Steekproef bepalen

Steekproef bepalen

Een steekproef is een homogene verzameling van eenheden (personen, objecten of situaties) die een of meerdere eigenschappen gemeen hebben waarop het onderzoek zich richt. Dit kan bijvoorbeeld een groep zijn vanorganisaties, mensen, dieren of voorwerpen, vaak geselecteerd op bepaald kenmerken. Vaak is het onmogelijk om alle eenheden van een populatie (bijv. alle bezoekers van een attractiepark) te onderzoeken. Daarom nemen we een steekproef hieruit. De steekproef dient een representatieve selectie te zijn van de populatie, wat wil zeggen dat de steekproef dezelfde kenmerken heeft als de groep waar je uitspraken over wilt doen.

Steekproefgrootte

De vereiste steekproefomvang hangt af van de mate van homogeniteit van de populatie, het aantal gewenste subpopulaties en eventuele richtlijnen vanuit de opleiding. Hoe homogener de populatie, wat betreft de kenmerken die relevant zijn voor je onderzoek, des de kleiner kan je steekproef zijn voor betrouwbare onderzoeksresultaten. Elke eventuele subpopulatie (bijv. op basis van leeftijdscategorie, geslacht, opleidingsniveau) dient een minimum aantal respondenten te hebben om te voorkomen dat de resultaten van een subgroep op toeval gebaseerd zijn. De vereiste omvang hiervan is ook niet exact vast te stellen. Ook dit is afhankelijk van de mate van homogeniteit. steekproefSpecifieke, toetsbare vragen worden voornamelijk beantwoord door een toetsing onder een relatief grote steekproef, bijv. doormiddel van een enquête of data uit een bestaande database. Bredere, exploratieve vragen vereisen dat je meer de diepte ingaat, bijv. door het afnemen van diepte-interviews of observaties. Deze laatste categorie kost relatief veel tijd per geval, waardoor het bij een afstudeeronderzoek niet haalbaar is om bijv. een steekproef van 100 te realiseren. Voor het afnemen van diepte-interviews is tien tot twintig respondenten realistischer. Er zijn allerlei tools om de vereiste steekproefgrootte te berekenen. Mijn voorkeur gaat uit naar G*Power. Lees hier waarom en hoe dat werkt.

Steekproefmethode

Er zijn verschillende manieren om een steekproef te selecteren. Deze zijn onder te verdelen in de aselecte- de selecte steekproef. Aselecte steekproef (random sampling): iedere eenheid (persoon, object of situatie) uit de populatie heeft evenveel kans om in de steekproef te komen. Bij kwantitatief onderzoekis dit essentieel. De volgende vormen zijn hierbij te onderscheiden:
  • Enkelvoudige steekproef: willekeurige steekproef (bijv. uit een databestand)
  • Systematische steekproef: bijv. elke tiende respondent wordt gekozen uit een databestand of kaartenbak
  • Clustersteekproef: bij een clustersteekproef ondervraag je een hele groep, meestal reeds bestaande groepen zoals een klas of team
  • Getrapte steekproef: uit een clustersteekproef wordt een aselecte groep genomen waarbij je weer een steekproef afneemt
  • Gestratificeerde steekproef: de groep wordt gesplitst in deelpopulaties, bijv. een groep wijkbewoners wordt weer opgedeeld op basis van geslacht
Selecte steekproef (purposive sampling): respondenten worden bewust geselecteerd op basis van bepaalde eigenschappen. Hierbij zijn verschillende vormen onderscheiden:
  • Quotasteekproef: een maximum aantal respondenten wordt vastgesteld, bijv. 25 mannen en 25 vrouwen
  • Zelfselectie: mensen bepalen zelf of ze meedoen aan een steekproef, bijv. naar aanleiding van een advertentie waarin een aantal vereisten (eigenschappen/voorwaarden) voor respondenten staan vermeld
  • Doelgerichte steekproef: mensen met bepaalde kenmerken worden geselecteerd, bijv. typische gevallen zoals alleen maar mensen met een hartafwijking
  • Praktisch bruikbare steekproef: willekeurige respondenten (of subjecten) worden geselecteerd gelimiteerd door praktische beschikbaarheid, bijv. nog in leven zijnde Nederlandse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog (waarvan de meeste zijn overleden)
  • Sneeuwbalsteekproef: selectie van respondenten uit je eigen kenniskring en vervolgens kennissen van kennissen (of in het geval van literatuuronderzoek: selectie van artikelen op basis van referenties in de eerst geselecteerde artikelen)
Het is ook mogelijk om een combinatie van steekproefmethoden toe te passen. Zo kun je bijvoorbeeld eerst op basis van zelfselectie een groep respondenten verzamelen, waaruit je vervolgens een gestratificeerde steekproef neemt om te waarborgen dat er ongeveer mannen als vrouwen meedoen.
Selin O.
Door

Selin O.

op 10 Aug 2020

Hey! Ik voer momenteel een onderzoek naar de houding van christenen die in Amsterdam vertoeven ten aanzien van Euthanasie. Ik heb hiervoor een enquête opgesteld en laten rondgaan op online platformen. Bovendien werd ook via persoonlijke netwerken gezocht naar respondenten. Gezien het feit dat het aantal christenen dat vertoeft in Amsterdam onbekend is, vroeg ik me af hoe ik kan bepalen hoeveel respondenten ik dien te rekruteren? Bovendien had ik willen vragen of bij het online delen van een enquête waarbij voorwaarden worden opgesteld aan deelname, sprake is van zelfselectie? Groetjes, Seline

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Aug 2020

Hey Seline, Er zijn wel degelijk cijfers bekend over het aantal christenen in Amsterdam. Uiteraard houdt het CBS cijfers bij: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/helft-nederlanders-is-kerkelijk-of-religieus. Op deze pagina kun je per gemeente het percentage van de bevolking per religie zien. En ik vond net in De Bosatlas van Amsterdam ook dergelijke cijfers. Daarin staat dat in 2014 14% van de Amsterdammers het christelijk geloof aanhangt (8% Rooms-katholiek, 6% hervormd). Als iedereen in principe mee kan doen dan is er wel sprake van een bepaalde mate van zelfselectie ja. De mate van zelfselectie hangt ook af van jouw targeting; welke kanalen en welke boodschap je toepast. Groetjes, Luuk

Anne
Door

Anne

op 26 Oct 2020

Hoi! Ik neem een vragenlijst af bij een groep mensen die een online programma \'stoppen met roken\' hebben gevolgd. Het programma is afkomstig van het bedrijf waar ik afstudeer. Is dit dan een cluster steekproef of doelgerichte steekproef? Groetjes

Tilly
Door

Tilly

op 03 Aug 2020

Hallo Ik ben een onderzoeksprotocol aan het schrijven maar zit een klein beetje vast met de steekproefgrootte te bepalen. Ik zou een onderzoek gaan doen binnen de afdeling orthopedie maar wil alle patiënten includeren met een heupfractuur in een bepaalde periode. Aan de hand van een dossierstudie is het de bedoeling om de medicatie in kaart te brengen van deze patiënten en dan de medicatie te vergelijken tussen de groep die een delier ontwikkelt hebben en die geen delier ontwikkelt hebben. Hoeveel dossiers dienen er dan exact gecontroleerd te worden?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Aug 2020

Hallo Tilly, De benodigde steekproefgrootte bereken je aan de hand van de populatie. Daar zijn allerlei calculators voor, zoals deze." rel="nofollow" target="_blank">https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/poweranalyse-om-steekproefgrootte-en-power-berekenen/">deze. Eerst zul je dus helder moeten krijgen welke populatie de steekproef met representeren. Bijv. alle patienten in Nederland met een heupfractuur in 2019. Als je subgroepen wilt vergelijken dan is het van belang dat je van alle groepen een redelijk aantal patienten includeert. Ik lees wel eens minimaal 25 per subgroep, maar daar kun je over discussieren.

Shardi
Door

Shardi

op 08 Jul 2020

Hoi Jan, Ik schrijf een CAT over valpreventie bij CVA patienten. Nu zijn er veel artikelen geschreven over valpreventie bij ouderen. Deze onderzoeksgroepen bevatten meestal maar een klein deel CVA patienten (soms maar 8=10 van de 60 deelnemers) wanneer is de populatie CVA patienten groot genoeg om een artikel te includeren voor mijn studie?

Jan
Door

Jan

op 26 Jun 2020

Hallo, Ik doe onderzoek naar mensen ouder dan 65+ met de ziekte van Parkinson, die aan speciale voorwaarden moeten voldoen om aan de steekproef deel te nemen (selecte, doelgerichte steekproef). Ik lees op de site dat je juist een aselecte steekproef moet hebben voor aantonen van representativiteit, maar juiste deze sterke beoordelingen maken het onderzoek toch juist heel representatief voor de parkinsonpatiënten zelf? Daarnaast heb ik gezonde controles die o.a. door middel van advertenties worden gevraagd. Dit maakt deze groep daarom minder representatief voor de gemiddelde Nederlander. Na mijn idee heeft dan niet iedereen (voor gezonde controles) evenveel kans op in de steekproef terecht te komen . Klopt dit?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Jun 2020

Hallo Jan, Representativiteit staat los van de steekproefmethode en beoordeel je aan de hand van de populatie die je onderzoekt. De wijze waarop je een doelgerichte steekproef uitvoert (via welk commuunicatiekanaal , kunnen mensen zichzelf uitnodigen of niet, etc.) heeft (ook) invloed op de representativiteit. Of werven via advertenties minder representatief is dan participanten actief/persoonlijk benaderen is geen uitgemaakte zaak. Afhankelijk van het vraagstuk en de selectiecriteria kan werven via advententies best een representatieve groep opleveren. Het zelf selecteren van participanten kan ook tot een selectiebias leiden als je alleen via bepaalde kanalen/locaties zoekt. Bovendien kan het zo zijn dat een bepaald type participant wel/niet wenst mee te werken aan een onderzoek. Op zich is dit allemaal geen probleem, zolang je je hier bewust van bent, hier zo mogelijk rekening mee houdt en in het discussiehoofdstuk goed uitlegt wat de beperkingen van jouw onderzoek zijn op dit gebied (en die zijn er altijd). Groeten, Luuk

Sky
Door

Sky

op 08 May 2020

Hi Luuk, Voor onze scriptie hebben wij de behaalde 385 respondenten voor 95% interval behaald. Echter zitten we met een probleem: nu blijkt dat slechtst 28% van de respondenten mannelijk is en 72% vrouwelijk, wat niet echt overeen komt met de werkelijkheid. Een andere variabelen die we zouden kunnen meten is HBO vs universiteit (68% v 32%). Wat raad jij aan en kunnen ze allebei onderzocht worden met een independent T-test?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 May 2020

Hi, als de verdeling obv geslacht en opleidingsniveau niet representatief is voor de populatie dan is dit een beperking van het onderzoek. Dit dien je te bespreken in de discussie. De vraag is natuurlijk er verschillen zijn obv deze variabelen. Het gaat bij deze twee variabelen om twee (sub)groepen, dus je kunt inderdaad de T-Toets gebruiken om de gemiddelden te vergelijken.

Elisa
Door

Elisa

op 05 May 2020

Hallo Luuk, Ik heb een vraag. Ik doe onderzoek naar hoe wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners omgaan met eenzaamheid. Welke stappen nemen ze na het signaleren van eenzaamheid en wat kan beter. Nu heb ik een gelegenheidssteekproef uitgevoerd. Ik heb veel wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners via de mail benaderd met de vraag of ik ze mag interviewen. Nu is mijn feedback van de examinator na het inleveren van mijn opzet het volgende: ''ga je ook zorgen voor variatie in je steekproef?''. Nu weet ik niet wat ze hiermee bedoeld. Weet jij hier meer van en heb je tips hoe ik dit vorm kan geven? Alvast bedankt. Groeten, Elisa.

Elisa
Door

Elisa

op 13 May 2020

Helemaal duidelijk, bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 May 2020

Hallo Elisa, Ik denk dat ze daarmee bedoelt dat je een gevarieerde groep van participanten interviewt. Uiteraard binnen de gestelde inclusie- en exclusiecriteria. Je kunt hierbij denken aan variatie o.b.v. variabelen zoals geslacht, leeftijd, locatie, inkomen/vermogen, opleidingsniveau, etc. Het gaat er dan niet zozeer om dat de steekproef netjes verdeeld is o.b.v. elke variabele, maar dat de steekproef representatief is voor de populatie. Stel dat de populatie voor 99% uit laagopgeleiden bestaat, dan is het geen probleem dat je alleen maar laagopgeleiden hebt geinterviewd. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Elke
Door

Elke

op 29 Apr 2020

Hallo Wanneer ik een steekproef wil uitvoeren in een bepaalde regio, waarbij ik op zoek ga naar ouderen (70+) om een aantal interviews af te nemen, onder welk soort steekproef valt dit dan? Ik twijfel tussen aselecte steekproef (gestratificeerd op basis van leeftijd dan) of niet-selecte steekproef (doelgericht)?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Apr 2020

Hallo, Het hangt ervan af hoe je deze ouderen selecteert. Als dit willekeurig is dan is het een enkelvoudige aselecte steekproef. Het is geen gestratificeerde steekproef, want leeftijd is voor jou een selectiecriterium en geen variabele om de steekproef te splitsen in groepen. Helder? Groeten, Luuk

Kim
Door

Kim

op 25 Mar 2020

Hi, Ik doe momenteel een intern onderzoek op mijn afstudeerstage en moet hiervoor een aantal van mijn collega's een enquete laten invullen. Voor deze enquete heb ik alleen collega's nodig die géén leidinggevende taken hebben. Maar aangezien ik ook interviews ga doen met collega's die wél leidinggevende taken hebben, zijn er dus twee soorten populaties. Klopt het dan dat er dus sprake is van een subpopulatie? Zo ja, kan ik dan van deze subpopulatie ook een steekproefgrootte berekenen op basis van a-selecte of selecte sampling?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Mar 2020

Hi Kim, In jouw geval is er sprake van twee populaties. De term subpopulatie gaat in dit geval niet op. De term subgroep wel, maar alleen als je voor elke groep exact dezelfde data hebt verzameld (bijv. om ze met elkaar te vergelijken). Voor de populatie van de enquête dien je inderdaad de vereiste steekproefgrootte te berekenen. Groeten, Luuk

Sophie
Door

Sophie

op 24 Mar 2020

Hi, Ik wil binnenkort interviews afnemen bij de klanten van het bedrijf waar ik afstudeer. Echter bepaalt het bedrijf vooraf al welke klanten ik mag benaderen voor een interview. Hoe moet ik dit noemen?

Sophie
Door

Sophie

op 30 Mar 2020

Hi Luuk, Nee zij hebben deze klanten uitgekozen omdat zij hier een goede relatie mee hebben en hier lang mee werken. Is het dan alsnog logisch om te kiezen voor doelgerichte steekproef?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Mar 2020

Dit is inderdaad een doelgericht steekproef. En of dit een gepaste steekproefmethode is hangt af van jouw onderzoeksvraag. O.b.v. deze steekproef ga er vanuit dat jouw onderzoeksvraag gaat over klanten waar het bedrijf een goede relatie mee heeft. Als de onderzoeksvraag over alle klanten gaat dan is er sprake van een bias door de steekproefmethode.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Mar 2020

Hi Sophie, Vanuit jouw perspectief zou je dat een praktisch bruikbare steekproef kunnen noemen. Of zijn er bepaalde criteria waarop het bedrijf deze klanten selecteert? Het zou het een doelgerichte steekproef kunnen zijn, mits de klanten zijn geselecteerd o.b.v. de inclusie- en exclusiecriteria van jouw onderzoeksontwerp. Groeten, Luuk

maya
Door

maya

op 22 Mar 2020

Als ik de hele onderzoekspopulatie neem, wat is dan de naam van de steekproef. Ik denk zelf dat dit een gemakssteekproef is. Klopt dat?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Mar 2020

Wanneer je de hele populatie bevraagt spreek je niet over een steekproef maar over een census-onderzoek.

esther
Door

esther

op 10 Mar 2020

Hoi, ik ben bezig met het vormgeven van de steekproefgrootte voor de interviews. Ik heb in- en exclusiecriteria opgesteld. Ik ga wel het hele team mailen, en selecteer uit de aanmeldingen degenen die ik wil interviewen. is dat dan een selecte steekproef of zelfselectie?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Mar 2020

Hoi Esther, in de eerste stap pas je zelfselectie toe. De wijze waarop jij uiteindelijk een selectie maakt op basis van de aanmeldingen is ook weer een steekproefmethode. Doe je een willekeurige selectie of kijk je naar bepaalde kenmerken (gestratificeerde of doelgerichte steekproef)? Wat bedoel je trouwens met het hele team mailen? Uiteraard heeft het geen zin om mensen te benaderen die niet aan de in- en exclusiecriteria voldoen. Succes! Luuk

Noor
Door

Noor

op 03 Mar 2020

Beste Luuk, Ik ben bezig met afstuderen en wil graag mijn steekproefgrootte bepalen. Ik onderzoek voedselverspilling binnen een ziekenhuis over totaal 80 patiënten. Ik heb al berekend dat 5% foutmarge is en 95% betrouwbaarheid. Enkelvoudig en aselect. De uitkomst hiervan is 67 personen. Hoe kan ik berekenen hoelang ik mijn meting moet uitvoeren? Dus hoeveel dagen? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Mar 2020

Beste Noor, Bedoel je hoeveel dagen je meet per patient? Zover ik weet is daar geen standaard formule voor. Is er reden om aan te nemen dat metingen van verschillende dagen verschillen van elkaar (als je een meting doet over voldoende patiënten, verspreid over verschillende dagen van de week)? Groeten, Luuk

Lucas
Door

Lucas

op 02 Mar 2020

Beste Luuk, Ik doe voor een organisatie een onderzoek. Het bedrijf wil weten hoe ze hun klanten kunnen helpen met verduurzamen, het gaat om een klantenbestand van zo'n 70 klanten. Ik ga door middel van semi-gestructureerde interviews de behoeften en duurzaamheidsstatus van de klanten in beeld brengen. De klanten zijn destinatiemarketingorganisaties (DMOs). Als ik het goed heb begrepen is het volgende van toepassing: - populatie = alle DMO's van Nederland - steekproefkader = het klantenbestand van het bedrijf Ik zou graag een steekproef doen die representatief is voor het steekproefkader. Binnen het klantenbestand zit ook nog veel verschil: de ene DMO is een stad, de ander een streek, de ander een provincie. De ene is een externe stichting, de ander een gemeentelijk lichaam. Ik zou graag binnen de steekproef alles vertegenwoordigen, daarnaast moeten de DMO's ook nog mee willen werken. Ik zat zelf te denken aan een gestratificeerde steekproef, dan kan ik kaders maken en daarbinnen een willekeurige DMO plaatsen die aan dat kader voldoet. Wat denk jij? Ik vind het erg lastig om een representatieve steekproef te vormen en ook nog begrippen als betrouwbaarheid en validiteit daaraan te plakken.

Lucas
Door

Lucas

op 02 Mar 2020

Hier kom ik verder mee! Bedankt!

Lucas
Door

Lucas

op 02 Mar 2020

Of is dit meer een doelgerichte steekproef (select)? Ik wil nog benadrukken dat de steekproef / het onderzoek niet generaliseerbaar hoeft te zijn voor de populatie. Het is vooral input voor het bedrijf om een passende dienst voor de klanten te ontwikkelen. De externe validiteit is dus minder belangrijk.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Mar 2020

Beste Lucas, Als je deelpopulatie wilt vergelijken is dit inderdaad een gestratificeerde steekproef. Bij kwalitatief onderzoek gaat het er vooral om dat de selectie van onderzoekssubjecten goed is onderbouwd. In dit" rel="nofollow" target="_blank">https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/validiteit-en-betrouwbaarheid/">dit artikel meer info over validiteit en betrouwbaarheid voor kwalitatief onderzoek (onderste kop). Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Petra
Door

Petra

op 24 Feb 2020

Ik doe een onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van verpleegkundige op een bepaalde afdeling. Ik heb een enquete uitgezet en de respons hiervan is volgens de 'normale' berekening niet betrouwbaar. Mijn populatie is 71 en op dit moment heb ik 35 respondenten. Omdat ik een bepaalde doelgroep ondervraag, vraag ik mij af of mijn steekproef ook kleiner kan zijn doormiddel van homegeniteit? Zo ja, hoe kan ik dit dan opnieuw berekenen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2020

Hoi Petra, Je hebt de de enquête dus aan de gehele populatie verstuurd? Wat bedoel je met steekproef kleiner zijn? Of bedoel je dat je de populatie herdefinieert, waardoor het responspercentage hoger lijkt? Het is niet de bedoeling om dat achteraf te doen. Welke maatregelen heb je genomen om non-respons te beperken? Zie dit artikel: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/typen-enquetes-en-manieren-om-non-respons-te-beperken/ Belangrijker dan de daadwerkelijke respons is dat je laat zien dat je begrijpt wat goed onderzoek is en transparant bent over de gemaakte keuzes en toegepaste procedures. Zo ook over de maatregelen die je hebt genomen om non-respons te beperken en mogelijke oorzaken van de non-respons. Overigens is 50% een prima responspercentage. Het is vrij lastig om aan de betrouwbaarheidseisen te voldoen bij een kleine populatie. Groeten, Luuk

Britt
Door

Britt

op 21 Feb 2020

Goedemorgen Luuk! Voor mijn studie ga ik een onderzoek doen en in plaats van respondenten hebben wij als data YouTube videos gekregen. Nu ga ik onderzoek doen naar het verschil in food videos tussen vegan en non-vegan. Ik maak dus een duidelijke selectie zelf tussen vegan en non-vegan. Ik kies al deze videos vanuit één food kanaal op YouTube en de videos die ik kies zijn allemaal uit een bepaalde periode. Heb ik dan een selecte steekproef, een gestratificeerde steekproef, getrapte steekproef of een doelgerichte steekproef? (of iets heel anders haha). Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2020

Hoi Brit, Het duidelijk beschrijven van de toegepaste steekproefprocedures en verantwoording daarvan vind ik belangrijker dan de juiste termen benoemen. Bovendien kun je verschillende steekproefmethoden combineren of achter elkaar toepassen. Anyway, als je om een bepaalde reden één kanaal gekozen hebt (dus niet random) en alleen video's selecteert die duidelijk vegan of juist non-vegan zijn (en je excludeert dan de video's waar dat niet duidelijk), dan is het een doelgerichte steekproef. Het is zeker geen gestratificeerde steekproef, want dan zou je random video's nemen uit de populatie (bijv. alle foodkanalen of foodvideo's) en deze indelen in groepen (zonder verder video's te excluderen). Helder? Groeten, Luuk

Jeanne
Door

Jeanne

op 04 Feb 2020

dag Luuk, Een vraagje. Ik heb een onderzoek gedaan onder hoger opgeleide mannen en vrouwen en nu wil ik iets over de onderzoeksgroep zeggen. Ik heb een chi-square toets is uitgevoerd om de proportie mannen en vrouwen in de steekproef te vergelijken met de proportie hogeropgeleide werkende mannen en vrouwen in Nederland. In 2012 was 52.8% van de werkende hoogopgeleide bevolking mannelijk (CBS, 2013), terwijl in dit onderzoek 32.9 % van de respondenten mannelijk is. Deze proporties zijn significant verschillend; χ2(1)=75.091, p<.001. De steekproef is dan ook geen representatieve afspiegeling van de groep hoogopgeleide werkende mannen en vrouwen in Nederland. Hoewel het geen afspiegeling is de groep zo groot dat ik er wel mee kan werken. Hoe kan ik dat het best omschrijven. Weet je of hier voorbeelden van zijn? Alvast dank. Jeanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Feb 2020

Dag Jeanne, Ten eerste zul je moeten vaststellen of mannen en vrouwen significant andere resultaten opleveren. Zo ja, dan is het van belang om in het discussiehoofdstuk te onderkennen dat de niet representatieve steekproef van invloed is geweest op de resultaten. Ik heb daar geen voorbeeld van paraat. Kijk vooral hoe dat in andere papers wordt geformuleerd. Groeten, Luuk

Bo
Door

Bo

op 20 Nov 2019

Beste Luuk, Voor mijn afstudeeronderzoek onderzoek ik wat de behoeften zijn bij patiënten die voor een bepaalde operatie op onze afdeling binnen het ziekenhuis komen. Aan de hand van in- en exclusiecriteria heb ik de onderzoekspopulatie bepaald. Het is de bedoeling dat de enquête naar alle patiënten die voor die operatie het afgelopen halfjaar opgenomen zijn geweest wordt verstuurd. Is er dan sprake van een aselecte steekproef? Alvast bedankt voor uw reactie. Groetjes Bo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Nov 2019

Beste Bo, Het gaat hier juist om een selecte (doelgerichte) steekproef, omdat je mensen o.b.v. bepaalde kenmerken (zoals afgelopen halfjaar opgenomen) selecteert. Groetjes, Luuk

Sanne
Door

Sanne

op 07 Nov 2019

Beste Luuk, Ik wil a-priori mijn sample size berekenen aan de hand van G-power, met een voorspelde effect size o.b.v. eerdere literatuur. Deze literatuur rapporteert eta-squared effect sizes. Ik zie echter geen optie in G-power om een eta-squared effect size in te voeren, maar wel cohen's d of f. Hoe kan ik nou toch een a-priori sample size berekenen met het type effect size dat ik heb? Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Nov 2019

Beste Sanne, Deze opties heb ik ook niet gezien in G Power. Dat zul je dit met de hand moeten uitrekenen. Daar is vast een formule voor. Of wellicht is er een andere tool. Daar kan ik je helaas niet mee helpen. Groetjes, Luuk

onno
Door

onno

op 05 Nov 2019

Beste Luuk, Ik heb een berekening gemaakt van mijn min. steekproef. Hieruit komt 1906.25 personen. Dan zou ik toch 1907 personen moeten bevragen en niet 1906? Groet, Onno

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Nov 2019

Dat klopt Onno. Ik ben wel benieuwd hoe je op zo'n hoog getal komt. Doorgaans reken je met een betrouwbaarheid van 95% en dan is de maximale benodigde steekproef 385. Succes! Groeten, Luuk

Evi
Door

Evi

op 19 Oct 2019

Hoi Luuk, Ik doe een patiënttevredenheidsonderzoek over het telefonisch contact met het secretariaat van de chirurgie. De grootte van mijn onderzoekspopulatie is onbekend. Wel moeten de respondenten aan de volgende voorwaarden voldoen: patiënt tussen de 18 en 80 jaar (ivm digitale enquête), minstens 1 keer contact gehad met het secretariaat en de persoon moet patiënt zijn bij de chirurg. Wat betreft de kenmerken van de steekproef: Kan ik aangeven dat ik een aselecte steekproef trek uit de gehele onderzoekspopulatie; omdat ik geen achtergrondinformatie/demografische kenmerken van de personen uit de onderzoekspopulatie heb? Ik kan patiënten dus niet indelen in leeftijdscategorieën omdat ik niet weet hoeveel patiënten er per leeftijdscategorie zijn? Wat betreft de steekproef omvang: hoe bepaal ik hoe groot deze zou moeten zijn? En hoe veel % respons ik moet hebben om betrouwbare uitspraken over de resultaten te kunnen doen? Groetjes, Evi

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Oct 2019

Hoi Evi, De benodigde steekproefomvang bereken je aan de hand van de populatieomvang en nog een aantal andere factoren. Zie dit artikel: Poweranalyse" rel="nofollow" target="_blank">https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/poweranalyse-om-steekproefgrootte-en-power-berekenen/">Poweranalyse of steekproefgrootte en power te berekenen Het responspercentage is op zichzelf niet belangrijk. Het is wel belangrijk om vast te stellen of de respondenten representatief zijn voor de populatie. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Benno
Door

Benno

op 10 Aug 2021

Géén!

Lois
Door

Lois

op 15 Oct 2019

Beste Luuk, Ik doe mijn onderzoek over het imago van Klok'uus bij de zakelijke doelgroep. Ik ga 10 organisaties interviewen, die aan dezelfde eisen voldoen. Wel zijn het allerlei verschillende organisaties. 5 uit West-Brabant en 5 uit Zeeland, een ziekenhuis, een hotel, mediaorganisatie etc. Ik vraag mij af hoe ik dat koppel aan onderstaande zin die u geschreven heeft. "Elke eventuele subpopulatie (bijv. op basis van leeftijdscategorie, geslacht, opleidingsniveau) dient een minimum aantal respondenten te hebben om te voorkomen dat de resultaten van een subgroep op toeval gebaseerd zijn" Wat is de koppeling met mijn onderzoek? Ik hoor het heel graag! Ik ga 10 organisaties interviewen, die aan dezelfde kenmerken voldoen. Wel zijn het allemaal ander soort organisaties, dus bijvoorbeeld Ziekenhuizen, Hotels etc. Heeft dit betrekking op bovenstaande zin die u opgeschreven had? Hoe kan je dat hier op betrekken?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Oct 2019

Beste Lois, Bij het afnemen voor interviews gaat het niet om de aantallen. Het benodigde aantal interviews is van te voren ook niet echt vast te stellen. In feite stop je als je de beoogde subgroepen hebt gesproken en er dataverzadiging optreed: je krijgt geen nieuwe informatie meer.

Lois
Door

Lois

op 15 Oct 2019

Oeps, onderstaande stukje is dubbelop en hoort er niet bij...

S
Door

S

op 02 Oct 2019

Beste, Ik heb voor mijn scriptieonderzoek twee steekproeven (bestaande en potentiele klanten), dien ik daarvoor ook twee verschillende steekproefmethodes toe te passen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Oct 2019

Beste S, De steekproefmethode die je toepast hangt van allerlei factoren af, zoals de onderzoeksvraag en beschikbaarheid van respondenten. Dat kan ik niet op basis van jouw informatie zeggen. Het kan zijn dat je dezelfde steekproefmethodes toepast, maar ook dat deze verschillend zijn. Groeten, Luuk

Lisanne
Door

Lisanne

op 11 Sep 2019

Hi Luuk, Ik ben bezig met mijn scriptie en wil een onderzoek doen onder jongvolwassenen m/v 18-30 jaar. het onderzoek is voor een retailbedrijf en is een marketingplan. Hoe zorg ik er nou voor dat het onderzoek representatief is? Als ik de enquête online uitzet is dit niet te garanderen, terwijl op straat staan tijdrovend is. Wel kan je dan verschillende steden en dorpen doen en op verschillende tijdstippen. maar is dit de enige manier? Groetjes, Lisanne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Sep 2019

Hi Lisanne, zowel bij een online enquête als enquêtes op straat weet je van te voren niet wie er wel/niet mee wil werken. Het voordeel van online is dat je een grotere groep bereikt. Hoe groter de groep, des te kleiner de kans op een scheve verdeling. Natuurlijk moet je wel goed kijken via welke website of mailinglist je jouw enquête uitzet en welke groep je daarmee bereikt.

Jarno
Door

Jarno

op 16 Mar 2021

Beste Luuk, Ik heb een vraag over doen van online enquêtes. Voor mijn scriptie ben ik genoodzaakt mijn enquête af te nemen via social media (Facebook). Mijn doelpopulatie is bewoners uit de stad Utrecht. Nu ben ik van plan mijn enquête te plaatsen in openbare Facebook-groepen (waar iedereen lid van kan worden) die specifiek gericht zijn op de stad Utrecht. Nu vroeg ik me af wat voor type steekproef dit betreft en in hoeverre dit aselect is? Ik hoop dat je me hiermee kan helpen, ik hoor het graag! Groet, Jarno

Jarno
Door

Jarno

op 16 Mar 2021

Beste Luuk, Ik heb een vraag over online enquêtes. Voor mijn scriptie ben ik genoodzaakt om mijn enquête online af te nemen via social media (Facebook). Mijn doelpopulatie is bewoners uit de stad Utrecht. Ik ben van plan de enquête te plaatsen in openbare Facebook-groepen (waar iedereen lid van kan worden) die specifiek gericht zijn op de stad Utrecht. Nu vroeg ik me af wat voor type steekproef dit betreft en in hoeverre dit aselect is? Ik hoop dat je me hier verder mee kunt helpen, ik hoor het graag! Groet, Jarno

Julia
Door

Julia

op 01 Aug 2019

Hoi Luuk! Ik onderzoek voor mijn masterscriptie hoe afwijzing door leeftijdsgenoten empathie beïnvloedt tijdens de adolescentie. Aan mijn onderzoek nemen adolescenten van negen verschillende Nederlandse middelbare scholen deel. De steekproef die ik gebruik bestaat uit 487 adolescenten. Hoe kan ik de omvang van mijn steekproef verantwoorden met een betrouwbaarheid van 95% en een foutenmarge van 5%? Ik hoop dat je me kan helpen en hoor het graag! Groet, Julia

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Aug 2019

Hi Julia, Bij een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5% is de maximaal benodigde steekproef 385. In jouw geval heb je dus ruim voldoende respondenten. In dit artikel staat beschreven hoe je de benodigde steekproef omvang berekent: Poweranalyse" rel="nofollow" target="_blank">https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/poweranalyse-om-steekproefgrootte-en-power-berekenen/">Poweranalyse om steekproefgrootte en power te berekenen

Robin
Door

Robin

op 03 Jul 2019

Hi Luuk, Ik doe onderzoek naar behoeften van bedrijven mbt. bedrijfsuitjes. Nu zijn er circa 4500 bedrijven in Deventer, waarvan ik maar 400 emailadressen heb kunnen vinden (of ze hebben eigen website, of er is geen e-mail te vinden). Ik doe namelijk een kwantitatief onderzoek. Ik ben dus benieuwd hoe hoog mijn respons moet zijn om een betrouwbaar onderzoek te hebben? Groet, Robin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Jul 2019

Hi Robin, in dit artikel staat beschreven hoe je de benodigde steekproef omvang berekent: Poweranalyse" rel="nofollow" target="_blank">https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/poweranalyse-om-steekproefgrootte-en-power-berekenen/">Poweranalyse om steekproefgrootte en power te berekenen. Wat een goed responspercentage is hangt af van het enquête-instrument (online is bijvoorbeeld 2% een prima respons voor een algemeen bevolkingsonderzoek zonder incentive). Echter zegt het responspercentage zelf niets over de kwaliteit van de enquête of gegevens. Wat je moet analyseren is: a) Non-respons bias: in hoeverre zijn de antwoorden van de respondenten anders dan van niet-respondenten? Dit kan worden geanalyseerd door een eenvoudige t-toets. Je vergelijkt vroege respondenten en late respondenten (ervan uitgaande dat late respondenten zich ongeveer hetzelfde gedragen als niet-respondenten). b) Representativiteit: je vergelijkt de demografische gegevens van de populatie met de demografische gegevens van de respondenten. Overigens wordt van studenten meestal niet verwacht dat ze deze twee analyses uitvoeren.

Piet
Door

Piet

op 01 Jul 2019

Hi Luuk, Mijn onderzoekspopulatie is de doelgroep van een bepaalde organisatie (Nederlandse mannen tussen 20 en 55 jaar) ik heb geen steekproefkader om het onderzoek uit te zetten, spreken we hier dan van een automatisch van een selectieve steekproef?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Jul 2019

Hi Piet, wat bedoel je met 'ik heb geen steekproefkader?' Jouw steekproefkader, oftewel de populatie, is Nederlandse mannen tussen de 20 en 55 jaar.

Niels
Door

Niels

op 14 Jun 2019

Hoi Luuk, Voor mijn onderzoek heb ik een doelgerichte steekproef gedaan. Hieruit komt een doelgroep van 30 personen, echter hoef ik er maar tien te interviewen. Hoe kan ik dan beschrijven hoe ik bij die tien ben gekomen, aangezien ze allemaal dezelfde kenmerken etc. hebben. Moet ik dan beschrijven dat ik vanuit een doelgerichte steekproef een a selecte steekproef heb gedaan? Groet, Niels

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Jun 2019

Hoi Niels, inderdaad!

Eleiza
Door

Eleiza

op 05 Jun 2019

Hi, Ik doe momenteel onderzoek naar klanttevredenheid. Hiervoor ga ik enquête afnemen bij klanten uit het bestand, 1039 klanten om precies te zijn. Ik stuur de enquête naar alle klanten. Ik heb gelezen dat de betrouwbaarheid achteraf aan de hand van de aantal ontvangen response wordt berekend. Maar hoe bereken je dit? Alvast super bedankt voor je snelle reactie!

Luuk Tubbing
Sander
Door

Sander

op 28 May 2019

Hé Luuk, Ik ben momenteel bezig met een onderzoek in een scheepswerf waarbij ik kijk naar hoe vaak materialen niet beschikbaar zijn voor personeel in een centraal magazijn op mijn stageplek. Hiervoor heb ik een steekproef opgezet waarbij ik elke dag langs ga bij personeel op de werkvloer en vraag of ze de dag ervoor al hun materialen wel of niet hebben gehad. Zo kom ik per dag te weten hoeveel mensen hun materialen niet hebben gehad. Ik loop nu alleen tegen een probleem aan. De populatie is klein, er zijn ongeveer 37 medewerkers aanwezig per dag. Volgens de formule van de gecorrigeerde steekproefomvang moet ik 22 mensen elke dag ondervragen om een betrouwbaarheid van 90% te krijgen met een foutmarge van 7%. Ik zou het liefst een kleinere foutmarge willen hebben, meer medewerkers ondervragen is niet echt een optie omdat het een enorme werf is en medewerkers soms lastig te vinden zijn. Nu vraag ik mij af of het onderzoek betrouwbaarder wordt naar mate ik de steekproef over een langere periode meerdere keer uitvoer? of heeft dat geen invloed op de betrouwbaarheid van de steekproef? Of is er misschien een andere manier waarop ik dit beter kan onderzoeken? Zou heel fijn zijn als je me hier mee zou kunnen helpen! Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Sander

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 May 2019

Hey Sander, Door over meerdere dagen te meten kun je inderdaad de foutmarge verlagen. Je kunt het aantal potentiële datapunten (37 x aantal dagen) als populatie zien. En door de populatie te vergroten heb je relatief gezien een kleinere steekproef nodig. Helder? Succes Sander! Met vriendelijke groet, Luuk

Max
Door

Max

op 20 May 2019

Hi Luuk, In mijn onderzoek kijk ik naar welke variabelen de tophuurprijs van een winkelgebied bepalen. Nu wil ik een regressie analyse uitvoeren om uit te zoeken in hoeverre de variabelen de tophuurprijs daadwerkelijk verklaren. Ik heb nu 23 gemeenten beoordeeld op deze 20 variabelen, dit is natuurlijk niet heel representatief. Maar hoe kom ik er achter hoeveel gemeenten ik daadwerkelijk moet beoordelen als ik een betrouwbare regressie analyse wil doen? Ik hoef de analyse niet uit te voeren, maar ik wil wel uit kunnen leggen hoe groot de steekproef had moeten zijn om deze analyse wel uit te kunnen voeren. Als je me hierbij zou kunnen helpen zou dat helemaal top zijn. Alvast bedankt! Groet, Max

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 May 2019

Hi Max, Een vuistregel is dat je 10-20 respondenten (in jouw geval gemeenten) per onafhankelijke variabele. Om het exact te berekenen doe je een poweranalyse. Hier zijn allerlei tools voor. Ik ben een fan van de gratis te downloaden tool G*Power 3. Hier een filmpje waarin deze tool wordt uitgelegd voor meervoudige regressie:

Verder heb ik zelf een blog geschreven over het gebruik van deze tool: https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/poweranalyse-om-steekproefgrootte-en-power-berekenen/ Kom je hier verder mee? Succes! Groet, Luuk

Pepijn
Door

Pepijn

op 18 May 2019

Hoi Luuk, Tof artikel! Ik doe een enquête-onderzoek voor een bepaalde app onder klanten van een supermarkt. Onder de populatie vallen alle klanten van de supermarkt. De populatie heb ik geschat op 30000. Ik hou de enquêtes in de winkel en spreek random mensen aan of zij de enquête in willen vullen. Is hier dan sprake van een aselecte enkelvoudige steekproef? Alvast heel erg bedankt voor je antwoord! Groetjes, Pepijn

Pepijn
Door

Pepijn

op 20 May 2019

Bedankt Luuk! Duidelijk :)

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 May 2019

Hoi Pepijn, Bedankt! Klopt, dit is een aselecte steekproef. De steekproef zal in dit geval nooit helemaal willekeurig zijn - bijv. omdat bepaalde typen mensen wel/niet mee willen werken - maar dat is een onderwerp voor het discussiehoofdstuk. Groetjes, Luuk

Luc
Door

Luc

op 08 May 2019

Ik doe een onderzoek over het bewustzijn van persoonlijkheidseigenschappen en academische prestaties. Het is een longitudinaal experiment en vrouwen en mannen moeten ongeveer gelijk zijn. Verder is de generaliseerbaarheid belangrijk en moet de steekproef dus aselect worden getrokken. Welke manier is dan het best? Ik zat zelf te denken aan een getrapte of gestratificeerde steekproef. Alvast bedankt voor uw reactie.

Luc
Door

Luc

op 09 May 2019

Beste Luuk, het is inderdaad helder nu! Bedankt voor uw snelle reactie. Groeten, Luc

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 May 2019

Hoi Luc, Als je een representatieve steekproef wilt afnemen, waarvan de resultaten generaliseerbaar zijn, ga je normaliter voor een willekeurige steekproef. Dan kan het best zo zijn dat er bijv. meer vrouwen dan mannen in je steekproef zitten (waarschijnlijk omdat dit in de populatie ook het geval is). De steekproef is mogelijk niet representatief als bijv. de verhouding mannen-vrouwen 50-50 is in je steekproef en 30-70 in de populatie. Als je vergelijkende analyses wilt doen tussen subgroepen, zorg er dan wel voor dat de steekproefgrootte van elke subgroep groot genoeg is om betrouwbare analyses mee te doen. Bijv. bij een scheve verhouding mannen-vrouwen kan dit betekenen dat je een grotere steekproef moet nemen dan bij een gelijke verhouding, zodat beide subgroepen groot genoeg zijn. Een getrapte of gestratificeerde steekproef kan dan een uitkomst zijn of van elke groep voldoende datapunten te verzamelen, al kan dit dus ten koste gaan van de generaliseerbaarheid. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Ana
Door

Ana

op 07 May 2019

Hi Luuk, Allereerst mijn complimenten voor de manier waarop je alle vragen beantwoord. Top dat je dit doet! Voor mijn afstudeeronderzoek zal ik klanten uit de database van de opdrachtgever beantwoorden. Dit zijn er circa 750, waardoor we kunnen spreken van een kleine populatie. Ik zal de enquête dan ook naar iedere klant sturen en een censusonderzoek uitvoeren. Ik loop echter vast bij het benodigde aantal enquêtes voor een betrouwbaarheid van 95%. Dit aantal ligt volgens de steekproefcalculator rond de 250. Echter trek ik bij de uitvoering van een censusonderzoek in feite geen steekproef, wat bij mij voor de nodige verwarring zorgt. Is het in dit geval desondanks de bedoeling dat ik dit (op een steekproef gerichte) aantal aanhoudt, of werkt dit bij een censusonderzoek anders en is het de bedoeling dat je achteraf, op basis van de ontvangen respons, de mate van betrouwbaarheid berekent? Bij voorbaat dank voor je reactie!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 May 2019

Beste Ana, je bepaalt de daadwerkelijke betrouwbaarheid o.b.v. de respons.

Ana
Door

Ana

op 07 May 2019

klanten uit de database benaderen*

Niels Bakermans
Door

Niels Bakermans

op 25 Apr 2019

Hoi Luuk, Ik ben op dit moment werkzaam voor een technisch bedrijf dat streeft naar groei in personeel. Hierbij wil het weten hoe het op dit moment bekend staat bij de doelgroep die bestaat uit engineers en net afgestudeerde technische studenten . Op dit moment heb ik de enquete laten verspreiden door huidige werknemers via LinkedIn omdat zij vaak een groot technisch netwerk hebben. Ik vraag me alleen af wat voor soort steekproef dit nu is, een doelgerichte of een sneeuwbalsteekproef?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Apr 2019

Hoi Niels, Dit lijkt meer op een sneeuwbalsteekproef dan een doelgerichte steekproef. In beide gevallen selecteer je op bepaalde kenmerken. In het eerste geval is de selectie afhankelijk van het netwerk, maar dit kun je wel enigszins sturen. In het tweede geval selecteer je op uitzonderlijke eigenschappen (bijv. engineers afgestudeerd met het cijfer 9 of hoger of CEO's jonger dan 30), zodanig dat je waarschijnlijk nauwelijks kandidaten kunt je vinden (vaak toegepast bij case studies, niet bij enquêtes). Helder? Groeten, Luuk

Chantal
Door

Chantal

op 25 Apr 2019

Hi Luuk, Ik ben bezig met mijn scriptie over betrokkenheid op Facebook. Nu heeft het bedrijf een erg grote doelgroep, waar ook geen databestand of gegevens van bekend zijn (mensen met interesse in energie). Eigenlijk wil ik mij richten op de Facebookvolgers van het bedrijf maar ze willen het niet op de Facebook posten. Nu wilde ik de enquete via mijn eigen sociale media gaan verspreiden via de sneeuwbalmethode. Hier kreeg ik vanuit school te horen dat dit niet representatief is. Ik loop nu dus heel erg vast met welke steekproef ik moet nemen en hoe deze te verspreiden. Kan jij hierbij helpen? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Apr 2019

Hi Chantal, om te bepalen in hoeverre jouw steekproef representatief is, moet je weten wat de belangrijkste eigenschappen van de populatie (waar de steekproef uit getrokken dient te worden) zijn. Een representatieve steekproef is mogelijk met de sneeuwbalmethode, zelfs in je eigen netwerk. Vraag je dus af wie de populatie is en waar/hoe je die kunt bereiken. Dat staat grotendeels los van welke sampling methode je gebruikt. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Judith
Door

Judith

op 24 Apr 2019

Hoi Luuk! Echt tof dat je zo goed en snel reageert op iedereen! Ik doe onderzoek naar hoe de reisservice die mijn bedrijf nu aanbiedt tijdens de reis, ook ingezet kan worden voor en na de reis, dus op andere momenten in de customer journey. Hiernaast houd ik een enquête onder de bestaande klanten, om te kijken wat zij van de service vonden. De klanten hebben de service dus al gebruikt. Het totaal aantal reizigers waar ik de enquête naartoe heb gestuurd is 300 en als betrouwbaarheid heb ik 95%. Dan kom ik uit op ongeveer 120 respondenten met een foutmarge van 7%. Is dat niet teveel? Ik moet dan verantwoorden waarom ik deze 7% heb gekozen, maar eigenlijk snap ik dat niet helemaal. Zou je mij dit kort kunnen uitleggen? Alvast super bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Apr 2019

Hoi Judith, de betrouwbaarheid en foutmarge zijn per definitie samen 100%. Zo niet, dan klopt er iets niet. Normaliter wordt een foutmarge gehanteerd van 5%, soms van 1% of 10%, afhankelijk van het vraagstuk, de onderzoeksmethode en wat praktisch haalbaar is. Kom je hier verder mee? Succes Gr. Luuk

Stan
Door

Stan

op 17 Apr 2019

Hi Luuk, Een vraag over mijn afstudeeronderzoek. Ik wil 4 schuldhulpverleners, 1 expert en 5 klanten interviewen voor schuldhulpverlening. Echter weet ik nu niet wat voor soort steekproef het is. Ik zat zelf namelijk te denken aan doelgerichte steekproef. Maar dat weet ik dus niet zeker. Alvast bedankt,

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Apr 2019

Hi Stan, dat klopt!

Rowan
Door

Rowan

op 15 Apr 2019

Hi Luuk, Ten eerste wil ik zeggen dat het heel tof is dat je zo op iedereen reageerd in zo een korte tijd. Je helpt er een heleboel mensen mee. Ik heb een vraagje aan je. Ik doe mijn afstudeeronderzoek binnen een bedrijf en ik wil graag onderzoeken hoe zij inlfuencer marketing kunnen inzetten om meer brand awareness te creëren. Nu wil ik experts op het gebied van influencer marketing interviewen, maar ook influencers zelf. Ik ben van plan om een paar experts te interviewen (3-5). Maar ook ben ik van plan om rond de 10 influencers te interviewen tot er verzadiging optreed. Is dit een goede manier? Ik zou echt niet weten hoe ik de sample moet bepalen namelijk. Dus ik ga er van uit dat als ik influencers interview en er verzadiging optreeds dat het dan genoeg is. Is dit okee?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Apr 2019

Hi Rowan, Inderdaad interviewen tot er verzadiging optreed. En houd er bij de selectie van interviewkandidaten rekening mee dat deze representatief zijn voor de populatie. Dus voorkom dat je 'extreme gevallen' gaat interviewen. Wat de populatie is wordt bepaalt door de onderzoeksvraag/afbakening. Succes!

Sjaak
Door

Sjaak

op 05 Apr 2019

Hoi luuk, Hoe kan ik het verschil tussen mijn onderzoekspopulatie- en steekproef aankaarten in mijn methode? Ik ga semigestructureerde interviews houden onder 10 of 8 van de 17 werknemers op mijn afdeling.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Apr 2019

Hoi Sjaak, Wat jouw onderzoekspopulatie is hangt af van de formulering van jouw onderzoeksvraag. Als de vraag alleen gaat over de betreffende afdeling dan is dat jouw populatie. Overigens gaat het bij kwalitatief onderzoek niet om aantallen en statistische significantie, waarbij de omvang van de steekproef niet kritisch is. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Tineke
Door

Tineke

op 04 Apr 2019

Hoi Luuk, Ik werk in een klein team van 7 verpleegkundigen, ik wil het hele team gebruiken voor mijn onderzoek, is dat groot genoeg voor de betrouwbaarheid en hoe en welke steekproef gebruik ik dan?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Apr 2019

Hoi Tineke, Dat hangt af van je onderzoeksvraag en de methode. Doorgaans is een steekproef van 7 niet voldoende, maar voor kwalitatief onderzoek (interviews) mogelijk wel acceptabel. Groeten, Luuk

Sen
Door

Sen

op 02 Apr 2019

Beste Luuk, Bedankt voor je informerende artikel. Ik ben momenteel bezig met het opzetten van een auditproces voor een verkoopafdeling bij een onderneming met meerdere vestigingen. Alle informatie wordt verzameld in een verkoopdossier. Wat mij ook belangrijk lijkt in deze case is de homogeniteit van de verkoopdossiers. Alle verkoopdossiers behoren dezelfde documenten te bevatten, maar in hoeverre heeft dit invloed op de grootte van de steekproef? Nu wil ik graag een steekproef trekken om een oordeel te geven over de totale populatie van de verkopen. Maar de omvang van de steekproef zorgt voor problemen; dus aantal, te controleren, verkoopdossiers voor een audit. Namelijk, stel dat er 50.000 verkopen zijn gerealiseerd in 2018, dat betekent dat er 50.000 verkoopdossiers gearchiveerd zijn. Als we het betrouwbaarheidspercentage op 95% en foutenmarge 5% houden, betekent dat dan dat er 382 verkoopdossiers gecontroleerd moeten worden? Dat is een behoorlijke omvang voor een audit. Het zou behapbaar/uitvoerbaar moeten zijn voor mijn onderzoek, maar ook voor de onderneming zelf om interne audits uit te voeren. Stel dat 382 toch noodzakelijk is, kan ik deze verdelen onder verschillende vestigingen? Stel dat vestiging X 2.000 verkopen heeft en vestiging Y 15.000 verkopen, kan ik dan op ratio de steekproef verdelen? Dit zal de koers bepalen van mijn onderzoek. Hopelijk kan ik hier een antwoord op krijgen. Groeten, Sen

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Apr 2019

Beste Sen, Graag gedaan :) Als je een representatieve steekproef wilt doen, dan kun je niet vanuit gaan dat alle dossiers dezelfde documenten bevatten. Of andersom: als je alleen verkoopdossiers includeert die compleet zijn dat geeft dit een vertekent beeld. In overleg met je studiebegeleider en stagebegeleider kun overwegen om voor een betrouwbaarheid van 90% te gaan. Dat scheelt al een hoop dossiers schat ik zo in. Of 90% betrouwbaarheid acceptabel is hangt af van het doel van de audit en hoe zwaar de consequenties zijn als je er naast zit. In hoeverre je de steekproef moet verdelen over de verschillende vestigingen hangt af van de homogeniteit van deze vestigingen. Als je daar geen inzicht in hebt raad ik je aan om ze voor de zekerheid te verdelen. En wellicht zijn er nog meer dossierkarakteristieken die van belang zijn voor de verdeling, zoals markt, productgroep, periode, etc. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Lotte
Door

Lotte

op 21 Mar 2019

Hey Luuk Voor mijn thesis onderzoek ik de invloed van een bepaalde soort therapie bij kinderen met motorische stoornissen op hun fijn motorische vaardigheden. Hiervoor heb ik bij 23 verschillende kinderen in 5 verschillende scholen voor bijzonder onderwijs een aantal testen afgenomen. Voor de start van de therapie een grote test om hun algemene motorische vaardigheden in kaart te brengen en enkele kleine fijn motorische testjes en na de 12 weken aan therapie opnieuw deze kleine fijn motorische testjes om de verschillen voor en na te vergelijken. Nu vroeg ik mij af hoe ik het verwerken van de resultaten dan best aanpak, aangezien 23 participanten niet echt veel is. Ook zijn de resultaten van sommige testen normaal verdeeld, terwijl dit bij andere testen niet zo is. Heeft dit invloed op de nodige grootte van de steekproef? Verder verschillen de kinderen ook in diagnose, dus dit zou ook eventueel invloed kunnen hebben? Alvast bedankt Groeten Lotte

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Mar 2019

Hey Lotte, De hoeveelheid participanten heeft geen invloed op het verwerken van de data, wel op de betrouwbaarheid van de bevindingen. Dit is uiteraard ook een onderwerp voor het discussiehoofdstuk, onder het kopje beperkingen. Een normale verdeling is een van de aannames voor parametrische toetsen (https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/verkennen-van-aannames/aannames-van-een-parametrische-toets/). Dus normaliteit heeft invloed op de keuze voor de statistische toetsen die je uitvoert. Hier lees je meer over het berekenen van de benodigde steekproefgrootte: https://deafstudeerconsultant.nl/statistiek-met-spss/basis-statistiek/poweranalyse-om-steekproefgrootte-en-power-berekenen/ Verschillen in diagnose (en waarschijnlijk nog veel meer factoren) zou invloed kunnen hebben. Je kunt dit toetsen door subgroepen te vergelijken. In jouw geval is de bevinding van deze vergelijking wel vrij onbetrouwbaar vanwege de kleine steekproefgrootte. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Joris
Door

Joris

op 20 Mar 2019

Hoi Luuk, Momenteel doe ik onderzoek naar de behoeften van docenten in het primair onderwijs. Hiervoor wil ik graag diepte-interviews houden met docenten uit de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In totaal ben ik van plan om van iedere groep 5 interviews te houden. Bij het benaderen van leerkrachten let ik er dus op in welke groep ze lesgeven. Daarnaast zorg ik ervoor dat de respondenten allen lesgeven op een andere school. Ik zit nu echter met de wijze van steekproeftrekking.. Hoe kan ik deze het beste beschrijven? Ik heb op dit moment enkele leerkrachten uit het primair onderwijs gevonden (connecties uit eigen omgeving en van collega's) van verschillende scholen. Ik ga er dan ook vanuit dat dit representatief is aangezien alle leerkrachten zich moeten houden aan bepaalde kerndoelen en dus iedere leerkracht in het primair onderwijs een goede afspiegeling is van de populatie? Ik hoor graag van je. Groet, Joris

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Mar 2019

Hoi Joris, Het gaat in jouw geval om een selecte steekproef. Binnen deze categorie heb je ten eerste de doelgerichte steekproef toegepast, omdat je mensen met bepaalde kenmerken selecteert (type onderwijs). Ten tweede heb je de sneeuwbalsteekproef toegepast, omdat je binnen deze subgroepen geselecteerd hebt uit je eigen netwerk. Om te bepalen in hoeverre dit representatief is kun je nog kijken naar andere kenmerken die jouw onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden (ervaring, locatie, opleiding, etc.). Overigens kan een kwalitatief onderzoek nooit helemaal representatief zijn vanwege de kleine steekproef. Het gaat er vooral om dat je laat zien dat je met de beschikbare middelen je best hebt gedaan en dat je in de discussie transparant bent over mogelijke beperkingen van het onderzoek (waaronder generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten i.v.m. representativiteit van de steekproef). Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Sietske
Door

Sietske

op 13 Mar 2019

Wat een handige site, ik kwam er op omdat ik zocht op purpose sampling.. Ik doe onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het mobiliseren volgens het 'Enhanced recovery after surgery' programma, zowel verpleegkundigen als patiënten kunnen inzicht geven in deze factoren dus ik wilde een populatie kiezen, patiënten of verpleegkundigen. Volgens mijn tutor kan ik ook beide interviewen, volgens de aspectenmethode of purpose sampling, is dat zo? en zo ja benoem ik dan apart de in- en exclusie criteria of apart? en neem je dan een even grote groep verpleegkundigen als patiënten? Alvast bedankt! Groeten Sietske

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Mar 2019

Hi Sietske, Ik neem aan dat je purposive sampling bedoelt? Maar je kunt inderdaad zowel patiënten als verpleegkundigen interviewen. Hoe je de in- en exclusiecriteria benoemt maakt niet zoveel uit, zolang maar duidelijk wordt waarop je hebt geselecteerd. Beide groepen hoeven niet per definitie even groot te zijn. Dat kan bijv. afhangen van de homogeniteit ven een groep; hoe heterogener de groep, des te groter deze moet zijn om een representatief beeld te krijgen en vice versa. Een andere factor die mee kan spelen in hoeverre je dezelfde vragen aan de groepen gaat stellen. Voor de ene vraag heb je grotere steekproef nodig dan de andere (bijv. door de lage dan wel hoge variatie aan antwoorden). Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Dyonne
Door

Dyonne

op 06 Mar 2019

Hallo Luuk, Dit helpt zeker, dank u wel. Dan heb ik nog 1 vraag; moet ik het van de vakantie vermelden in de discussie (critical reflection bij mijn studie genoemd) of in de methodologie? Met vriendelijke groeten, Dyonne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2019

Graag gedaan. Dit hoort in de discussie, want is geen onderdeel van het onderzoeksontwerp (het was na het onderzoek pas bekend).

Dyonne
Door

Dyonne

op 06 Mar 2019

Hallo Luuk, Momenteel ben ik bezig met mijn scriptie welke zich richt op een erg specifieke doelgroep; families met kinderen tussen de 12 en 19 jaar. Nu heb ik mijn populatie gevonden via CBS, maar deze populatie bevat alleen families met kinderen tussen de 12 en 17 jaar. Over families met kinderen tussen de 18 en 19 jaar zijn geen statistieken te vinden. Omdat de populatie hierdoor niet volledig overeenkomt, maar ik toch een zo betrouwbaar mogelijke uitslag wil heb ik het confidence level op 95% gezet, maar de foutmarge op 7%. Uit verschillende bronnen online heb ik namelijk gevonden dat 3%, 5% en 7% gebruikelijke foutmarges zijn, waarvan 5% dan de meest gebruikelijke. Zijn het ontbreken van informatie wat betreft de populatie en het feit dat de enquete is gehouden mede gedurende drie vakantieperiodes (schoolvakanties, waarin deze doelgroep niet altijd te bereiken was) goede argumenten om voor een foutmarge van 7% te gaan? En toch ook de betrouwbaarheid van 95% te houden? De populatie grootte is overigens 151.839. Met vriendelijke groeten, Dyonne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Mar 2019

Hallo Dyonne, De foutmarge en betrouwbaarheidsinterview moeten optellen tot 100%. Doorgaans wordt voor respectievelijk 5% en 95% gekozen. Ik zie jouw geval geen reden om hiervan af te wijken. Van de populatiegrootte kun je eventueel een schatting maken. De vereiste steekproefgrootte zal vanaf een dusdanig grote populatiegrootte waarschijnlijk geen verschil maken. Het feit dat de enquetes tijdens vakanties zijn gehouden is wel het vermelden waard in de discussie, zeker als je vermoed dat dit invloed heeft gehad op de non-respons en/of de representativiteit van de steekproef. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

NB
Door

NB

op 06 Mar 2019

Hallo Luuk, Ik doe op dit moment een kwalitatief onderzoek naar duurzame inzetbaarheid bij een stichting. Deze stichting heeft 800 medewerkers en ik wil van hen weten wat hun behoeften zijn omtrent duurzame inzetbaarheid en wat zij merken van het huidige beleid. Gezien de tijd is het niet haalbaar om iedereen te interviewen. Het belangrijkste is dat ik resultaten heb per leeftijdsgroep, geslacht en niveau zodat ik deze kan generaliseren. Dit wordt namelijk uiteindelijk vertaald naar een personeelsbeleid. Vanuit zowel school als de organisatie krijg ik de vrijheid om de groep kleiner te maken door bijvoorbeeld een vakgroep of locatie te kiezen. Mijn vraag is nu: Wat raad jij aan qua groep die geïnterviewd wordt? Per locatie (gemiddeld 130 personen) of per vakgroep? en Hoeveel interviews moet ik doen om dit onderzoek betrouwbaar over te laten komen? Ik hoor het graag!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Mar 2019

Hallo, Bij kwalitatief onderzoek is er geen formule waarmee je het benodigde aantal interviews kunt bereken zoals dat wel voor enquêtes geldt. Ik kan o.b.v. deze informatie niet aangeven of per locatie of vakgroep verstandiger is, want ik ken de populatie niet (ik weet niet hoe homogeen de verschillende locaties/vakgroepen zijn). Het gaat er vooral om dat de geïnterviewden grof genomen representatief zijn voor de populatie. Hoe meer subgroepen je wilt vergelijken binnen de populatie, des te meer mensen je zal moeten interviewen om een goed beeld te krijgen. Groeten, Luuk

NB
Door

NB

op 06 Mar 2019

Aanvulling: Ik bedoel niet alleen betrouwbaar, maar vooral representatief aangezien ik de behoeften omtrent duurzame inzetbaarheid per leeftijdsgroep wil vertalen naar personeelsbeleid.

Lars
Door

Lars

op 06 Mar 2019

Beste Luuk, Ik ben bezig met een marktonderzoek dat gaat over de mogelijkheden op de consumentenmarkt van de meubelbranche. Hiervoor ga ik drie onderzoeken uitvoeren, 2 daarvan zijn kwalitatief en 1 is kwantitatief. De kwalitatieve onderzoeken zijn voor mij prima te doen. Echter bij het kwantitatieve onderzoek (enquêtes) heb ik moeite om de populatiegrootte te bepalen. Het is namelijk zo dat iedere consument weleens meubels koopt of heeft gekocht. Hierdoor weet ik dus ook niet goed wat de steekproefgrootte gaat zijn. Heb jij hier toevallig tips voor?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Mar 2019

Beste Lars, De populatiegrootte kan inderdaad de volledige consumentenpopulatie zijn, maar wellicht valt een deel van de consumenten buiten de groep. Bijvoorbeeld omdat ze nooit nieuwe meubels kopen of niet de koopbeslissing maken. Overigens zal het met de steekproefgrootte wel meevallen. Die gaat immers niet evenredig omhoog naarmate de populatie groter is. Vanaf een bepaalde omvang zal er geen toename meer zijn van de benodigde steekproef. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Pepijn
Door

Pepijn

op 26 Feb 2019

hallo Luuk, Ik heb een klanttevredenheid onderzoek gedaan voor een kleding winkel voor dames. Ik heb een diepte interview met een semi gestructureerde vragenlijst afgenomen bij 30 winkel bezoekers. Aan het begin van het interview heb ik 2 vragen gesteld om te kijken of de persoon tot mijn eenheden behoord. uiteindelijk heb ik maar met 9 respondenten gesproken die voldeden aan de kenmerken van mensen die nuttig zijn om te interviewen. Is dit onderzoek nu representatief of niet? Wat kan ik hier nog aan doen? Vriendelijke groet en alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Feb 2019

Hallo Pepijn, Op basis van jouw beschrijving is niet te bepalen of jouw steekproef representatief is. Om dat te bepalen moet je weten wat de kenmerken van de populatie van jouw onderzoek zijn en in hoeverre de steekproef dezelfde kenmerken heeft.

HH
Door

HH

op 13 Feb 2019

Hallo Luuk, Ik doe onderzoek naar een bedrijfsrestaurant van een bedrijf met 650 medewerkers. Ik verstuur de online survey naar de gehele populatie, hierbij heb ik 242 respondenten nodig om het onderzoek representatief te maken. Is er dan nog sprake van een steekproef? En is deze dan select of aselect? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Feb 2019

Hallo, Er is altijd sprake van een steekproef. In jouw geval is de steekproef de gehele populatie. Dit is een selecte steekproef.

W
Door

W

op 12 Feb 2019

Hallo, Voor mijn onderzoek moet ik bedrijven benaderen uit een lijst van 500 bedrijven. Hierbij kom ik uit op een steekproef van 217. Maar is mijn gehele populatie dan die 500 bedrijven of moet ik dit breder trekken? 217 respondenten van 500 potentiële wordt nog wel een uitdaging. Alvast bedankt.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Feb 2019

Hallo, Uit de informatie die jij geeft kan ik niet opmaken of die 500 bedrijven de hele populatie zijn. Een populatie bestaat bijvoorbeeld uit alle bedrijven uit sector X of alle klanten van bedrijf X. Het is dus maar net hoe jij jouw populatie hebt gedefinieerd. Hier nog verdere uitleg over wat een populatie is: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/populatie/ Groeten, Luuk

Hans
Door

Hans

op 21 Nov 2018

Beste Luuk, Ik wil berekenen hoe groot mijn steekproef moet zijn om te concluderen dat er niet teveel fouten in een documentenreeks zijn. De foutmarge is 1%, de populatie N>1000. Ik heb berekend dat in een steekproef van 100 de steekproef 23 moet zijn (1-0,99*0,98*0,97 enz.) om met 50% zekerheid te zeggen dat het foutpercentage lager dan 1% is. Dus moet mijn steekproef zo'n 25% van de populatie zijn. Vraag 1: klopt deze berekening? Een steekproef 25% lijkt in de praktijk niet haalbaar. Vraag 2: Hoe groot moet de steekproef zijn om niet meer dan 10% kans te hebben dat de foutmarge 2% of meer is?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Nov 2018

Beste Hans, ik weet niet precies wat je bedoelt met "N>1000" en "steekproef van 100 de steekproef 23 moet zijn" (bedoel je populatie van 100?). Anyway, volgens steefproefcalculator.com heb je met een populatie van N = 1000 en een foutmarge van 1% een steekproef van 944 nodig. Waarom ga je voor 1% foutmarge? Doorgaans is 5% ook voldoende. Dan kom je op een benodigde steekproef van 278 (bij N = 1000). De verhouding tussen de steekproef en populatie uitdrukken in termen van percentages is niet de juiste manier om hier naar te kijken. Dit percentage kan namelijk exponentieel toenemen/afnemen naarmate de steekproef of foutmarge toenamen/afnemen. Oftewel, bij een kleine populatie is de benodigde steekproef verhoudingsgewijs groter dan bij een grotere populatie. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Ellen
Door

Ellen

op 15 Oct 2018

Hi Luuk! Het berekenen van mijn steekproefgrootte gaat nogal ingewikkeld, ik heb 43 survey respondenten. Nu vroeg ik mij af wat is betrouwbaarder (en waarom): een betrouwbaarheids niveau van 85% en een foutmarge van 11% OF een betrouwbaarheids niveau van 95% en een foutmarge van 15%? Alvast duizendmaal dank voor je hulp!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Oct 2018

Hi Ellen, Kun je vertellen hoe je aan deze getallen komt, want het betrouwbaarheidsniveau en de foutmarge moeten samen 100% zijn? Groeten, Luuk

Thomas Veenman
Door

Thomas Veenman

op 12 Jul 2018

Hoi Luuk, Ik doe een een kwantitatief onderzoek naar de geboden behandelkwaliteit volgens een bepaalde methodiek. Hiervoor heb ik een zo'n groot mogelijk steekproef geselecteerd op basis van cliënten die in hun dossier beschikten over de voor ons relevante data. Cliënten die niet over deze data beschikten zijn uitgesloten van het onderzoek. Hierdoor heeft niet iedere cliënt evenveel kans gehad om in het onderzoek te komen. Om wat voor steekproef gaat het hier? Is dit een selecte doelgerichte steekproef of misschien een selecte praktische bruikbare steekproef? En als de cliënten inderdaad niet aselect gekozen zijn dan heeft dat van invloed op de generaliseerbaarheid van mijn resultaten toch? Hoe kan ik hier in mijn discussie-sectie het beste mee omgaan? Alvast bedankt voor het meedenken.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Jul 2018

Hoi Thomas, Vergeet de cliënten die niet over de relevante data beschikten. Deze vallen buiten de populatie van het onderzoek (uiteraard wel belangrijk om de inclusie- en exclusiecriteria duidelijk te vermelden). Het gaat erom hoe je de selectie hebt gemaakt van de cliënten die wel over de relevante data beschikken. Is dat random (willekeurig uit de populatie getrokken, mogelijk ook bijv. elke 10de client) of selectief (bijv. zelfselectie of quotasteekproef)?

Patricia
Door

Patricia

op 08 Jun 2018

Hoi Luuk, Voor mijn toegepast onderzoek wil ik voor een organisatieonderdeel in kaart brengen welke factoren in welke mate van invloed zijn op werkdruk. Hiervoor wil ik na de literatuurstudie interviews houden onder een aantal betrokkenen om zo te bepalen of er naast de gevonden factoren in de literatuur nog andere factoren relevant zijn. Vervolgens wil ik middels een enquête de medewerkers uit het organisatieonderdeel bevragen op de betreffende factoren. Het organisatieonderdeel bestaat uit meerdere afdelingen en functies en de totale omvang is 500 fte. Interviews wil ik via grounded theory doen (geen nieuwe aspecten meer, dan genoeg interviews gehouden). Bij de enquête loop ik echter vast: wat zou mijn steekproefgrootte moeten zijn en welke methode past het best (proportionate/disproportionate stratified random sampling of een andere?). Alvast bedankt voor het meedenken. Groeten, Patricia

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Jun 2018

Hoi Patricia, de standaard is random sampling. Zover ik kan inschatten hoef je hier niet van af te wijken. Er staan allerlei rekentools online om de vereiste steekproefgrootte te berekenen, zoals deze https://nl.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/. Standaard ga je uit van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en dus een foutmarge van 5%. In jouw geval kom je dan op een vereiste steekproefgrootte van 218. Helder? Succes! Groeten, Luuk

Bart
Door

Bart

op 30 May 2018

Hi Luuk, Ik doe een onderzoek naar de huidige klanten van een bedrijf. Het bedrijf heeft 66 klanten. Als ik uit zou gaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5%, zou ik 57 respondenten moeten hebben. Dit lijkt echter niet haalbaar, ik krijg geen respons ondanks dat ik daar wel de moeite voor doe. Nu is in de literatuur te lezen dat het soms (met name bij kleine steekproeven) gekozen kan worden voor een betrouwbaarheidsniveau van 90%. Nu lijkt het dat daar dan de 10% foutmarge bij hoort. Klopt dit ook? Hoe erg is het als ik bijvoorbeeld niet aan het benodigd aantal respondenten kom? Is mijn onderzoek dan niet geldig? Of moet ik dit bespreken in een discussiehoofdstuk? Ik zie je antwoord tegemoet. Groeten, Bart

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 May 2018

Beste Bart, Bij een betrouwbaarheidsniveau van 90% hoort inderdaad een foutmarge van 10%. Als je niet aan het benodigd aantal respondenten komt is dat voor een scriptie-onderzoek doorgaans geen ramp, omdat je vrij beperkte tijd, middelen en ervaring hebt. Het onderzoek kan nog steeds 'geldig' zijn, maar dan met de nodige beperkingen. Het is daarom belangrijk om: - in het methodehoofdstuk te beschrijven welke strategieën je hebt toegepast voor maximalisatie van de respons en representativiteit van de steekproef; - in het discussiehoofdstuk transparant te zijn en te laten zien dat je begrijpt wat van de implicaties zijn van de steekproefomvang. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Student SW
Door

Student SW

op 07 May 2018

Beste Luuk, Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar de ervaringen van social workers en vrijwilligers betreffende de samenwerking. Beiden zijn groepen van 30 mensen. Hoeveel kwalitatieve interviews kan ik dan het best doen? En waar kan ik dit vervolgens op baseren? Alvast bedankt.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 May 2018

In feite ga je net zolang door met de interviews tot je geen nieuwe informatie meer krijgt. Je spreekt dan van inhoudelijke verzadiging oftewel saturatie. Bij een complex onderwerp of een heterogene groep van onderzoekseenheden zal het langer duren voordat je het saturatiepunt bereikt. Doorgaans geldt bij scripties wel een soort "inspanningsverplichting" van bijvoorbeeld 10 interviews. Dat hangt af van de opleiding of scriptiebegeleider.

Sven
Door

Sven

op 02 May 2018

Beste Luuk, Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar de cyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ik ga hierbij een enquête afnemen onder de medewerkers, die ik op basis van functie (kantoor of operationeel) heb uitgesplitst. Nu heb ik 176 operationele medewerkers, wat betekent dat er 121 respondenten nodig zijn om mijn resultaten significant te laten zijn. Echter, uit praktisch oogpunt wordt het erg lastig om 121 operationele medewerkers tijdens hun werk te storen. Vanuit mijn bedrijf wordt er nu geopperd om een normgroep op te stellen, en voor deze kleinere groep te zorgen dat zij allemaal reageren op de enquête. Je ziet vaak dat er bepaalde normgroepen worden gemaakt, waaraan resultaten getoetst kunnen worden. Ik kan alleen weinig informatie vinden over hoe je dan een normgroep samenstelt en hoe groot deze moet zijn. Kan ik überhaupt met een normgroep werken?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 May 2018

Beste Sven, Ik denk dat je bedoelt betrouwbaar te laten zijn i.p.v. significant te laten zijn. Anyway, ben je van plan om de enquête digitaal aan te bieden? Dan hoef je de medewerkers niet te storen, aangezien ze de enquête dan op een zelf gekozen tijdstip kunnen invullen. Iedere medewerker heeft wel eens een dood moment van 5-10 minuten om een enquête in te vullen. Ik weet niet precies wat jij met normgroep bedoelt. Naar mijn weten is normgroep synoniem voor steekproef en los je hiermee niet het probleem van een te lage respons op. Ik raad je aan om een zo hoog mogelijke respons na te streven. Zie dit artikel voor strategieën hiervoor: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/typen-enquetes-en-manieren-om-non-respons-te-beperken/ Als dit niet lukt dan zij het zo. Het belangrijkste is dat je de resultaten en beperkingen op heldere wijze in je scriptie te rapporteert. Succes!

Ella
Door

Ella

op 25 Apr 2018

Beste Luuk, voor mijn scriptie moet ik een enkelvoudige aselecte steekproef doen. Hiermee moet ik de juistheid van de tenaamstelling aantonen. Ik heb een data met 1351 inkoopfacturen. Het betreft een lijst met inkoopfacturen van 3 werkgevers. Hoe kan ik het beste de steekproefgrootte bepalen? gezien de tijd en werk (ik moet facturen en bestelaanvragen openen en controleren) weet ik dat 300 inkoopfacturen te veel is. Ik ben uitgegaan van een foutmarge van 7% en betrouwbaarheid 93% met een omvang van 1351 en spreiding 50%. Uit deze uitkomst is een steekproefgrootte van 150 naar voren gekomen. Nou is mijn vraag is dit realistisch? ik denk dat dit wel haalbaar is. Maar wil ook weten of een grootte van 150 representatief is. Ik ben uitgegaan van de meest voorkomende spreidingwaarde omdat ik niet weet hoe ik dit moet vaststellen. Ik heb een discrete (harde) data namelijk een lijst/overzicht met de betaalde inkoopfacturen van maart.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Apr 2018

Beste Ella, Een betrouwbaarheid van 93% is wel ongebruikelijk laag. Standaard wordt er gekozen voor 95% betrouwbaarheid en 5% foutmarge (soms zelfs 99% / 1% resp.). Dan kom je inderdaad op een een steekproefgrootte van 300 uit. Als dit praktisch gezien teveel is, dan neem je er 150 en beschrijf je dit in het discussiehoofdstuk als beperking van jouw onderzoek. Dat zou ik dan wel aan je scriptiebegeleider voorleggen, want deze kan bijv. zeggen dat 300 prima te doen is. Vergelijk het met iemand die 10 interviews afneemt voor een scriptie. Die is met het interviewen (afspraken regelen, reizen en interviews afnemen) en uittypen (een dag geestdodend werk per uur interviewopname) van de interviews al gauw 100 uur kwijt. Voor jou zou 100 uur betekenen dat je een uur over 3 facturen mag doen. Is dat niet haalbaar? Over spreiding zou ik je niet te druk maken . Deze heeft relatief weinig invloed op de vereiste steekproefgrootte. Dus gewoon de standaardwaarde van 50% pakken. Groeten, Luuk

Wouter
Door

Wouter

op 23 Apr 2018

Beste Luuk, Momenteel ben ik bezig met het uitvoeren van een marktonderzoek. Hierbij ben ik van plan om diepte interviews te gaan houden met 10 project inrichters in Frankrijk, 5 Markt beïnvloeders voor de externe analyse en 5 interviews met interne medewerkers voor de interne analyse. Nu is mijn vraag aan u, welke steekproefmethode u lijkt u het beste om bij deze interviews te gebruiken bij welke onderzoekspopulatie. Mocht u nog meer informatie nodig hebben om mijn vraag te beantwoorden dan hoor ik dat uiteraard graag. Met vriendelijke groet, Wouter

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Apr 2018

Beste Wouter, De doelgerichte steekproef i.c.m. de sneeuwbalmethode past hier denk ik het beste bij. Je wilt immers gericht deze 3 groepen mensen selecteren en zal waarschijnlijk moeten rondvragen om (via-via) tot deze selectie te komen. Mvg, Luuk

Paulien
Door

Paulien

op 10 Apr 2018

Hai Luuk! Wat zou het effect zijn als je een platform zoals surveyswap.io gebruikt voor respondenten verzamelen? Je komt dan gratis aan respondenten als je vragenlijsten maakt. Ik zie studenten van heel Nederland erop. Dat lijkt me goed voor de representiviteit? Maar waar valt dit onder? Sneeuwbal? Hier staat nog een artikel erover, mocht je willen weten hoe het werkt: https://surveyswap.io/blog/respondenten-verzamelen-voor-je-scriptieonderzoek-gratis

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Apr 2018

Hai Paulien, Gepaste steekproefselectie en representativiteit hangen samen met de onderzoeksvraag en staan los van het platform. Als je de enquête door het gehele platform laat invullen zal het een vorm van random sampling zijn, tenzij de deelnemers bepaalde kenmerken hebben. De representativiteit wordt bepaald door de populatie waar jij je op richt in jouw onderzoek. Deze zal hoog zijn als jouw populatie bijv. studenten is en op het platform met name doorsnee studenten zitten. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Kees
Door

Kees

op 06 Apr 2018

Hallo Luuk, Voor mijn onderzoek is de marktgrote (gehele populatie) 1400 bedrijven. Als ik al deze bedrijven zou benaderen zou ik volgens de meeste rekenhulpen 300+ antwoorden moeten ontvangen wil je het onderzoek betrouwbaar zijn (95% en 5% nauwkeurigheidsmarge) dit betekend meer dan 20% die mijn enquete invult, dat lijkt me totaal niet haalbaar. Wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Apr 2018

Hallo Kees, Het zou kunnen dat 20% niet haalbaar is. Ten eerste raad ik je aan om er alles aan te doen om non-respons te beperken. Zie dit artikel voor tactieken hiervoor: https://deafstudeerconsultant.nl/afstudeertips/onderzoeksmethoden/typen-enquetes-en-manieren-om-non-respons-te-beperken/ Verder is het geen ramp als je net niet aan de 20% komt. Ook als bijv. 25% deelneemt heb je mogelijk te maken met een selectieve door non-respons. Om hiervoor te corrigeren is het belangrijk dat je in jouw onderzoek controlevariabelen opneemt. Als dit niet (geheel) mogelijk blijkt, wees daar dan zo transparant mogelijk over en geef in het discussiehoofdstuk vooral aan dat jij je hiervan bewust bent. Zelfs het CBS heeft hier problemen mee: https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C4F72666-8C9D-463D-89E1-768FD57B0555/0/2002m04v4p020art.pdf Succes! Luuk

Iris
Door

Iris

op 01 Apr 2018

Beste Luuk, Voor mijn scriptie (opleiding Communicatie) wil ik onderzoek doen naar de positionering van een online bureau (B2B). Met dit onderzoek wil achterhalen welke kernwaarden, symbolen, communicatie-uitingen en middelen het bedrijf het beste kan communiceren. Hiervoor wil ik kijken naar de identiteit van het bedrijf (merk) , de concurrenten en de potentiële klant. Voor de identiteit van het bedrijf wordt er een half gestructureerd interview gehouden met diverse medewerkers om zo de merkidentiteit scherp te krijgen. Het deskresearch zal gedaan worden om de kernwaarden, symbolen en communicatie-uitingen en middelen van het bedrijf (online) te vergelijken met de concurrent. Nu heb ik alleen een probleem met het achterhalen waar de voorkeur van de potentiële klant ligt. Voor de positionering wordt er veelal aangeraden om gebruik te maken van een laddering interview bij de doelgroep. Is dit ook mogelijk als deze doelgroep bestaat uit zo'n 1000 adverteerders? Hoeveel interviews zou ik dan moeten afnemen? En mochten dit er erg veel worden is een enquête ook nog mogelijk? Met vriendelijke groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 02 Apr 2018

Beste Iris, Voor interviews is er bij mijn weten niet echt een betrouwbare manier om gepaste steekproefgrootte vast te stellen. Dat hangt af van de homogeniteit van de groep: hoe homogener, des te minder interviews nodig zijn. Doorgaans gaan scriptiebegeleiders uit van zo'n 10 interviews. Het nadeel van een enquête is dat je niet kunt doorvragen. Als je denkt dat de mogelijkheid tot doorvragen waardevol is voor jouw onderzoek, dan zijn interviews gepaster. Met vriendelijke groet, Luuk

Ella
Door

Ella

op 29 Mar 2018

Hoi, Ik had ook een vraagje. Voor mijn onderzoek moet ik toetsen naar de tenaamstelling van de inkoopfacturen. Hiervoor krijg ik de inkoopfacturen van maart. Met dit onderzoek moet er aangetoond worden dat de tenaamstelling bij de inkoopfacturen goed gaat. Ik weet dat het een aselecte steekproef is ik ben alleen niet uit over de soort steekproef. Ik twijfel tussen systematische steekproef en zoek daar nader informatie over. Kunnen jullie mij helpen? Mocht het niet systematische steekproef zijn welke past er het beste bij?

Ella
Door

Ella

op 12 Apr 2018

Hallo Luuk, Dank voor de uitleg. Weet u misschien waar ik meer uitleg kan vinden over een enkelvoudige (willekeurige) steekproef. en of misschien boeken die mij bij het implementeren van de steekproef kunnen helpen? Misschien handige link? video's? hoor het graag en alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Mar 2018

Hoi Ella, Een systematisch steekproef is prima als deze representatief is. Stel dat je elke 10e factuur neemt en het blijkt hierbij een bepaald product, klant of dag oververtegenwoordigd is, dan is de steekproef niet meer representatief. Een veiligere optie is dan een enkelvoudige (willekeurige) steekproef. Helder? Groeten, Luuk

Anna
Door

Anna

op 15 Mar 2018

Beste Luuk, Ik doe een onderzoek naar optimalisering van de gastvrijheidsbeleving waarvan de populatie alle bezoekers zijn van het theater, maar ik richt mijn in het onderzoek alleen op de doelgroep die ouder is dan 50 jaar. Dit is dan mijn steekproef, maar welke steekproef past hier bij? Ik dacht zelf aan doelgerichte steekproef aangezien ik van de algehele steekproef de vaste bezoekers ga enquêteren. Klopt dit? Ik hoor het graag,

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Mar 2018

Beste Anna, Dit kun je inderdaad een doelgerichte steekproef noemen. Als je de doelgroep ouder dan 50 als populatie ziet - dus de hele populatie onderzoekt - dan is het een censusonderzoek. Groeten, Luuk

Tessa
Door

Tessa

op 13 Mar 2018

Beste Luuk, Voor een positioneringsonderzoek ga ik naast diepte-interviews ook enquêtes afnemen bij de doelgroep. De populatie van deze doelgroep is 165 gemeenten, en deze gemeenten worden dan ook allen gecontacteerd m.b.t. de enquête. Is er in dit geval überhaupt sprake van een steekproef? Of van een censusonderzoek omdat de totale populatie wordt aangeschreven? Als tweede heb ik een probleem met de steekproefgrootte berekening. Als ik een betrouwbaarheid van 95% wil hanteren, kom ik uit op het verzamelen van 116 respondenten (dit lijkt mij toch erg hoog i.v.m. totale populatie), kan dit kloppen? Alvast bedankt voor uw hulp bij dit vraagstuk! Met vriendelijke groet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Mar 2018

Beste Tessa, Dit is inderdaad een censusonderzoek. Hoe heb je de steekproef berekend? Dit kan best kloppen. De benodigde steekproefgroote heeft immers een exponentiele relatie met de steefproefgrootte, geen lineaire: bij een populatie van 20 is een steekproef van "maar liefst" 20 nodig, bij de populatie van 1.000.000 "slechts" 384. Met vriendelijke groet, Luuk

MM
Door

MM

op 13 Mar 2018

Hallo Luuk, Ik doe onderzoek naar de positionering (bij de huidige leden) van een stichting. De positionering is afhankelijk van twee groepen namelijk de DMU die bepaalt of een organisatie lid wordt/blijft. En de medewerkers, waaronder ook weer de DMU-leden, die deel mogen nemen aan de diensten/workshops. Mijn vraag is of een gestratificeerd steekproef geschikt is? Omdat ik aparte uitspraken wil doen over beide groepen (zoals welke positionering geschikt is voor DMU en welke voor medewerkers), maar ook gezamenlijke uitspraken (zoals welke social media kanalen zij gebruiken). Daarbij weet ik niet hoe ik de steekproef moet berekenen. De N voor de DMU-leden is 250. En voor alle medewerkers geld N is 70.000. Kan jij mij hierbij helpen?

Luuk Tubbing
Anny
Door

Anny

op 28 Feb 2018

Beste Luuk, Dank voor je snelle reactie! Het probleem dat de organisatie ervaart is of dat de afdeling Sales niet voldoende budget begroot of dat de projecten niet goed gemanaged worden, waardoor er elke keer meer uren worden gemaakt dan er begroot zijn. Dit is waar de organisatie tegen aanloopt. En mijn onderzoek moet dit verschil verkleinen, of zelfs dat er een keer te veel wordt begroot. Het gaat om een softwarebedrijf die de Scrum methodiek toepast, dit maakt het begroten al lastiger omdat er geen uitgewerkt plan voor de uitvoering vaststaat. Van de projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd, waarbij er geen begroting is geweest, neem ik niet mee in het onderzoek, omdat er geen verschil in afwijkende uren aangetoond kan worden.

Anny
Door

Anny

op 27 Feb 2018

Beste Luuk, Momenteel ben ik aan het afstuderen en doe ik onderzoek naar het verschil tussen de begrote en gerealiseerde kosten (uren). In de meeste gevallen wordt er minder budget begroot. Hierbij wil ik dan het verschil in kaart brengen door projecten te analyseren. Binnen de (software)organisatie zijn er verschillende klanten met meerdere projecten. Aan de hand van de beschikbare data en de manier waarop deze verzameld is, hebben mijn begeleider en ik besloten om de projecten van 2017 in kaart te brengen, hier twijfel ik nog aan. Verder worden projecten op verschillende manieren uitgevoerd. Voor een aantal projecten is er bijvoorbeeld geen begroting gemaakt, deze neem ik dan ook niet mee. Ik vind het lastig om een duidelijke keuze van klanten/projecten te maken van welke en hoeveel projecten meegenomen moeten worden. Ik zou het heel fijn vinden als jij mij hiermee verder kunt helpen. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Feb 2018

Beste Anny, Welke selectie van projecten je maakt hangt af van de hypothese(n) die je wilt toetsen. Idealiter includeer je alle projecten van 2017. Dan is de dataset 100% representatief. Zijn er bepaalde belemmeringen om niet alle projecten te includeren? De minimale hoeveelheid projecten (vereiste steekproefgrootte) kun je vaststellen met een power analyse. Hoe meer verschillende variabelen je gaat analyseren, hoe groter je steekproef moet zijn voor een betrouwbare analyse. Welke projecten je precies wel of niet meeneemt daar kan ik je niet mee helpen. Ik heb immers geen kennis van het domein en de organisatie die jij onderzoekt. Welk probleem wil de organisatie oplossen met dit onderzoek? Groeten, Luuk

Jorg
Door

Jorg

op 05 Dec 2017

Ik doe onderzoek naar 'de intentie tot leren en ontwikkelen' van de ICT medewerkers binnen The DOC, hier heb ik 8 personen voor geïnterviewd. Nu heb ik echter iemand geïnterviewd die ook in de ICT werkt, om te kijken hoe dit in een andere organisatie wordt georganiseerd. Is dit mogelijk of is dit weer niet betrouwbaar en valide omdat het maar 1 persoon betreft?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Dec 2017

Jorg, niet per definitie. Dat hangt af van het doel en de probleemstelling van het onderzoek. Maar over het algemeen levert een interview met slechts één ervaringsdeskundige niet erg betrouwbare data op over een hele organisatie, sector, etc. Gr. Luuk

janice
Door

janice

op 29 Nov 2017

Hoi Luuk, Kun je mij vertellen op welke datum deze blog is aangemaakt?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Nov 2017

16 augustus 2014

SW
Door

SW

op 12 Oct 2017

Hallo, Ik doe onderzoek maar medicatieveiligheid. Door een dossieronderzoek naar het aantal micmeldingen achterhaal ik welke medicatie incidenten het meest voorkomend zijn. Vervolgens voer ik een systematische literatuurstudie uit om passende interventies te zoeken. Mijn onderzoek is kwantitatief van aard. Mijn vraag is hoe stel ik bij een literatuurstudie een onderzoekpopulatie en steekproef vast? Alvast bedankt voor uw reactie!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Oct 2017

Hallo SW, In feite op basis van dezelfde principes. Je begint met een lijst van inclusie- en exclusiecriteria, waarin bijv. eisen staan aan het onderwerp (obv bepaalde termen in de titel/tekst), de kwaliteit van de literatuur (obv minimaal aantal referenties), de onderzochte populatie in de studie, etc. Helder? Groeten, Luuk

Nynke
Door

Nynke

op 13 Jun 2017

Hi, Ik doe een onderzoek hoe mijn stagebedrijf zijn marktaandeel kan vergroten in een bepaalde dienst. Nu ga ik hiervoor verschillende interviews voor afnemen bij bedrijven om te zien of er interesse is in deze diensten. Nu vraag ik me af wat mijn steekproef dan is en hoe groot deze moet zijn om een betrouwbaaronderzoek te hebben

Liepke
Door

Liepke

op 14 Mar 2019

Hoi Luuk, Voor mijn afstudeerstage doe ik een marktonderzoek naar de behoeften van de afnemers. Hiervoor ga ik klanten interview aan de hand van enquêtes. Er zijn 68 afnemers, maar aan de hand van welke formule kan ik nu aantonen hoeveel enquetes ik moet afnemen? wat voor soort verdeling is het (normaal, binomiaal)? Op internet kom ik veel steekproefcalculators tegen, maar wat zijn de formules hierachter? ik hoop dat je me een aantal tips kan geven, alvast bedankt.

Luuk Tubbing
Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Jun 2017

Hi Nynke, Bij interviews gaat het niet zozeer om de hoeveelheid, wel om de representativiteit (is de steekproef representatief voor de populatie). De meeste opleidingen eisen rond de 10 interviews.

Nancy
Door

Nancy

op 02 May 2017

Dag, Ik doe een onderzoek onder 400 verpleegkundigen die een bepaalde werkmethode uitvoeren. De enquête gaat naar de gehele populatie die deze methode verplicht uitvoert en is daarmee , neem ik aan, een doelgroepgerichte steekproef. En dus niet a-select tot stand gekomen. Maar is hij dan onbetrouwbaar? Van de 400 verstuurde enquêtes heb ik er 135 respondenten. Dat lijkt mij best veel. a-select is niet mogelijk want dan moet ik de survey ook laten invullen door mensen die de methode niet uitvoeren. Dank voor je reactie!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 May 2017

Dag Nancy, De steekproef is zeker betrouwbaar, want is een goede (zelfs perfecte) vertegenwoordiging van de populatie. De respons is inderdaad meer dan prima. Een a-selecte steefproef is inderdaad niet relevant in jouw geval. Goed bezig dus! Succes met afronden! Groeten, Luuk

Tom
Door

Tom

op 24 Apr 2017

Hoi! Voor mijn onderzoek neem ik een survey af over criminaliteit. Nu is het zo dat ik in mijn survey 4 soorten criminaliteit bevraag en dus 4 onderwerpen behandel. Ik verwacht dat mensen het ene onderwerp meer invullen dan het andere omdat sommige delicten meer voorkomen. Echter kunnen mensen in theorie (als ze slachtoffer van alle delicten zijn geworden) alle 4 de onderwerpen invullen. Ik wil over elke soort (significante) uitspraken kunnen doen en de soorten onderling vergelijken. Heeft dit invloed op de grote van mijn steekproef? Als mijn survey maar 1 onderwerp had beslagen had ik ongeveer een steekproef gehad van 2000 man. Betekent dit dat ik dit simpelweg x 4 dien te doen? Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen. Groetjes Tom

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Apr 2017

Hoi Tom! Een goede vraag. Een belangrijk criterium hier is of het om onafhankelijke gevallen (in jouw geval typen delicten, niet personen) gaat. Zo ja, dan spreek je over vier verschillende steekproeven. Je zult dan dus per delict moeten voldoen aan de steekproefgrootte. Helder? Succes! Groetjes, Luuk

Marnon
Door

Marnon

op 22 Jul 2021

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerstage ga ik een onderzoek starten. Ik moet van een periode van 4 weken een X aantal orders nalopen. Ik heb daarnaast ook te maken met 4 verschillende winkel formules. Iedere formule moet in iedere week een gelijk aandeel hebben. Heb jij een tip hoe ik dit het beste kan aanpakken? In totaal zijn er 6225 orders binnen die 4 weken. Ik hoor het graag! Groetjes Marnon

J.V
Door

J.V

op 04 Jan 2022

Beste Luuk, Ik doe nu een onderzoek over de boekhouding van 11 verschillende organisaties die onderdeel zijn van een overkoepelende organisatie. Hiervoor wil ik alle boekhouders van alle betrokken organisaties interviewen, maar ik ben zelf boekhouder bij een van die organisaties van mijn onderzoek. Kan dit een probleem vormen voor mijn onderzoek? Mijn onderzoeksvraag is: "Hoe kan 'overkoepelende organisatie' ervoor zorgen dat de boekhouders van 'kleine organisaties' zelfstandig hun boekhouding kunnen beheren?" Dit zijn nu mijn vragen voor u: Niet alle organisaties hebben een eigen boekhouder, en ik wil een populatieonderzoek doen, het zal dus gaan over een 9-tal boekhouders. Zou dit een probleem kunnen vormen? Ook maak ik mij zorgen dat er sprake gaat zijn van bias omdat ik zelf boekhouder ben bij een van die organisaties. ik kan mijzelf niet interviewen, kan ik dat dan als non-response zetten? Is dat correct of is er een andere manier waarop ik dit kan aanpakken? Alvast bedankt voor je antwoord! Groetjes J.V

matthieu
Door

matthieu

op 04 Jan 2022

Beste Luuk, Ik ben bezig met een onderzoek naar de boekhouding van 11 verschillende organisaties die onderdeel zijn van een overkoepelende organisatie. Hiervoor wil ik alle boekhouders interviewen van de betrokken organisaties maar ik ben zelf boekhouder van een van die organisaties. Mijn onderzoeksvraag is: "Hoe kan 'overkoepelende organisatie' ervoor zorgen dat de boekhouders zelfstandig hun boekhouding kunnen beheren?" (De boekhouders zijn vrijwilligers) Mijn vragen nu zijn: Ik ben bang voor bias in mijn onderzoek omdat ik zelf dus boekhouder ben bij een van de organisaties. Ik zat nu te denken om mijn organisatie dan als non-response te zetten aangezien ik mijzelf niet kan interviewen, toch? Zou dit correct zijn of kan ik dit beter op een andere manier aanpakken? Ook wil ik een populatieonderzoek doen, hierbij zullen een stuk of 9 boekhouders de totale populatie zijn. Kan dit een probleem vormen als ik te weinig antwoorden krijg? Alvast bedankt, Matthieu

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

arrow_drop_up arrow_drop_down