Basisconcepten van statistiek

Basisconcepten van statistiek

Statistiek is een vorm van wiskunde die manieren onderzoekt om data te verwerken en te analyseren. Het verschaft procedures om data te verzamelen en te vertalen zodat deze bruikbaar zijn voor onderzoekers of beslissers in organisaties.

statistiek-basisconcepten
Om enige vat te krijgen op statistiek zijn er om te beginnen een aantal basisconcepten die je dient te begrijpen:
 • Variabele: karakteristieken van items of individuen (bijv. geslacht, opleiding, inkomen).
 • Operationele definitie: een universeel geaccepteerde betekenis van een variabele die duidelijk is voor alle betrokkenen van de analyse.
 • Populatie: bestaat uit de leden van een groep waarover je conclusies wilt trekken (bijv. geneeskundestudenten van het VUmc, kiesgerechtigde Nederlanders).
 • Steekproef: het gedeelte van de populatie geselecteerd voor analyse (bijv. focusgroep van 10 geneeskundestudenten, 500 kiesgerechtigde Nederlanders).
 • Parameter: een numerieke maat die een eigenschap van een populatie beschrijft (bijv. gemiddelde studietijd per week, gemiddelde leeftijd).
 • Statistiek: een numerieke maat die een eigenschap van een steekproef beschrijft.
 • Beschrijvende statistiek: het verzamelen, bewerken, interpreteren samenvatten en presenteren van de belangrijkste kenmerken van een kwantitatieve dataset.
 • Inferentiële statistiek: gebruikt steekproefdata om conclusies te trekken over een gehele populatie.
 • Kengetal: geeft in één getal een samenvatting over een dataset. Een kengetal kan gaan over één variabele (gemiddelde, mediaan, modus, variantie, standaarddeviatie) of over de relatie tussen twee variabelen (correlatiecoëfficiënt).
 • Statistische toets: doet met een bepaalde betrouwbaarheid op basis van een steekproef uitspraak of een hypothese waar is of niet.
 • Regressieanalyse: laat zien hoe een verband tussen variabelen eruit ziet door een lijn te trekken door een puntenwolk.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?