. Which needs stimulates its stakeholders to choose for a marketing, communication and design agency online?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Aug 2016

Hallo Gizem, een aantal suggesties: - Prima opbouw wat betreft huidige situatie --> gewenste situatie - Kun je 'stakeholders' specifieker maken. Kopen alle stakeholders producten (of alleen klanten/doelgroep)? - Deelvraag 2: kun je 'exist' specifieker maken? Bedoel je welke worden in de literatuur besproken? - Deelvraag 4 valt buiten de scope van de hoofdvraag Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Gizem
Door

Gizem

op 16 Aug 2016

Hallo Luuk! Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik kom hier zeker verder mee. Groetjes!

Danique
Door

Danique

op 08 Aug 2016

Hallo Luuk, Ik stuur je een berichtje hopende dat je mij net zo goed kan helpen als je anderen helpt. Ik doe de opleiding MWD en ben bezig met mijn afstudeeronderzoek. De aanleiding van dit onderzoek is dat de bewonerspopulatie van het verpleeghuis een zwaardere zorgbehoefte heeft dan voorheen. Voorheen was het namelijk geen verpleeghuis maar een verzorgingstehuis, het personeel is echter hetzelfde gebleven. De bewoners verkeren in een laat stadium van dementie waarbij vaker gedragsproblemen voorkomen, vanzelfsprekend komen de professionals (verzorgenden) dan ook vaker in aanraking met probleemgedrag. Agressie ervaren zij als meest uitdagend en problematisch. Momenteel wordt er nog veel (sederende) medicatie voorgeschreven om de verzorging in staat te stellen om te gaan met agressie, dit willen zij reduceren. Mijn hoofdvraag is als volgt: Wat zijn effectieve handelings- en benaderwijzen om agressie te reduceren bij mensen met dementie, voor verzorgenden die werkzaam zijn op de PG-afdeling van (naam instelling), ter aanvulling op de huidige manier van werken ? Ik loop echter vast bij het opstellen van mijn deelvragen. Ik denk dat het belangrijk is om mijn deelvragen o.a. te richten op het analyseren de huidige manier van werken, wat zijn de knel- en verbeterpunten? Daarnaast een deelvraag gericht op wat er in de literatuur bekend is over effectieve handelings- en benaderwijzen inzetbaar bij agressie? Mogelijk ook een deelvraag gericht op factoren die van invloed zijn bij het ontstaan van agressie? Ik hoor graag jouw suggesties! Met vriendelijke groeten, Danique

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Aug 2016

Hallo Danique, bedankt voor jouw vraag. Een aantal suggesties: - Hoofdvraag kun je vereenvoudigen: "Hoe kunnen verzorgenden die werkzaam zijn op de PG-afdeling van (naam instelling) agressie reduceren bij dementiepatiënten?" - "Aanvulling op de huidige manier van werken" kun je weglaten, want dat komt in de deelvragen wel terug. - Jouw denkrichting voor de deelvragen zit aardig in de richting wat mij betreft: huidige situatie, gewenste situatie, verschil tussen huidig en gewenst, en oplossingen om dit te overbruggen (m.b.v. literatuur, passend binnen onderzoekscontext). - Ontstaan van agressie hoeft niet per se interessant te zijn; alleen als begrip hiervan bijdraagt aan de oplossing. Helder? Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval! Met vriendelijke groeten, Luuk

Danique
Door

Danique

op 11 Aug 2016

Hallo Luuk, Bedankt voor de snelle en informatieve reactie, ik kan hier zeker verder mee, daar ga ik dan ook nu direct mee aan de slag. Nogmaals, bedankt! Groeten Danique

Sanne
Door

Sanne

op 23 Jul 2016

Beste Luuk, Geweldig hoe je de studenten helpt en adviseert. Ook ik zal graag wat tips willen/kunnen gebruiken, zodat ik aan de slag kan met mijn opzet. Ik doe een onderzoek naar wat het aanbod is bij de opleiding X naar de mantelzorgers toe. Het is de bedoeling dat ik docenten van de opleiding ga interviewen. Wat zou een goede hoofdvraag en deelvragen kunnen zijn? Ik dacht zelf aan deelvragen als; - Hoe signaleren docenten de mantelzorgers bij de opleiding X - Hoe ondersteunen de docenten de mantelzorgers ? - Hoe verwijzen de docenten de mantelzorgers? Alvast bedankt voor je tijd en tips. Groet, Sanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Jul 2016

Bedankt voor het compliment en de vraag. Een aantal suggesties voor jou: - Verhelder of het gaat om WAT het aanbod is of HOE wordt aangeboden; op basis van jouw deelvragen denk ik de laatste variant. - Prima deelvragen. Heb je met signaleren, ondersteunen en verwijzen alles afgedekt? Wellicht is daar theorie over (of heb je die al gebruikt). - Zijn er bij het HOE van aanbieden nog andere dimensies te bedenken (bijv. via welke kanalen, welk type communicatie o.i.d.)? Helder? Kom je hier verder mee? Groet, Luuk

Sam
Door

Sam

op 13 Jul 2016

Hoi Luuk! Wat een geweldige imput heb je aan de bovenstaande studenten gegeven! Zelf ben zojuist begonnen aan mijn scriptie voor de HBO opleiding Communicatie. Ik ben nu het Plan van Aanpak aan het schrijven waarin o.a. de probleemstelling en bijbehorende deelvragen geformuleerd moeten worden.Ook ik struggle helaas met de deelvragen. Ik hoop dat je mij hiermee op weg kunt helpen. Mijn probleemstelling luidt: “Welke social mediastrategie kan worden ingezet om de naamsbekendheid van BEDRIJF X te vergroten?” Deelvragen als 'wat is de definitie van Social Media' behoren volgens mijn docent in de inleiding van de scriptie en is dus als deelvraag overbodig. Dat maakt het extra moeilijk voor mij. Ik denk dat ik je ga benaderen als mijn Plan van Aanpak is goedgekeurd want ik kan wel wat hulp en ondersteuning gebruiken! Groetjes, Sam

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Jul 2016

Hoi Sam, Dank voor je compliment en je vraag! Een aantal suggesties: - Een deelvraag kan bijv. wel zoiets zijn als 'welke sociale mediastrategieën zijn er te onderscheiden?' - Een eerste deelvraag die ik altijd stel gaat over de huidige situatie; dus hoe hanteert het berijf social media op dit moment? Succes Sam! Mocht je interesse hebben in begeleiding, dan kun je je aanmelden via https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Groetjes, Luuk

Marjolein
Door

Marjolein

op 12 Jul 2016

Beste Luuk, Ik ben bezig met een praktijk gericht onderzoek. Mijn doelstelling is: De faalkosten bij .... (bouwbedrijf x)f te reduceren met 1% door het implementeren van Lean bouwen in de bouwprojecten Mijn centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de belangrijkste oorzaken van faalkosten bij ...(bouwbedrijf X) en welke meetbare en positieve impact heeft de invoering van Lean bouwen op de aard en hoogte van deze faalkosten? Ik loop vast bij het vaststellen van de juiste deelvragen van mijn onderzoek. Heeft u misschien suggesties die ik kan gebruiken bij het opstellen van mijn deelvragen? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Jul 2016

Beste Marjolein, Interessant onderzoek. Zelf heb ik ooit mijn scriptie over een technisch adviesbureau in de bouw gedaan. Een aantal suggesties: - De doelstelling is helder, maar de onderzoeksvraag minder; deze is tweeledig en de samenhangen tussen beiden is onduidelijk. Voorstel: als beide vragen kritiek zijn formuleer er dan twee, als één van de twee onderliggend is, maak er dan één hoofdvraag van. - Verder is het onduidelijk of je een prognose gaat onderbouwen (bv. o.b.v. literatuur i.c.m. de context van het bedrijf) over het effect van Lean bouwen bij bedrijf X of dat je daadwerkelijk een effectmeting (oorzaak-gevolg, voor- en nameting) gaat doen van het reeds geïmplementeerde Lean bouwen. - Bij de deelvragen kun je denken aan de volgende structuur: huidige situatie (% faalkosten, etc.), oorzaken huidige situatie (verschillende factoren), mogelijke oplossingen (vanuit literatuur/best practices). Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Eve
Door

Eve

op 12 Jun 2016

Beste Luuk, Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: Op welke manier kan Bedrijf X op de doordeweekse dagen meer ‘winkelend publiek’ trekken?. Ik loop vast bij het vaststellen van de juiste deelvragen van mijn onderzoek. Heeft u misschien suggesties of onderwerpen die ik kan gebruiken bij het opstellen van mijn deelvragen? Alvast vriendelijk bedankt. Met vriendelijke groet, Eve

shalinie
Door

shalinie

op 14 Jan 2018

hii .. was het nog gelukt om deelvragen te bedenken? ik moest ook zoiets onderzoeken , waarbij ik ook vast zat bij het bedenken van deelvragen. misschien kan jij me helpen. groetjes... shalinie

K. Villa
Door

K. Villa

op 17 May 2016

Beste Luuk, Ik ven bezig met een onderzoekplan. met wel een interessant thema die veel invalshoeken heeft. Ik heb de volgende probleemstelling Luuk: In hoeverre maakt bedrijf X optimaal gebruik van Demotie als personeelsinstrument? Er moeste een diagnostische vragen zijn. Is dit een goede probleemstelling? Een wat zijn passende deelvragen? Is een vraag zoals 'Wat wordt bedoelt met Demotie als personeelsinstrument ?' Ik zit vast met het maken van deel vragen. Heb je wat suggesties voor mij? Alvast bedankt. Yami

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 May 2016

Beste Yami, bedankt voor jouw vraag. Dat lijkt mij een prima geformuleerde probleemstelling. Een deelvraag als 'wat wordt bedoeld met demotie?' zou ik weglaten, want is in één zin uitgelegd c.q. bijna als voorkennis veronderstelt (of niet?). Een logische deelvraag die de probleemstelling bij mij oproept is wat dan optimaal gebruik van demotie is en waarom/in welke situatie je demotie als instrument dient te gebruiken (gaat vooraf aan de probleemstelling). Kom je hier verder mee? Groetjes, Luuk

Wendy
Door

Wendy

op 14 May 2016

Beste Luuk, Ik ben momenteel bezig met mijn scriptie. Ik heb als onderzoeksvraag: “Hoe kan BEDRIJFX het aantal verhuurcontracten verhogen in 2016 door een voorloop auto tegen leasetarief aan te bieden bij een standaard lease contract" Ik heb de volgende deelvragen geformuleerd; 1. Hoeveel berijders/klanten wensen een voorloper? 2. Is er vanuit de berijder/klant ook vraag naar voorlopers met grijs kenteken auto’s? 3. Beinvloed een voorloper de keuze voor een leasemaatschappij? 4. Aan welke criteria dient een voorloop auto tegen lease tarief aan te bieden te voldoen? Ben ik zo een beetje goed op weg? Met vriendelijke groet, Wendy

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 May 2016

Beste Wendy, je bent goed op weg ja :) Een paar verbetersuggesties: - De hoofdvraag gaat over het 'hoe' verhaal. Dan ga je er dus al vanuit dat de voorloopauto er moet komen. In de deelvragen doe je echter een stap terug door eerst de vraag te stellen OF de voorloopauto er wel moet komen. Twee oplossingen hiervoor: (1) doe de aanname dat al is vastgesteld dat de er behoefte is aan de voorloopauto, bijv. door te verwijzen naar succesverhalen/markttrends of eigen vooronderzoek of; (2) formuleer twee hoofdvragen (in hoeverre is er behoefte aan en hoe kan hierop ingespeeld worden). - V1: formuleren in relatieve termen: 'in hoeverre...' - V2: waar komt deze vraag vandaan? Deze kan ik niet afleiden uit de hoofdvraag? - V3/4: prima! - Consistent zijn in gebruik terminologie (voorloop auto/voorloper) - Voorloopauto aan elkaar schrijven Succes! Vriendelijke groet, Luuk

Femke
Door

Femke

op 10 May 2016

Daar ging iets mis. Ik heb de volgende probleemstelling Luuk: Hoe kan de generalisatie van de weerbaarheid van cliënten met een licht verstandelijke beperking na afronding van weerbaarheidstraining X worden verbeterd? Is dit een goede probleemstelling? Een wat zijn passende deelvragen? Is een vraag zoals 'Wat wordt bedoelt met weerbaarheid?' te algemeen? Alvast bedankt. Groetjes Femke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 May 2016

Hoi Femke, een aantal suggesties: - Heldere vraag (al moest ik hem wel twee keer lezen om te begrijpen, misschien omdat ik geen vakgenoot ben en het laat op de avond is ;) - Deelvragen kunnen inderdaad gaan over de verschillende concepten (generalisatie, weerbaarheid, etc.) uit de probleemstelling gaan - Wel is deze deelvraag inderdaad te algemeen en te passief geformuleerd: spits deze toe op de onderzoekscontext (type cliënten, etc.) en wie wat ermee bedoeld (volgens de literatuur, experts, de doelgroep zelf, etc.) - Overigens is het niet altijd nodig om deelvragen te formuleren (bijvoorbeeld bij exploratief/verkennend onderzoek); dit hangt af van de hoeveelheid kennis die reeds beschikbaar is om de vraag te beantwoorden en hoe specifiek de hoofdvraag/probleemstelling al is. Hopelijk kom je hier verder mee. Succes! Groetjes, Luuk

Femke
Door

Femke

op 10 May 2016

Alvast bedankt. Groetjes Femke

Majid
Door

Majid

op 09 May 2016

Beste Luuk, Een beetje laat, maar wel bedankt voor je input!! Met vriendelijke groet, Majid Daoudi

Majid
Door

Majid

op 21 Apr 2016

Hallo Luuk, Mijn onderzoeksvraag luidt "Een onderzoek naar de impact van een wetswijziging op de pensioenadministratie van bedrijf X (met als voorbeeld de wetswijziging Pensioen 1-2-3) Ik loop vast bij het creëren van juiste deelvragen voor mijn onderzoek. Heeft u enige suggesties? met vriendelijke groet, Majid

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Apr 2016

Hallo Majid, mijn suggesties: - Formuleer het als een vraag en niet als een onderwerp. Mijn voorstel: "Wat is de impact van wetswijziging Pensioen 1-2-3 op bedrijf X?" - Mogelijke deelvragen gaan dan bijv. enerzijds over wat de wetswijziging inhoudt en anderszijde een aantal deelvragen over specifieke aspecten van de impact (bijv. afzet, omzet, kosten) Helpen deze suggesties jou verder? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Nina
Door

Nina

op 19 Apr 2016

Hallo Luuk, Ik ben bezig met het schrijven van een onderzoek voor mijn opleiding mijn deelvraag is: welke aanpassing in het primaire onderwijs zijn nodig bij het bieden van een passende onderwijsplek voor hoogbegaafde leerlingen? Ik loop vast bij het formuleren van de deelvragen aangezien ik ook vragen wil formuleren die uit de literatuur gehaald kunnen worden. Heeft u misschien feedback? Groet, Nina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Apr 2016

Hoi Nina, een aantal verbetersuggesties voor jouw onderzoeksvraag (is ben ervan uitgegaan dat het een hoofdvraag is en geen deelvraag...): - wees zo specifiek mogelijk: gaat het om aanpassingen aan elke vorm van primair onderwijs of bepaalde vormen (wellicht maakt dat nog verschil wat betreft de benodigde aanpassingen)? Baken het verder goed af: gaat het bijv. om Nederlandse scholen in het primair onderwijs? Etc. - taalfout: "aanpassing(en) [...] is (zijn)" - bij deze vraag is het belangrijk om goed te onderbouwen DAT er een aanpassing nodig is - een deelvraag voor literatuuronderzoek kan bijvoorbeeld zijn: "aan welke criteria moet een passende onderwijsplek voor een hoogbegaafde leerling voldoen?" - een deelvraag voor veldonderzoek kan bijvoorbeeld zijn: "in hoeverre biedt het primaire onderwijs passende onderwijsplaatsen aan hoogbegaafde leerlingen?" Verder helder en goed geformuleerd wat mij betreft. Succes! Groet, Luuk

Zainab
Door

Zainab

op 13 Apr 2016

Hallo Luuk, Momenteel ben ik bezig met een klein onderzoek voor de docentenopleiding Omgangskunde. Dit is mijn hoofdvraag: Hoe kan het project Profo vormgegeven worden voor leerlingen van de eerstejaars pedagogische werk en medewerker maatschappelijke zorg om kennis te maken met de doelgroep ouderen? Ik weet even niet of mijn hoofdvraag nu afgebakkend is. En ik loop vast om de juiste deelvragen te bedenken. Heb je misschien feedback/tips? Alvast bedankt! Mvg, Zainab

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Apr 2016

Hoi Zainab, bedankt voor je vraag. Lijkt mij een prima vraag. Wel wat omslachtig/wollig geformuleerd, maar dat is wellicht niet te vermijden vanwege de specifieke vraagstelling. Om daar wat over te kunnen zet heb ik meer informatie nodig over het achterliggende probleem. Wat betreft de deelvragen kun je denken aan bepaalde kenmerken van het project die bepalen in hoeverre het doel wordt bereikt: - vormen en typen van kennismaking tussen genoemde doelgroepen - duur van het project - inzet van hulpmiddelen - commitment van stakeholders, etc. Hopelijk kom je hier verder mee. Succes! Mvg, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Mar 2016

Beste Deborah, Zie ook mijn bovenstaande opmerking. Als aanvulling daarop: - Eerste deelvraag zou ik iets als 'wat is geslaagde integratie?' - Verder nog een vraag om te achterhalen wat de genoemde doelgroep specifiek maakt - Vervolgens zul je moeten achterhalen wat mogelijke oplossingen zijn Kom je daar verder mee? Succes! Mvg, Luuk

Deborah
Door

Deborah

op 09 Mar 2016

Beste, Voor de opleiding HBO MWD ben ik bezig met een onderzoek. Als hoofdvraag heb ik het volgende: Wat kan het MBO Amersfoort doen om de integratie in Nederland van vluchtelingen tussen 16 en 28 jaar oud, die de AKA-NT2 opleiding bij hen volgen, te vergemakkelijken. Qua deelvragen denk ik aan de volgende onderwerpen: cultuurverschillen, zelfredzaamheid, wat is geode integratie. Heb je tips voor juiste deelvragen, want ik kom er niet uit hoe ik dit het beste kan verwoorden. Alvast bedankt! Groet, Deborah

S.
Door

S.

op 28 Feb 2016

Beste dhr/mvr, Voor het eerst moet ik een literatuurstudie gaan maken voor mijn opleiding HBO-V. Mijn hoofdvraag is duidelijk: In hoeverre is de DOS het best toepasbare meetinstrument bij het signaleren van een delier bij een patient met Alzheimer? Ik heb al op papier wat een delier, DOS en Alzheimer zijn. nu moet ik uiteraard deelvragen formuleren om mijn hoofdvraag te beantwoorden. Enige tips?

Leerling met rare docent
Door

Leerling met rare docent

op 29 Jun 2017

volgens mijn docent zijn deelvragen niet 2 zinnentjes maar letterlijk alle antwoorden en feitjes maar dan in vraag vorm dit is onze hoofdvraag:Hoe gaat de politie te werk bij een plaats delict? normaal toch? ja. dit is 1 van onze deelvragen: Waar word het bewijs opgeslagen? niks mis mee toch? volgens mijn docent is dit geen deelvraag maar dit wel: ( dit was als grap bedoelt maar hij vond het goed) Waar word het bewijs opgeslagen? En waarom is deze plek geschikt om het bewijs op te slaan? Wordt al het bewijs hier opgeslagen? Wordt het beveiligd? Wie komt er in aanraking met het bewijs? En kan elke agent erbij komen? Wat doen ze met het bewijs na het onderzoek? Hoe verkrijgen ze het bewijs? En hoeveel jaar duurt het na een zaak dat het bewijs vernietigd word? Wie zorgt er voor het bewijs? En wat is zijn functie? Hoeveel bewijzen zijn er nodig om iemand daadwerkelijk te kunnen vervolgen? al deze tekst is volgens mijn docent 1 Deelvraag WTF

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Jul 2017

Hoi, Dit gaat inderdaad wat ver. Dit zijn eerder interview- of enquêtevragen dan onderzoeksvragen. Succes met je rare docent ;) Groeten, Luuk

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2016

De beste tip die ik kan geven is om je af te vragen welke vragen je moet beantwoorden om een gedegen antwoord te krijgen op de hoofdvraag. Vragen die mij te binnen schieten zijn bijvoorbeeld: - Welke instrumenten zijn er? Oftewel: met welke instrumenten moet je DOS vergelijken om de hoofdvraag te beantwoorden? - Welke criteria gebruik je om te bepalen welk instrument het beste is? Wellicht kun je voor elk criterium (validiteit, praktische toepasbaarheid, etc.) een deel/subvraag formuleren. Kom je hier verder mee? Succes! Groet, Luuk Tubbing

Gerard appelflap
Door

Gerard appelflap

op 17 Mar 2017

Stoer ben jij hoor>)

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

arrow_drop_up arrow_drop_down