Wat zijn statistische aannames?

Wat zijn statistische aannames?

Een statistische aanname, veronderstelling of assumptie is een algemene aanname over een statistische populatie. Om conclusies te trekken over een populatie is het meestal vereist om enkele aannames te doen en deze te controleren. Uiteraard dienen deze zorgvuldig gedaan te worden aangezien de validiteit van de conclusies op het spel staan.De meest voorkomende statistische aannames zijn:
  1. Statistische onafhankelijkheid: twee gebeurtenissen hebben geen invloed op elkaar
  2. Onafhankelijkheid van gemeten afwijkingen door verstorende effecten
  3. Normaliteit van observaties: een symmetrische verdeling rond het gemiddelde, hoog in het midden en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden
  4. Lineariteit: a en b hebben een rechtevenredig verband, oftewel: als a x maal zo groot wordt, wordt ook b x maal zo groot
Een veelgebruik deel van de statistische procedures zijn parametrische toetsen. Deze zijn gebaseerd op onder meer een normale verdeling. Als de data niet parametisch is, dan kun je vraagtekens zetten bij het uitvoeren van een parametrische toets en de hieruit volgende bevindingen.
Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?