Probleemstelling formuleren

Probleemstelling formuleren

Een probleemstelling, ook wel onderzoeksvraag, hoofdvraag of centrale vraag genoemd, is cruciaal omdat het richting geeft aan jouw onderzoek. Het bepaalt de invalshoek van het onderzoek, maar daar mee ook welk type onderzoek je gaat doen en hoe je scriptie eruit gaat zien, aangezien de resultaten van het onderzoek een antwoord moeten geven op de probleemstelling. Voordat je jouw probleemstelling gaat formuleren is het dus zinvol om je af te vragen welk type onderzoek jij leuk vindt. Vanuit de opleiding is het vaak een vereiste om bij een afstudeeronderzoek zelf data te verzamelen. Dit kan op verschillende manieren. Wil je bijvoorbeeld graag het veld in door diepgaande interviews af te nemen of de praktijk te observeren? Of wil je liever online enquêtes afnemen en data analyseren van een grote steekproef?

Kenmerken van een goede probleemstelling

De probleemstelling is het logische gevolg van de achterliggende problematiek gerelateerd aan het onderwerp dat je hebt gekozen. Een goede probleemstelling (ook wel de hoofdvraag of centrale vraagstelling genoemd) is een kernachtige vraag en heeft de volgende kenmerken:
 • Vraagvorm: ondanks dat het gaat om een probleemstelling
 • Eén zin: één korte en duidelijke zin (als deze erg lang wordt dan liever opsplitsen in deelvragen)
 • Specifiek geformuleerd: helder afgebakend (wat wel en wat niet), precies en scherp
 • Relevant: toegevoegde waarde (voor wetenschap, maatschappij, afstudeerorganisatie)
probleemstelling-relevant

Typen en voorbeelden probleemstelling

De probleemstelling zet over het algemeen aan tot het schrijven van een gericht betoog in plaats van een doelloze beschrijving van fenomenen. Dit betoog verschaft stap voor stap inzicht in verbanden tussen de verschijnselen, gebeurtenissen, ontwikkelingen, factoren, etc. De manier waarop een probleemstelling wordt geformuleerd bepaalt het soort onderzoek dat uitgevoerd dient te worden om deze te beantwoorden. Hierin zijn vijf soorten te onderscheiden, met elk hun eigen doelen en formuleringen:

Beschrijvend

Informatievergaring oftewel het beschrijven van fenomenen zonder link naar consequenties of verklaringen. Het gaat vaak om vragen die beginnen met wie, wat, wanneer, waar, welke, hoeveel, zoals:
 • ‘wat zijn de belangrijkste verschillen tussen wetgeving voor intellectuele eigendomsrechten in Europa en China?’
 • ‘welke sectoren en organisaties zijn van invloed op de Nederlandse volksgezondheid?’
 • ‘hoeveel hart- en vaatziekten komen voor onder jager-verzamelaars Centraal Afrika?’ of ‘hoeveel patenten zijn er tussen 1990 en 2010 toegekend in de huidige lidstaten van de EU?’

Exploratief

Geeft uitleg over fenomenen of gebeurtenissen en hun onderlinge relaties (verklaringen, oorzaken of redenen). Vragen beginnen hierbij vaak met hoe, waarom en wat:
 • ‘hoe beïnvloedt leiderschap de relatie tussen strategische allianties en innovatie?’
 • ‘waarom is de prevalentie van hart- en vaatziekten in jager-verzamelaars in Centraal Afrika lager dan in Westerse Europeanen’?’
 • ‘wat is de oorzaak van de hoge kindersterfte in Zuidoost Azië?’

Toetsend

Onderzoekt of iets aan bepaalde criteria voldoet. Het doel is om na te gaan of hypothesen, die zijn afgeleid uit een theorie, kloppen. Een aantal voorbeelden:
 • ‘heeft een CEO-wissel bij beursgenoteerde bedrijven invloed op de aandelenkoers?’
 • ‘is er een verband tussen geslacht en de prevalentie van obesitas?’

Adviserend

Verschaft suggesties voor een keuze uit meerdere (handelings)opties. Vaak dient voor het beantwoorden van een adviserende vraag eerst ten minste één van bovenstaande typen vragen beantwoord te worden. Dit type vraagstelling is vaak gebruikelijk bij hbo-studies. Een paar voorbeelden:
 • ‘welke maatregelen dienen er genomen te worden om de financiële gezondheid van KPN op de lange termijn te waarborgen?’
 • ‘wat is de beste methode voor het realiseren van een kwalitatief leven van patiënten met multimorbiditeit?’
 • ‘hoe kan Nederland haar concurrentiepositie verbeteren?’

Voorschrijvend

Verschaft (gebruikers)instructies of aanwijzingen, zoals:
 • ‘welke procedures dienen er gevolgd te worden voor een optimale veiligheid in het productieproces van babyvoeding?’
 • ‘hoe dient er gehandeld te worden door de Nederlandse delegatie tijdens handelsmissies in China?’
voorbeelden-probleemstelling-formuleren

Eén of meer vragen formuleren?

Binnen een (afstudeer)onderzoek kan sprake zijn van een probleemstelling die verschillende van bovenstaande typen bevatten. Zo kun je bijvoorbeeld een adviserende probleemstelling hebben, maar dien je eerst een beschrijvende vraag te beantwoorden om de informatie te vergaren de nodig is om tot een advies te komen. De meeste probleemstellingen bevatten meerdere te onderzoeken aspecten. Om de probleemstelling verder te specificeren of op te delen kun je deelvragen formuleren.

De perfecte onderzoeksvraag formuleren?

Heb je nog steeds moeite om tot een goede vraagstelling te komen? Focus op hiaten in de literatuur, doe de 'so what' en 'who cares' test, focus op één onderwerp (maar meerdere concepten), doe de Goldilock test, maak de onderzoeksvraag super specifiek en zorg ervoor dat beantwoording van de vraag haalbaar. Deze tips komen uitgebreider aan bod in het artikel  Wie wil ook de perfecte onderzoeksvraag formuleren.

Sneller afstuderen? Schakel één van onze ervaren en betrokken scriptiecoaches in

Klik hier om een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek aan te vragen >>
Helga
Door

Helga

op 30 Mar 2020

Hai luuk, Ik heb de volgende probleemstelling geformuleerd. Hoe kan de bewustwording van alcoholgebruik tot stand worden gebracht bij vrouwen met een kinderwens en of zwangeren? Mijn onderwerp is alcohol gebruik bij zwangere vrouwen. Ga ik met mijn stelling al op beleidsniveau of zou ik het zelf kunnen onderzoeken? Bericht van helga Alvast bedankt

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Mar 2020

Hi Helga, Je kunt deze nog wat concreter formuleren: wat bedoel je precies met bewustwording van alcoholgebruik? Bijv. (zelf)bewustzijn over hoeveel alcohol deze vrouwen gebruiken? Of bewustzijn over het effect van alcoholgebruik tijdens/voorafgaan aan zwangerschap op de gezondheid van het kind? Deze probleemstelling is prima te onderzoeken, bijv. door het effect van verschillende typen beleid of interventies te evalueren. En qua formulering: '...vrouwen die zwanger zijn of een kinderwens hebben?' Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Sam
Door

Sam

op 22 Feb 2020

Hallo Luuk, Ik heb de volgende probleemstelling voor mijn scriptie: “Hoe kan een online sales strategie helpen bij een omzetgroei doelstelling van €X miljoen in X jaar binnen de Nederlandse business-to-business markten waarin bedrijf X actief is?” Deze is niet goed genoeg en ik ontving hierop het volgende commentaar: "Ipv ‘Hoe kan’, is het niet meer de bedoeling om te bepalen wat een passend online sales strategie moet zijn? Als de vraag is “hoe kan het helpen” dan is de vraag hoe dat beantwoord moet worden. Dat blijft wat weinig concreet. Moet het antwoord dan gezocht worden in dat het extra omzet kan genereren, of dat de klanten dan makkelijker kunnen bestellen?" Wat kan ik doen om deze vraag te verbeteren en sterker te maken? Alvast dank!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2020

Beste Sam, De feedback die je beschrijft begrijp ik niet (wellicht omdat ik een stuk context mis of omdat het onduidelijk geformuleerd is). Los daarvan, als je het woord strategie weg laat dan ben je er volgens mij. Het antwoord op een hoe-vraag is namelijk een strategie (= een plan om doelstellingen te realiseren). Helder? Groeten, Luuk

wendy len
Door

wendy len

op 24 Sep 2019

Hoi Luuk, Ik ben bezig met mijn scriptie voor de HBO opleiding communicatie. Ben al hele poos bezig en kom er maar niet uit. Ik heb een marketingbedrijf als opdrachtgever. Het is een klein marketingbedrijf die 10 klanten heeft, waarvan 3 voor ongeveer 80 procent van het totale omzet zorgen. Het bedrijf wilt 4 a5 nieuwe klanten werven om haar positie op de markt te vergroten en de risico de spreiden. Ik kom nu niet uit met mijn vraag. Had eerst een vraag opgesteld met: Met welke marketingcommunicatiestrategie kan (bedrijf) MKB-bedrijven in (stad) beïnvloeden met betrekking tot het afnemen van diensten. Maar heb het weer veranderd in; met welke positioneringsstrategie kan (bedrijf x ) haar positie op de markt versterken? Ik heb het idee dat het niet een sterke vraag is . help

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Sep 2019

Hoi Wendy, Als het doel is nieuwe klanten te werven dan zou ik dat in jouw hoofdvraag duidelijk maken. Groeten, Luuk

Simone
Door

Simone

op 21 Mar 2019

Beste Luuk, Ook ik ben bezig met het opstellen van een plan van aanpak. Hiervoor had ik een probleemstelling opgesteld, maar hier waren wij (docent en ik) niet helemaal tevreden over. Ik ben nu nog een beetje aan het puzzelen naar een nieuwe probleemstelling. Ik volg de opleiding sociaal juridische dienstverlening op het HBO. De doelstelling van het onderzoek : De doelstelling voor dit onderzoek is het doen van aanbevelingen betreffende de (her)inrichting van de schuldregeling m.b.t. de taken van gemeente X (ingehuurde partij) in de gemeente Y (partij waarvoor ik het onderzoek uit voer). Er moet worden onderzocht wat de meest efficiënte manier is om de schuldregeling in te richten, rekening houdend met de wettelijke kaders en de kosten die hierbij horen. De resultaten van het onderzoek zullen uiteindelijk ook bij de gemeenteraad worden gepresenteerd en genoemd worden in de beleidsnota voor schuldhulpverlening. Tevens zullen zij ook als werkwijze worden doorgevoerd op de lange termijn. Om het doel te behalen ga ik ongeveer 20 interviews afnemen bij verschillende gemeenten en (commerciële) organisaties. Door de gegevens te vergelijken, hoop ik tot aanbevelingen te komen waarmee de taken van gemeente X worden vervangen door een nieuwe werkwijze. De probleemstelling waar ik aan zit te denken: Welke informatie heeft de gemeente Y nodig om tot een weloverwogen werkwijze te komen omtrent de schuldregeling? Deelvragen: Op welke manier hebben andere gemeenten de schuldregeling ingericht? Welke kosten en facilitaire zaken (monitoring, medewerkers etc.) kunnen er worden verwacht bij de uitvoering van de schuldregeling? Hoe kan er schuldhulpverlening gericht op zelfstandige ondernemers worden vormgegeven? Hoe kan er worden ingespeeld op belangrijke thema’s als vroegsignalering en preventie? Ik heb vooral moeite met ze concreet en SMART te maken... Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Mar 2019

Beste Simone, Een paar feedbackpunten: - Probleemstelling: is het belangrijk de schuldregeling weloverwogen tot stand komt of dat het een goede regeling is? Het eerste hoeft niet perse in het tweede te resulteren. Dus neem in de vraag kritische succesfactoren (effectiviteit, kosten, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, etc.) die 'een goede schuldregeling' nastreven. Daarmee maak je de vraag meer SMART. Misschien weet je nog niet wat deze succesfactoren zijn. - Deelvragen: deelvragen komen op wij wat willekeurig over (misschien omdat ik het onderwerp niet ken). Denk goed na welke informatie je nodig hebt om de probleemstelling stapsgewijs te beantwoorden. Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Ferdi
Door

Ferdi

op 14 Mar 2019

Hoi, zou je mij kunnen helpen? Ik heb een mooie onderzoeksvraag gericht op een juridisch bedrijf, maar ik krijg steevast te horen van de leraar van de LOI (goh!) dat jhet "probleem" geen probleem van het bedrijf is, maar van de gemeenten, wat in feite niet zo is. Ik moet telkens aangeven "wat is nou het achterliggende probleem dan" voor bedrijf X? Ik kom er niet meer uit, ik loop vast en ben er ook helemaal klaar mee met dit gezeur daar elke keer. Hoofdvraag: "In hoeverre is het beoogde doel bereikt met de loskoppeling van de Wet Dwangsom van de Wet Openbaarheid van Bestuur binnen Nederland en dan met name voor de Twentse gemeenten voor wat betreft de werkdruk en de kwaliteit van de besluiten?"

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Mar 2019

Hoi Ferdi, om je hiermee te helpen heb ik meer contextinformatie nodig over het achterliggende probleem en wat je precies met deze hoofdvraag probeert te zeggen. En ik schat zo in dat dit niet gaat lukken via dit medium. Wellicht is het voor jou interessant om kennis te maken met een van onze scriptiebegeleiders. Meer info vind je hier: https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/

Kevin
Door

Kevin

op 21 Feb 2019

Beste Luuk, Door de verdieping in de materie van het onderwerp, is het moeilijk om een objectieve beoordeling aan mijn onderzoeksvraag te koppelen. Graag zou ik van u feedback ontvangen voor deze onderzoeksvraag. Het doel van het onderzoek: De Gemeente Eindhoven heeft milieudoelen voor de GWW-sector opgesteld in het document, de kaderstelling duurzaamheid. Momenteel worden er verschillende maatregelen getroffen in de resultaatsverplichtingen van aanbestedingen om de doelen te waarborgen. De impact hiervan is niet gemeten en dient gekwantificeerd te worden. Vanuit een analyse dienen de successen en uitdagingen ten aanzien van de kaderstelling vastgesteld te worden. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een advies op te stellen. Het advies betreft maatregelen in de resultaatsverplichtingen, die de komende jaren een verlaging van de milieu-impact realiseren. Onderzoeksvraag: Welke maatregelen dient de Gemeente Eindhoven op korte termijn te verwezenlijken in de resultaatsverplichtingen van de GWW-sector voor het nastreven van de kaderstelling duurzaamheid van 2030? Bij voorbaat dank. Met vriendelijke groet, Kevin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Feb 2019

Beste Kevin, Lijkt mij een prima probleemstelling. Je kunt nog concretiseren wat je met korte termijn bedoelt. En probeer verder wollig taalgebruik te vermijden. Zo is het mij niet duidelijk of 'maatregelen verwezenlijken in de resultaatverplichting' gaat of het daadwerkelijk realiseren, alleen het benoemen hiervan in de resultaatverplichting of iets anders. Verder is het mij niet duidelijk 'wat nastreven van de kaderstelling' inhoudt. Wanneer is voldoet een maatregel aan het 'nastreven van...' (in tegenstelling tot het realiseren van)? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

tarik
Door

tarik

op 19 Feb 2019

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerstage moet ik van een machine een aantal onderdelen verbeteren met betrekking tot sterkte en fabricage. Er zijn 3 onderdelen van de machine waarbij dit moet gebeuren. Alle drie hebben ze weer net een andere punt van verbeteren nodig. Ik vroeg me daarom af hoe ik de volgende probleemstelling concreter kan maken: Which and how can de current design of the critical parts be optimized?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Feb 2019

Beste Tarik, Een paar tips: - Om het concreter te maken kun je spreken over verbeteren van sterkte en fabricage ipv optimized - Which ... can the --> Which parts can... - De --> the Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Dani
Door

Dani

op 18 Feb 2019

Beste Luuk, Voor mijn stage examenopdracht moet ik een marktonderzoek doen met een probleemstelling. Ik loop stage Bij DSV (transportbedrijf) en vind het moeilijk om hier een probleemstelling bij te vinden. Aan wat voor vragen moet ik denken bij zo'n probleemstelling? Groeten Dani

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Feb 2019

Beste Dani, Dat is een brede vraag. Waarom wil het bedrijf een marktonderzoek doen? Als je de doelstelling weet kom je automatisch op de probleemstelling. Groeten, Dani

Serena
Door

Serena

op 01 Feb 2019

Beste Luuk, Ik zit een beetje vast met mijn hoofdvraag.. De opdrachtgever wil dat verpakkingsmateriaal op lijn A (bij bedrijf 1), B(bij bedrijf 1), C(bij bedrijf 2) gestandaardiseerd wordt. Een reden hiervoor is de overname van een bedrijf in dezelfde branche (bedrijf 2) die deze zelfde producten maakt. Ze gaan uiteindelijk samengevoegd worden naar 1 locatie. Ze moeten daarvoor ook weten of ze dan ook alle machines mee moeten nemen, A, B en C of een machine achter kan laten. gr, Serena

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Feb 2019

Beste Serena, wat is precies jouw vraag aan mij? En welk probleem wil je onderzoeken? Het standaardiseren of het meenemen van de machines? En zijn A en B al gestandaardiseerd op dezelfde wijze en is het de bedoeling dat C dezelfde verpakkingsmaterialen als hen gaan gebruiken? In dat geval is het geen standaardiseren, maar assimileren. Groeten, Luuk

Fabienne Essers
Door

Fabienne Essers

op 19 Nov 2018

Hallo Luuk, Vanuit mijn stage wil ik onderzoek doen naar de nieuwe privacy wetgeving de AVG. Met mijn probleemstelling loop ik wat vast. Op dit moment heb ik als probleemstelling: welke (juridische) invloed heeft de AVG op bedrijven en organisaties. Is dit een juiste probleemstelling? Bij de deelvragen kom ik al helemaal niet verder. Tot nu toe heb ik: 1. Wat is er veranderd bij de overgang van WBP naar AVG? 2. Welke Artikelen zijn van groot belang? 3. welke belangrijke gevolgen heeft de AVG? 4. Welke rechten hebben personen tegenover bedrijven omtrent hun persoonsgegevens? 5. Welke rechten en plichten hebben bedrijven tegenover personen en hun persoonsgegevens? Enige tips en verbeterpunten? Alvast bedankt!!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Nov 2018

Hallo Fabienne, Prima onderzoeksvragen. Ik zou ze nog wel wat verder afbakenen. Bijvoorbeeld door je expliciet te richten op een bepaalde invalshoek van een bedrijf (marketing, juridisch) of bepaald typen bedrijven/sector. Succes! Groeten, Luuk

Ravi
Door

Ravi

op 18 Nov 2018

Ja top , bedankt Luuk.👍

Ravi
Door

Ravi

op 18 Nov 2018

Hoi Luuk, Ik wil een literatuur onderzoek doen naar jeugdcriminaliteit . De cijfers dalen nog steeds. Ik wil gebruik maken van 3 theorieën ter ondersteuning van het onderzoek. Ik worstel met de probleemstelling en deelvragen. Ik dacht zelf aan. Wat zijn de invloeden van de straffen op de afname van de jeugdcriminaliteit. Deelvragen: welke straffen zijn er Wat is de afname van jeugdcriminaliteit de laatste 5 jaar. Zit ik zo een beetje goed?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Nov 2018

Hoi Ravi, Een paar tips: - Prima hoofdvraag. Je kunt hem nog wel wat specifieker afbakenen. Bijv. over welke periode gaat het? Dan kun je de deelvragen eventueel weglaten, omdat het vraagstuk vrij straight forward is. Nog wel een vraagteken erachter zetten ;) - Deelvraag 1: maak deze vraag specifieker. Welke straffen zijn er voor wat/wie? Zijn deze de afgelopen jaren veranderd? - Deelvraag 2: over de jeugdcriminaliteitscijfers valt buiten de afbakening van de hoofdvraag. Deze gaat immers al uit dat de cijfers bekend zijn en niet iets dat je nog moet vaststellen in jouw onderzoek. - Andere deelvragen kunnen gaat over de definitie van jeugdcriminaliteit. Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Uschi Lievens
Door

Uschi Lievens

op 30 Oct 2018

Dag Luuk, ik werk mijn bachelorproef uit rond vrijwilligerswerk in een OCMW (hoe vrijwilligers blijven aantrekken en vooral behouden, wat is het profiel van vrijwilligers, ...) en zit wat vast met mijn probleemstelling. Is volgende zin een goede probleemstelling, of toch eerder een onderzoeksvraag? 'Vrijwilligerswerv(v/k)ing: hoe groot moet de draagwijdte van een vrijwilliger zijn om vlot en inzetbaar te blijven?'. Alvast bedankt! Uschi

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 Oct 2018

Dag Uschi, Probleemstelling en onderzoeksvraag zijn doorgaans verschillende termen voor hetzelfde fenomeen. Vind ik ook gek, want een stelling is geen vraag. Jouw probleemstelling roept bij mij aan aantal vragen op, wellicht deels door mijn gebrek aan expertise over dit onderwerp: - Waarom staat er (v/k) in het eerste woord? - Wat is draagwijdte? Gewoon zo laten staan als dit een duidelijk te definiëren vakterm is. - Wat betekenen vlot en inzetbaar in dit geval? Door jouw probleemstelling zoveel mogelijk SMART worden bovenstaande zaken vanzelf concreet. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Lotte
Door

Lotte

op 26 Sep 2018

Hi Luuk! Voor mij is het dan nu ook zo ver het afstuderen het enige wat ik denk is HELP! Het volgende heb ik al opgesteld aan de hand van een 'trend' die speelt in de evenementenbranche namelijk dat festivaltickets steeds duurder worden en er een prijsstijging plaats heeft gevonden van ongeveer 5,5%. Dit vond ik zeer interessant toen vroeg ik mij het volgende af: Waarom nemen de prijzen van festivals in Nederland toe en wat zijn de gevolgen van de prijsstijgingen voor de organisatoren en de consumenten van de muziekfestivals? Dat was in mijn ogen erg breed toen ben ik tot het volgende gekomen: Doel: Inzicht verkrijgen doormiddel van de bezoekers wat hun beweegredenen zijn om muziekfestivals te bezoeken ondanks de prijsstijgingen, waarom die prijsstijgingen plaats hebben gevonden. Aan de hand van het onderzoek zal er uiteindelijk een advies of aanbeveling worden geschreven voor evenementen organisatoren van meerdaagse muziekfestivals hoe zij het evenement aantrekkelijk houden onder hun doelgroep ondanks de prijsstijgingen. Met mijn onderzoek wil ik een advies creëren voor evenementen organisatoren van meerdaagse muziekfestivals. Als centrale vraag heb ik dan ook het volgende opgesteld: Wat zijn de beweegredenen van bezoekers om muziekfestivals te blijven bezoeken ondanks de prijsstijgingen? Ik twijfel zelf nog heel erg of het nou goed in elkaar steekt nu en ben erg benieuwd wat u ervan vindt? Daarnaast hoor ik graag of ontvang ik graag tips over hoe ik nu verder kan werken naar deelvragen toe. Groetjes, Lotte

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Sep 2018

Hi Lotte, Interessant vraagstuk. Jouw centrale vraag is wel vrij suggestief en gaat al uit van de verwachting dat de prijsstijging van 5,5% (stijging over welke periode trouwens?) de bezoekers zouden afschrikken. Ten eerste is het nog de vraag of 5,5% een grote prijsstijging is (gezien inflatie, koopkracht en wat je terugkrijgt voor deze prijs). Ten tweede schrikt een hogere prijs niet per se af (hangt af van de prijselasticiteit van het product https://nl.wikipedia.org/wiki/Prijselasticiteit). Het kan een perceptie van een hogere waarde/kwaliteit creëren. Een betere vraagstelling lijkt mij welke factoren een rol spelen bij het besluit om wel/niet een ticket voor een muziekfestival aan te schaffen of hoe groot de rol van prijs is bij dit besluit. Dan maak je de vraag algemener en voorkom je dat er aannames zijn ingesloten in je vraagstelling. Deelvragen kunnen bijv. gaan over de (potentiële) bezoekers van muziekfestivals (wat deze belangrijk vindt en te besteden heeft, wat de ontwikkelingen zijn op dit gebied) en ontwikkelingen in het aanbod van festivals. Kom je hier een stap verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Gien Hulshof
Door

Gien Hulshof

op 17 Sep 2018

Goedendag, Ik ben op zoek naar een goede hoofdvraag op onderstaand management probleem. Zou u mij verder kunnen helpen? Probleem: Bij de gemeente x hebben ze op het moment geen facilitaire afdeling, deze werkzaamheden zitten verspreid over de hele gemeente. Medewerkers en oud afstudeerders zien graag een onderzoek of het nodig is dat er een facilitaire afdeling + manager gecreëerd wordt binnen de gemeente. De vraag is dus of er een facilitaire afdeling nodig is of dat het moet blijven zoals nu.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Sep 2018

Beste Gien, De vraag is dus of de facilitaire zaken centraal dan wel decentraal georganiseerd dienen te worden. Verder kun je je afvragen welke criteria (bijv. kosten, klantgerichtheid, snelheid, flexibiliteit) van belang zijn bij deze keuze. Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Gyan
Door

Gyan

op 21 Jun 2018

Hoi! Ik heb hier een probleemstelling voor mijn maatschappijleer verslag: Wat is het verband tussen de financiële situatie van een kind en zijn hygiëne mbt onaangename adem en sterke zweetgeur en welke oplossing bestaat er daarvoor? Ik zou heel graag willen weten of mijn probleemstelling juist is. Nog bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Jun 2018

Hoi Gyan, op zich een prima geformuleerde probleemstelling. Wel tweeledig en onduidelijk hoe deze twee onderdelen zich tot elkaar verhouden. Oftewel, de oplossing voor onaangename adem en sterke zweetgeur hoeft niet te liggen in financiën, dus de vraag is hoeverre de eerste deel van de vraag je helpt bij het tweede deel. Helder? Groeten, Luuk

Maart
Door

Maart

op 26 Apr 2018

Beste Luuk, Wat een super initiatief van je om afstudeerders al een paar jaar zo actief en duidelijk te helpen! Als afstudeerder ben je namelijk veel aan het trappelen om het hoofd boven water te houden, jij maakt het trappelen wat lichter :) Ik ben nu al 2 maanden bezig met afstuderen en aangekomen bij de strategiebepaling. Nu weet ik dat dit forum voornamelijk gaat over het afbakenen van een onderzoek, maar wellicht dat je mij hierbij ook een handje kan helpen. Mijn onderzoeksvraag is: Op welke manier kan het B2B bedrijf het (besloten) online platform optimaliseren zodat er loyaliteit onder de gebruikers van het platform ontstaat? Uit mijn situatieanalyse kwam oa naar voren dat het bedrijf (S) veel kennis en ervaring heeft over hun markt, (S) bezig is met een mobile applicatie voor het platform, (W) geen duidelijke strategie heeft en (W) klanten te weinig stimuleert om via het platform te kopen. Daarnaast kwam naar voren dat klanten (O) persoonlijk contact op het moment van aankopen belangrijk vinden, (O) marktinformatie belangrijk vinden, (O) meer gebruik maken van een smartphone, (T) bellen/mailen makkelijker vinden en (T) de overstap naar online aankopen lastig vinden. Ik merk dat ik heel erg een richting op aan het denken ben wat betreft opties formuleren. Welke strategische opties zou jij hieruit halen? Alvast heel erg bedankt!!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Apr 2018

Beste Maart, Fijn om te horen. Heb je al een confrontatiematrix gemaakt? Dan kun je alle combinaties langslopen en kom je vanzelf op alle mogelijke opties, zoals toename van smartphonegebruik inzetten om klanten naar het platform te krijgen (met een smartphone app bijvoorbeeld). Ik vind het lastig om basis van puur deze informatie gepaste opties te formuleren. Overigens kun je voor meer uitgebreide feedback of klankborden bij één van onze scriptiecoaches https://deafstudeerconsultant.nl/scriptiehulp/ Succes!

Rosa
Door

Rosa

op 25 Apr 2018

Hallo!, Ik studeer marketingcommunicatie aan Schoevers in Amsterdam, ik zit in mijn tweede jaar en ik moet een onderzoek gaan schrijven voor mijn stage bedrijf. Dit is een sieradenbedrijf uit Amsterdam, ze hebben een winkel met sieraden, meubels maar ook een koffie café. Ik heb mijn probleemstelling opgesteld als volgt: Door welke middelen en hoe kan de omzet van de conceptstore/ koffiecafé omhoog? doelstelling: Meer omzet en klanten genereren voor de conceptstore / koffiecafé. Ik ben van plan een exploratief onderzoek te doen, maar ik las dan toetsend onderzoek ook overeenkomt. Welke kan ik het best kiezen en ben ik op de goede weg met de probleemstelling en doelstelling? Mvg, Rosa

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Apr 2018

Hallo Rosa, De probleemstelling en doelstelling kunnen nog wel wat concreter. Maak deze SMART. Een meer exploratieve benadering is denk ik passender dan toetsend vanwege de open vraagstelling. Mvg, Luuk

Macan
Door

Macan

op 27 Mar 2018

Hoe kan bedrijf X zorgen dat regressietests efficiënter en effectiever uitgevoerd worden ?

Daisy
Door

Daisy

op 26 Feb 2018

Beste Luuk, Ik ben begonnen aan mijn afstudeerstage en nu loop ik vast bij het opstellen van mijn probleemstelling. Hopelijk kun jij mij wat tips geven! De doelstelling is als volgt: Het opstellen van een veiligheidsmonitor om op die manier de veiligheidsbeleving en de daaraan gerelateerde onderwerpen in de gemeente X, in kaart te brengen en te analyseren. Dit zullen de volgende onderwerpen zijn: Veiligheidsbeleving (1), leefbaarheid en overlast in woonbuurt (2), slachtofferschap criminaliteit (3), burgers en gemeente (4) en preventie (5). Vanuit deze veiligheidsmonitor worden aanbevelingen gedaan om de veiligheidsmonitor te implementeren. Dit onderzoek dient binnen vijf maanden afgerond te zijn. Daaraan heb ik als probleemstelling gekoppeld: Hoe kunnen de verschillende onderwerpen gerelateerd aan veiligheid, door middel van een veiligheidsmonitor, in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd waarna er aanbevelingen worden gedaan voor de implementatie van de veiligheidsmonitor? Dit zijn de deelvragen die ik hierbij heb opgesteld: 1. Wat is een veiligheidsmonitor? 2. Welke onderwerpen moeten behandeld worden in de veiligheidsmonitor? o Welke onderwerpen binnen de programma’s van gemeente X hebben betrekking op veiligheid? 3. Welke resultaten zijn uit de veiligheidsmonitor naar voren gekomen? 4. Welke aanbevelingen kunnen er ten slotte gegeven worden met betrekking tot het implementeren van de veiligheidsmonitor? Ik hoor graag jouw mening hierover! Met vriendelijke groet, Daisy

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Feb 2018

Beste Daisy, Een aantal suggesties: - Het is een erg lange en vage vraag geworden, hoewel het idee duidelijk is. Gebruik 'de meest gepaste (of effectieve, etc.) wijze om...' ipv 'kunnen. Alles 'kan' namelijk ;) - HOE je de monitor gaat vaststellen (in kaart brengen, analyseren veiligheidsonderwerpen) of implementeren kun je weglaten uit de vraagstelling. Dat je aanbevelingen gaat doen kan ook weg uit de vraagstelling. Wat ga je uiteindelijk aanbevelen? Daar moet de vraag over gaan. Mij blijft onduidelijk of het onderzoek gaat over het vaststellen van de inhoud van de monitor (welke veiligheidheidsonderwerpen? e.d.), de wijze waarop deze geimplementeerd moet worden (hoe en hoe vaak wordt de monitor uitgevoerd? e.d.), welke resultaten er uit de monitor komen (obv van welke meting?)... Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Babette
Door

Babette

op 22 Feb 2018

Beste Luuk, Ik loop vast met mijn Plan van Aanpak voor mijn afstudeerscriptie, hoop dat je me hierbij kan helpen! Het managementprobleem: (Bedrijf X) is sinds 2017 distributeur voor een aantal merken/producten in Engeland. Echter is het contact met de verantwoordelijke Sales agent nooit goed en effectief geweest. Met als gevolg heeft (Bedrijf X) geen specifiek beeld van het marktpotentieel, hun marktaandeel en de te voeren sales strategie in Engeland. Als concept heb ik nu het volgende: Doelstelling: De onderneming wilt met dit onderzoek inzicht krijgen in het marktpotentieel (in aantal winkels maar ook in €) en in hun marktaandeel in de primaire en secundaire doelgroep in Engeland. Daarnaast is het streven gericht op het verbeteren van de Sales strategie in Engeland, zowel fysiek als online contact, om zo langdurige samenwerkingen op te bouwen en te onderhouden in 2018. Centrale onderzoeksvraag: 1. Hoe kan (Bedrijf X) hun Sales strategie verbeteren om hun marktaandeel in de retailmarkt, in 2018, in Frankrijk vergroten? 2. Welke Sales strategie is het meest geschikt voor (Bedrijf X) om langdurige samenwerkingen in de retailmarkt op te bouwen en te onderhouden, zodat het marktaandeel stijgt in 2018, in Frankrijk? 3. Welke Sales strategie is het meest geschikt voor (Bedrijf X) om de positie in de retailmarkt te versterken, met als uitgangspunt het vergroten van het marktaandeel in 2018, in Frankrijk? Deelvragen: - Wat is de huidige situatie van (Bedrijf X)? - Hoe ziet de retailmarkt in Engeland eruit? - Waaruit bestaat de primaire en secundaire doelgroep? - Wat zijn de verkoopkanalen? - Hoe is de communicatie tussen (Bedrijf X) en de Sales agent? - Hoe verloopt momenteel het contact met de Sales agent uit Engeland? - Welke trends en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de Sales strategie op de Engelse markt? Ik hoop dat jij mij hierbij kan helpen of wat tips zou willen geven? Alvast bedankt! Groetjes, Babette

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2018

Beste Babette, Dit stuk zit al aardig goed in elkaar. - Ik zou gaan voor de derde centrale vraag en dan "positie in de retailmarkt te versterken" weglaten, want dat overlapt met "vergroten van het marktaandeel in 2018". Sales schrijf je trouwens niet met een hoofdletter als het niet aan het begin van een zin staat. - Deelvragen: eerste is prima, de tweede en laatste overlappen, twee en vier kunnen wat specifieker, en 3-6 komen wat willekeurig over. Groetjes, Luuk

Babette
Door

Babette

op 22 Feb 2018

* Het gaat om het land Engeland ipv. Frankrijk!

Linda
Door

Linda

op 21 Feb 2018

Beste Luuk, Ik doe voor een bedrijf een onderzoek naar het verbeteren van het opvolgingsproces van klanten feedback, inclusief registratie en rapportage. De resultaten moeten structureel worden geanalyseerd om de (toekomstige) verwachtingen beter te kunnen vervullen. Het bedrijf wil vooral een hogere respons ontvangen. Mijn onderzoeksvraag is nu: : " Op welke wijze kan het huidige opvolgingsproces van klantenfeedback, inclusief registratie en rapportage binnen de EU, UK en VS verbeterd worden om een hogere respons te ontvangen? " Ik heb de eu, uk, en vs in mijn vraag toegevoegd om het geografisch specifieker te maken, omdat ik tijdens mijn onderzoek klanten uit die drie gebieden benader. Ik weet niet zo goed of mijn vraag duidelijk genoeg is. Heb jij tips voor mij? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2018

Beste Linda, Lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Goed afgebakend. Groeten, Luuk

Anemoon
Door

Anemoon

op 20 Feb 2018

Mijn centrale onderzoeksvraag is : Hoe effectief vinden de ouders van de leerlingen de Facebookpagina van de school? Met als deelvragen: 1) Hoe goed kennen de ouders van de leerlingen de Facebookpagina van de school? 2) Hoe vaak gebruiken de ouders van de leerlingen de Facebookpagina van de school?· 3) Hoe tevreden zijn de ouders van de leerlingen over de Facebookpagina van de school? Omdat die tevredenheid afhangt van de inhoud van de Facebookpagina zal ik de inhoud er ook bij moeten betrekken. Maar hoe kan ik dat het beste doen? Moet ik daar dan nog een extra deelvraag voor formuleren? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Feb 2018

Hoi Anemoon, Prima deelvragen, die goed meetbaar zijn. Wat echter nog onduidelijk blijft is wat je met effectiviteit bedoelt. Kun je effectiviteit aan het doel van de Facebookpagina relateren? Bijv. het delen van informatie of creeren van betrokkenheid? Groeten, Luuk

Bregje
Door

Bregje

op 06 Feb 2018

Beste Luuk, Momenteel ben ik bezig met het verbeteren van mijn probleemanalyse en vind het nog moeilijk om een hoofdvraag te formuleren. Het bedrijf in kwestie heeft de samenwerking met een PR agent stopgezet omdat ze niet tevreden waren met de kwaliteit-kosten verhouding, waardoor ze nu alleen zelf verantwoordelijk zijn voor de communicatie naar de klant. Daarnaast willen ze hun marktaandeel vergroten. Als concept heb ik nu het volgende: - Hoe kan Bedrijf X haar communicatie naar de klant zo aanpassen zodat het marktaandeel in 2018 stijgt? - Hoe kan Bedrijf X haar marketingstrategie verbeteren om haar marktaandeel in 2018 te vergroten? - Welke marketingstrategie is het meest geschikt voor Bedrijf X om te communiceren naar haar klanten in 2018 zodat haar marktaandeel stijgt? Ik weet niet of ik deze twee factoren (communicatie en marktaandeel) kan combineren, wat is jou mening hierover? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Feb 2018

Beste Bregje, De omvang van het marktaandeel is inderdaad niet één-op-één te relateren aan communicatie. Er zijn zoveel (externe) factoren die daarbij een rol spelen. Ik denk dat het realistischer is om communicatie te koppelen aan imago. Groeten, Luuk

Robien
Door

Robien

op 04 Feb 2018

Dag Luuk, Momenteel ben ik ook bezig met mijn afstuderen en loop erg vast bij het formuleren van mijn centrale vraag. Mijn onderzoek richt zich op het optimaliseren van het voorlichtingsproces van een middelbare school. De centrale vraag luidt als volgt: Hoe kan bedrijf X het voorlichtingsproces voor basisschoolleerlingen en de secundaire doelgroep door middel van marketingcommunicatie optimaliseren waardoor het marktaandeel behouden wordt? Het onderzoek richt zich namelijk niet alleen op basisschoolleerlingen maar ook op een secundaire doelgroep. Deze bestaat uit ouders, basisschool docenten en de voorlichters vanuit bedrijf X. Kan ik de secundaire doelgroep zo benoemen? Of moet ik hier een andere benaming aangeven? Hoor graag wat jouw feedback hierop is. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Feb 2018

Dag Robien, In de hoofdvraag zou ik de doelgroep dan helemaal weglaten, evenals marketingcommunicatie (is een middel, geen doel). Want uiteindelijk ligt de focus op het verbeteren van het voorlichtingproces om marktaandeel te behouden. Onderdeel van dat voorlichtingsproces is dan de vraag wie de doelgroepen zijn en hoe deze het beste benarderd kunnen worden. Deze zaken kun je in de deelvragen verwerken. Groeten, Luuk

thijs
Door

thijs

op 17 Jan 2018

Beste Luuk, Ik loop vast met mijn plan van aanpak voor mijn afstudeerscriptie, ik hoop dat jij mij nieuwe inzichten kan geven. Probleemstelling Op welke wijze kan (bedrijf x) zich het beste positioneren met het bestaande productportfolio in de Nederlandse Retailmarkt? Doelstelling ‘Inzicht verkrijgen in (bedrijf x) en de B2B markt (afnemers, aanbieders en de trends & ontwikkelingen) met betrekking tot de positionering, teneinde (bedrijf x) een advies te geven over hoe zich te positioneren in de Nederlandse Retailmarkt.’ Deelvragen 1. Wat zijn de belangrijke en relevante kenmerken van de onderneming/organisatie? • Wat is de visie/missie van (bedrijf x)? • Hoe ziet de interne organisatie eruit? • Wat is de huidige positionering van (bedrijf x) in de Nederlandse Retailmarkt? • Wat zijn de trends & ontwikkelingen binnen de markt waarin (bedrijf x) actief is? 2. Wat zijn de wensen en behoeften van de afnemers? • Wie zijn de (potentiële) afnemers van (bedrijf x)? • Welke associaties heeft de doelgroep met het merk (bedrijf x)? • Bij welke concurrenten nemen (potentiële) afnemers af? • Hoe ziet de Customer Journey eruit? 3. Wat zijn onderscheidende kenmerken van concurrenten? • Wie zijn de concurrenten van (bedrijf x)? • Wat is de huidige positionering van de concurrenten? • Wat doen de concurrenten aan marketingcommunicatie? • Hoe ziet de interne organisatie van de concurrent eruit? • Wat zijn de kritische succesfactoren van de concurrenten? Op deze opbouw van mijn plan van aanpak heb ik de volgende feedback ontvangen van een docent: “Positionering is niet een heilig doel op zich. Waarom ga je hier dan toch voor als uiteindelijk doel. Wat wil je echt bereiken?” Ik begrijp niet goed wat er nu niet goed is aan mijn plan van aanpak, moet ik mijn probleem- of doelstelling herschrijven of zijn mijn deelvragen niet goed of aansluitend? Ik hoop dat jij mij hier wat bij kan helpen of wat tips zou willen geven? Gr.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Jan 2018

Beste Thijs, Qua formulering zit jouw stuk goed in elkaar. Wat jouw docent denk ik bedoelt is dat positionering is een oplossing/strategie is voor een probleem en geen doel op zich. De vraag is: wat is de aanleiding geweest om de positionering tegen het licht te houden, oftwel welk probleem wordt opgelost hiermee? Zijn er bijv. bepaalde uitdagingen in de markt? Is het bedrijf het overzicht/samenhang kwijt in het productassortiment? Kom je hier verder mee? Succes Thijs! Gr. Luuk

nadoria
Door

nadoria

op 14 Jan 2018

Beste Luuk, Voor mijn afstudeerscriptie wil ik onderzoeken hoe er verbindend kan worden gewerkt binnen het sociaal domein van 3 gemeenten. De aanleiding hiervan is een project van een van de drie gemeenten om de integratie van statushouders te bevorderen. In de praktijk loopt de samenwerking tussen de betrokken partijen niet naar behoren. Nu twijfel ik tussen de volgende twee hoofdvragen: ‘Hoe kunnen de gemeenten op Walcheren verbindend werken binnen het sociaal domein’? ‘Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking binnen het sociaal domein op Walcheren te intensiveren, zodat er verbindend gewerkt kan worden’? Ik twijfel nu ook of dit niet te breed is en ik een hoofdvraag zou moeten formuleren m.b.t. het project zelf en een deel van de integrale samenwerking juist zou moeten verwerken in een, of misschien zelfs 2 deelvragen? Zou je hier feedback op kunnen geven? Met vriendelijke groet, Nadoria

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Jan 2018

Beste Nadoria, De eerste hoofdvraag lijkt me een prima uitgangspunt. Je kunt de vraag nog wat doelgerichter maken door het achterliggende doel (bijv. oplossen van complexe/gemeente overstijgend/regionale problematiek in het sociale domein) van een betere samenwerking te benoemen. Helder? Kom je hier verder mee? Succes in ieder geval. Groeten, Luuk

A. Jacobs
Door

A. Jacobs

op 04 Jan 2018

Beste Luuk, Ook ik mag er aan gaan geloven: afstuderen! Net als de meeste hier boven vind het begin het moeilijkst, het onderzoeksvoorstel. Ik studeer Facility Management en mijn onderwerp gaat over de regelgeving van de EU dat grote organisaties in 2020 20% minder energieverbruik hebben. Nou is het energiebeheer van de organisatie niet erg inzichtelijk dus wil ik mijn opdracht daarop richten. Waardoor mijn centrale onderzoeksvraag als volgt luidt: Hoe kan .... het energieverbruik verminderen, zodat zij een bijdrage kan leveren aan een duurzaam energieverbruik in 2020? Om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen gesteld: Theoretisch: 1. Wat houdt duurzaam energiemanagement in? 2. Hoe kan .... het energiebeheer inzichtelijk krijgen? 3. Welke ontwikkelingen doen zich voor omtrent energiemanagementsystemen? Empirisch: 4. Hoe is het energiebeheer op dit moment ingericht? 5. Hoe is het energiebeheer bij andere bedrijven ingericht? Verder heb ik begrepen dat er een bepaalde theorie uitgewerkt moet kunnen worden in je scriptie. Maar ik zou niet weten welke theorie ik hierbij kan gebruiken. Dus misschien dat jij mij daar verder bij kan helpen? En ik vraag me af of mijn onderzoeksvraag en deelvragen goed geformuleerd zijn? Ik hoor graag jou bevindingen en alvast bedankt. Met vriendelijke groet, A. Jacobs

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Jan 2018

Beste A., Prima geformuleerde onderzoeksvragen wat mij betreft. Een paar tips: - Wees eenduidig: in de hoofdvraag gaat het over het verminderen van energieverbruik en in de deelvragen over energiebeheer. Dat laatste lijkt mij een middel, maar geen doel op zich (gezien jouw hoofdvraag). - De focus lijkt mij vooral: wat is de huidige situatie, gewenste situatie en hoe realiseert het bedrijf deze gewenste situatie. - De uit te werken theorie zal concepten en modellen bevatten die jouw onderzoek en het bedrijf kunnen helpen bij het begrijpen en oplossen van het probleem. Ik kan je niet helpen met specifieke theorie, want ik ben geen facility management expert. Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Djoeke
Door

Djoeke

op 16 Nov 2017

Beste Luuk, Ik loop vast met mijn onderzoeksvoorstel voor mijn afstudeeronderzoek. Ik studeer sociaal-juridische dienstverlening dus is het logisch dat beide aspecten behandeld dienen te worden in het onderzoek. Nu heb ik de volgende onderzoeksvraag geformuleerd maar ik heb het gevoel dat deze te breed en te vaag is. Hoe kunnen rechten van ouders en kinderen in een echtscheiding worden geborgd? Dmv de deelvragen wil ik ingaan op de juridische waarborging en de sociale gevolgen van echtscheiding. Ik hoor graag wat je ervan vindt. Groet, Djoeke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Nov 2017

Beste Djoeke, Lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Indien nodig/vereist kun je deze nog wat specifieker maken, bijv. door te focussen of ouders of kinderen (niet beiden), een bepaald type echtscheiding of context waarin deze plaatsvind, etc. Kom je hier verder mee? Succes! Groet, Luuk

Marina
Door

Marina

op 25 Oct 2017

Beste Luuk, ik merk dat ik vast loop op mijn hoofdvraag icm de deelvragen. wil jij er eens naar kijken? Hoofdvraag: wat is de impact van de reorganisatie op de medewerkers van afd x van bedrijf x? deelvragen: Hoe wordt de reorganisatie ervaren door de medewerkers? wat is de relatie tussen de reorganisatie en de prestaties van de medewerkers? worden de medewerkers voldoende geïnformeerd over de reorganisatie en de consequenties die het voor hen heeft? welk vooruitzicht hebben de medewerkers na de reorganisatie? graag jouw feedback en tips. mvg Marina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Oct 2017

Beste Marina, Prima vragen wat mij betreft. Alleen deelvraag 3 komt wat willekeurig over. Wellicht kun je deze vraag verbreden over nog deelvragen toevoegen over hoe de reorganisatie is aangepakt (communicatie is daar 'slechts' een onderdeel van). Succes! Mvg, Luuk

Carmelita
Door

Carmelita

op 18 Oct 2017

Goedemorgen/middag, Ook ik ben bezig met een afstudeerscriptie en ik zal het hebben over de veranderende omgeving met als gevolg verandering in klantengedrag. Mijn vraagstelling luidt: Met welke uitdagingen heeft BEDRIJF X te kampen ten opzichte van veranderend klantengedrag in relatie tot een steeds veranderende omgeving? Zelfs voelt het niet zo goed aan bij mij. Ik had graag uw zienswijze hierover. Bij voorbaat dank.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 26 Oct 2017

Beste Carmelita, Het idee achter de vraagstelling lijkt mij prima. Echter vind ik de formulering vrij omslachtig. Mijn voorstel; "Welke uitdagingen heeft bedrijf X door veranderend klantgedrag als gevolg van een veranderende omgeving?" Wellicht kun je deze nog wat concreter maken, bijv. door een specifieke eigenaar van deze uitdagingen binnen het bedrijf aan te wijzen, af te bakenen of aspecten van de omgeving, etc. Succes! Groeten, Luuk

Ramon
Door

Ramon

op 03 Oct 2017

Beste, ik heb nu twee probleemstellingen opgesteld voor mijn onderzoek, alleen vraag ik me nu af welke beter is of dat ze allebei beter kunnen. De eerste is: Wat is de beste manier om de liquiditeit van bedrijf x in te schatten? de tweede is: In hoeverre kan de liquiditeit van bedrijf x worden geschat? Alvast bedankt! Mvg. Ramon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Oct 2017

Beste Ramon, Beiden zijn goed geformuleerd. En beiden kunnen relevant zijn. De tweede echter alleen als er een bepaalde reden is om aan te nemen dat het problematisch zou zijn om de liquiditeit van het bedrijf te schatten. Helder? Succes Ramon! Mvg. Luuk

Ramon van de Vorst
Door

Ramon van de Vorst

op 05 Oct 2017

Beste Luuk, Bedankt voor de snelle reactie en goede tip. Op mijn doelstelling: Het doel van het onderzoek is bedrijf X meer inzicht te geven in de lastig te voorspellen liquiditeit. Ze willen eerder hun liquiditeitsproblemen zien aankomen, zodat ze hier sneller op in kunnen spelen, krijg ik als feedback dat deze niet erg duidelijk is. Heb jij hiervoor tips? Mvg. Ramon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Oct 2017

Beste Ramon, Graag gedaan. Dan zou ik voor vraag 1 gaan en deze concretiseren, SMART maken https://nl.wikipedia.org/wiki/SMART-principe. Overigens vraag ik het mij af of de juiste vraag wordt gesteld. "Hoe kan bedrijf X haar liquiditeit stabiliseren?" is wellicht ook een relevante vraag. Veel bedrijven hanteren allerlei maatregelen om liquiditeit te generen, zoals abonnementen, korting bij inkoop van grotere partijen, het vroeg plaatsen van bestellingen of het spreiden van risico door actief te zijn in verschillende markten. Of deze vraag relevant is hangt natuurlijk af van de sector, maar er is vaak meer mogelijk dan bedrijven denken (het ontbreekt vaak aan durf en creativiteit). Mvg, Luuk

Sally
Door

Sally

op 29 Sep 2017

Beste Ik ben bezig met mijn bachelorproef Verpleegkunde. Als onderzoeksvraag heb ik momenteel: " Hoe gaat men om met de PACSLAC-d in de thuiszorg, specifiek in het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen afdeling Diksmuide". Daarbij heb ik verschillende deelvragen: - Hoeveel metingen worden er uitgevoerd en worden deze opgevolgd? - Is er voldoende kennis bij de verpleegkundigen om de meting uit te voeren? - Is er voldoende tijd om de meting uit te voeren? - ... Kunt u mij even advies geven of ik op de goeie weg ben of niet? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Sep 2017

Beste Sally, Bedankt voor jouw vraag. Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: vermijd vaag taalgebruik zoals "...gaat men om met.."; liever: "in hoeverre hanteert men" of "wordt toegepast" o.i.d. Zet erbij dat het om een pijnobservatielijst gaat, zodat leken het ook kunnen begrijpen. Tenslotte, er ontbreekt nog een vraagteken. - Deelvragen: prima! Wellicht zijn er nog andere factoren naast tijd die de toepassing van PACSLAC-D bevorderen/belemmeren. Succes Sally! Groetjes, Luuk

Sally
Door

Sally

op 06 Oct 2017

Heel erg bedankt voor uw reactie !! Ik kan terug verder ;) Groetjes, Sally

Marja
Door

Marja

op 28 Sep 2017

Thnx! zo kan ik weer verder.

Marja
Door

Marja

op 27 Sep 2017

Beste Luuk, Ik moet een bestuursrechtelijk bachelor essay schrijven op het gebied van artikel 4 EVRM. De docent wil bij voorkeur dat iedereen werkt met een toetsende probleemstelling, maar tot nu toe lukt het me niet om een goede probleemstelling te krijgen. Laatste voorstel is: Is schending van artikel 4 lid 2 EVRM door gedwongen prostitutie grondslag voor het sluiten van sexinrichtingen met toepassing van artikel 174 Gemeentewet? (Bestuursrechtelijke bestrijding van gedwongen prostitutie) Helaas mogen we tussendoor geen contact hebben met docent dus misschien kun je helpen of ik hiermee verder kan. deelvragen onder meer: Wat houdt artikel 4 lid 2 EVRM in? Rust er een positive verplichting op voor het bestuur? Wat houdt sartikel 174 Gem wet in? Wat zijn de richtlijnen binnen de NGB? Wat valt onder gedwongen prostitutie? Hoe is de verhouding met het strafrecht? Is er jurisprudentie op dit gebied en wat is daarin de stellingname? Ik hoop dat je me weer wat verder kunt helpen. Bedankt

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Sep 2017

Beste Marja, Dit lijken mij prima onderzoeksvragen, wat de vraagstelling en opbouw betreft. Mijn juridische expertise is beperkt, dus ik weet niet zeker of het inhoudelijk klopt. Een klein verbeterpuntje: elke deelvraag moet op zichzelf te interpreteren zijn. Echter bij deelvraag 6 is het onduidelijk waartoe je het strafrecht verhoudt. Helder? Succes Marja! Groeten, Luuk

Pien
Door

Pien

op 18 Sep 2017

Beste Luuk, ik heb geprobeerd al je adviezen in mijn onderzoeksopzet (HBO, praktijkonderzoek) te verwerken maar ik ben er nog niet helemaal blij mee. Heb jij nog tips? Veel dank alvast! Doelstelling Doel van dit onderzoek is het binnen 4 maanden verkrijgen van inzicht in de verbeterpunten wat betreft opvolging en inhoud van het protocol “decubitus’ zoals thans gebruikt op afdeling B in Ziekenhuis C wat betreft mogelijke voedingsopties en het voorkeursmoment consultatie diëtetiek door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en het op basis hiervan formuleren van aanbevelingen voor het verbeteren van dit protocol. Deze aanbevelingen zullen voor 1 april 2018 gebruikt worden voor het opstellen van een actueel protocol dat voldoet aan de verwachtingen van alle partijen die werken met dit protocol (verpleegkundigen, internisten en diëtisten). Dit met het uiteindelijk doel de zorg voor patiënten met decubitus binnen Ziekenhuis C te verbeteren. Hoofdvraag Welke verbeterpunten kunnen er geformuleerd worden voor het protocol ‘Decubitus’ zoals thans gebruikt op de afdeling B van Ziekenhuis C zodat patiënten met decubitus de best mogelijke, evidence based, behandeling krijgen? Deelvragen - Welke voedingsopties dienen opgenomen te worden in het nieuwe protocol? - Wanneer kan afdeling Y het beste geconsulteerd worden? - Hoe kan, volgens de medewerkers, in een nieuw protocol eenduidig handelen bevorderd worden? Of Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor eenduidig handelen volgens de medewerkers? - In hoeverre is het huidige protocol verouderd volgens de medewerkers en welke recente wetenschappelijke bevindingen missen erin? - Welke stappen ontbreken volgens de medewerkers in het protocol, welke zijn overbodig en welke stappen dienen verbeterd te worden en hoe? Te veel vragen in 1 vraag?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Sep 2017

Beste Pien, Een prima stuk wat mij betreft. Een paar feedbackpunten: - Doelstelling: alles vanaf 'door middel van' kan weg, omdat het type onderzoek een middel is, geen doel op zich. De 2e paragraaf van de alinea lijkt mij wat ambiteus, omdat het niet binnen jouw controle ligt dat een protocal binnen de verwachtingen van alle partijen valt. - Hoofdvraag: 'best mogelijke' is overbodig, want de definitie van evidence-based is 'gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid'. - Deelvragen: de 2e en 3e deelvragen kan ik niet herleiden naar de hoofdvraag en/of de doelstelling. Afdeling Y en eenduidigheid van het protocol komen hier uit de lucht vallen. Kom je hier verder mee? Succes! Thanks, Luuk

Pien
Door

Pien

op 21 Sep 2017

Dank voor je reactie Luuk. Ik kan weer verder!

M Schepers
Door

M Schepers

op 15 Sep 2017

Hallo Luuk, Ik zit echt vast met mijn onderzoeksvraag, wellicht kan jij me helpen! Het gaat om een commercieel management scriptie bij een groot uitzendbureau. Zij willen graag onderzoeken wat de klanten (opdrachtgever én sollicitanten) ervan vindt dat wij momenteel nog zoveel vestigingen hebben. Zo kan er uit komen dat de klant liever 1 vestiging ziet of zelfs meer vestigingen, dat is nog niet duidelijk. Het doel is om meer klanten binnen te halen, de winst te verhogen en natuurlijk kosten te besparen wanneer er vestigingen dicht gaan. Momenteel is mijn probleemstelling als volgt: “Op welke wijze kan XXX haar vestigingsnetwerk in Limburg zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten naar wens van de klant (opdrachtgever en kandidaten) om hiermee de winst te vergroten? Ik hoop dat jij me verder kan helpen :)

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Sep 2017

Hallo M, Dit lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Je kunt de vraag nog wat concretiseren, met name de term inrichten. Gaat het alleen om de dichtheid van het verstigingsnetwerk of ook andere elementen? Succes! Groeten, Luuk

Mirjam
Door

Mirjam

op 20 Mar 2017

Dag Luuk, Zou jij me willen helpen? Ik heb de volgende hoofdvraag en deelvragen geformuleerd, maar zou graag feedback over de formulering en tips zijn uiteraard welkom. Hoofdvraag: Dient de mogelijkheid van samenloop tussen een informatiebeschikkingsprocedure ex art 52a AWR en een civiel kort geding te worden beperkt? Deelvragen: 1) Hoe verloopt de informatiebeschikkingsprocedure ex art. 52a AWR? 2) Wanneer kan middels een voorlopig voorziening een informatieverplichting worden afgedwongen en wat is hierin de rechtspositie van de belastingplichtige? 3) Welke criteria gelden voor de toepassing van de tweewegenleer in het kader van de informatiebeschikkingsprocedure? 4) Welke afweging maakt de rechter om een informatieverzoek op straffe van dwangsom wel of niet te honoreren? Ik hoor graag je feedback. Alvast dank.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Mar 2017

Dag Mirjam, Een paar verbetersuggesties: - Hoofdvraag: zou ik een open vraag van maken (is nu een ja/nee-vraag). Bovendien is het een normatieve vraag ('dient'). Daarom zou ik iets van een criterium benoemen (rechtmatigheid o.i.d.). - In de deelvragen mis ik nog iets over het civiel kort geding (staat immers wel in de hoofdvraag). - Verder prima deelvragen! Succes! Groetjes, Luuk

Mirjam
Door

Mirjam

op 23 Mar 2017

Dank Luuk, ik ga ermee aan de slag!!

Tess
Door

Tess

op 16 Mar 2017

Beste Luuk, Ook ik heb een vraag met betrekking tot het formuleren van een probleemstelling. Mijn scriptie gaat over juridisch ondernemerschap en dan met name de invloed van de digitalisering in de juridische tak. Er is redelijk wat over te vinden en ik vind het allemaal super interessant, maar een onderzoeksvraag vormen vind ik erg lastig. Ik wil graag gaan schrijven over de verlaagde toegang tot het recht door de huidige technische ontwikkelingen. Zo worden er whatsapp diensten aangeboden door advocatenkantoren waar je je juridische vraag kunt stellen en zijn er verschillende programma's waar bijvoorbeeld je bezwaarschrift tegen een verkeersboete zo uit de computer komt rollen. Mijn vraag zou dan zijn; “Welke technologische ontwikkelingen verlagen de toegang tot het recht voor particulieren?” Zou deze vraag te breed zijn of verkeerd geformuleerd? Tips zijn erg welkom!

Dannii
Door

Dannii

op 09 Mar 2017

Dag luuk, zou je mij ook kunnen helpen? Ik heb de volgende probleemstelling geformuleerd: in hoeverre voldoet bedrijf x beleidsmatig en in uitvoering aan de meldplicht datalekken op basis van de algemene verordening gegevensbescherming en op welke wijze kan bedrijf x er voor zorgen dat zij hier wel aan voldoen dan wel blijven voldoen? Onderzoeksvragen zijn: 1. Aan welke wettelijke en beleidsmatige eisen dient bedrijf x te voldoen op basis van de algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de meldplicht datalekken? W 2.Op welke wijze heeft bedrijf x op dit moment de meldplicht datalekken beleidsmatig geregeld? 3. In hoeverre voldoet het huidige beleid van bedrijf x op dit moment aan de meldplicht datalekken op basis van de algemene verordening? 4. Wat dienen medewerkers van bedrijf x van de meldplicht datalekken op basis van de verordening te weten om hier een juiste uitvoering aan te kunnen geven? 5. Wat weten medewerkers op dit moment van de meldplicht datalekken op basis van de verordening? 6. In hoeverre komt hetgeen wat medewerkers dienen te weten en op dit moment weten van de meldplicht datalekken op basis van de verordening overeen? 7. Welke mogelijkheden zijn er om de kennis van medewerkers op het gewenste niveau te krijgen en dit vervolgens ook te behouden? Alvast heel erg bedankt! Super dat je dit doet!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Mar 2017

Beste Dannii, Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: kan een stuk bondiger en concreter. Suggestie: "In hoeverre voldoet bedrijf X aan de meldplicht datalekken?" De rest van de informatie kun je kwijt in de deelvragen. - Deelvraag 3 is min of meer hetzelfde als de hoofdvraag. - Deelvraag 4-7: hier staat de kennis van de medewerkers centraal. Als dit de beoogde focus van het onderzoek is, dan opnemen in de hoofdvraag. Bedankt en succes! Groeten, Luuk

July
Door

July

op 07 Mar 2017

Hallo, Ik zit in de knoop met mijn onderzoeksvraag ' Welke factoren zijn van invloed op het succes van het implementeren van een entertainmentdienst in Taipei?' Maar kan ik wel 'succes' zeggen? Want dan zeg ik eigenlijk al dat er succes is terwijl ik dat eigenlijk nog niet weet. Een verandering zou kunnen zijn 'Welke factoren zijn van invloed op het opzetten van een entertainmentdienst in Taipei?' maar dat klinkt ook niet helemaal goed in de richting van mijn doelstelling

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2017

Hallo July, de eerste lijkt mij een prima vraag als een je kleine aanpassing doet: ... van invloed op succesvolle implementatie van... Er hoeft ook nog geen succes geweest te zijn om (deels) antwoord op je vraag te krijgen. De factoren van succes zijn iets anders dan succes op zichzelf. Groeten, Luuk

Jolijn
Door

Jolijn

op 06 Mar 2017

Hallo Luuk, Ik ben bezig met het formuleren van mijn probleemstelling. Helaas loop ik hierbij vast. Mijn probleemstelling is nu: 'Welke strategie moet de opdrachtgever hanteren om zijn nieuwste product succesvol in de Duitse markt te lanceren?'. Dit is niet erg concreet maar ik kom er zelf niet uit hoe ik dit kan veranderen. Heeft u tips en/of suggesties? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Mar 2017

Hallo Jolijn, je kunt deze probleemstelling bijvoorbeeld concreter maken door het tijdspad, het product en de doelgroep erin te vermelden. Succes! Groeten, Luuk

Oz
Door

Oz

op 03 Mar 2017

Beste Luuk, Ik ben op je website terecht gekomen met onwijs handige informatie en tips. Daarom zou ik ook graag advies willen vragen inzake het formuleren van een goede hoofdvraag voor mijn plan van aanpak. Ik heb momenteel 4 deelvragen waar ik heel tevreden over ben alleen kan ik mijn hoofdvraag niet goed formuleren en hoop ik dat jij met je professionele kennis een handje kan helpen. Mijn onderwerp gaat over gemeentelijke schuldhulpverlening. Mijn hoofd- en deelvragen zijn als volgt: Hoofdvraag: 1Hoe kan ervoor gezorgd worden dat een moratorium een financiële stabiele schuldensituatie met zich meebrengt voor verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening? (adviserend) 2In hoeverre biedt het moratorium een instrument om voor een financiële stabiele schuldensituatie te zorgen voor verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening? (adviserend) 3In hoeverre biedt het moratorium een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening om te zorgen voor een financiële stabielere schuldensituatie? (adviserend) Deelvragen: 1)Welke wettelijke kaders en instrumenten biedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening? (beschrijvend) 2)Op welke manier kan een moratorium zorgen voor financiële stabiele situaties voor verbetering van de gemeentelijke schuldhulpverlening? (beschrijvend) 3)Welke procedures dienen er gevolgd te worden om aanspraak te maken op een voorlopige voorziening? (beschrijvend) 4)In welke mate speelt een moratorium een rol bij de vermindering van de druk op schuldsanering krachtens de Wsnp? (voorspellend) Alvast ontzettend bedankt! Groetjes Ozge

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 Mar 2017

Beste Oz, Mooi dat je onze informatie waardevol vindt. Jouw deelvragen zijn inderdaad prima. De twee en derde hoofdvraag lijken mij beiden passend. De eerste gaat ervan uit dat een moratorium een financieel stabiele schuldensituatie zorgt. Dat zal dat eerst vastgesteld moeten worden. Groetjes, Luuk

Steven
Door

Steven

op 24 Feb 2017

Hallo Luuk, Ik ben momenteel aan het afstuderen voor mijn opleiding HBO bedrijfseconomie. Ik loop tegen een probleem aan bij het formuleren van mijn probleemstelling. Naar mijn idee beschrijft het exact het probleem en de centrale vraag, maar lijkt het me net iets te lang. Ik heb momenteel de volgende probleemstelling staan: Hoe kan ***bedrijf*** ervoor zorgen dat de gegevensstroom tussen de klant, ***bedrijfsonderdeel 1**, **bedrijfsonderdeel 2** en **bedrijfsonderdeel 3** op een dusdanige manier wordt ingericht dat de gegevens ten allen tijde actueel zijn, terwijl zowel de klant als de medewerkers van de betrokken bedrijfsonderdelen zoveel mogelijk van administratieve werkzaamheden worden ontlast? Een alternatief kan zijn om dit neer te zetten en vervolgens aan te geven: De hoofdvraag die daaruit voort komt luidt als volgt: Hoe kan de gegevensstroom tussen de klant en ***bedrijf*** zo efficiënt mogelijk worden ingericht? of het iets korter te maken en te zeggen: Hoe kan de gegevensstroom tussen de klant en ***bedrijf*** efficiënter worden ingericht waardoor werknemersgegevens ten allen tijde actueel zijn en zowel de klant als de eigen medewerkers zoveel mogelijk van administratief werk worden ontlast? Ik hoor graag wat u hiervan denkt en of u tips heeft. Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2017

Hallo Steven, De korte variant heeft mijn voorkeur. Als het om specifieke afdelingen gaat zou ik deze nog wel erbij vermelden. Met vriendelijke groet, Luuk

Margo
Door

Margo

op 24 Feb 2017

Hoi Luuk, Ik moet een plan schrijven voor een praktijkonderzoek en loop vast met de deelvragen. Zou jij hierover je mening willen geven? Doelstelling van het onderzoek is om eind december 2017 voor de directie een advies met aanbevelingen gereed te hebben waardoor .... per 31 december 2018 een klanttevredenheidsscore van 7,3 kan bereiken bij de particuliere kopers van de koopwoningen. Onderzoeksvraag: Welke (klantgerichte) aanpassingen moet ... doorvoeren om de klanttevredenheid van haar kopers te verhogen? Deelvragen: - wat wordt verstaan onder klanttevredenheid. Wat zijn de belangrijkste factoren. - wat wordt verstaan onder klantgerichtheid? - in welke mate is het verwachtingspatroon van de kopers bekend bij. - op welke onderdelen van de verschillende fases tijdens het bouwtraject kan ... zich verbeteren? - in hoeverre stellen de medewerkers de klant centraal i.p.v. het proces. Ook vind ik het lastig welk conceptueel model ik kan gebruiken. klantgerichtheid ----> klanttevredenheid of prijs/service/product ---> klanttevredenheid. Graag ontvang ik je feedback, je zou me hiermee erg helpen. Bij voorbaat hartelijk dank. Margo

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 24 Feb 2017

Beste Margo, ik zie dat je dezelfde vraag ook bij een ander artikel hebt gesteld. Hierbij nogmaals mijn reactie: Een paar tips om je verder te helpen: - Prima hoofdvraag! - DV1 en 2: vragen over het operationaliseren van concepten zou ik eruit laten. Dit is namelijk een een vanzelfsprekend onderdeel voor een onderzoek, wat doorgaans in het methodehoofdstuk wordt uitgewerkt. Vragen over factoren zijn prima. - DV3-5: prima vragen. - Als ik naar jouw hoofdvraag kijk dan zou ik geen onderzoeksmodel gebruiken. De vraag impliceert namelijk dat je de factoren die klanttevredenheid beïnvloeden nog een vraagteken zijn. Als je perse een onderzoeksmodel moet/wil gebruiken dan moet je de factoren die je kiest in de vraag verwerken ('wat is de invloed van op klanttevredenheid?'). Beide modellen zijn overigens prima. Op basis van theorie kun je beslissen wat een interessant model is. Kom je hier verder mee? Succes Margo! Groetjes, Luuk

nina
Door

nina

op 23 Feb 2017

Hoi Luuk, Ik ben begonnen met een onderzoek voor een bedrijf dat meer online wil doen (social media en online bestellingen) met het oog op de service voor bestaande klanten te verbeteren. Ik worstel nog een beetje met het juist afbakenen. Kun jij me helpen? Hoofdvraag: Wat moet aangepast worden in de marketingcommunicatiestrategie van XX zodat zij de ontwikkelingen op het gebied van social media en e-commerce in hun branche voor kunnen blijven en hun huidige klanten tevreden kunnen houden? Met als subvragen: Wat is het huidige communicatiebeleid Wat is het beoogde resultaat Wat is de klantbehoefte Wat zijn de relevante trends en ontwikkelingen Wat doen de concurrenten Alvast heel erg bedankt! Groetjes, Nina

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2017

Hoi Nina, Een aantal feedbackpunten: - Hoofdvraag: er staan erg veel doelen in. Zoek een duidelijke focus en formuleer de doelstellingen in de doelstellingen ;) Verder gaat deze vraag ervan uit dat er iets aangepast moet worden. Liever neutraal formuleren: 'wat is de meest optimale/effectieve/gepaste...?' - Prima deelvragen. Gebruik ook vooral vragen en feedback uit bovenstaande comments om deze vragen aan te scherpen. Succes! Groetjes, Luuk

nina
Door

nina

op 24 Feb 2017

Bedankt voor je feedback, ik ga ermee aan de slag!

Femke
Door

Femke

op 22 Feb 2017

Beste Luuk, Deze week ben ik begonnen met mijn afstudeeropdracht en zou graag wat hulp willen betreft de probleemstelling die ik heb geformuleerd. Het bedrijf wilt meer bezoekers op de website krijgen en een beter gebruiksgemak. Er wordt nu ook een nieuwe website gemaakt. Mijn probleemstelling luidt als volgt: Hoe krijg ik meer bezoekers op de website voor bedrijf x voor eind juni 2017? Ik vind deze probleemstelling te simpel klinken en hij is niet specifiek genoeg. Zou je me hierbij kunnen helpen? Alvast Bedankt! Femke

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2017

Beste Femke, Prima hoofdvraag. Ik zou m wel vanuit het bedrijf formuleren, niet vanuit jezelf. Wellicht kun je 'meer' nog concretiseren (bijv. minimaal een verdubbeling voor een startend bedrijf of 20% groei voor een online volwassen bedrijf). Verder vraag ik mij af of of groei van bezoekers een doel op zich is. Vaak is betrokkenheid (bezoekers bezoeken, meerdere pagina's, reageren op de content en komen terug) en conversie (bezoeker neemt contact op en/of doet een aankoop) het achterliggende doel. Kom je hier verder mee Femke? Succes! Groetjes, Luuk

Femke
Door

Femke

op 23 Feb 2017

Ja dankjewel!

Jalissa
Door

Jalissa

op 21 Feb 2017

Beste Luuk, Ik ben bezig met afstuderen en zou ik graag wat feedback willen hebben over mijn hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: In hoeverre heeft het Actieprogramma Maatschappelijk Integriteit bijgedragen tot een betere handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling in Rotterdam? Deelvragen: Wat is de huidige situatie in Rotterdam m.b.t. de handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling? Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij de inzet van het Actieprogramma ten opzichte van het verbod op illegale tewerkstelling? Hoe kan de doelstelling van de het Actieprogramma gewaarborgd worden? Ik hoop dat je me kan helpen. Met vriendelijke groet, Jalissa

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 23 Feb 2017

Beste Jalissa, Bedankt voor jouw vraag. Een paar verbetersuggesties: - Hfdvraag: uitstekend! - Deelvragen: om de hoofdvraag te beantwoorden heb je ook een vraag over de situatie voor het actieprogramma nodig (voor-na meting) Helder? Succes verder! Met vriendelijke groet, Luuk

Sabrine van Melis
Door

Sabrine van Melis

op 21 Feb 2017

Hallo Luuk, Ik heb even een vraag met betrekking tot een adviesvraag en een hoofdvraag. Ik heb namelijk te horen gekregen dat er vanuit de adviesvraag een hoofdvraag geformuleerd wordt. Hoe zit dat? Ik zie het verschil niet tussen deze twee. Met vriendelijke groet, Sabrine

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Feb 2017

Hallo Sabrine, Van een adviesvraag heb ik nog nooit gehoord. Wat mij betreft is alleen de onderzoeksvraag (hoofdvraag) relevant, want deze geeft richting aan jouw onderzoek. Wellicht wordt bedoeld dat een adviesvraag praktijkgericht is ('hoe kan...') en een hoofdvraag theorie/kennisgericht ('wat/hoeveel...') Helder? Succes ermee! Met vriendelijke groet, Luuk

Ryanne
Door

Ryanne

op 20 Feb 2017

Beste Luuk, Net als alle anderen heb ik moeite met het formuleren van mijn probleemstelling. Mijn onderzoek is gericht op een bepaald proces bij een crediteurenafdeling. De vraag vanuit het bedrijf is om uit te zoeken of dit proces vast te leggen is, en of het dan ook versimpeld en verbeterd kan worden. (elk proces zou vastgelegd kunnen worden zegt mijn opdrachtgever, maar de medewerkers zeggen dat het niet kan en dat alles in hun hoofd zit hoe het moet, bang voor een overdracht). Met de probleemstelling " kan het proces vastgelegd worden" dan heb je toch weer een ja/nee vraag. Bij elke probleemstelling die ik me bedenk omvat het toch niet elk gewenste onderzoeksgebied van de opdrachtgever (versimpelen, vastleggen, verbeteren). ik hoop dat je me kan helpen, Met vriendelijke groeten, Ryanne van Vliet

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Feb 2017

Beste Ryanne, Bedankt voor je vraag. Dit probleem herken ik vanuit mijn ervaring als business consultant. Elk proces kan inderdaad worden vastgelegd. In sommige gevallen kan dat wel meer moeite kosten, bijvoorbeeld omdat er veel verschillende werkwijzen zijn en/of omdat de medewerkers in de weerstand zitten. Een betere vraag is hoe het beter kan. Wat beter is hangt ervan af welke Kritische Succesfactor (doorlooptijd, kwaliteit, klantgerichtheid, etc.) de hoofdverantwoordelijke belangrijk vindt. Een goede eerste deelvraag is dan hoe de huidige procesflow loopt (en aanvullende aspecten zoals rollen en (informatie)systemen die in het proces gebruikt worden). Helder? Succes ermee! Groeten, Luuk

Harma
Door

Harma

op 19 Feb 2017

Dag Luuk, Heel graag wil ik mijn vragen aan je voorleggen voor feedback. Het is voor eindfase 1 Bedrijfskunde. Centrale onderzoeksvraag Welke aspecten beïnvloeden de productiviteit van de afdeling? Deelvragen Deelvraag 1: wat is de huidige werkwijze van de afdeling? Deelvraag 2: welke instrumenten zijn er vanuit de theorie om de productiviteit te verhogen? Deelvraag 3: hoe doen andere bedrijven het met een vergelijkbaar proces?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Feb 2017

Bedankt voor je vraag Harma. Een paar verbetersuggesties: - Centrale vraag: inhoudelijk een prima vraag. Maak wel concreet om welke afdeling het gaat. En aspecten van wat? Bedoel je niet factoren? - Deelvraag 1: wellicht kun je verder concretiseren wat je met werkwijze bedoelt? - Deelvraag 2: prima vraag. - Deelvraag 3: prima vraag. Wellicht kun je dit verder afbakenen, bijv. op sector? Helder? Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Harma
Door

Harma

op 21 Feb 2017

Dag Luuk, Heel graag wil ik mijn vragen aan je voorleggen voor feedback. Het is voor eindfase 1 Bedrijfskunde. Centrale onderzoeksvraag Welke aspecten beïnvloeden de productiviteit van de afdeling? Deelvragen Deelvraag 1: wat is de huidige werkwijze van de afdeling? Deelvraag 2: welke instrumenten zijn er vanuit de theorie om de productiviteit te verhogen? Deelvraag 3: hoe doen andere bedrijven het met een vergelijkbaar proces? Dag Luuk, Super dank Hier kan ik verder mee!

Liselot
Door

Liselot

op 17 Feb 2017

Hi Luuk, Deze week ben ik begonnen met mijn afstudeeropdracht. Als het mogelijk is zou ik graag feedback willen op mijn hoofd- en deelvragen. Hoofdvraag: Wat is de meest geschikte manier/strategie voor het afdekken van de valutarisico's bij Bedrijf X, waarbij de doelstelling van de onderneming het best gewaarborgd blijft? Deelvragen: Op welke manier worden op dit moment de valutarisico's afgedekt? Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van bedrijf X, die gewaarborgd moeten blijven? Welke mogelijkheden zijn er voor het afdekken van de valutarisico's? Op welke onderdelen van het bedrijf kan het valutarisico worden geminimaliseerd? Hoe kan de minimalisering van het valutarisico worden vertaald in concrete handelingen voor bedrijf X? Alvast bedankt!! Groetjes, Liselot.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Feb 2017

Uitstekende vragen Liselot. Niet op aan te merken. Groetjes, Luuk

Shari
Door

Shari

op 16 Feb 2017

Hoi Luuk, Net als iedereen die hier ben ik aan het worstelen met een goede hoofdvraag te formuleren. Het probleem van de opdrachtgever is dat ze een recreatiegebied promoten, alleen lukt het niet echt. Ze willen zeg maar de nieuwe Veluwe worden, dus landelijk bekend. Omdat het een stichting betreft is het alleen van belang om zich te richten op promotie en communicatie. De hoofdvraag die ik nu heb opgesteld is: 'Op welke wijze kan de stichting het gebied optimaal positioneren in de Nederlandse recreatiemarkt op basis van promotiestrategie?' Hopelijk kun jij mij hier op- en/of aanmerkingen opgeven. Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Feb 2017

Hi Shari, Lijkt mij een prima hoofdvraag. Qua formulering kan het wat compacter (tip: begin met 'wat is de meest gepaste/optimale promotiestrategie...') Succes! Groetjes, Luuk

Shari
Door

Shari

op 17 Feb 2017

Dankjewel Luuk!

Yvonne
Door

Yvonne

op 15 Feb 2017

Hoi Luuk, ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie over nieuwe wet- en regelgeving die in 2018 in werking zal treden. Ik heb moeite om een centrale vraag te formuleren. Ik ga overigens niet het hele wetsvoorstel analyseren, maar concentreer me op de drie belangrijkste wijzigingen. Mijn centrale vraag luidt: Welke veranderingen brengt de toekomstige wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen met zich mee voor (bedrijf X) omtrent de oplevering van een bouwwerk, het vernieuwde opschortingsrecht en de toekomstige veranderingen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek? Zou je hier feedback op kunnen geven?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Feb 2017

Hoi Yvonne, Inhoudelijk een prima vraag! Een paar verbetersuggesties: - 'Welke veranderingen brengt' kan wat concreter. Liever 'wat is de impact' - Het is een drieledige centrale vraag. Overweeg om deze algemeen te formuleren ('impact van de belangrijkste wijzigingen') en de drie onderwerpen in deelvragen te verwerken. Kom je verder met deze tips? Succes Yvonne! Groeten, Luuk

Johan
Door

Johan

op 15 Feb 2017

Hallo Luuk, Mijn onderzoek gaat over het onderzoeken van mogelijkheden om producten uit Kenia te importeren. Hierin is het vraagstuk in welke mate Bedrijf X hierin betrokken moet zijn. Dat kan middels lokale partners, middels logistiek dienstverleners, of alles zelf doen. Als Onderzoeksvraag heb ik: Welke mate van invloed sluit voor Bedrijf X het best aan op de import uit Kenia? Kun je feedback geven?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Feb 2017

Hallo Johan, De klassieke 'make, buy or ally' beslissing. Erg interessant! Inhoudelijk een prima vraag. Probeer wel je taalgebruik concreter te maken. Dan doel ik op 'welke mate van invloed' (bedoel je niet alliantie, uitbesteden of zelf doen?) en 'sluit [...] het best aan op de import...' (wie/wat is 'de import' en moet de mate van invloed daarbij aansluiten?). Waarom is aansluiten bij Kenia van cruciaal belang? Is aansluiten bij de klant van bedrijf is niet belangrijker? Kom je hier verder mee? Succes Johan! Groeten, Luuk

Remco
Door

Remco

op 14 Feb 2017

Beste Luuk, Deze week ben ik begonnen met afstuderen en nou zou ik graag wat feedback willen hebben over mijn hoofdvragen en deelvragen. Mijn onderzoek is de processen beschrijven voor inkoop, verkoop, betaling en voorraadbeheer en de hieruit voortvloeiende risico's benoemen en kijken hoe die beheerst kunnen worden. (momenteel nog geen procesbeschrijving binnen het bedrijf) Hierbij had ik als hoofdvraag: Hoe kan X haar grootste risico's beheersen? En de daarbij deelvragen: Hoe zien de processen er momenteel uit? Wat voor knelpunten bevinden er zich in de processen? Welke risico's zijn hieraan verbonden? Welke maatregelen kunnen genomen worden om deze risico's te beheersen? Graag hoor ik van u hoe u hierover denkt. Bij voorbaat dank! Met vriendelijke groet, Remco

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2017

Beste Remco, Interessant vraagstuk! Een paar tips: - Hoofdvraag kan wat specifieker: grootste risico op welk gebied/processen? - Deelvraag 1: kun je nog wat verder afbakenen? Welke processen? Vermijd verder spreektaal zoals 'zien er uit' - Deelvraag 2: prima vraag. - Deelvraag 3: vermijd verwijswoorden (elke deelvraag moet onafhankelijk te begrijpen zijn) - Deelvraag 4: idem. En 'kunnen' is te vrijblijvend/ruim. Liever: 'meest gepaste/adequate'. Helder? Kom je hier een stap verder mee? Succes Remco! Groeten, Luuk

Remco
Door

Remco

op 15 Feb 2017

Beste Luuk, Hartelijk dank voor uw goede en snelle feedback. Hier kan ik zeker wat mee en zoals u zei het is inderdaad een interessant vraagstuk om te mogen onderzoeken. Groeten, Remco

Aron
Door

Aron

op 13 Feb 2017

Beste Luuk, Voor mijn onderzoek bij een afdeling van een gemeente moet ik onderzoeken welke methode van feedback verzamelen bij de klant, over de dienstverlening van die afdeling, het beste zou werken. Ik vroeg me af of je even naar mijn probleemstelling/centrale vraag zou kunnen kijken en mij feedback hierop kunnen geven. Mijn probleemstelling/centrale vraag luid: " Met welke methode kan de afdeling (...) van (...) het beste feedback over de klanttevredenheid van haar dienstverlening vergaren bij de klant?" Bij voorbaat dank! MVG Aron

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2017

Beste Aron, Lijkt mij een prima probleemstelling. De formulering kan wel wat compacter: '[...] het beste de klanttevredenheid vaststellen?' of '[...] klantfeedback op de dienstverlening vergaren'. Succes! Mvg, Luuk

Aron
Door

Aron

op 15 Feb 2017

Hier kan ik wel wat mee, ontzettend bedankt!!

Ell
Door

Ell

op 13 Feb 2017

Beste Luuk, Voor mijn afstuderen van HBO studie heb ik het volgende onderzoek. Ik kom nog niet geheel uit met de centrale vraag en deelvragen. Doelstelling is om het marktaandeel van bestaande klanten te vergroten. Ze zijn bezig met een desk oprichten voor deze klantgroep. Hoe kan Xbedrijf haar marktaandeel vergroten van bestaande klanten d.m.v. van het oprichten van een Xdesk? Deelvragen: - Hoe zal de Xdesk van de Xbedrijf er uit gaan zien en op welke doelgroepen richten zij zich? - Welke informatie is beschikbaar van bestaande klanten binnen Xbedrijf en welke zijn gemakkelijk opvraagbaar? - Welke beschikbare informatie is relevant? Een operationele onderzoeksvraag die uiteindelijke adviserend moet zijn voor de organisatie. Heb jij nog tips hoe ik dit beter kan formuleren en kan uitbreiden? Alvast hartelijk bedankt! Mvg. Ell

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Feb 2017

Beste Ell, Bedankt voor jouw vraag. Een aantal tips: - Hoofdvraag: prima vraag, maar de volgorde is wat verwarrend. 'Marktaandeel vergroten van bestaande klanten' --> 'marktaandeel van bestaande klanten vergroten'. Het is mij niet duidelijk of het gaat om het vergroten van marktaandeel van de bestaande klanten of onder bestaande de klanten. - Deelvraag 1: vermijd meervoudige vragen (of splits deze op). - Deelvraag 2 en 3: combineer deze (alleen relevante informatie is belangrijk). - Verder raad ik je aan om bovenstaande adviezen en voorbeelden te lezen om een goede set van deelvragen te formuleren. Succes! Mvg, Luuk

Ell
Door

Ell

op 15 Feb 2017

Hoi Luuk, Heel erg bedankt voor je reactie. Het betreft vooral het vergroten van het klantaandeel van bestaande klanten. Hoe kan bedrijf haar marktaandeel van bestaande Xklanten vergroten door het aanbieden van een Xdesk? of Welke Xklanten zij nodig voor het bestaan van de Xdesk en hoe kan bedrijfX deze klanten een verbeterde dienstverlening bieden? Deelvragen -Hoe is de Xdesk van bedrijfX nu ingericht? -Wie zijn de bestaande klanten voor de Xdesk en welke informatie is beschikbaar? -Welke beschikbare informatie is relevant? - Op welke manier kan men na gebruik van de relevante informatie deze inzetten om de juiste klanten te selecteren? en misschien/ - Hoe kan man de interne processen zo inrichten dat dit leidt tot een verbeterde dienstverlening naar de Xklant? Ik denk dat dit specifieker is? Maar kan ik met de deelvragen de hoofdvraag beantwoorden & andersom? Echt leuk dat je iedereen hier zo mee helpt! complimenten. & tevens alvast bedankt. Groetjes Ell

Ilham
Door

Ilham

op 12 Feb 2017

Beste Luuk, Mijn hoofdvraag is: Hoe krijgen we het bedrijf X weer in de zwarte cijfers? Voor dit onderzoek voeren we een interne en externe analyse uit. Wel vindt ik het lastig om de juiste deelvragen te formuleren. Mijn deelvragen tot nu toe zijn: - Hoe ziet de bedrijf-identiteit van X eruit? - Welke kansen en bedreigingen zijn er op de Nederlandse markt voor het bedrijf X? Nog verdere suggesties? Alvast hartelijk bedankt! Groeten, Ilham

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Feb 2017

Beste Ilham, Een paar verbetersuggesties: - hoofdvraag: is erg breed en roept allerlei vragen op (zoals 'wie is 'we'? - benoem dat specifiek). Probeer deze verder af te bakenen op een overkoepelend thema dat ten grondslag ligt aan de huidige problematiek bij het bedrijf. - deelvraag 1: deze vraag lijkt er willekeurig. De eerste vragen die ik zou stellen bij deze hoofdvraag zijn: wat is de huidige (financiële) situatie? - deelvraag 2: prima vraag, maar uit ervaring weet ik dat docenten dit niet altijd goedkeuren omdat het in feite direct naar de SWOT-analyse verwijst. Probeer deze iets specifiker te maken (door bijv. de markt af te bakenen). Helder? Kom je hier verder mee Ilham? Succes! Groeten, Luuk

Rowin
Door

Rowin

op 09 Feb 2017

Beste Luuk, Voor mijn derdejaarsstage ga ik een onderzoek uitvoeren binnen de stage organisatie. Hoofdvraag: Welke maatregelen moet ... nemen om zich te certificeren op trede drie van de veiligheidsladder? Deelvragen: 1. Wat wordt er verstaan onder trede twee en die van de veiligheidsladder? (trede twee en drie wordt mogelijk de gehele veiligheidsladder) 2. Waar op trede twee van de veiligheidsladder bevindt .... zich op dit moment? (ook hier kan wellicht nog verandering in komen. namelijk die twee weglaten) 3. welke punten ontbreken tussen de huidige situatie en trede drie van de veiligheidsladder? Ik weet dat dit een adviserend onderzoek is. Mijn vraag: Zijn mijn hoofd- en deelvragen goed genoeg? En raad jij het aan om hierbij een conceptueel model te maken? Zo ja, heb je enkele tips hoe? Alvast hartelijk bedankt. Met vriendelijke groet, Rowin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Feb 2017

Beste Rowin, Bedankt voor je vraag. Uitstekende onderzoeksvragen! Deelvraag 1 zou je weg kunnen laten, omdat deze logischerwijs al aan bod komt voordat je het onderzoek uitvoert (komt in het theoretisch- of methodehoofdstuk, niet in resultaten). Waarom noem je trede twee in deelvraag 1? Dat komt uit de lucht vallen en valt in feite buiten de afbakening van de hoofdvraag. Een conceptueel model is in jouw geval niet echt nodig, aangezien het om een erg eenvoudige relatie gaat (huidige trede --> maatregelen --> trede 3). Is dit helder en helpt het jou verder? Succes ermee! Groeten, Luuk

Ilias
Door

Ilias

op 08 Feb 2017

Beste Luuk, Voor mijn stage onderzoek ik of kwalitietscoaching op het gebied van klantcontact kan worden geimplementeerd in de gemeeente en op welke wijze de medewerkers gecoached dienen te worden. Daar heb ik een hoofdvraag voor geformuleerd en ik hoop dat je met de informatie die ik je heb gegeven mij feedback kunt geven hierop. mijn hoofdvraag is : Op welke wijze kan de afdeling Publiekszaken, Gemeente (..), haar medewerkers op een zodanige manier coachen dat de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie (snelle afhandeling en nawerktijd etc.) wordt verbeterd? Alvast superbedankt voor je hulp.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Feb 2017

Beste Ilias, Bedankt voor je vraag. Een prima onderzoeksvraag! Ik heb er niets inhoudelijks op aan te merken. Alleen een paar vorm/taaltips: - efficiëntie voor dienstverlening (kwaliteit en efficiëntie van...) - geen tekst tussen haakjes: wat je onder efficiëntie verstaan werk je toch wel uit in je methodehoofdstuk Helder? Kom je hier verder meel? Succes verder! Groeten, Luuk

Ilias
Door

Ilias

op 10 Feb 2017

Beste Luuk, Hier kan ik zeker wat mee, dankjewel. ik heb ondertussen ook wat deelvragen geformuleerd en ik hoop dat je mij daar ook kort feedback op kan geven. 1. Wat wordt er verstaan onder coaching? 2. Wat is de veranderingsbereidheid van de medewerkers binnen de afdeling publiekszaken? 3.5. Wat vinden medewerkers van het resultaat die ze ontvangen met kwaliteitscoaching? alvast bedankt! groetjes Ilias

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Feb 2017

Een paar tips voor je deelvragen: - algemeen: de vertaling van hoofd- naar deelvragen kan nog wat bete - deelvraag 1 : deze vraag zou ik weglaten. Het is vanzelfsprekend dat je de begrippen in uit de hoofdvraag nader gaat toelichten in je scriptie. Bovendien is het belangrijker dat de coaching leidt tot verbetering in de organisatie dan wat onder coaching wordt verstaan. - deelvraag 2: deze komt uit de lucht vallen en is m.i. niet specifiek gericht op het betreffende vraagstuk. - deelvraag 3: idem. Waar komt opeens het begrip kwaliteitscoaching vandaag? - goede deelvragen, zeker bij jouw hoofdvraag, zullen de volgende structuur hebben: huidige situatie - gewenste situatie - gat tussen huidige en gewenst - gepaste oplossingen (o.b.v. literatuur/eigen onderzoek). Helder? Succes ermee! Gr. Luuk

Bas
Door

Bas

op 08 Feb 2017

Hoi Luuk, Voor mijn afstudeerstage schrijf ik een adviesplan voor een vastgoedbeheerder. Door toenemende concurrentie in de markt zijn zij genoodzaakt om een nieuwe doelgroep aan te spreken, dit willen zij landelijk doen. Het uiteindelijke doel is, om door het bereiken van de nieuwe doelgroep, het aanbod van vastgoedbeheer te vergroten. Daarbij heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd; "Hoe kan (bedrijf X) de doelgroep van verhuurders en beleggers landelijk bereiken om zodoende meer aanbod te creëren?". Heb jij misschien enige tips om deze probleemstelling te concretiseren? Bij voorbaat dank.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Feb 2017

Hoi Bas, Mogelijke deelvragen kunnen in jouw geval gaan over de kenmerken en behoeften van de doelgroep, de kenmerken en middelen van bedrijf X, en gepaste strategieën om via deze doelgroep meer aanbod te creëren. Succes! Groet, Luuk

Seren
Door

Seren

op 07 Feb 2017

Hi Luuk, Voor mijn examinerende stage moet ik een onderzoek gaan uitvoeren op de werkvloer. mijn probleemstelling is: Is er draagvlak onder de werknemers van de (......) om (.....) te latten twitteren? (..... = een overheidsinstantie). 1 deelvraag is; gebruiken de werknemers van de (.....) twitter? Heb jij nog enige tips voor eventuele andere deelvragen om mijn probleemstelling beter te kunnen beantwoorden, want zelf kom ik niet verder met inspiriatie :(!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Feb 2017

Bedankt voor je vraag Seren. Deze probleemstelling is al concreet en vrij smal afgebakend (het antwoord kan alleen ja of nee zijn). Het enige wat je voor jouw onderzoek zult moeten concretiseren is wanneer er sprake is van draagvlak en uit welke aspecten dit bestaat. Ik betwijfel of het van toegevoegde waarde is om hier deelvragen over formuleren, omdat deze concretisering onderdeel is van het ontwerpen/beschrijven van de onderzoeksmethode (niet een resultaat van het onderzoek). Groeten, Luuk

Lizzy
Door

Lizzy

op 07 Feb 2017

Hi Luuk, Allereest wil ik even kwijt hoe tof ik het vind dat je zo de tijd neemt voor afstudeerders die hier in de knoop zitten. Ook ik kom er niet uit met het formuleren van mijn hoofdvraag en deelvragen Het ‘probleem’: Mijn stagebedrijf wil een plan tool (zoiets als Trello en Redbooth) gaan ontwikkelen die het makkelijk maakt om taken en afspraken op intern en extern gebied in te plannen. Zij hebben alleen geen inzicht in welke problemen of pijnpunten er spelen rondom het plannen van taken op intern en extern gebied bij de doelgroep (waarschijnlijk creative agencies). Daarom wil ik hier onderzoek naar gaan doen. Ik heb een hoofdvraag en deelvragen opgesteld: Hoofdvraag: Wat zijn pijnpunten rondom het plannen van taken en afspraken binnen de doelgroep die LemonCake zou kunnen oplossen met het ontwikkelen van een nieuwe plan tool? Deelvragen: Deskresearch: Welke factoren zijn van invloed op een goed planningsproces? Waarom is een efficiënte planning in het bedrijf van belang? (cruciaal?) Waarom is een efficiënte planning of communicatie met externe partners cruciaal/van belang? Eventueel: Wat zijn trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt/planning (of creative agencies? Bijv: meer of minder freelancers? Hoeveel uur werken mensen? Hoeveel uur werken mensen op kantoor?) Fieldresearch: 5. Tegen welke pijnpunten loopt de doelgroep aan bij het plannen van afspraken en taken binnen het bedrijf? Welke factoren spelen een rol in het feit dat de planning in een bedrijf niet efficiënt verloopt? 6. Tegen welke pijnpunten loopt de doelgroep aan bij het plannen van afspraken en taken buiten het bedrijf? 7. Welke pijnpunten (/problemen) zijn het meest relevant voor de doelgroep? Ik wil dus weten: welke problemen moeten echt opgelost worden/hebben oplossing nodig? Waar moet echt een oplossing voor komen? Welke problemen kunnen wij oplossen met een tool?

Lizzy
Door

Lizzy

op 07 Feb 2017

Nog wel belangrijk om hier aan toe te voegen: ik vraag me dus af of deze hoofd- en deelvragen goed geformuleerd zijn!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 07 Feb 2017

Hi Lizzy, Bedankt voor het compliment en je vraag. Een paar suggesties voor jou: - Hoofdvraag: 'de doelgroep' zou ik concretiseren. Is van wezenlijk belang voor het goed beantwoorden van de vraag. - De deelvragen vallen buiten de afbakening van de hoofdvraag. De deelvragen gaan namelijk over de alle pijnpunten en de hoofdvraag alleen de degenen waarvoor de tool een oplossing biedt. Overweeg om de tool buiten de vraagstelling te houden. Een tool is een middel, geen doel. In de aanbevelingen kun je altijd nog terugkomen op tooling en waar die aan moet voldoen om de pijnpunten op te lossen. Kom je hier verder mee? Succes! Groetjes, Luuk

Lizzy
Door

Lizzy

op 08 Feb 2017

Hi Luuk, Dankjewel voor je feedback! Dit had ik zelf ook al een beetje aangevoeld, maar het is natuurlijk ook een lastig onderwerp en vooral op de deskresearch ben ik op zoek naar een invalshoek hoe ik mijn vraag zo zou kunnen stellen dat er voldoende zwaarwegend literatuuronderzoek uit voorkomt. Nu vroeg ik me af of je toevallig wist of een benchmarking onderzoek ook kan gelden als deskresearch: dan zou ik gaan willen kijken naar hoe bestaande plan tools/plan apps werken; welke problemen tackelen zij? Waar slaan zij de plank nog mis? Denk je dat dit zou kunnen tellen als literatuuronderzoek of moet ik toch mijn onderzoek gaan omgooien? Groetjes

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Jan 2017

Beste Emma, Bedankt voor je vragen. Een aantal feedbackpunten: - Het doel kan ook zijn inzicht geven in... (en daarmee een bijdrage leveren aan...) - Prima geformuleerde vraag, maar het stuk na de komma zou ik weglaten (want is overbodig: deze kennis over de oorzaken wordt al door het stuk voor de komma geïmpliceerd). - Deelvraag 1: deze vraag suggereert dat er één oorzaak is, maar het kan uiteraard een combinatie van meerdere factoren zijn. - Deelvraag 2: prima geformuleerd. - Deelvraag 3: met de nadruk op ervaren? Want uit de hoofdvraag blijkt al dat er daadwerkelijke gediscrimineerd wordt. - Deelvraag 4: prima geformuleerd. Is deze feedback helder en waardevol? In ieder geval succes Emma! Groeten, Luuk

Emma
Door

Emma

op 15 Jan 2017

Beste Luuk, Ik zit een beetje in de knoop met mijn doelstelling, probleemstelling (centrale onderzoeksvraag) en mijn deelvragen. Heeft u tips hoe ik deze beter kan afbakenen? Doelstelling: Inzicht geven in de oorzaken van discriminatie van niet-westerse-migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt, met als doel het verminderen van deze discriminatie. (Doel is volgens mij niet haalbaar, kan ik dit dan nog wel nemen als doelstelling?) Centrale onderzoeksvraag: Hoe kan de discriminatie van niet-westerse-migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt verminderd worden, als men rekening houdt met de oorzaken hiervan? Deelvragen: (1) Wat is de oorzaak van discriminatie van niet-westerse-migranten op de Nederlandse arbeidsmarkt volgens de literatuur? (2) Waarom kiezen werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt vaker voor een autochtone Nederlandse kandidaat dan voor een kandidaat met niet-westerse-achtergrond? (3) Ervaren niet-westerse-migranten discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt en kan dit gemeten worden? (4) Is er een bestaand beleid om discriminatie op de werkvloer op te lossen? Zo nee, welke suggesties voor beleid kunnen wij doen? Ik hoop dat u tips heeft, want ik loop namelijk een beetje vast! Met vriendelijke groet, Emma

Riesa
Door

Riesa

op 29 Dec 2016

Beste Luuk, Ondanks ik uw artikel gelezen heb en veel gelezen heb over mijn bachelor scriptie onderwerp, blijf ik moeite hebben met mijn vraagstelling. Ik studeer rechten en mijn onderwerp is het territoriale conflict in de Zuid Chinese zee, mijn focus zal liggen op de Spratly eilanden. Ik snap het probleem, in het kort: Er zijn overlappende claims op de eilanden. China eist alle landen op (en maakt kunstmatige eilanden om zijn positie te versterken), het arbitrage hof heeft een uitspraak gedaan die China niet wil erkennen. Daarom zit ik te denken om de volgende vraag te onderzoeken: Op welke manier kan het VN zeerechtenverdrag in het territoriale geschil in de Zuid Chinese Zee optimaal toegepast worden? Mijn vorige vraag 'to what extent protects the United Nations Convention on the Law of the Sea the disavantaged States against territorial claims of artificial islands in the South China Sea' werd niet goedgekeurd, omdat het antwoord te voor de hand liggend was. Ik hoop dat u mij kan helpen! Met vriendelijke groeten, Riesa

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Dec 2016

Beste Riesa, Bedankt voor je vraag. Jouw nieuwe vraag is al een stuk beter (want niet meer suggestief), maar kan nog wat concreter. Optimaal voor wie/wat? Wellicht helpt het om te spreken over de rechtmatigheid van de huidige gang van zaken/handelen van actoren (wel concreet de benoemen), waarbij je het (onder meer) het VN-verdrag als toetsing/bron gebruikt. Ook kun je de rechtmatigheid of effectiviteit van het verdrag als uitgangspunt nemen. Helder? Kom je verder met deze suggesties? Succes en een fijne jaarwisseling! Met vriendelijke groet, Luuk

Riesa
Door

Riesa

op 08 Jan 2017

Beste Luuk, Allereerst beste wensen voor 2017! Bedankt voor uw feedback. Ik had op een blog gelezen dat een hoofdvraag die uit twee kleine vragen bestaat, als een goede vraag wordt beschouwd. Vroeg me nog af of dit echt zo is. Daarom heb ik nu gekozen voor de volgende hoofdvraag: In hoeverre is het problematisch dat China het rechterlijke vonnis omtrent zijn claim in de Zuid Chinese Zee niet aanvaardt en waarom kan het hof van arbitrage haar bevoegdheid tot de uitspraak wel of niet legitimeren? Vindt u deze vraag nu helemaal helder? Met vriendelijke groeten, Riesa

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 08 Jan 2017

Bedankt Riese, jij ook de beste wensen! Daar zijn blijkbaar verschillende meningen over. Wat mij betreft is een hoofdvraag zo eenduidig en eenvoudig mogelijk. Verder nog een aantal aandachtspunten: - Problematisch voor wie/wat? Voor bepaalde wetten, verdragen, landen of supranationale organisaties? Als je dit niet afbakent dan wordt het mogelijk een erg breed vraagstuk. - Wat bedoel je met 'de uitspraak'? - Het eerste en tweede deel van de vraag kunnen met elkaar overlappen, waardoor de vraag extra complex wordt. Helder? Groetjes, Luuk

Fabian
Door

Fabian

op 28 Dec 2016

Beste luuk, Ik denk dat het helder is. Wat denk jij van deze probleemstelling/onderzoeksvraag: Welke transitie sluit het beste aan op de wensen en mogelijkheden van het management, de mensen, de middelen en de directe omgeving van Tromp Drukkerij? Ik twijfel of dit dan te uitgebreid is en ik beter e.e.a in deelvragen kan verwerken. Een probleemstelling als: Welke transitie sluit het beste aan op de wensen en mogelijkheden van Tromp Drukkerij klinkt dan weer wat eenvoudig. Wat is beter of heb jij misschien een ander voorstel? Groet, Fabian

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Dec 2016

Probeer zo eenvoudig én specifiek mogelijk te formuleren. Een voorzetje (even hardop denkend, pin mij er niet op vast ;): "Hoe kan het management van bedrijf X optimaal inspelen op de transities in markt X?" Probeer vanzelfsprekendheden (zoals "mogelijkheden van...") te vermijden in onderzoeksvragen. Kom je hier verder mee?

Fabian
Door

Fabian

op 28 Dec 2016

Beste Luuk, Bedankt voor je feedback. Ik moet zowel een probleemstelling als een hoofdvraag formuleren. Wanneer de probleemstelling ook een vraag is dan is deze eigenlijk m.i. gelijk aan de hoofdvraag. Bij andere bronnen zie ik dat wanneer er zowel een probleemstelling als hoofdvraag/centrale onderzoeksvraag de probleemstelling de volgende eigenschappen heeft: 1.Beschrijft het probleem of vraagstuk 2. Is geen vraag. 3 Kan meer dan 1 zin zijn. Bij de hoofdvraag staat dan: 1. De centrale vraag die beantwoord moet worden 2. Is altijd een vraag. Hoe kijk jij hier tegen aan? De hoofdvraag zou immers een afgeleide moeten zijn van de probleemstelling maar als het beide vragen zijn, dan zijn het of dezelfde vragen(wat ik raar vind) of het zijn 2 verschillende vragen(wat mij ook niet helemaal de bedoeling lijkt). Hoe kijk jij hier tegen aan? Groet, Fabian

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 28 Dec 2016

Beste Fabian, De probleemstelling en onderzoeksvraag zijn vaak synoniemen. Vind ik ook gek, want een stelling is geen vraag. Maar het gaat erom dat je een korte probleembeschrijving/aanleiding hebt, die uitmondt in een vraag (probleemstelling). Helder?

Fabian
Door

Fabian

op 27 Dec 2016

Beste Luuk, Voor mijn HBO afstudeeropdracht wil een Drukkerij een transitie ondergaan om meer onderscheidend vermogen te creeeren. Uit het vooronderzoek zijn de volgende 3 transities gekomen: 1. Lean and mean 2. Grafimedia 3. Specialisatie . In de aanleiding heb ik over het vooronderzoek gerapporteerd. Hiervoor wil ik de volgende probleemstelling gebruiken: De ontwikkelingen in de markt en het ontbreken van onderscheidend vermogen bedreigen de continuïteit van Bedrijf X. Om te zorgen voor onderscheidend vermogen is een transitie naar een lean-and-mean, grafi-media of gespecialiseerde onderneming noodzakelijk. Het management weet niet welk van deze transities het best bij de organisatie past. Zou jij mij feedback kunnen geven over deze probleemstelling? Alvast bedankt. Groet, Fabian

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 27 Dec 2016

Beste Fabian, Bedankt voor je vraag. Interessant onderwerp. Wat je nu beschrijft is een (probleem)aanleiding en nog geen probleemstelling. Deze heb je overigens helder beschreven. Nu nog de vertaalslag maken naar een probleemstelling, (gek genoeg) in de vorm van een vraag. Gezien jouw aanleiding zal deze gaan over hoe het management kan inspelen op de beschreven transities. Kom je verder met deze suggesties? Groet, Luuk

Eileen
Door

Eileen

op 19 Dec 2016

Beste Luc, Dit weekend heb ik feedback gekregen op mijn centrale vraag en deelvragen. Centrale vraag: Welke strategie zal 'bedrijf' moeten hanteren waardoor er meer nieuwe klanten worden aangetrokken en de organisatie in 2020 ten opzichte van 2016 een groei kan verwezenlijken van 30% in klantaankopen door nieuwe klanten?” Deelvragen: 1. Welke aspecten binnen de organisatie kunnen groei belemmeren of bevorderen? 2. Hoe kan 'bedrijf' groeien middels het inspelen op de klantvraag? 3. Hoe dient 'bedrijf' zich te onderscheiden van de concurrent? 4. Welke trends en ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de groei van 'bedrijf'? Ik kreeg als reactie dat mijn centrale vraag te vaag was en dat de relevantie van mijn deelvragen mist. Met name 'strategie' wordt als onduidelijk ervaren. De centrale vraag heb ik nu als volgt geformuleerd: Op welke wijze kan 'bedrijf' nieuwe klanten aantrekken in Nederland, zodat er in 2020 een groei van 30% in aantal nieuwe klanten wordt verwezenlijkt t.o.v. van 2016? Het doel van het onderzoek is onderzoeken welke groeimogelijkheden er zijn en hoe nieuwe klanten bereikt kunnen worden. Ik hoor graag hoe jij tegen de geformuleerde centrale vraag aankijkt! Groetjes, Eileen

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Dec 2016

Beste Eileen, Dank voor de vraag. Een paar suggesties om je verder te helpen: - De centrale vraag vrij omslachtig geformuleerd. Nieuwe klanten aantrekken en 30% groei van nieuwe klanten lijkt mij overlappend. - De vraag is wat breed, niet per se vaag (een strategie is gewoon een plan/aanpak om iets te bereiken). Je kunt deze evt verder afbakenen door je te focussen op een bepaald aspect van de nieuwe klanten aantrekken (bekendheid, imago, aantal leads, aantal nieuwe klanten, omzet nieuwe klanten, omzet per nieuwe klant, etc.). Kun hier wat mee? Succes! Groeten, Luuk

Gaitrie
Door

Gaitrie

op 19 Dec 2016

Beste Luuk, Ben ik zo goed op weg met mijn hoofd en deelvragen? Hoofdvraag: Hoe kan ING Het proces van boventalligheid optimaliseren voor zowel de medewerkers als ING? Deelvragen: 1. Hoe kan ING boventallige medewerkers ondersteunen? 2. Hoe kan ING boventallige medewerkers motiveren om te blijven functioneren? 3. Hoe kan ING optimaal gebruik maken van de kennis en ervaring van boventallige medewerkers?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Dec 2016

Beste Gaitrie, Bedankt voor je vraag. Prima vragen om te beginnen. Een paar suggesties om je verder te helpen: - Hoofdvraag: het fenomeen 'proces van boventalligheid' kan nog wat specifieker door er een werkwoord aan toe te voegen. Gaat het om het begeleiden/organiseren/afhandelen van boventalligheid/boventallige medewerkers? - Hoofdvraag: optimaliseren kan ook wat concreter? Optimaliseren om welk doel te bereiken? - Deelvragen: 1 en 2 overlappen vermoedelijk: ondersteunen is een middel om te motiveren. Maar ik zou eerst de hoofdvraag concretiseren en dan - om deelvragen te formuleren - bedenken welke informatie je nodig hebt om deze stapsgewijs te beantwoorden. Kom je verder met deze feedback? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk Tubbing

Gaitrie
Door

Gaitrie

op 19 Dec 2016

Hallo Luuk, Dank voor u reactie Ik ga toch maar van onderwerp veranderen omdat ik niet veel van de literatuur kan toepassen en dat is wel noodzakelijk. Ik heb de volgende hoofdvraag en deelvragen bedacht, kunt u kijken of dit wel goed genoeg is? Hoofdvraag: Hoe kan ING ervoor zorgen dat er bij een volgende reorganisatie minder ontevreden medewerkers zijn? Deelvragen: Hoe kan ING de communicatie van de nieuwe visie richting medewerkers verbeteren? Welke factoren veroorzaken ontevredenheid onder de medewerkers? Wat is de rol van het hoger management in de organisatie? Wat is een goed verlopen proces bij een organisatie verandering? Is de volgorde van mijn deelvragen goed om tot een vloeiend verhaal te komen? Ik hoor graag van u Mijn dank is zeer groot! Groetjes, Gaitrie

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Dec 2016

Hallo Gaitrie, Mijn feedback: - Ook deze hoofdvraag kan specifieker. Minder ontevreden in aantal of gemiddelde mate van ontevredenheid? Minder ontevreden ten opzichte van wat/wanneer? - Denk bij de deelvragen goed na over de volgorde. Zo zul je eerst jouw huidige tweede deelvraag moeten beantwoorden voordat de eerste in het vizier komt. - In de derde deelvraag gaat het opeens over het hoger management. Deze actor zou ik dan ook in de hoofdvraag verwachten. - Wees ook in de deelvragen zo specifiek mogelijk. Bijv. bij de vierde deelvraag: volgens wie goed verlopen? Bij welke organisatie? Helder? Succes in ieder geval! Groeten, Luuk

Danielle
Door

Danielle

op 05 Dec 2016

Beste Luuk, Ik merk dat mijn vraag niet meer voorkomt op uw pagina. Mijn doelstelling is: De onderneming wilt met dit onderzoek de consumenten bereiken, door de wensen en behoeften van de klant in kaart te brengen. Daarnaast is het streven gericht op het vergroten van de klantenkring. Tevens is de ambitie van bedrijf x. om een toonaangevende, winstgevende en middelgrote onderneming te zijn, die tijdig inspeelt op de behoefte van de klant. Dit alles om de concurrentie het hoofd te bieden. Ik twijfel over mijn hoofdvraag en heb graag uw advies als ik op de juiste weg ben de hoofdvraag is: Op welke wijze kan bedrijf x inspelen op de behoefte van de klant ? Wat zou een mogelijke theoretische deelvraag kunnen zijn? Groetjes, Jelle

Luuk Tubbing
Niloe
Door

Niloe

op 29 Nov 2016

Goedenavond, Ik worstel al een poos met mijn hoofdvraag. Momenteel heb ik hem zo geformuleerd: Hoe kan de onderlinge samenwerking binnen het x- team te x geoptimaliseerd worden en welke behoeften hebben de medewerkers hierin? Hij is nu tweeledig; volgens mijn begeleidende docent geen probleem. Echter weet ik niet of de beoordelende docent dat ook zal vinden. Alternatief: Hoe kan de ondelinge samenwerking binnen team x te x geoptimaliseerd worden zodat het aansluit op de behoeften die de medewerkers hierin hebben?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 Nov 2016

Dag Niloe, Bedankt voor je vraag. Ik zou de hoofdvraag toch eenduidig maken. Waar ligt de focus: optimale samenwerking of behoeften medewerkers? Mijn inschatting is dat samenwerking het doel is en inventarisatie van behoeften een middel is om tot een verbetervoorstel te komen. Dit laatste kun je als een deelvraag formuleren. Bovendiendien zal de samenwerking nooit goed verlopen als deze niet aan de behoeften van de medewerkers voldoet. Is dit heldere feedback waar je verder mee komt? Groeten, Luuk

Magaly
Door

Magaly

op 10 Nov 2016

Hoi Luuk, Ik heb een vraagje. Ik moet een probleemstelling + deelvragen formuleren voor mijn concept namelijk Peruaanse Foodtruck maar ik heb heel veel moeite met het maken van deze vragen. De vragen moeten geformuleerd worden over hoe ik mijn concept op de markt kan positioneren. Probleemstelling: Welke maatregelen kan ik ondernemen om met mijn P.. foodtruck op een authentieke en unieke wijze te onderscheiden van de andere foodtrucks op festivals in Nederland? Hoe kan een P... Foodtruck zich onderscheiden ten opzichte van andere foodtrucks op festivals? Deelvragen: Welke strategie of aanpak is het meest geschikt voor de P..... foodtruck om enorme belangstelling bij de festivalbezoekers te wekken? Welk imago of beeld wil ik met mijn P... foodtruck uitstralen? Wat ik wil weten is of de vragen goed zijn om verder mijn onderzoek te kunnen doen. Graag vraag ik u voor een advies. Alvast bedankt voor u reactie!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 10 Nov 2016

Hoi Magaly, bedankt voor je vraag en een tof concept. Een aantal feedbackpunten: - Probleemstelling is prima, maar kan wat eenvoudiger: op welke wijze kan een Peruaanse Foodtruck zich van concurrentie onderscheiden op festivals in Nederland? Nu lijkt het er overigens op of onderscheiden het doel is, terwijl je het in één van je deelvragen hebt over belangstelling creëren. Wil je opvallen of zoveel mogelijk afzet/omzet/winst maken? Het eerste lijkt mij een middel om het tweede te bereiken. - Deelvragen: bedenk welke info je nodig hebt om de probleemstelling te beantwoorden. In jouw geval bijv. inzicht in concurrentie, mogelijke strategieën en maatregelen, inzicht in klantbehoeften (als je niet alleen voor opvallen, maar afzet/omzet/winst gaat als doel). Helder? Kom je hier verder mee? Groeten, Luuk

Alice
Door

Alice

op 07 Nov 2016

Hoi Luuk, Zou je mij ook willen adviseren? Mijn vraagstelling heb ik wel duidelijk voor mijzelf, ik kan nog niet kiezen welke de beste is: -Wat is nodig om effectief aandacht te blijven geven aan handschriftontwikkeling, wanneer overgegaan wordt op werken met tablets in de klas? -Wat is nodig om de handschriftontwikkeling optimaal te waarborgen, wanneer wordt overgegaan op werken met tablets in de klas? -Hoe moet basisschool .... het schrijfonderwijs inrichten om ook na invoering van tabletonderwijs de handschriftontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Doelstelling zou moeten zijn: Eind november 2016 is een kwaliteitskaart beschikbaar voor basisschool…, die handvatten biedt om de kwaliteit (en kwantiteit?) van de handschriftlessen (half)jaarlijks te evalueren. Ik ben even bang of de kwaliteitskaart niet de conclusie moet zijn en nog niet genoemd moet/kan worden in de doelstelling, maar wat dan wel? Ik heb op verzoek van de school een deelvraag: -Wat is de invloed op de ontwikkeling van de hersenen bij typen en bij handschrift en hoe moeten wij hier rekening mee houden. Ik weet echter niet goed hoe ik dit in de vraag- en probleemstelling moet meenemen. Is dit ook echt nodig, of kan ik dit in het verhaal meenemen? Alvast bedankt voor je reactie!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 09 Nov 2016

Hoi Alice, Bedankt voor je vraag. Ik ga voor de derde optie. De kwaliteitskaart is een middel, terwijl de doelstelling (neem ik aan) optimaal verloop van handschriftontwikkeling is. Dat er een kwaliteitskaart moet komen kan een oplossing zijn om het doel te behalen (als deze de juiste elementen/criteria bevat). Is dit een antwoord op jouw vraag? Succes! Groeten, Luuk

Alice
Door

Alice

op 15 Nov 2016

Hoi Luuk, Dank je voor je reactie! Ben er heel blij mee! Mag ik nog één keer? Ik kom op het volgende (wij moeten ook een doelstelling meeleveren): Doelstelling: Eind november 2016 is een handvat beschikbaar, waarmee basisschool … het evenwicht tussen handschriftontwikkeling door middel van schrijfonderwijs en het werken op tablets kan bewaken. Probleemstelling: Hoe moet basisschool … het schrijfonderwijs inrichten om ook na invoering van tabletonderwijs de handschriftontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen? Deelvragen: 1. Wat zijn de eisen m.b.t. handschrift vanuit de kerndoelen? 2. Wat is de huidige situatie m.b.t. het handschriftonderwijs op basisschool…? 3. Waar moet ten aanzien van handschriftontwikkeling rekening mee gehouden worden wanneer tablets ingevoerd worden? 4. Wat zijn de ervaringen tot nu toe bij gebruik van de tablet in het algemeen en ten opzichte van de handschriftontwikkeling? 5. Hoe kan de kwaliteit van het lesgeven in handschriftontwikkeling gewaarborgd worden? Onderzoek: Ervaringen op andere scholen die met tabletonderwijs werken Denk je dat ik hiermee aan de slag kan? Ik lees het weer graag!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Nov 2016

Hoi Alice, Lijkt mij een prima opzet. Eén suggestie: ik de doelstellling spreek je over een handvat en in de probleemstelling over inrichten. Ik zou consistente termen gebruiken en een ander woord gebruiken, zoiets als middel(en) of aanpak. Succes! Groetjes, Luuk

Alice
Door

Alice

op 16 Nov 2016

Helemaal geweldig! Heel hartelijk dank voor je hulp!

Yani
Door

Yani

op 03 Nov 2016

Hoi Luuk, Ik moet voor mijn stage opdrachten een probleem stelling kiezen met wat deelvragen. Ik heb een probleemstelling, maar ik heb het gevoel dat mijn deelvragen niet juist zijn. Zou jij voor mij kijken of dit klopt? Probleem stelling: 1 Hoe kan( bedrijf) via sociale media de verbinding met haar doelgroep tot stand brengen dan wel versterken? Deelvragen: Welke kanalen sluit het beste aan Welke kanaal is de doelgroep het meest actief Op welke wijze wordt de verbinding versterkt van de (concurrente) klanten Wat is de huidige inzet van Sociale media Groet, Yani

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 05 Nov 2016

Hoi Yani, Mijn belangrijkste tip is om goed na te denken over welke informatie je nodig hebt om de probleemstelling te beantwoorden. In jouw geval moet ik denken aan: wat is doelgroep? Op welke wijze zet het bedrijf momenteel sociale media? Welke effectieve social media strategieën zijn in de literatuur te vinden? Etc. Helder en waardevol? Succes ermee! Groet, Luuk

Daan
Door

Daan

op 28 Oct 2016

Hi Luuk, Ik ben bezig met het formuleren van mijn centrale vraag voor mijn afstudeerthesis, HBO Communicatie. Mijn opdrachtgever is een reclamebureau in Amsterdam. Nu heeft bureau X (opdrachtgever) een enkel middel waarmee zij adverteren in de stad. Hun enige middel heeft de focus op het genereren van merkactivatie. Zij krijgen van klanten(adverteerders) de vraag welke andere effecten en impact de uitingen van bureau X precies genereren. In het kader van bovengenoemde context wil ik een onderzoek doen waarin ik meet welke impact en andere reclame-effecten bedrijf X met haar middel onder doelgroepen van adverteerders genereert. Hieruit ben ik tot de volgende centrale vraag gekomen; Optie1:Welke impact en effecten genereert bedrijf X naast merkactivatie onder doelgroepen van haar adverteerders(klanten)? Optie2:Heeft het concept van bedrijf X invloed om andere reclame-effecten, naast merkactivatie, onder de doelgroepen van haar adverteerders te genereren? Optie3:Welke impact en (reclame-)effecten kan bedrijf X onder doelgroepen van haar klanten losmaken? Hoor graag waar je voorkeur ligt, en je feedback natuurlijk;) . Alvast dank, Daan

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Oct 2016

Hi Daan, Dank voor je reactie/vraag. De keuze voor je centrale vraag hangt af van doel en afbakening: - Inzicht in effecten - Inzicht in (mogelijke) kansen - Advies over oplossingen (inspelen op kansen) Als je inzicht wel geven in kansen (en evt advies over oplossingen) dan zou er een 'hoe-vraag' van maken (Hoe kan bedrijf X...?) Helder? Helpt deze feedback jou verder? Succes! Luuk

Melvin
Door

Melvin

op 20 Oct 2016

Hi Luuk, Ik moet voor mijn stage opdrachten een probleem stelling kiezen met wat deelvragen. Ik heb denk ik een probleem met het maken van een goede hoofdvraag. Zou je mij wat tips kunnen geven om deze beter te maken? Ik heb een gevoel dat deze wel beter kan. Het probleem voor mijn onderzoek is: Bedrijven worden benaderd door (naam bedrijf) zelf en er zijn (bijna) geen klanten die zelf naar hun (website) komen om een bestelling te doen. Hoofdvraag/probleemstelling: Wat is de oorzaak dat er bijna geen klanten naar de website van (naam bedrijf) komen om een bestelling te doen? Alvast bedankt voor je hulp! Groetjes, Melvin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Oct 2016

Hi Melvin, Prima probleemstelling. Je kan m nog wat concreter maken: wat bedoel je met bijna - vergelijken met wie/wat? Groetjes, Luuk

Nicky
Door

Nicky

op 19 Oct 2016

Onderstaand staan 3 centrale vragen, welke vindt u het beste? 1. In hoeverre zijn professionals van de gemeente Rottedam zich meer bewust van signalen van geweld tussen partners sinds de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld? 2. In hoeverre wordt de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld in de gemeente Rotterdam nageleefd sinds de invoering in juli 2013? 3. In hoeverre heeft de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld bijgedragen tot een betere signalering van huiselijk geweld?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Oct 2016

Hi Nicky, alle drie prima vragen. De derde vraag lijkt mij het moeilijkst te beantwoorden, maar wel het meest relevant. De eerste lijkt beter beantwoordbaar, maar minder relevant (omdat meer bewust zijn van signalen nog niets zegt over de effectiviteit van de wet). Hopelijk kom je hier een stapje verder mee. Succes! Groetjes, Luuk

Jeroen
Door

Jeroen

op 17 Oct 2016

Beste Luuk, Zijn op dit moment bezig met afstuderen en merk dat het toch lastig is, om een goede doel- en probleemstelling te formuleren. Heb bovenstaande reacties gelezen en ben erg benieuwd naar je feedback over de volgende doel- en probleemstelling. Doelstelling: Het doel van het afstudeeronderzoek is om inzicht in de kosten van de verschillende activiteiten in de Nederlandse X- en Y-tak van bedrijf Z te krijgen, door middel van kostprijzen per activiteit van een bv op te stellen met te bepalen kostprijsmodel(len). Probleemstelling: Wat zijn de kostprijzen voor de activiteiten van de bv’s in de Nederlandse X- en Y-tak van bedrijf Z? Ben erg benieuwd naar je reactie. Groetjes, Jeroen

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Oct 2016

Beste Jeroen, Bedankt voor je vraag. Een aantal feedbackpunten: - De doelstelling kun je een stuk bondiger formuleren: "inzicht krijgen in...", het na de komma weghalen (is het middel en niet de doelstelling en het gebruik ervan kun je later in je scriptie onderbouwen). - Maak de doelstelling SMART: bijv. wanneer moet dit gerealiseerd zijn? - De probleemstelling ziet er prima uit, is vrij straight forward. Helpt deze feedback jou verder? Succes! Groeten, Luuk

Jeroen
Door

Jeroen

op 19 Oct 2016

Beste Luuk, Allereerst bedankt voor je eerste reactie. Daarnaast heb ik nog een aantal kleine dingen. Ik heb de probleemanalyse ook toegevoegd. Wat vind je van het totaal verhaal? Vind je dat mijn doelstelling voldoende antwoord geeft op de vraag waarom het onderzoek gedaan wordt? en mbt de probleemstelling vind je deze 'te simpel' of is dat niet wat je bedoelde? Doelstelling: Het doel van het afstudeeronderzoek is om aan het einde van de afstudeerperiode het management inzicht in de kosten van de verschillende diensten en producten in de Nederlandse X- en Y tak van bedrijf Z te bieden. Probleemstelling: Wat zijn de kostprijzen voor de diensten en producten van de bv’s in de Nederlandse X- en Y tak van bedrijf Z? Probleemanalyse: In de Nederlandse X- en Y tak van bedrijf Z worden door de verschillende bv’s diensten en producten geleverd. Deze diensten en producten worden door zowel interne als externe klanten afgenomen. De verkoopprijs van deze producten en diensten wordt marktconform bepaald. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostprijs. Er bestaat een vermoeden binnen het management dat er diensten en / of producten onder kostprijs worden verkocht. Dit vermoeden bestaat doordat een aantal bv’s verliezen genereren. Er is echter geen kostprijs van de diensten en producten bekend. Met name de indirecte kosten vormen hierin een struikelblok voor de directie. Het is van groot belang hoe deze worden doorbelast aan de verschillende kostendragers (dienst of product). De doorbelasting bepaald de hoogte van de kostprijs. Dit zal aan het licht brengen of de huidige verkoopprijzen kostendekkend zijn. Deze managementinformatie is belangrijk voor de interne besluitvorming van bedrijf Z

Luuk Tubbing
Gerben
Door

Gerben

op 17 Oct 2016

Beste Luuk, Het blijft toch lastig om vanuit een heleboel lezen tot een goede centrale vraag te komen. Wat vindt je van deze vraagstelling: Steeds vaker zijn bestanden en communicatie versleuteld. Tot welke problemen leidt dit binnen de strafrechtspleging en hoe verhouden mogelijke oplossingen voor deze problemen zich tot het recht op privacy? Groet, Gerben

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Oct 2016

Beste Gerben, dank voor je vraag. Kan inderdaad lastig zijn. Als je niet uitkijkt verdrink je in de literatuur. De vraag is nu erg breed en veelomvattend. Breng een duidelijk focus aan door te beginnen met het eind in gedachten: wat wil je uiteindelijk weten? De rest valt dan af of wordt voer voor de deelvragen. Kom je hier verder mee Gerben? Groet, Luuk

Florence
Door

Florence

op 15 Oct 2016

Beste Luuk, Ik heb in de reacties al wat handige tips gelezen, maar ik heb nog veel twijfels over mijn eigen onderzoeksvraag en deelvragen. Middels kwalitatieve interviews heb ik onderzocht wat mbo studenten als redenen geven om wel of niet door te stromen naar het hbo en welke factoren mogelijk invloed hebben op deze "decision-making" process. Het doel is te achterhalen of de overwegingen/keuzes voorkomen uit "vrijheid/agency" of uit "beperkingen". Als hoofdvraag heb ik: What influences the decision-making proces of mbo students regarding transition to hbo? Deelvragen (vertaald naar het Nederlands): 1.In hoeverre spelen ouders, vrienden en docenten een rol in het keuze proces? 2. In hoeverre speelt het loonsysteem een rol in het keuze proces? 3. Zijn er andere factoren die invloed hebben op het keuze proces van de studenten? 4. Op welke manier spelen aspiraties van de studenten een rol in de keuze proces? Alvast bedankt. Groeten Florence

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Oct 2016

Beste Florence, Bedankt voor je vraag. Een aantal tips en suggesties: - Hoofdvraag: maak deze zo specifiek mogelijk. "Regarding transition to hbo" is te vraag (het gaat over wel/niet beslissing: whether they progress to hbo or not). - De dimensie vrijheid vs. beperking zie ik niet terug. Zou ik wel (in de hoofdvraag) verwachten als het een doel is. - De deelvragen lijken mij logisch, maar ook enigszins willekeurig. - Deelvraag 3 zou ik achteraan verwachten. Helpt deze feedback jou met de volgende stap? Succes! Groeten, Luuk

Florence
Door

Florence

op 22 Oct 2016

Hallo Luuk, Ik zie nu pas de reactie, hartstikke bedankt! De volgorde van de deelvragen heb ik veranderd...deelvraag 3 achteraan gezet. En een deelvraag toegevoegd op plaats 1: welke redenen worden er gegeven voor doorstroom en tegen doorstroom naar het hbo. Wat betreft de hoofdvraag, vond ik het moeilijk vrijheid en beperking er in te zetten. Dat heb ik als maatschappelijk belang aangegeven, dat het onderzoek daarin inzicht biedt. De hoofdvraag heb ik nu veranderd in: “How do upper secondary vocational students with a qualification level 4 (in their penultimate or final year) formulate their reasons to ultimately decide whether to make a transition to university of applied sciences”? Dat laatste deel van de hoofdvraag zou ik dan kunnen veranderen naar whether to progress or not.. Zou je me kunnen laten of deze vraag specfiek genoeg is geformuleerd? Groetjes Florence

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 22 Oct 2016

Hallo Florence, lijkt mij een prima formulering! Groetjes, Luuk

Anne
Door

Anne

op 14 Oct 2016

Beste Luuk, Ik lees hier een hoop fijne tips, waar ik mijn voordeel al mee gedaan heb. Wel twijfel ik nog erg over de onderzoeksvraag voor mijn onderzoek. Hij is nu als volgt; In welke mate kan de mondelinge taalvaardigheid van studenten mbo 4 van school xxx verbeterd worden door middel van zelfreflectie aan de hand van beeldmateriaal. Ik twijfel over de volgende onderdelen van de vraag; - Moet ik 'in welke mate' wel gebruiken? - Kan het stuk 'aan de hand van beeldmateriaal' niet beter weglaten en terug laten komen in mijn deelvragen? - Kan ik 'aan de hand van' niet beter vervangen door 'op basis van'? (of zit ik nu te veel op details?) Verder worstel ik ook nog met deelvragen, ik vind het maar lastig wat ik daar wil bespreken. Groeten, An Alvast bedankt! :) Groeten, Anne

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Oct 2016

Beste Anne, Bedankt voor je vraag. Mijn suggesties: - In welke mate of in hoeverre is prima, want het antwoord zal geen ja of nee zijn (open vraag). - Beeldmateriaal zou ik erin laten staan (ervan uitgaande dat je hiermee jouw onderzoek afbakent). - Misschien is 'met behulp van' passender? - Tips voor deelvragen: bedenk goed welke specifieke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te beantwoorden. Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Anne
Door

Anne

op 16 Oct 2016

Hi Luuk, Bedankt voor je feedback, hier kan ik zeker mee verder! Groeten, Anne

Sandra
Door

Sandra

op 13 Oct 2016

Hoi Luuk, Ik ben bezig met een onderzoek en ook ik worstel met mijn onderzoeksvraag. Zou je er eens kritisch naar kunnen kijken? De vraag luidt als volgt: In welke mate en op welke wijze gebruiken vrouwen 40-60 jaar uit gemeente ......, voedingssupplementen of specifieke voedingsadviezen ter bestrijding van hun overgangsklachten? Is deze vraag specifiek genoeg en heb je nog tips/ verbeterpunten? Ik hoor het graag. Dank je wel alvast!

Sandra
Door

Sandra

op 13 Oct 2016

deelvragen zijn als volgt: - Welke supplementen en specifieke voedingsadviezen worden in Nederland aangeboden ter bestrijding van overgangsklachten? - Welke overgangsklachten/-verschijnselen zijn er? - Wat zijn de specifieke redenen voor vrouwen om de supplementen te gebruiken of specifieke voedingsadviezen op te volgen? - Welke adviezen zijn er vanuit de literatuur? - Welke supplementen en specifieke voedingsadviezen worden in Nederland aangeboden ter bestrijding van overgangsklachten? - Welke overgangsklachten/-verschijnselen zijn er? - Wat zijn de specifieke redenen voor vrouwen om de supplementen te gebruiken of specifieke voedingsadviezen op te volgen? - Welke adviezen zijn er vanuit de literatuur?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 13 Oct 2016

Hoi Sandra, Dank voor je vraag. Mijn belangrijkste tips voor jou: - Hoofdvraag: maak deze eenduidig, inhoudelijk niet te breed en specifiek geformuleerd. Het laatste lukt al aardig, de eerste twee kunnen beter (het woord 'en' zie ik liever niet in een hoofdvraag). - Deelvragen: aardig compleet. Bedenk welke informatie je nodig hebt om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden (en dus ook welke informatie niet noodzakelijk is). Kom je hier verder mee? Succes Sandra! Met vriendelijke groet, Luuk

Eline
Door

Eline

op 09 Oct 2016

Beste Luuk, Voor mijn afstuderen moet ik een scriptie schrijven, waarbij ik nu een beetje vastloop in mijn onderzoeksvraag. Mijn onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kan de begeleiding, therapie en zorg rondom het drugsgebruik bij jongeren op .....(groepsnaam) verbeterd worden, zodat terugval beperkt wordt. (met deze laatste zin doel ik erop dat de jongeren minderen in hun drugsgebruik, of het liefst stoppen). Drugs is in de instelling verboden, maar gebeurt toch. Als deelvragen heb ik: Hoe is de begeleiding, therapie en zorg op dit moment? Hoe is het drugsbeleid op de groepen? Hoe komen de jongeren aan hun drugs? Wat is de achterliggende gedachte van de jongeren om drugs te gebruiken? Is dit een beetje een goede opzet, want ik loop nu een beetje vast omdat ik niet weet of het goed is. Graag hoor ik van u. Met vriendelijke groet, Eline

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Oct 2016

Beste Eline, bedankt voor je vraag. Mijn suggesties: - De deelvragen zien er goed uit! - De hoofdvraag kan wat eenduidiger: het gaat over begeleiding, therapie en zorg, en over het beperken van terugval. Mijn inschatting is dat de focus moet liggen op het beperken van terugval. De rest zijn geen doelen, maar middelen en komen al terug in je deelvragen. - Kijk ook vooral naar mijn antwoorden hierboven om je onderzoeksvragen te verbeteren. Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk

Michelle
Door

Michelle

op 17 Sep 2016

Beste Luuk, ook ik wil graag een onderzoeksvraag aan je voorleggen. Het onderscheidend vermogen van de Rabobank is de organisatiestructuur, zijnde een coöperatie. De medewerkers van de lokale bank geven hier vorm aan door het uitvoeren van vrijwilligerswerk, het organiseren van kosteloze bijeenkomsten, mensen bij elkaar brengen door te netwerken en het feit dat klanten lid kunnen worden van de bank. Het aantal fte’s zal bij de lokale bank aanzienlijk dalen. Mijn voorstel voor een onderzoeksvraag: Hoe kunnen medewerkers de Rabobank * als coöperatie blijven profileren in het werkgebied als het aantal fte’s met 28% daalt?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 18 Sep 2016

Beste Michelle, dank voor jouw vraag. Prima probleemschets en onderzoeksvraag. Echter zie ik het verband tussen de twee niet direct. Er zit een verborgen aanname tussen die je niet toelicht: met minder fte's is het voor de Rabobank moeilijker om zich te profileren als coöperatie. Dit vraagt nog om enige uitleg. Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat de 28% daling van fte's niet ten koste gaat van profilering als coöperatie. Er gaat dus nog een vraag aan jouw onderzoeksvraag vooraf. Helder? Succes! Groetjes, Luuk

Xana
Door

Xana

op 16 Sep 2016

Beste Luuk, ook ik zit van met mijn onderzoeksvraag... Op dit moment doe ik onderzoek naar evenementenlocaties binnen de gemeente omdat zij graag evenementen in de toekomst beter willen stimuleren. Mijn onderzoeksvraag luidt nu; Hoe kan gemeente X evenementen binnen het X gebied stimuleren? Ik hoor graag je tips!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 16 Sep 2016

Beste Xana, bedankt voor jouw vraag. Het lijkt mij een prima onderzoeksvraag. Je kunt het nog meer SMART maken: - Per wanneer moet het stimuleren (de maatregelen en/of het effect ervan) gerealiseerd zijn? - Wie moet er gestimuleerd worden? - Gaat het om 'de gemeente' of kun je dat specifieker maken (afdeling, personen, o.i.d.)? Voor mogelijke deelvragen kun je denken aan: - Huidige situatie (Wat doet de gemeente nu?) - Mogelijk maatregelen om evenementen te stimuleren (Wat doen andere gemeenten? Wat werkt volgens eerdere onderzoeken?) Helpt dit jou op weg? Succes! Groet, Luuk

Tom
Door

Tom

op 15 Sep 2016

Beste Luuk, Voor een HBO afstudeerproject heb ik twee centrale vragen opgesteld. Deze zijn als volgt: "Welke strategie kan zorgen voor structuur en efficiëntie in het restaurant van [Bedrijf X]." & "Hoe kan er door middel van een handleiding structuur en continuïteit worden gecreëerd voor het bedienend personeel van [Bedrijf X]" Zijn deze volgens jou juist geformuleerd? Groet, Tom

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 15 Sep 2016

Beste Tom, Beide vragen zijn prima geformuleerd. Je zou ze nog wat meer SMART kunnen maken (%kostenbesparing, streefdatum, probleemeigenaar, etc.). Verder een tip qua formulering bij vraag 1: welke strategie kan zorgen voor --> welke strategie is het meest geschikt/passend voor... Succes Tom! Groet, Luuk

Floris T
Door

Floris T

op 15 Sep 2016

Bedankt voor je reactie Luuk! Je feedback geeft mij nieuwe inzichten in het aanpakken van de deelvragen en hoe ik het onderzoek structuur kan gaan geven.

Floris T
Door

Floris T

op 14 Sep 2016

Beste Luuk, Voor mijn stageverslag ga ik onderzoek doen naar het optimaliseren van het offerteproces. Een van de deelvragen hierbij is hoe het huidige offerteproces er precies uitziet. Andere vragen zijn o.a. ; - wanneer wordt een offerte gemaakt? - Waar worden de offertes vandaan gehaald? - Wie maakt de offerte? - Hoe wordt de offerte aan de klant gepresenteerd? - Wordt de offerte geaccordeerd? - Welke acties worden er ondernomen na het versturen/presenteren van de offerte? Voor het verslag heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd; Hoe kan het huidige offerteproces binnen (Bedrijf X) van begin tot eind geoptimaliseerd worden? Wat vind je van deze probleemstelling en zou je feedback kunnen leveren?

marvin
Door

marvin

op 28 Nov 2017

Hee Floris, Ik ben ook bezig m et een stageverslag over het optimaliseren van het offerteproces. Zou ik misschien jouw onderzoeken mogen krijgen, zodat ik kan vergelijken? Gr, Marvin

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 14 Sep 2016

Beste Floris, Dank voor je vraag. De lijkt mij prima. Verder zitten er prima vragen tussen, maar ze lijken nog wat willekeurig. Een aantal suggesties om hier structuur een te brengen: - Denk in termen van: huidige situatie --> gewenste situatie - Om van huidige naar gewenste situatie te komen: Welke knelpunten zijn er in het facturatieproces? Welke knelpunten bevatten het meeste verbeterpotentieel? - Op een dieper analyseniveau: Wat is de begintrigger van het proces? Wat zijn overdrachtsmomenten in het proces? Wanneer is het proces succesvol afgerond? Uit welke activiteiten bestaat het proces? Welke actoren spelen welke rol in het proces? Etc. Helpt dit jou verder Floris? Succes alvast! Groeten, Luuk

Rhowell
Door

Rhowell

op 19 Jul 2016

Dag Luuk, ik moet voor een scriptie een onderwerp en een probleemdefinitie verwoorden. Ik heb als onderwerp: De veiligheid van . Mijn probleemdefinitie is: hoe is het mogelijk dat onbevoegden* het terrein opkomen en de aanwezige attractie gebruiken? Mijn vraag is of de formulering kan voor het onderwerp en probleemdefinitie? *Met onbevoegden bedoel ik insluipers/raddraaiers na sluitingstijd.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Jul 2016

Dag Rhowell, dank voor je vraag. Een aantal vragen/suggesties: - De veiligheid van wat/wie? Wees zo specifiek mogelijk. - Uit de onderzoeksvraag wordt het mij niet helder wat het doel is van jouw onderzoek. Het formuleren daarvan helpt bij het vaststellen van een gepaste probleemstelling. - Verder helpt het om vast te stellen of jouw onderzoek beschrijvend wordt (constateren/vaststellen wat er feitelijk is gebeurd, op welke wijze betraden onbevoegden het terrein) of ook verklarend/adviseren (Wat is de reden dat onbevoegden (uit verveling?) het terrein betraden? En wat heeft dit mogelijk gemaakt (gat in procedures/handhaving)? Wat kan de organisatie doen om dit te voorkomen? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Jenny
Door

Jenny

op 30 Jun 2016

Beste Luuk, Ik vind het heel moeilijk om een onderzoeksvraag en deelvragen te formuleren. Wat vind jij van de onderstaande onderzoeksvraag en deelvragen? Hoofdvraag: Hoe kunnen de in beeld te brengen risico’s worden beheerst om de primaire bedrijfsprocessen binnen te verbeteren? Deelvragen: 1. Welke mogelijke knelpunten bevinden zich in de primaire bedrijfsprocessen binnen ? 2. Welke risico’s zijn verbonden aan de mogelijke knelpunten? 3. Welke interne beheersingsmaatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te beheersen? Alvast bedankt!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 01 Jul 2016

Beste Jenny, bedankt voor je vraag. Lijkt mij een prima uitgangspunt. Een paar suggesties: - Is het niet andersom: bedrijfsprocessen verbeteren om risico's te beheersen? Risico's ontstaan omdat er geen of een slecht (uitvoerbaar) proces is. En beheersen van risico's vraagt om bepaalde maatregelen/procedures/processen. - Voorstel voor hoofdvraag: Hoe kan bedrijf X haar grootste risico's beheersen? (en dan verder afbakenen: afdeling(en), per wanneer, type risico's, etc.) - Het verbeteren van processen kan dan onderdeel zijn van de oplossing (niet de vraag), van de beheersmaatregelen - Gaat knelpunten altijd vooraf aan risico's? Kom je hier verder mee? Succes! Groeten, Luuk

Ivy
Door

Ivy

op 16 Jun 2016

In de tweede regelt een dt-fout: bepaald moet met een t. Overigens leuk om alle probleemstellingen en je tips zo te lezen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 17 Jun 2016

Hi Ivy, dank voor de feedback!

NP
Door

NP

op 05 Jun 2016

Beste luuk, Ik kom net kijken in dit vak en heb geen idee hoe ik nu een onderzoeksvraag moet formuleren in dit geval. Ik moet zelf een onderwerp kiezen binnen de beroepen die te maken hebben met toegepaste psychologie, ik werk in de kinderopvang dus ik denk dat mijn onderzoeksvragen best hiermee te maken kunnen hebben. Is dit zo? Dan zou ik bv denken aan het ontdekken van kindermishandeling in kinderopvang of is puk en co (voorbereidend materiaal op kdv) wel echt effectief om kinderen voor te bereiden op de basisschool... kan dit een onderzoeksvraag zijn? Mvg NP.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 06 Jun 2016

Beste NP, Het bepalen van de effectiviteit van materiaal/interventie lijkt mij een geschikte invalshoek. Wel vraag ik mij af of jouw voorstel niet meer met pedagogiek te maken heeft dan psychologie. Mvg, Luuk

NP
Door

NP

op 06 Jun 2016

Beste luuk daarom dacht ik, laat ik het aan u vragen, wat zou u voorstellen dan voor onderwerp? Mvg

Luuk Tubbing
NP
Door

NP

op 06 Jun 2016

Beste luuk, Heel erg bedankt voor alle hulp! Mvg!

Rutger
Door

Rutger

op 30 May 2016

Beste Luuk, Ik heb nog wat problemen bij het formuleren van mijn probleemstelling voor mijn HBO scriptie MEM. Mijn huidige probleemstelling is: Welke marketingcommunicatiestrategie is het meest geschikt voor (bedrijf x) om de positie in de markt te versterken en geeft de meeste mogelijkheid tot groei? Deze probleemstelling wordt momenteel niet goedgekeurd alleen is de feedback erg vaag. Hopelijk kunt u mij verder helpen.... mvg Rutger

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 30 May 2016

Beste Rutger, Bedankt voor je vraag. Een aantal suggesties voor jou: - een probleemstelling dient eenduidig te zijn en niet tweeledig/dubbelop: het stuk vanaf 'en' kan daarom weg of onderwerp zijn van een deelvraag; - de vraag is vrij algemeen: maak deze specifieker door bijv.: - aan te geven om welke markt het gaat, per wanneer deze positie verbeterd moet zijn; - wat deze versterking precies inhoud: imago, marktaandeel, omzet, etc.), wat je bedoelt met 'welke marketingcommunicatiestrategie': zijn er bijvoorbeeld verschillende typen/categorieën strategieën waar je uit kunt kiezen of aspecten van een strategie die je kunt benoemen. Is dit concreet genoeg om verder te komen? Succes in ieder geval! Mvg, Luuk

Rutger
Door

Rutger

op 31 May 2016

Beste Luuk, Hartstikke bedankt voor het snelle antwoord. Na het verwerken van jou feedback ben ik tot de volgende vraag gekomen: Welke marketingstrategie is het meest geschikt voor (Bedrijf x) om minimaal 5 nieuwe klanten uit de zakelijke markt binnen te halen voor het eind van 2017? wat je bedoelt met 'welke marketingcommunicatiestrategie': zijn er bijvoorbeeld verschillende typen/categorieën strategieën waar je uit kunt kiezen of aspecten van een strategie die je kunt benoemen. Ik begrijp dit nog niet helemaal want het is toch juist de bedoeling dat ik de strategien later in het onderzoek uitleg.. Mvg, Rutger

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 31 May 2016

Lijkt mij een prima vraag. Mogelijk zijn er op voorhand al verschillende hoofdvormen van strategieën aan te wijzen (of niet, dat kan ook), bijv. de driedeling van Tracy & Wiersema: product leadership, opererational excellence of customer intimacy (http://goo.gl/Jdxcy7). Dit zijn overigens bedrijfsstrategieën en niet specifiek marketingstrategieën, maar het gaat even om de denkwijze. Helder?

Rutger
Door

Rutger

op 01 Jun 2016

Bedankt voor tip! Kan hier zeker mee verder en het is helemaal helder!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 03 May 2016

Hallo Fera, dank voor je reactie. De onderzoeksvraag impliceert twee vraagstukken: (1) is er een discrepantie en, zo ja, (2) heeft dit effect X. Wanneer deel 1 negatief wordt beantwoord, doet deel 2 er niet meer toe (en kun je stoppen met je scriptie ;). Om de vraag eenduidig te maken kun je (1) deze opsplitsen in twee vragen, (2) het tweede deel als 'toetje' bewaren voor je discussie óf (3) de aanname doen dat er altijd sprake is van een discrepantie tussen identiteit en imago (de ene keer groter dan de ander). - 'Beïnvloedt [...] resultaten' of 'veroorzaakt [...] slechte resultaten' - De vraag is vrij lang ja, maar dat is niet per se een probleem. Belangrijker is dat de vraag het beoogde probleem helder beschrijft. Helder? Kom je hier verder mee? Mvg, Luuk

Fera
Door

Fera

op 03 May 2016

Jaaaa! Dankjewel! Daar kan ik zeker wat mee! Heel erg bedankt voor je snelle reactie. Mvg, Fera

Fera
Door

Fera

op 03 May 2016

Hallo Luuk, ik hoop dat je mij ook kunt helpen. Ik zit een beetje vast met mijn centrale vraag, ik heb nu deze: In welke mate beinvloed een mogelijke discrepantie tussen de identiteit en het imago van de *een politieke partij* in *de stad van onderzoek* de slechte resultaten bij de *stad van onderzoek* gemeenteverkiezingen? Ik wilde het dan hebben over de corporate identity van een politieke partij. Is deze centrale vraag te lang? Mvg, Fera

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 01 May 2016

Hoi Naida, bedankt voor je vraag. Hoe eenvoudiger de formulering, des te beter. Maar maak het nooit eenvoudiger dan de realiteit ;) Of om het om te draaien: wees zo specifiek mogelijk zonder overbodige duiding. Lijkt mij een prima formulering. Je kunt deze nog verder SMART maken door zaken als jaartal toe te voegen en, indien mogelijk, wat deze nieuwe bedrijfstak moet zijn. Succes! Groeten, Luuk

Naida
Door

Naida

op 01 May 2016

Beste Luuk, mijn afstudeervoorstel is afgewezen doordat de probleemstelling niet duidelijk was. ik vond de feed back een beetje vaag en heb naar al jouw reacties hierboven gekeken en ben tot het volgende gekomen: Hoe kan .... met de huidige kennis op gebied van Retail doorgroeien van een tankstation organisatie naar een retail organisatie met één nieuwe bedrijfstak. De scriptie gaat over een exploitant van tankstation die verder wilt groeien in de retail buiten de tankstation branche. ik heb een beetje het idee dat de formulering wat simpel is.. HELP :)! groeten, Naida

Jozephine
Door

Jozephine

op 20 Apr 2016

Bedankt voor de snelle en goede reactie! Ik ben bezig gegaan met een vernieuwde probleemstelling. Daarbij zou ik graag nogmaals je hulp willen vragen voor de formulering van een beschrijvende vraagstelling. Probleem: het probleem is in feite dat leerlingen op basis van alleen de cijferlijst (min 7) kunnen beginnen aan een stapeljaar. Houdingsaspecten zijn in deze minstens zo belangrijk om hieraan te kunnen beginnen! Beschrijvende onderzoeksvraagstelling: Wat zijn voor stapelende leerlingen de juiste handvatten om het belang van houdingsaspecten in te zien? Of: Wat kan ik als docent doen om leerlingen bewust te maken van het belang van houdingsaspecten? Of: Welke handvatten kan ik reiken om houdingsaspecten niveau 4 competent te laten zijn? Ik hoop dat er een juiste bij zit, en je me nogmaals zou willen helpen! Dank alvast!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Apr 2016

Graag gedaan Josephine. Een aantal suggesties: - Mij is niet duidelijk waarom het een probleem is en wie de probleemeigenaar is c.q. wie het een probleem vindt; misschien komt dat doordat ik als lezer geen idee heb wat een stapeljaar is en of het wenselijk is om dat te doen - Om bovenstaande te adresseren: wees zo specifiek mogelijk. Om welke leerlingen gaat het (dan kan nogal wat uitmaken voor het type interventie/gedragssturing/informatie)? Etc. - Verder dient een onderzoeksvraag neutraal geformuleerd te zijn, niet vanuit de eerste persoonsvorm (ik) - Gezien jouw voorstellen denk ik dat je toe wilt naar een normatieve vraag, zoals: "Hoe kunnen docenten hun leerlingen bewust maken van het belang van houdingsaspecten als criterium voor het volgen van een stapeljaar?" Hopelijk kom je hier verder mee. Succes! Mvg, Luuk

Jozephine
Door

Jozephine

op 19 Apr 2016

Is de volgende vraagstelling een beschrijvende vraag; sluit het vak orientatie voldoende aan op de stage die onze 3e & 4e jaars leerlingen van het VMBO gaan doorlopen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Apr 2016

Dat klopt. Je zult natuurlijk wel goed moeten definieren wanneer er sprake is van "voldoende aansluiting". Verder nog een tip: concretiseer wie "onze" is in de onderzoeksvraag. Succes! Mvg, Luuk

Emelien
Door

Emelien

op 19 Apr 2016

Hallo, Ik moet voor de derde keer mijn onderwerp aanpassen en heb nu gekozen voor een lanceringsplan van een startup waarbij de doelstellingen tegen eind 2016 behaald moeten worden. Kan je tips geven voor een goede probleemstelling? De probleemstelling die ik nu had is: "hoe kan het concept gelanceerd worden opdat het zijn doelstellingen behaald?" Groetjes Emelien

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 19 Apr 2016

Hallo Emelien, de belangrijkste tip die ik kan meegeven aan jou is: wees zo concreet mogelijk: benoem het bedrijf, het concept en doelstelling(en) en inderdaad het jaartal. Bijv. "Hoe kan [bedrijf X] met [concept Y] [doel Z] realiseren eind 2016?" Kom je hier verder mee? Groetjes, Luuk

Emelien
Door

Emelien

op 24 Apr 2016

Super heel erg bedankt!

Sharon
Door

Sharon

op 12 Apr 2016

Beste Luuk, Ik heb een vraag. Ik ben bezig met een eindopdracht voor de module Toegepaste Technische Bedrijfskunde van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Deze moduleopdracht omvat een kwantitatief onderzoek met als doel de prestatie van een proces binnen de organisatie te verbeteren en te beheersen. Ik heb gekozen voor het proces 'indiensttreding/introductie nieuwe medewerker'. Binnen de organisatie waar ik werkzaam ben is gebleken dat een nieuwe medewerker door allerlei oorzaken ( o.a. geen toegang tot bepaalde systemen / geen training voor het werken met bepaalde systemen / geen licenties / geen tag voor tijdregistratie etc. ) niet direct zijn werkzaamheden kan uitvoeren en daar naar verluidt veel te lang op moet wachten. Mijn onderzoeksvraag luidt 'Wat zijn de belangrijkste oorzaken van vertraging in het proces introductie nieuwe medewerker?' Voordat ik de opdracht veel verder uit ga werken zou ik graag nog een bevestiging willen van de juistheid van de vraag. Alvast heel hartelijk dank, Groet, Sharon

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 12 Apr 2016

Dag Sharon, dat lijkt mij een prima formulering, ervan uitgaande dat er al objectief is vastgesteld dat er sprake is van vertraging. Een neutralere term dan vertraging is wellicht 'onnodige wachttijd' Veel succes!

Sharon
Door

Sharon

op 12 Apr 2016

Hartelijk dank voor de snelle reactie, ik kan verder! Groet, Sharon

Tom
Door

Tom

op 04 Apr 2016

Hallo, Ik ben bezig met de opzet van mijn scriptie en vind het hierbij moeilijk om tot een goede probleemstelling te komen. Het bedrijf waar ik een opdracht voor kan doen zegt dat ze hun groei een boost willen geven. Ze groeien nu dus al alleen hebben ze niet echt een duidelijke strategie. Ik heb nu dit als probleemstelling: Welke strategie moet hanteren om een groei te realiseren van x% in 3 jaar bij MKB ondernemers uit Nederland? Kan dit een goede probleemstelling zijn? Ik weet namelijk niet goed welke termen ik kan gebruiken om de probleemstelling helder genoeg te krijgen.

Tom
Door

Tom

op 04 Apr 2016

Oh ik zie dat er een deel van de probleemstelling is weggevallen. Het moet zijn Welke strategie moet ...het bedrijf... hanteren om een groei te realiseren van x% bij MKB ondernemers uit Nederland?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 04 Apr 2016

Dag Tom, bedankt voor je vraag. Een aantal tips: - Wees zo specifiek mogelijk (formuleer SMART): bijv. wanneer moet deze groei gerealiseerd zijn? Groei van wat (omzet, afzet, marktaandeel)? - Gaat het om een hbo-scriptie? Dan zou ik er een 'hoe-vraag' van maken, bijv. 'Hoe kan bedrijf X in 2017 een omzetgroei van X% realiseren bij MKB ondernemers in Nederland?' - Bij voorkeur de vraag specifieker maken dan groei, want dat is erg breed. Focus je bijv. op een belangrijke factor die de groei bepaald. Kom je hier verder mee? Succes met de volgende stap! Groeten, Luuk Tubbing

Lisa
Door

Lisa

op 29 Mar 2016

Hallo, Mijn scriptie is een haalbaarheidsonderzoek naar de verkoop van rauwe melk in een foodtruck in Amsterdam.. Het onderzoek is haalbaar als het voldoet op vier punten: genoeg vraag naar rauwe melk, wet- en regelgeving de markt en er moet winst gemaakt kunnen worden. Nou zit ik in de knoop met mijn onderzoeksvraag: " is het haalbaar om rauwe melk in een foodtruck te verkopen in Amsterdam?" Deze onderzoeksvraag werd beoordeelt als te simpel. Kunt u mij helpen?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 29 Mar 2016

Hallo Lisa, dank voor je vraag. Interessant onderwerp trouwens. Ik ben alvast benieuwd naar de resultaten. De feedback 'te simpel' vind ík overigens te simpel ;) Een aantal suggesties: - Formuleer het als een open vraag (i.p.v. van ja/nee-vraag), bijv. 'in hoeverre... of 'wat...' - Maak de vraag nog meer SMART (o.a. door een jaartal toe te voegen en juridisch/commercieel haalbaar) Hopelijk kom je hier verder mee. Succes! Mvg, Luuk

Henk
Door

Henk

op 21 Mar 2016

Er gaat iets mis met mijn reacties er worden bepaalde delen overgeslagen. Concept 1:"Welke verbeteringen moet ....... doorvoeren en hoe kunnen deze geïmplementeerd worden om het niveau van veiligheidscultuur te verhogen?". Concept 2:"Welke maatregelen kan ...... implementeren om het niveau van veiligheidscultuur te verbeteren?". Concept 2 is compacter maar mist naar mijn inzien de link met het uiteindelijk schrijven van een implementatieplan voor de aanbevolen maatregelen.

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 21 Mar 2016

Dag Henk, Wat mij betreft heeft concept 2 de voorkeur. Concept 1 is een tweeledige vraag en zal opgesplitst moeten worden, terwijl je met concept 2 direct to the point komt. Ik zie het probleem niet w.b. de link met het implementeren aangezien je het in concept 2 ook over implementeren hebt. Groet, Luuk

Henk
Door

Henk

op 21 Mar 2016

Hallo! Op dit moment ben ik bezig met het formuleren van een probleemstelling maar ik loop er flink mee te worstelen. Het gaat over een afstudeeronderzoek waarbij ik het niveau van veiligheidscultuur wil meten bij een bedrijf en met maatregelen wil komen in een implementatieplan om de cultuur te verbeteren. Mijn eerste concept probleemstelling was:"Welke maatregelen moet >BEDRIJFBEDRIJF< implementeren om het niveau van veiligheidscultuur te verbeteren?". Het tweede concept is compacter maar mist naar mijn inzien de link naar het feit dat ik een implementatieplan wil schrijven. Kunt u mij wat tips geven? Groeten!

Henk
Door

Henk

op 21 Mar 2016

Excuses een fout in de reactie. Het eerste concept was:"Welke verbeteringen moet >BEDRIJFBEDRIJF< implementeren om het niveau van veiligheidscultuur te verbeteren?".

Wilke
Door

Wilke

op 19 Mar 2016

Hallo! Ik moet een probleemstelling schrijven over burgerparticipatie in de context van de media alomtegenwoordigheid. Mijn onderzoeksvraag: 'Wordt online opsporing de beste oplossing?' met dan verschillende deelvragen; bv 'Is de soort opsporing van belang?' Zou dit goed zijn?

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 20 Mar 2016

Hallo Wilke, m.i. heeft deze onderzoeksvraag nog wat concretisering nodig. De vraag moet te begrijpen zijn zonder kennis over de context van het onderzoek. Het roept bij mij de volgende vragen op: - Wat bedoel je met 'wordt': kijk je naar een ontwikkeling? - Wat bedoel je met opsporing? Opsporing van misdadigers? Dit erbij noemen. - Op basis van welke criteria bepaal je wat de 'beste' oplossing is (bijv. effectiviteit, snelheid, kosten, integriteit)? Dit verwerken in de hoofdvraag of deelvragen. - De deelvraag kan ik niet helemaal plaatsen: wil je bijvoorbeeld de effectiviteit van verschilleden opsporingsmethoden (bijv. online vs. offline) vergelijken? Vermeld dit dan ook letterlijk. Kom je hier verder mee? Succes! Met vriendelijke groet, Luuk Tubbing

denice hermens
Door

denice hermens

op 25 Feb 2016

Ik heb als probleemstelling: Welke bestemmingen zullen de komende jaren trekking zijn voor de consumenten, en bieden kansen voor ... ( bedrijf) in de toekomst? Geen idee of ik er nu helemaal naast zit.. Kan iemand me wat feedback geven :)

Barbara
Door

Barbara

op 20 Nov 2017

Beste Luuk, Ik doe theologie en wil nagaan op welke wijze een bepaalde gemeente invulling kan geven aan professionele stervensbegeleiding en rouwverwerking. Mijn probleemstelling luidt als volgt: Hoe kan gemeente X invulling geven aan een vorm van professionele stervensbegeleiding en rouwverwerking? Ik twijfel hierbij aan mijn probleemstelling. graag feedback Barbara

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 25 Feb 2016

Bedankt voor de vraag Denice. Of je er inhoudelijk naast zit weet ik niet, want ik heb geen zicht op de context die jij wilt onderzoeken. Qua formulering een paar tips: - Een onderzoeksvraag mag nooit tweeledig zijn. Knip deze op in twee vragen of verwerkt één van de vragen in de deelvragen. Misschien is de ultieme vraag die je wilt beantwoorden welke kansen er zijn en is de informatie over welke bestemmingen in trek zijn een van de deelvragen om tot dat antwoord te komen (ik kan mij voorstellen dat er andere factoren meewegen dan alleen aantallen consumenten bij het bepalen van een kans). - Ik weet niet of 'trekking zijn' goed Nederlands is. Bedoel je 'in trek zijn?' - Wees zo specifiek mogelijk: wat bedoel je met bestemmingen? Bijv. vakantiebestemmingen (een webpagina is ook een bestemming)? En welke consumenten (kun je daar iets over zeggen, bijv. business/pleasure)? Wat bedoel je met kansen (bijv. veel omzet/afzet)? Kom je hier verder mee? Met vriendelijke groet, Luuk Tubbing

denice
Door

denice

op 29 Feb 2016

Hartstikke bedankt! Ik bedoelde Trending maar mijn laptop heeft het automatisch veranderd zie ik. ik ga er zeker wat mee doen!

denice
Door

denice

op 29 Feb 2016

Hartstikke bedankt! Ik bedoelde met trekking Trending maar mijn laptop heeft het automatisch veranderd zie ik. ik ga er zeker wat mee doen!

Luuk Tubbing
Door

Luuk Tubbing

op 11 Feb 2016

Dag Rini, dank voor de feedback.

Rini de Vreede
Door

Rini de Vreede

op 10 Feb 2016

In de tweede alinea van Typen en voorbeelden....staat een taalfout!

Thomas
Door

Thomas

op 19 Nov 2020

Beste Luuk, Voor mijn afstuderen moet ik een probleemstelling maken en daarbij een hoofdvraag maken. Zou u zo vriendelijk willen zijn hier eens naar te kijken en wellicht feedback op te geven. Alvast hartelijk dank voor uw moeite! Aanleiding: Het inwerkproces van medewerkers bij VobeSoft verloopt ongestructureerd. Dit komt door het ontbreken van essentiële bedrijfsdocumenten als inwerkdocumenten en werkhandleidingen. Het ontbreken van deze documenten zorgt voor inefficiëntie van tijdsindeling en dit resulteert in een toename van de werkdruk. Uit de afgenomen interviews is gebleken dat er wel behoefte is aan structuur door middel van werkhanleidingen. Probleemstelling: In de huidige situatie bij VobeSoft te ‘s-Hertogenbosch, ontbreekt belangrijke documentatie van fundamentele bedrijfsinformatie zoals een missie, visie en strategie en belangrijke werkhandleiding waarin processen staan beschreven. Uit de afgenomen interviews (2020) is gebleken dat door het ontbreken van deze documenten er geen duidelijke richtlijnen zijn, en daardoor structuur ontbreekt, waardoor gebrek aan tijd, werkdruk (gevoelsmatig) toeneemt. De kern van het probleem is daarom het ontbreken van deze belangrijke tools (wer). Centrale vraag (kan niet kiezen) ‘’Welk effect zullen de nieuwe tools (inwerkhandleiding) op de structuur binnen de organisatie hebben?’’ “Wat is het effect van een gestructureerde inwerkhandleiding op de bedrijfsstructuur van VobeSoft?” “Welk effect hebben de nieuwe werkhandleidingen op de efficiëntie van medewerkers binnen de VobeSoft”

Lobke
Door

Lobke

op 02 Feb 2021

Beste Luuk, Voor mijn afstuderen (hbo-rechten) kan ik waarschijnlijk terecht een gemeente. Ik wil graag onderzoek doen naar de gevolgen van de nieuwe wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (en het Landelijk Convenant Vroegsignalering ) waarbij een nieuw onderwerp \'vroegsignalering\' toegevoegd is. Door deze nieuwe taak voor gemeenten kunnen vaste lasten partners (woningcorporaties, zorgverzekeraars) een melding maken bij de gemeente wanneer er betalingsachterstanden zijn. Zo kan de gemeente sneller contact met hun inwoners opnemen en schuldhulp aanbieden. Deze wet is begin dit jaar ingegaan en daarom vrij nieuw voor gemeenten. Ik zag daarom aan de volgende onderzoeksvraag te denken. Welke veranderingen in de huidige werkwijze/ beleid van de gemeente X met betrekking tot schuldhulpverlening zijn noodzakelijk gelet op het nieuwe landelijk Convenant Vroegsignalering? Zit ik met deze vraag een beetje op de goede weg? Met vriendelijke groet, Lobke

Dave
Door

Dave

op 09 Feb 2021

Beste Luuk Tubbing, Voor mijn studie ga ik een literatuuronderzoek doen. Voor dit literatuuronderzoek heb ik de volgende hoofdvraag geformuleerd: hoe kunnen bedrijfsadviseurs inspelen op de tegenvallende groei van de zakelijke dienstverlening? Is dit een goed afgebakende hoofdvraag? Verder vroeg ik me af of u eventueel deelvragen voor het literatuur onderzoek zou weten te formuleren, zodat de volledige hoofdvraag wordt beantwoord? Met vriendelijke groet, Dave

Rens
Door

Rens

op 16 Feb 2021

Beste Luuk, Voor mijn studie (business studies met als specialisatie marketing) studeer ik af bij een online marketingbureau. Het online marketingbureau wilt inzicht hebben in welke mate duurzaamheid invloed kan hebben op het conversiepercentage. Ik heb hierbij de volgende hoofd- en deelvragen opgesteld: In welke mate zal verduurzaming invloed hebbenop het aantal conversies van webshops? 1. Wat is er in de theorie bekend over het implementeren van duurzaamheid bij webshops en de invloed van het aantal conversies hierop? 2. Wat zijn de beste mogelijkheden op het gebied van verduurzaming voor de webshops? 3. In welke mate kan duurzaamheid een rol spelen in het aankoopproces van de consument bij een webshop? 4. Hoe betaald het verduurzamen van de webshops zich uit tegenover het aantal conversies? 5. Wat zijn de aanknopingspunten van de voorgaande deelvragen voor het beantwoorden van de hoofdvraag? Mijn vraag hierbij is of dit onderzoek ten eerste haalbaar is en ten twee of de deelvragen dan goed geformuleerd zijn.

Dewi
Door

Dewi

op 18 Feb 2021

Beste Luuk, Op dit moment bevind ik mij in het laatste jaar van mijn opleiding Commerciële Economie Leisure Management en ga ik afstuderen bij het detacheringsbureau Cachet Match. Hiervoor ga ik onderzoeken welke potentiële markt / segment zij zouden kunnen betreden en wat nieuwe klanten kunnen zijn om mee samen te gaan werken zodat zij hun flexkrachten daar in kunnen gaan zetten. Ik heb hiervoor een centrale onderzoeksvraag en probleemstelling opgesteld en ik vroeg me af of ik hiermee in de goede richting zit. De probleemstelling luidt: \"Welke markt kan Cachet Match betreden met daarin potentiële klanten om minder afhankelijk te zijn van de huidige segmenten en welke strategie kunnen zij hiervoor inzetten?\" De centrale onderzoeksvraag luidt: \"Wat is de meeste geschikte potentiële markt voor Cachet Match om meer diensten te kunnen genereren en wat zijn de wensen en behoeften van de potentiële klanten in deze markt?\" Ik vind het best lastig om deze te onderscheiden zodat ze niet op elkaar lijken aangezien dat ook niet de bedoeling is. Daarnaast had ik een paar deelvragen erbij opgesteld, en ook hierbij twijfel ik over de formulering. De deelvragen zijn: 1. Welke markt biedt de meeste potentie voor Cachet Match (volgens de huidige flexwerkers)? 2. Wat voor bedrijven zouden potentiële klanten van Cachet Match kunnen zijn? 3. Wat zijn volgens de huidige flexwerkers en klanten voor- en nadelen van de werkwijze van Cachet Match? 4. Wat zijn sterktes en zwaktes van de concurrenten van Cachet Match? 5. Hoe kan Cachet Match meer waarde creëren voor zowel de (potentiële) klanten als de flexwerkers? 6. Wat zijn de wensen en behoeften van potentiële klanten van Cachet Match met betrekking tot het inzetten flexwerkers? 7. Hoe kan Cachet Match brand awareness creëren onder de potentiële klanten voor een samenwerking? Ik ben erg benieuwd of u feedback zou kunnen geven over de manier waarop ik deze heb geformuleerd en waarmee ik de vragen eventueel zou kunnen aanvullen. Alvast heel erg bedankt! Met vriendelijke groet, Dewi

Yaël
Door

Yaël

op 13 Aug 2021

Beste Luuk, voor mijn bachelor essay is het de bedoeling dat mijn probleemstelling zowel een element van positief als wenselijk recht bevat. Het onderwerp voor mijn essay is "aftrek van btw bij aandelentransacties". Als onderzoeksvraag dacht ik aan: in hoeverre genieten houdstermaatschappijen het recht op btw-aftrek bij aandelentransacties? Ik vraag mij nu af of deze vraag beide elementen bezit en zo niet hoe ik dit kan aanpassen dat dit wel zo is. Met vriendelijke groet, Yaël

Reactie plaatsen

Sneller afstuderen met een scriptiecoach?

arrow_drop_up arrow_drop_down