Discussie

Discussie

In de discussie ga je de betekenis of implicaties van de resultaten na en bouw je een betoog dat antwoord geeft op jouw hoofd/deelvragen en eventueel hypotheses verwerpt of bevestigd. Naast het antwoord op jouw specifieke onderzoeksvragen beschrijf je ook de bredere implicaties voor zowel de voorgaande literatuur (alleen bij wo) als de praktijk (bij wo en hbo). Vermeld alleen resultaten die de conclusies rechtvaardigen, maar laat geen tegenwerpingen weg.

Indeling discussiehoofdstuk

Het discussiehoofdstuk is dus een reflectie waarin je de betekenis of implicaties van de resultaten bespreekt. Dit bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:
  • Theoretische implicaties: de betekenis van resultaten in het licht van voorgaande literatuur, wat zijn de verschillen en overeenkomsten, wat is de toegevoegde waarde van jouw onderzoek. Bij hbo-studies wordt dit onderdeel doorgaans achterwege gelaten.
  • Praktische (of management) implicaties: de betekenis van resultaten in het licht van de praktijk (richt je bijvoorbeeld op managers, organisaties, politiek of maatschappij). Hoe kunnen de resultaten van waarde zijn voor de praktijk? Hoe vertalen we de bevindingen naar praktijksituaties? Bij hbo-studies wordt dit doorgaans achterwege gelaten en in plaats hiervan een apart hoofdstuk met aanbevelingen en/of een implementatieplan geschreven.
  • Beperkingen: welke beperkingen kent jouw onderzoek: zijn de respondenten representatief voor de beoogde populatie, in hoeverre zijn de resultaten op toeval gebaseerd (betrouwbaarheid) bijv. door de onderzoeker, het protocol, de context, de respondenten.
  • Toekomstig onderzoek: welk toekomstig onderzoek is gewenst? Hierbij kun je voortbouwen op de resultaten van jouw onderzoek (deze toetsen) of de beperkingen (vervolgonderzoek moet rekening houden met … of zich focussen op andere populatie).
  • Conclusies (eventueel in apart hoofdstuk): korte omschrijving van bevindingen (antwoord op onderzoeksvragen), betekenis hiervan en vervolgstappen.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?