Descriptive statistics genereren met SPSS

Descriptive statistics genereren met SPSS

Descriptive statistics (beschrijvende statistiek) is het kwantitatief beschrijven van de belangrijkste eigenschappen van een dataset, zoals het gemiddelde, de standaarddeviatie, de mediaan, etc. Door in SPSS in de menubalk boven Descriptive statistics --> Frequencies te kiezen verschijnt onderstaande dialoogvenster:

descriptive-statistics-frequencies
De variabelen aan de linkerkant kun je naar rechts verplaatsen om deze mee te nemen in de analyse. Dit doe je door de betreffende variabele(n) te selecteren en vervolgens op de pijl in het midden te klikken. Op dezelfde wijze kun je variabelen eventueel weer naar links verplaatsen. SPSS genereert standaard een frequentieverdeling in tabelvorm van alle scores. Daarnaast zijn er twee dialoogvensters die je kunt aanklikken voor meer opties, namelijk Statistics en Charts: descriptive-statistics-frequencies-statistics
In het Statisticsdialoogvenster kun je verscheidene statistieken selecteren die de verdeling van de dataset kenmerken:
  • Centrummaten (central tendency, rechtsboven): gemiddelde, mediaan, modus, som
  • Vormmaten (distribution, rechtsonder): skewness en kurtosis
  • Spreidingsmaten (dispersion, linksonder): standaarddeviatie, variantie, bereik, minimum, maximum, gemiddelde standaardafwijking
  • Percentielwaarden (percentile values, linksboven): kwartiel en zelf in te stellen afkappunten
descriptive-statistics-frequencies-charts
In het Charts dialoogvenster kun je eenvoudig frequentieverdelingen plotten, zoals een staafdiagram, taartdiagram of histogram. In de staafdiagram kun je de verdeling van de dataset plotten tegen een normale verdeling. Ten slotte kun je kiezen tussen frequenties of percentages. In de subkennisbank 'Dataverkenning met grafieken' vindt je hoe je complexere grafieken kunt maken met de SPSS Chart Builder.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?